งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Your company slogan ระบบการประเมิน องค์กร ตามแนวทางการ พัฒนาคุณภาพ เครือข่ายบริการปฐม ภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Your company slogan ระบบการประเมิน องค์กร ตามแนวทางการ พัฒนาคุณภาพ เครือข่ายบริการปฐม ภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Your company slogan ระบบการประเมิน องค์กร ตามแนวทางการ พัฒนาคุณภาพ เครือข่ายบริการปฐม ภูมิ

2 Your company slogan ประเมิน 2 มิติ มิติของ กระบวนการ มิติของผลลัพธ์

3 Your company slogan แนวทางการ ประเมิน  ผลการดำเนินการปัจจุบัน (Level - Le)  แนวโน้ม (Trend - T)  ผลการดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison - C)  ครอบคลุมและความสำคัญของ ผลลัพธ์ (Linkage - Li) กระบวนการ มิติ  แนวทาง (Approach - A)  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ (Deployment - D)  การเรียนรู้ (การทบทวนและ ปรับปรุง) (Learning - L)  การบูรณาการ (Integration - I) ผลลัพธ์ มิติ

4 Your company slogan ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningLResultRResultR A1 Goal Goal A2 Plan Plan A3 Assessment Plan A3 Assessment Plan IntegrationIIntegrationI มุ่งเป้า องค์กร เป็นระบบ ชัดเจน ทำซ้ำได้ บูรณาการ ฐานข้อมูล วัดได้ ติดตามได้ มุ่งปรับปรุง ทำครอบคลุม ทุกหน่วย ทุกคน ทุกขั้น จริงจัง ติดตาม แลกเปลี่ยน ปรับปรุง ความสอดคล้องของ เป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ ผลลัพธ์ ตรงเป้า วงจรการจัดการ 4 ขั้นตอน : ADLI วงจรการจัดการ 4 ขั้นตอน : ADLI

5 Your company slogan แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 มิติการประเมินมิติย่อย A 1. การตั้งวัตถุประงค์ การมีแนวทาง การมีแนวทาง 2. การวางแผนดำเนินงาน 3. การวางแผนประเมินละตัวชี้วัด D 1. การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน การปฏิบัติ 2. ความรับผิดชอบของบุคลากร 3. ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร L 1. การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง การเรียนรู้ 2. การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง I 1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ การบูรณาการ 2. การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง 3. การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

6 Your company slogan แนวทางการ ตอบคำถาม หมวด 7

7 Your company slogan มีการเชื่อมโยงกับ ตัวชี้วัดผลต่าง ๆ กับ เกณฑ์หมวดต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงกับ ตัวชี้วัดผลต่าง ๆ กับ เกณฑ์หมวดต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ในปัจจุบันเทียบกับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ในปัจจุบันเทียบกับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงานเปรียบ เทียบกับองค์กรที่มีภารกิจ คล้ายคลึงหรือเทียบเคียงได้ ผลการดำเนินงานเปรียบ เทียบกับองค์กรที่มีภารกิจ คล้ายคลึงหรือเทียบเคียงได้ แนวโน้มผลการดำเนินงาน ( อย่างน้อยสามปี ) แนวโน้มผลการดำเนินงาน ( อย่างน้อยสามปี ) ประเมินองค์กร หมวด 7 (LeTCLi) ประเมินองค์กร หมวด 7 (LeTCLi) (Level- Le) (Trend - T) (Linkage- Li) (Comparison - C)

8 Your company slogan แบบตาราง แบบกราฟ แบบคำอธิบาย กราฟ รูปแบบการตอบคำถาม : หมวด 7 รูปแบบการตอบคำถาม : หมวด 7 ปรับรูปแบบไม่ได้

9 Your company slogan ความ ครอบคลุม เชื่อมโยง ของตัวชี้วัด 254725482549 การตอบ คำถาม

10 Your company slogan

11 ADLI (1) 0- 5 % ไม่มีแนวทาง A1 ไม่มีถ่ายทอดไป ปฏิบัติ หรือมีเล็กน้อย D1 ไม่เห็นแนวคิดการ ปรับปรุง หรือ ปรับปรุงเมื่อเกิด ปัญหา L1 PDCA ไม่มีทิศทาง เดียวกันแยกกัน ทำงานเอกเทศ I1 (2)10-25% เริ่มมีแนวทาง มีผลต่อ ข้อกำหนด ขั้นเริ่มต้น A2 ถ่ายทอดไปปฏิบัติ ขั้นเริ่มต้น เกือบทุกหน่วย D2 เริ่มเปลี่ยนจาก ตั้งรับมาเป็น แนวคิดปรับปรุง ทั่วไป L2 PDCA มีทิศทางเดียวกับ หน่วยงานอื่น ร่วมกันแก้ปัญหา I2 (3)30-45% มีแนวทาง มีผลต่อข้อกำหนด พื้นฐาน (บางส่วน) ขั้นปานกลาง A3 ถ่ายทอดไปปฏิบัติ ขั้นปานกลาง เว้นบางหน่วย อยู่ขั้นเริ่มต้น D3 เริ่มมีระบบประเมิน ปรับปรุง กระบวนการสำคัญ L3 PDCA เริ่มมีทิศทาง เดียวกับความ ต้องการพื้นฐาน ขององค์กร I3 แนวทางการให้ คะแนน หมวด 1- 6

12 Your company slogan ADLI (4)50-65% มีแนวทาง มีผลต่อ ข้อกำหนด โดยรวม (ส่วน ใหญ่)ขั้นดี A4 ถ่ายทอดไปปฏิบัติ ขั้นดี อาจต่างกัน บางหน่วย D4 มีระบบประเมินปรับปรุง ใช้ข้อมูลจริง และมีการ เรียนรู้ระดับองค์กร L4 PDCA มีทิศทางเดียวกับ ความต้องการ พื้นฐานองค์กร I4 (5) 70-85% มีแนวทาง มีผลต่อ ข้อกำหนด ต่างๆ (ทุกส่วน) ขั้นดีมาก A5 ถ่ายทอดไป ปฏิบัติ ขั้นดีมาก เกือบครบทุก หน่วย D5 มีระบบประเมินปรับปรุง ใช้ข้อมูลจริง และมีการ เรียนรู้ วิเคราะห์แบ่งปัน ในระดับองค์กร L5 PDCA มีทิศทางที่บูรณา การกับความ ต้องการองค์กร I5 (6) 90- 100 90- 100% มีแนวทาง มีผลต่อข้อกำหนด ต่างๆ (ทุกส่วน)ขั้น สมบูรณ์ A6 ถ่ายทอดไปปฏิบัติ ขั้นสมบูรณ์ ในทุกหน่วย D6 มีระบบประเมินปรับปรุงใช้ ข้อมูลจริง และมีการ เรียนรู้ สู่การจัดการ การวิเคราะห์ แบ่งปันความรู้สร้าง นวัตกรรมทั่วองค์กร L6 PDCA มีทิศทางบูรณา การ กับความต้องการ องค์กรเป็นอย่างดี I6 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1- 6( ต่อ )

13 Your company slogan อ้างอิ ง จุดแข็ง 1 (1) ADLI = ส่วนราชการจัดทำแผนการจัดทำวิสัยทัศน์และค่านิยม A2 และ กำหนดเป้าหมาย A1 ตัวชี้วัดแผนการประเมิน A3 ในการจัดทำอย่าง ชัดเจน มีการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ D1 โดยผู้รับผิดชอบร่วม ดำเนินการตามแผนทุกคนอย่างมุ่งมั่น D2-3 มีการติดตามประเมินผล ตามแผนการประเมิน L1 มีการสรุปบทเรียนและนำผลที่ได้ไปปรับปรุง อย่างก้าวกระโดด L2 นำผลที่ได้จากการปรับปรุงไปแลกเปลี่ยนรู้กับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก L3 และการดำเนินการดังกล่าวมี ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติและ การติดตามประเมินผล I1 ผลการดำเนินงานที่ได้นำไปใช้ในการ วางแผนยุทธศาสตร์ I2 และตอบสนองเป้าหมายหลักขององค์กร I3 การจัดทำรายงานการประเมิน องค์กร ด้วยตนเอง ( SELF ASSESSMENT REPORT) ตัว อย่าง หมวด 1-6

14 Your company slogan อ้างอิงโอกาสในการปรับปรุง 1 (1) ADLI = ส่วนราชการไม่มีการจัดทำแผนการ สื่อสาร A2 รวมทั้งไม่ได้กำหนด เป้าหมายของแผนการสื่อสาร A1( เพื่อผลักดันให้บุคคลากรเข้าใจและ เต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายขององค์กร ) และไม่กำหนด แผนการประเมินและตัวชี้วัด A3 การจัดทำรายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเอง ( SELF ASSESSMENT REPORT) ตัว อย่ าง หมวด 1-6

15 Your company slogan

16 LeTCLi (1) 0 - 5 % ไม่มีรายงานผลลัพธ์ มีผลลัพธ์ที่ไม่ดี Le1 ไม่มีรายงานข้อมูลที่ แสดงแนวโน้มหรือ ข้อมูลแสดงแนวโน้ม งลบ T1 ไม่มีการรายงาน สารสนเทศเชิง เปรียบเทียบ C1 ไม่มีการรายงาน ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี ความสำคัญต่อความ ต้องการ Li1 (2) 10-25 % มีรายงานผลลัพธ์น้อย มีการปรับปรุงบ้าง เริ่มมีผลการ ดำเนินงานที่ดีบาง เรื่อง Le2 ไม่มีรายงานข้อมูลที่ แสดงแนวโน้ม หรือมีเพียงเล็กน้อย T2 ไม่มีการรายงาน สารสนเทศเชิงปรียบ เทียบหรือมีเพียง เล็กน้อยไม่ชัดเจน C2 มีการรายงาน ผลลัพธ์น้อยเรื่องที่มี ความสำคัญต่อความ ต้องการ Li2 (3) 30- 45 % มีรายงานผลลัพธ์และ มีการปรับปรุงและ มีผลการดำเนินงานที่ ดีหลายเรื่อง Le3 แสดงให้เห็นว่า เริ่มมีการพัฒนา ของแนวโน้มที่ดี T3 เริ่มมีสารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบ บางส่วนชัดเจน C3 มี การรายงาน ผลลัพธ์ในหลายเรื่อง ที่มีความสำคัญต่อ ความต้องการ Li3 แนวทางการให้ คะแนน หมวด 7

17 Your company slogan LeTCLi (4) 50-65 % มีรายงานผลลัพธ์ และมีการปรับปรุง และมีผลการ ดำเนินงานที่ดีใน เกือบทุกเรื่อง Le4 รายงานไม่มี แนวโน้มปรับปรุง ทางลบ ไม่มีระดับ ผลการดำเนินการ ที่ไม่ดีในเรื่องที่ สำคัญ T4 มีแนวโน้มระดับ ผลการ ดำเนินการเชิง เปรียบเทียบบาง เรื่องระดับดีถึงดี มาก C4 มีรายงานผลลัพธ์สนองต่อ ความต้องการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการ ที่สำคัญเป็น ส่วนใหญ่ Li4 (5) 70-85 % มีรายงานผลลัพธ์ และ มีผลการดำเนินงาน ที่ดีถึงดีเลิศในเรื่อง สำคัญ เป็นส่วน ใหญ่ Le5 มีรายงานรักษา แนวโน้มปรับปรุงที่ ดีและรักษาระดับ ผลดำเนินการ ที่ดี ได้เป็นส่วนใหญ่ T5 มีแนวโน้มระดับผล การดำเนินการเชิง เปรียบเทียบ ส่วนมาก ระดับที่ดี มาก แสดงถึง ความเป็นผู้นำ C5 มีรายงานผลลัพธ์สนองต่อ ความต้องการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการและแผนปฏิบัติ การที่สำคัญ เป็นส่วนใหญ่ Li5 (6) 90- 100 % มีผลการดำเนินงาน ในปัจจุบันที่ดีเลิศใน เรื่องสำคัญเป็นส่วน ใหญ่ Le6 มีรายงานแนวโน้ม ปรับปรุง ที่ดีเลิศ และรักษาระดับผล ดำเนินการที่ดีเลิศ ได้เป็นส่วนใหญ่ T6 แสดงถึงความเป็น ผู้นำและเป็นระดับ เทียบเคียงต้นแนน ให้องค์กรอื่นใน หลายเรื่อง C6 มีรายงานผลลัพธ์สนองต่อ ความต้องการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการและแผนปฏิบัติ การที่สำคัญ อย่างสมบูรณ์ Li6 แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 ( ต่อ )

18 Your company slogan อ้างอิงจุดแข็ง 7 (1) LeTCLi = มีผลลัพธ์ที่ดี (Le) ตามเป้าหมาย มีแนวโน้ม (T) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผลลัพธ์ที่อยู่ในระดับ ดีกว่ากับคู่แข่งขัน (C) มีการระบุผลการดำเนินการว่า เป็นผลจากการดำเนินการจากหมวดใด ข้อใดอย่าง ชัดเจนและครอบคลุม (Li) การจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วย ตนเอง ( SELF ASSESSMENT REPORT) หมวด 7 ตัว อย่าง

19 Your company slogan อ้างอิงโอกาสในการปรับปรุง 7 (1) LeTCLi = มีการกำหนด KPI ที่ชัด ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่ กำหนด แต่ผลลัพธ์มีแนวโน้ม (T) ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ไม่มีการ กำหนดคู่เปรียบเทียบ (C) รวมทั้งไม่ได้ระบุการเชื่อมโยงว่า ผลลัพธ์ในข้อนี้มาจากการดำเนินการในหมวดใด (Li) มีการกำหนด KPI ที่ชัด ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่ กำหนด แต่ผลลัพธ์มีแนวโน้ม (T) ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ไม่มีการ กำหนดคู่เปรียบเทียบ (C) รวมทั้งไม่ได้ระบุการเชื่อมโยงว่า ผลลัพธ์ในข้อนี้มาจากการดำเนินการในหมวดใด (Li) 7 (5) LeTCLi = ไม่มี ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย การจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วย ตนเอง ( SELF ASSESSMENT REPORT) หมวด 7 ตัว อย่าง

20 Your company slogan เอาแต่เรียนรู้ แต่ไม่ลงมือทำ ไม่มีวันประสบผลสำเร็จ เอาแต่ลงมือทำ แต่ไม่เรียนรู้ ไม่มีวันก้าวหน้า พัฒนา

21 Your company slogan


ดาวน์โหลด ppt Your company slogan ระบบการประเมิน องค์กร ตามแนวทางการ พัฒนาคุณภาพ เครือข่ายบริการปฐม ภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google