งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)

2 PMQA Organization ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพ PMQA ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วน เสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์ สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ. การจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์กรพัฒนา เป้าหมายวิธีการผล

3 PMQA Organization 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้า ทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowledge Management e-government MIS การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี (Competency) การลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนาองค์กร ความเชื่อมโยงของระบบจัดการ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหลักการเศรษฐกิจพอเพียง หลัก 4 ป.

4 PMQA Organization สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA Yes No ได้รับรายงาน ป้อนกลับ ได้รับรางวัล และ / หรือได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) บูรณาการเครื่องมือและ โครงการต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง (Self- Assessment) ส่วนราชการทราบจุด แข็งและโอกาสในการ ปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 12 3 4ประโยชน์ต่อส่วนราชการ

5 PMQA Organization ขั้นตอนการดำเนินการ PMQA ปี 2551

6 PMQA Organization 1. การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของ ส่วนราชการ 1.1 การนำ องค์กร 1.2 ความ รับผิดชอบต่อสังคม (1 ) (2 ) ค. การทบทวนผล การดำเนินการของ องค์กร ระดับชั้นของเกณฑ์ ข. การ ควบคุมดูแลให้มี การจัดการ ภายในที่ดี P. ลักษณะสำคัญขององค์กร 7 หมวด 17 หัวข้อ 30 ประเด็น ที่ควร พิจารณา 90 คำถาม 2 ข้อ

7 PMQA Organization 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ P : ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

8 PMQA Organization P. ลักษณะสำคัญขององค์กร P1. ลักษณะ องค์กรP2. ความท้าทายต่อองค์กร ก. สภาพการแข่งขัน ข. ความท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ ค. ระบบการปรับปรุง ผลการดำเนินการ ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วน ราชการ ข. ความสัมพันธ์ ภายในและภายนอกองค์กร 1 พันธกิจและการให้บริการ 1.1 พันธกิจ หน้าที่ 1.2 แนวทางวิธีการให้บริการ 2 ทิศทาง 2.1 วิสัยทัศน์ 2.2 เป้าประสงค์หลัก 2.3 วัฒนธรรม 2.4 ค่านิยม 3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 4 เทคโนโลยี อุปกรณ์ สิ่งอำนวย ความสะดวก 5 การดำเนินการภายใต้กฏหมาย 6 โครงสร้างองค์กร 7 องค์กรที่เกี่ยวข้อง 8 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 9 สภาพการแข่งขัน 10 ปัจจัยความสำเร็จในการ แข่งขัน 11 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 12 ข้อจำกัดด้านข้อมูลเชิง เปรียบเทียบ 13 ความท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากร 14 การปรับปรุงประสิทธิภาพ 15 แนวทางการเรียนรู้ของ องค์กร

9 PMQA Organization หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวน ผล การดำเนินการของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม ค. การให้การ สนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง (2)2 นโยบาย (3)3 การกำกับดูแล ตนเองที่ดี (4)4 การทบทวนผล ดำเนินการ (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ ผ่านมา (6) การใช้ผลการ ทบทวนเพื่อจัดลำดับ ความสำคัญและเพื่อ การปรับปรุงทั่วทั้ง องค์กร (7)7 การประเมินผล งานผู้บริหาร (8)8 การดำเนินการต่อ งานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม (เกิดเหตุการณ์ แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4(ค่า)เป้าหมายในการ จัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการ ผลกระทบทางลบ (11)11 การกำหนดวิธี ปฏิบัติให้ทำอย่างมี จริยธรรม (ปฏิบัติต่อคนภายนอก) (12)12 การ สนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ How 10 What 2

10 PMQA Organization หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การ ปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผล การดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี (14)2 การนำปัจจัยมา ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของ เป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ RM Individual Scorecard How 5 What 4

11 PMQA Organization หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึง พอใจของผู้รับบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและ เรียนรู้ (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้าง ความสัมพันธ์ (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึง พอใจ (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึง พอใจ How 11 What 0

12 PMQA Organization หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและ ความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิง เปรียบเทียบเพื่อ (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการ บ่งชี้ (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรใน องค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ (38)6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (IT) (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ สารสนเทศและอุปกรณ์ (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ IT KM IT How 9 What 1

13 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดและ บริหารงาน 5.1 ระบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าใน การงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (43)1 การจัดการ ระบบงาน (44)2 การนำวัฒนธรรม และความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัด ระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสาร ภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผลและ การยกย่องชมเชย (47)5 การกำหนด คุณลักษณะและทักษะ บุคลากร (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร (49)7 การเตรียมบุคลากร และความก้าวหน้าในงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (51)9 การพัฒนาบุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและ ฝึกอบรม (53)11 การบริหารการฝึกอบรม (54)12 การพัฒนาบุคลากร (55)13 การส่งเสริมให้นำ ความรู้และทักษะจากการ อบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมิน ประสิทธิผลของการศึกษา อบรม (57)15 การทำให้บุคลากร พัฒนาตนเอง HR Scorecard How 21 What 0

14 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจ แก่ บุคลากร 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร (58)16 การจัดระบบสภาพแวดล้อม การทำงาน (59)17 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ ความผาสุกพอใจจูงใจ ของบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (61)19 การสนับสนุนด้านนโยบาย สวัสดิการการบริการ (62)20 การประเมินความพอใจ บุคลากร (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความ พอใจกับผลลัพธ์องค์กร HR Scorecard

15 PMQA Organization หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน (64)1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2 what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65)2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า 2.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66)3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า (67)4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (68)5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (69)6 การปรับปรุงกระบวนการ (70)7 กระบวนการสนับสนุน 7.1 การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2 what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71)8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน (73)10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74)11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (75)12 การปรับปรุงกระบวนการ How 12 What 6

16 PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร (76)1 ผลการบรรลุความสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (81)6 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า (82)7 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุน (83)8 ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณและการเงิน (84)9 ผลด้านความรับผิดชอบด้าน การเงินทั้งภายในและภายนอก (85)10 ผลด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย (86)11 ผลด้านการเป็นองค์กรที่ดีใน การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (87)12 ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล (88)13 ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนาของ บุคลากร (89)14 ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร (90)15 ผลด้าน พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความ ไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การกำกับดูแลตัวเองที่ดีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน จริยธรรม (77)2 ผลของวัดความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (78)3 ผลของตัวชี้วัดด้านคุณค่าจาก มุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย รวมถึงการกล่าวถึง องค์กรในทางที่ดี และ การสร้าง ความสัมพันธ์ (79)4 ผลการดำเนินการด้าน ขอบเขต ขนาด และประเภทการ ให้บริการที่เพิ่มขึ้น (*) (80)5 ผลการดำเนินการที่สำคัญ อื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

17 PMQA Organization ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningL ResultResult การประเมิน หมวด 1-6 ADLI IntegrationIIntegrationI Plan Do Check/Share/Act PDCAAlignment

18 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW มิติการประเมินมิติย่อย A1 การตั้งวัตถุประสงค์ การมีแนวทาง2 การวางแผนดำเนินงาน 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด D1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน การปฏิบัติ2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร L1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง การเรียนรู้2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง I1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ การบูรณาการ2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

19 PMQA Organization มิติการ ประเมิน ADLI 1 การตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่เหมาะสมกับประเด็นหลักตาม ข้อกำหนดของเกณฑ์ 2 การวางแผนโดยอาศัยข้อมูล แล้วกำหนดขั้นตอน กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 3 การกำหนดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายของ ผลในระหว่าง การดำเนินงานและผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการ กำหนดแผนการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบด้วย 1 การดำเนินงานตาม แผนงานและขั้นตอนที่ วางแผนไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 2 ความรับผิดชอบของบุคคล ที่เกี่ยวข้องมีการกระทำ ตามที่กำหนดไว้ทุกคน 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของ บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความ พยายามในการกระทำสู่ ผลสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อทุก คน 1 การประเมินผลลัพธ์เทียบกับ ค่าเป้าหมายทั้งตัวชี้วัดระหว่าง การดำเนินงานและผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ ทำได้ครบทุก ประเด็น 2 การสรุปบทเรียนที่ได้จาก การดำเนินงานและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทเรียนที่ ได้ มีการกระทำอย่างเป็นระบบ 3 การนำบทเรียนไปสร้างเป็น นวัตกรรมเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดและ ต่อเนื่อง 1ความสอดคล้องที่ดีของการ จัดการกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ การวัดประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2 การบูรณาการกระบวนการ ทั้ง 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ของกระบวนการนี้ ที่ สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่น ที่เกี่ยวข้อง 3การมีแนวทางดำเนินงาน หรือจัดการกระบวนการ ที่ สอดคล้องและมุ่งสู่ผลสำเร็จ ตามความต้องการและ เป้าหมายขององค์กร แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW

20 PMQA Organization HOW 1. การวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล แสดงกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบเวลา (1) คำถาม ส่วนราชการมีกระบวนการในการวางแผนกลยุทธศาสตร์โดยรวมอย่างไร ให้ระบุ (#) - ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญ - กรอบเวลาที่ใช้ในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว และเหตุผลที่ใช้ในการกำหนดกรอบเวลา เช่นนั้น - โปรดแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกรอบเวลาที่ กำหนดไว้ การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ก (1)

21 PMQA Organization A 1 การตั้งเป้าหมาย 2 การวางแผนดำเนินงาน 3 แผนการประเมินและตัวชี้วัด การจัดการ กระบวนการ การวางแผน ยุทธศาสตร์ 1 การตั้งเป้าหมายของการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ใน 3 ประเด็นคือ ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบเวลา 2 การวางแผนที่เป็นระบบเพื่อการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ด้วยการดำเนินการ ใน 3 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง การวางแผนขั้นตอนวิธีการดำเนินงานได้แก่ แผนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี การระบุผู้รับผิดชอบตามแผนในแต่ละขั้นตอน 3 การกำหนดตัวชี้วัดและแผนประเมินที่เป็นระบบใน การวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ด้วยการดำเนินการ 2 ขั้นตอนคือ การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ที่แสดงถึง ความสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวางแผนประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำสู่การ สรุปบทเรียนได้ต่อไป ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการกำหนดเป้าหมายของการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการวางแผนดำเนินงานในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี 1 Beginning มีการกำหนดเป้าหมาย ของการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 20% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 20% ของ ขั้นตอนที่กำหนด 2 Basically Effectiveness มีการกำหนดเป้าหมาย ของการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 40% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 40% ของ ขั้นตอนที่กำหนด 3 Mature มีการกำหนดเป้าหมาย ของการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 60% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 60% ของ ขั้นตอนที่กำหนด 4 Advanced มีการกำหนดเป้าหมาย ของการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 80% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 80% ของ ขั้นตอนที่กำหนด 5 Role Model มีการกำหนดเป้าหมาย ของการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 100% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 100% ของ ขั้นตอนที่กำหนด การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ก (1) 0 1 23450 1 23450 1 2345

22 PMQA Organization D 1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน 2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร การจัดการ กระบวนการ การวางแผน ยุทธศาสตร์ 1 การปฏิบัติตามการดำเนินงานขององค์กรที่ กำหนดไว้ในแผนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ด้วยการกระทำใน 3 ขั้นตอน คือ การอธิบายสื่อความเข้าใจในแผนให้ ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการ ปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้ในทุก ขั้นตอน 2 การบริหารจัดการให้บุคคลที่รับผิดชอบ มี การกระทำตามแผนดำเนินงาน และมีความ รับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ 3 การจัดการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเพียร พยายามและมุ่งมั่นตั้งใจ มีความอดทนในการ กระทำสู่ผลสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการกระทำใดใดในการปฏิบัติตามแผนการ วางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ไม่มีการกระทำใดใดที่บริหารจัดการให้บุคคล กระทำตามบทบาทหน้าที่ ไม่มีการกระทำใดใดที่บริหารจัดการให้บุคคลทำงานด้วย ความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ 1 Beginning มีการปฏิบัติตามการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและ แผน 1 ปี และทำได้ครอบคลุม 20% ของขั้นตอน ที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคคลกระทำตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเพียงบางส่วน(1-20%) จัดการให้บุคคลทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ เพียงบางส่วน(1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการปฏิบัติตามการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและ แผน 1 ปี และทำได้ครอบคลุม 40% ของขั้นตอน ที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคคลกระทำตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเป็นส่วนน้อย(21-40%) จัดการให้บุคคลทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเป็น ส่วนน้อย(21-40%) 3 Mature มีการปฏิบัติตามการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและ แผน 1 ปี และทำได้ครอบคลุม 60% ของขั้นตอน ที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคคลกระทำตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบประมาณครึ่งหนึ่ง(41- 60%) จัดการให้บุคคลทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ ประมาณครึ่งหนึ่ง(41-60%) 4 Advanced มีการปฏิบัติตามการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและ แผน 1 ปี และทำได้ครอบคลุม 80% ของขั้นตอน ที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคคลกระทำตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่(61-80%) จัดการให้บุคคลทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเป็น ส่วนใหญ่(61-80%) 5 Role Model มีการปฏิบัติตามแผนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผน 1 ปี และทำได้ครอบคลุม 100% ของ ขั้นตอนที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคคลกระทำตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเกือบทั้งหมด (81-100%) จัดการให้บุคคลทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ เกือบทั้งหมด (81-100%) การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ก (1) 0 1 23450 1 23450 1 2345

23 PMQA Organization L 1 การติดตามประเมินผลและ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม สู่การปรับปรุงแบบก้าวกระโดด 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปรับปรุง ที่ดีขึ้นในองค์กร การจัดการ กระบวนการ การวางแผน ยุทธศาสตร์ 1 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานตาม เป้าหมายในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผน 1 ปี ด้วยการดำเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนคือ การประเมินตามแผนติดตามประเมินที่กำหนดไว้ได้ และใช้ข้อมูลจริงในการประเมิน การเปรียบเทียบค่าของผลลัพธ์กับค่าเป้าหมาย ครบตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ การนำผลที่ได้ไปสู่การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 2 การสรุปบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานการ วางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในด้วยการกระทำทั้ง 3 ขั้นตอนคือ การสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติตามแผน การนำบทเรียนไปสร้างนวัตกรรม การนำนวัตกรรมไปปรับปรุงงานแบบ ก้าวกระโดดทั่วทั้งองค์กร 3 การนำผลสำเร็จของการปรับปรุงการ วางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ไปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกระบวนการ อื่นและ/หรือองค์กรอื่น ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการติดตามประเมินผลกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรมและไป ปรับปรุงแบบก้าวกระโดด ไม่มีการดำเนินการใดใด ที่จัดการให้นำผลงานที่ดีขึ้นไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 1 Beginning มีการจัดการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผน 1 ปี ครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่ กำหนด มีการสรุปบทเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ดีขึ้นกับ กระบวนการอื่นในองค์กร 2 Basically Effectiveness มีการจัดการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผน 1 ปี ครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่ กำหนด 3 Mature มีการจัดการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผน 1 ปี ครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่ กำหนด มีการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ดีขึ้นกับ องค์กรอื่น 4 Advanced มีการจัดการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผน 1 ปี ครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่ กำหนด 5 Role Model มีการจัดการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผน 1 ปี ครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่ กำหนด มีการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรมและไป ปรับปรุงแบบก้าวกระโดดอย่างได้ผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่ดีขึ้นทั้งกับ กระบวนการอื่นในองค์กรและองค์กรอื่น การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ก (1) 0 1 23450 1 23450 1 2345

24 PMQA Organization I 1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ (เป้า-แผน-ปฏิบัติ-วัด-ปรับ) 2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง ที่สอดคล้องกับกระบวนการอื่น 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตาม ความต้องการและเป้าหมายองค์กร การจัดการ กระบวนการ การวางแผน ยุทธศาสตร์ 1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี มีความสอดคล้องกัน ทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ การวัดประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2 การบูรณาการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผน 1 ปี 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ของกระบวนการนี้ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการทำงาน ให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง 3 การมีแนวทางดำเนินงานหรือจัดการ การวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ที่สอดคล้องและมุ่งสู่ผลสำเร็จตาม ความต้องการและเป้าหมายขององค์กร ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีสอดคล้องกันในกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ไม่มีการบูรณาการทั้ง 3 ระบบของกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ที่เสริมการทำงานให้กับ กระบวนการอื่น ไม่มีการจัดการกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ที่มุ่งสู่ ผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 1 Beginning มีความสอดคล้องในการจัดการกระบวนการ วางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการบูรณาการ 1 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ที่มุ่งผลสำเร็จตาม เป้าหมายองค์กรได้เพียงเล็กน้อย 2 Basically Effectiveness มีความสอดคล้องในการจัดการกระบวนการ วางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่กำหนด 3 Mature มีความสอดคล้องในการจัดการกระบวนการ วางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการบูรณาการ 2 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ที่มุ่งผลสำเร็จตาม เป้าหมายองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่ 4 Advanced มีความสอดคล้องในการจัดการกระบวนการ วางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่กำหนด 5 Role Model มีความสอดคล้องในการจัดการกระบวนการ วางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการบูรณาการ 3 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างได้ผลดี มีการจัดการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีและแผน 1 ปี ที่มุ่งผลสำเร็จตาม เป้าหมายองค์กรได้เป็นอย่างดี การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.1 ก (1) 0 1 2345 0 1 2345 0 1 2345

25 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW มิติประเมินมิติย่อยระดับ คะแนน ประเมิน (0 - 5) คูณ ค่า น้ำหนัก คะแนน รายมิติ ย่อย รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม A1 การตั้งวัตถุประสงค์50.425 10 การทำแนวทาง2 การวางแผนดำเนินงาน50.42 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด50.21 D1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน50.21 2 การปฏิบัติ2 ความรับผิดชอบของบุคลากร50.10.5 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร50.10.5 L1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง50.212 การเรียนรู้2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม50.10.5 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง50.10.5 I1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ50.10.51 การบูรณาการ2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง50.050.25 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย50.050.25

26 PMQA Organization มิติการ ประเมิน WHAT 1 การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม 2 การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท WHAT การประเมินตามคำถามหมวด 1 ข้อ 1.1 ค (5) (5) คำถาม - ตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหารของส่วนราชการทบทวนเป็นประจำมีอะไรบ้าง (#) - ผลการทบทวนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร (#) WHAT ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1 ตัวชี้วัด 5.2 ผลการทบทวนที่ผ่านมา

27 PMQA Organization What 1 การตอบได้ครบถ้วน ตามประเด็นคำถาม 2 การตอบได้ถูกต้อง ตามประเด็นคำถาม 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจน ตามความเป็นจริง การระบุข้อมูล ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1 ตัวชี้วัด 5.2 ผลการทบทวน ที่ผ่านมา 1 การตอบคำถามได้ครบถ้วนใน 2 ประเด็น ตัวชี้วัด ผลการทบทวนที่ผ่านมา 2 การตอบได้ถูกต้องใน 2 ประเด็น ตัวชี้วัด ผลการทบทวนที่ผ่านมา 3 การนำเสนอได้ชัดเจนและใช้ข้อมูลจริงใน 2 ประเด็น ตัวชี้วัด ผลการทบทวนที่ผ่านมา ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถามไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถามไม่มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตาม ประเด็นคำถาม 1 Beginning มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม ส่วนน้อย (1-20%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม ส่วนน้อย (1-20%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม ส่วนน้อย (1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม บางส่วน (21-40%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม บางส่วน (21-40%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถามบางส่วน (21-40%) 3 Mature มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) 4 Advanced มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม ส่วนใหญ่ (61-80%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม ส่วนใหญ่ (61-80%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม ส่วนใหญ่ (61-80%) 5 Role Model มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม เกือบทั้งหมด ( 81-100%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม เกือบทั้งหมด ( 81-100%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม เกือบทั้งหมด ( 81-100%) 0 1 23450 1 23450 1 2345 การประเมินตามคำถามหมวด 1 ข้อ 1.1 ค (5)

28 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท WHAT มิติประเมินระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม 1 การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม50.63 10 2 การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม50.63 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง50.84 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภทที่มทั้ง WHAT+HOW มิติประเมินระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายข้อ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม 1 ระดับคะแนนรวมของคำถาม WHAT100.44 10 2 ระดับคะแนนรวมของคำถาม HOW100.66

29 PMQA Organization LinkageLiLinkageLi LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC LeTCLi การประเมิน หมวด 7 LeTCLi KRAKPIKRAKPI Goal Benchmark Trend Key Measure

30 PMQA Organization LeTCLi LeTCLi ประเด็น พิจารณา ตาม เกณฑ์ 1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ เทียบกับค่าเป้าหมายในทุก ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 2 ระดับผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานบรรลุผลตามค่า เป้าหมายในทุกตัวชี้วัด 1 รายงานแนวโน้มของ ผลลัพธ์สำคัญเทียบจาก ข้อมูลย้อนหลังในอดีตทำได้ ครบทุกตัวชี้วัด 2 ทิศทางแนวโน้มของ ผลลัพธ์การดำเนินงานมี ทิศทางที่ดีหรือเหมาะสมใน ทุกตัวชี้วัด 1 รายงานการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์สำคัญกับหน่วยงาน อื่นในทุกตัวชี้วัด 2 ระดับของผลการ เปรียบเทียบค่าผลลัพธ์กับ หน่วยงานอื่น มีผลในระดับ แนวหน้าของกลุ่ม ในทุก ตัวชี้วัดที่สำคัญ 1 การรายงานได้ตัววัดที่ครอบคลุม ครบถ้วนมีความสำคัญตามความ ต้องการหลักขององค์กร 2 ระดับผลลัพธ์ที่สามารถแสดงถึง ความสำเร็จในการตอบสนองต่อ ความต้องการของ ผู้รับบริการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและโครงการสำคัญ ขององค์กร แนวทางการให้คะแนน หมวด 7

31 PMQA Organization ความ ครอบคลุม เชื่อมโยง ของตัวชี้วัด ข้อแนะนำในการประเมินตนเองในหมวด 7 ก่อนการประเมินตนเองส่วนราชการต้องกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด ในแต่ละข้อลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ แล้วจึงประเมิน ระดับคะแนน LeTCLi ในแต่ละข้อ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลลัพธ์ เทียบกับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปีลักษณะ แนวโน้ม (+/-) องค์กร/ กระบวนการที่ เปรียบเทียบ (+/-) ผลการ เปรียบเทียบ (+/-) 254925502551 1.... 2.... 3.......

32 PMQA Organization การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.1(1) RESULT 1 ตัววัดที่สำคัญของการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (1) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

33 PMQA Organization Le 1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ 2 ระดับผลลัพธ์สำคัญ ตัววัดที่สำคัญของการ บรรลุความสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของส่วน ราชการ การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง ค่าระดับผลลัพธ์เทียบกับค่าเป้าหมาย ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผลไม่มีตัววัดที่บรรลุเป้าหมายใดใด 1 Beginning มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนน้อยที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดบางส่วนที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) 3 Mature มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบครึ่งหนึ่งที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) 4 Advanced มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนใหญ่ที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) 5 Role Model มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบทั้งหมดที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.1(1) 0 1 2345 0 1 2345

34 PMQA Organization T 1 รายงานแนวโน้ม 2 ทิศทางแนวโน้ม ตัววัดที่สำคัญของการบรรลุ ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง ค่าระดับผลลัพธ์เทียบกับค่าผลลัพธ์ในอดีตในเรื่องเดียวกัน (ควรพิจารณาข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา) ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผลไม่มีตัววัดที่แสดงแนวโน้มแต่อย่างใด 1 Beginning มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนน้อยที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดบางส่วนที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) 3 Mature มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบ ครึ่งหนึ่ง (41-60%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบครึ่งหนึ่งที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ที่ทำได้เกือบ ครึ่งหนึ่ง (41-60%) 4 Advanced มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนใหญ่ที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) 5 Role Model มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบ ทั้งหมด ( 81-100%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบทั้งหมดที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ที่ทำได้เกือบ ทั้งหมด ( 81-100%) การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.1(1) 0 1 23450 1 2345

35 PMQA Organization C 1 รายงานการเปรียบเทียบ 2 ระดับของผลการเปรียบเทียบ ตัววัดที่สำคัญของการ บรรลุความสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของส่วน ราชการ การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง การนำค่าระดับผลลัพธ์ไปเปรียบเทียบกับค่าผลลัพธ์กับ หน่วยงานอื่นหรือเทียบกับค่ามาตรฐานในตัววัดเดียวกัน ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผลไม่มีตัววัดที่แสดงผลการเปรียบเทียบแต่อย่างใด 1 Beginning มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนน้อยที่มีผลการเปรียบเทียบในระดับแนวหน้าของกลุ่ม ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดบางส่วนที่มีผลการเปรียบเทียบในระดับแนวหน้าของกลุ่ม ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) 3 Mature มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบครึ่งหนึ่งที่มีผลการเปรียบเทียบในระดับแนวหน้าของ กลุ่ม ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) 4 Advanced มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดส่วนใหญ่ที่มีผลการเปรียบเทียบในระดับแนวหน้าของกลุ่ม ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) 5 Role Model มีการให้ข้อมูลตามประเด็นการรายงานผล ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดเกือบทั้งหมดที่มีผลการเปรียบเทียบในระดับแนวหน้าของ กลุ่ม ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.1(1) 0 1 23450 1 2345

36 PMQA Organization Li 1 รายงานตัววัดที่สอดคล้อง กับความต้องการหลักขององค์กร 2 ระดับของผลลัพธ์ที่ตอบสนอง ต่อความต้องการหลักขององค์กร ตัววัดที่สำคัญของการบรรลุ ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ การรายงานได้ตัววัดที่ครอบคลุมครบถ้วนมีความสำคัญตามความ ต้องการหลักขององค์กร ระดับผลลัพธ์ที่สามารถแสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและโครงการสำคัญ ขององค์กร ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กรไม่มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร 1 Beginning มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กร ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร ที่ทำได้ส่วนน้อย (1-20%) ของประเด็นที่ กำหนด 2 Basically Effectiveness มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กร ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร ที่ทำได้บางส่วน (21-40%) ของประเด็นที่ กำหนด 3 Mature มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กร ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร ที่ทำได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) ของ ประเด็นที่กำหนด 4 Advanced มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กร ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร ที่ทำได้ส่วนใหญ่ (61-80%) ของประเด็นที่ กำหนด 5 Role Model มีตัววัดที่สอดคล้องกับตามความต้องการที่สำคัญขององค์กร ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) ของประเด็นที่กำหนด มีตัววัดที่มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความ ต้องการหลักขององค์กร ที่ทำได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) ของ ประเด็นที่กำหนด การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.1(1) 0 1 23450 1 2345

37 PMQA Organization แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 คำถามประเภท RESULT มิติประเมินมิติย่อยระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม Le1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ50.424 10 ระดับผลลัพธ์2 ระดับผลลัพธ์สำคัญ50.42 T1 รายงานแนวโน้ม50.212 แนวโน้ม2 ทิศทางแนวโน้ม50.21 C1 รายงานการเปรียบเทียบ50.212 การเปรียบเทียบ2 ระดับของผลการเปรียบเทียบ50.21 Li1 รายงานตัววัดที่สอดคล้อง50.212 การบูรณาการ2 ระดับของผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการ50.21

38 PMQA Organization การวิเคราะห์ การจัดลำดับ การทำแผนและรายงาน - การวิเคราะห์ผลการประเมิน - การจัดลำดับความสำคัญ - การจัดทำแผนปรับปรุงและรายงาน

39 PMQA Organization กราฟแสดงผลคะแนนระดับ หัวข้อ 17 หัวข้อ (แบบฟอร์ม 3) หัวข้อ คะแนน

40 PMQA Organization กราฟแสดงผลคะแนนค่าเฉลี่ยระดับ หมวด 7 หมวด หมวดคะแนน

41 PMQA Organization ตารางรายงานสรุป ระดับหมวด (แบบฟอร์ม 4) อ้างอิงจุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง อ้างอิง หมวด : …………………………………

42 PMQA Organization ปรับปรุงง่าย ผลกระทบน้อย ความยากง่ายของการปรับปรุง ระดับผลกระทบ ง่าย ยาก มาก น้อย ปรับปรุงยาก ผลกระทบน้อย ปรับปรุงยาก ผลกระทบมาก ปรับปรุงง่าย ผลกระทบมากตารางการจัดลำดับความสำคัญ

43 PMQA Organization OFI OFI 1 OFI 2 OFI 3 OFI 4 ความรุนแรง ของปัญหา โอกาสของ ความสำเร็จ คะแนน รวม 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 / / / 6 / / / 7 / / / 10 / / / 9 ความถี่ ของปัญหา การจัดลำดับความสำคัญตามน้ำหนักของ OFI

44 PMQA Organization

45

46 หมวด 1ลำดับ 1.1 ลำดับ 1.2 ลำดับ 1.3 หมวด 2ลำดับ 2.1 ลำดับ 2.2 ลำดับ 2.3 หมวด 3ลำดับ 3.1 ลำดับ 3.2 ลำดับ 3.3ลำดับความสำคัญโอกาสในการปรับปรุง (แบบฟอร์ม 5)

47 PMQA Organization แผนการปรับปรุง (แบบฟอร์ม 6)

48 PMQA Organization รายงานหลักฐานสำคัญ (แบบฟอร์ม 7) หมวดหลักฐานสำคัญมีไม่มีหมายเหตุ 1 การนำองค์กร 1. วิสัยทัศน์ขององค์กร 2. ค่านิยมขององค์กร 3. ระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องมี การสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และค่านิยม 4. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 5. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 6. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 7. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 8. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง 9. แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ กรมสู่ระดับสำนัก/กอง(Gantt Chart) 10. แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมต้นสังกัด 11. คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและสำนัก/กอง 12. ชี้แจงรายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัด และสำนัก/กองเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ 13. รายงานสรุปผลความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ) 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารความเสี่ยง

49 PMQA Organization หมวดหลักฐานสำคัญมีไม่มีหมายเหตุ 215. แผนบริหารความเสี่ยง 16. การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานในสังกัด รับทราบแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ 17. การสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 18. การประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยง 3การให้ความสำคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 19. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการรับฟังและ เรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวังของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 21. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 22. วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 23. การนำข้อร้องเรียนที่ได้รับมาปรับปรุงงาน อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 4การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 24. แผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 25. ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 26. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 27. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ 28. รายการองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กร รายงานหลักฐานสำคัญ

50 PMQA Organization หมวดหลักฐานสำคัญมีไม่มีหมายเหตุ 429. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 30. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ขององค์กร (Chief Knowledge Officer: CKO) และรายชื่อคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) 31. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 32. หลักฐานแสดงผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ 5การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 33. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ที่ปรับเปลี่ยนไป 34. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 35. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหาร ทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 36. แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 37. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในความผาสุกของ บุคลากร 38. หลักเกณฑ์การจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 6การจัดการกระบวนการ 39. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่าอย่างน้อย 2 กระบวนงาน (อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work Flow มาตรฐานงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และระบบการ ติดตามประเมินผล) 40. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนอย่างน้อย 2 กระบวนงาน (อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work Flow มาตรฐานงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และระบบการ ติดตามประเมินผล) รายงานหลักฐานสำคัญ


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google