งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน

2 ระดับกรม : 9 กรม กรมการค้าภายในกรมการค้าภายใน กรมชลประทานกรมชลประทาน กพร.กพร. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักปลัดกระทรวงวิทย์สำนักปลัดกระทรวงวิทย์ กรมอนามัยกรมอนามัย กรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต ระดับกระทรวง : กระทรวงพลังงาน (ทุกหน่วยงานระดับกรมในกระทรวง) ระดับจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา (30 ส่วนราชการภูมิภาคของจังหวัด) หน่วยราชการนำร่อง ( Fast Track) 2550

3 ครั้งที่ 1 : ส่วนที่1 : PMQA คืออะไร ส่วนที่2 :การจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่2 : การจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่3 :ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ส่วนที่3 : ประโยชน์ต่อส่วนราชการ PMQA : การให้ความรู้ (ทุกหน่วยงานในกรมชลประทาน) ครั้งที่ 2 : ส่วนที่4 :องค์ประกอบของเกณฑ์ ส่วนที่4 : องค์ประกอบของเกณฑ์ ส่วนที่5 :การเขียนรายงาน ส่วนที่5 : การเขียนรายงาน ส่วนที่6 :การประเมินตนเอง ส่วนที่6 : การประเมินตนเอง ส่วนที่7 :การวิเคราะห์/จัดลำดับความสำคัญ ส่วนที่7 : การวิเคราะห์/จัดลำดับความสำคัญ หน่วยราชการนำร่อง ( Fast Track) 2550

4 องค์ประกอบของเกณฑ์ ระดับชั้นของเกณฑ์ ระดับชั้นของเกณฑ์ คำถามของเกณฑ์ คำถามของเกณฑ์ ส่วนที่ 4

5 หมวด 1. การนำ องค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของ ส่วนราชการ 1.1 การนำ องค์กร 1.2 ความ รับผิดชอบต่อสังคม (1 ) (2 ) ค. การทบทวนผล การดำเนินการของ องค์กร ระดับชั้นของเกณฑ์ ข. การ ควบคุมดูแลให้มี การจัดการ ภายในที่ดี P. ลักษณะสำคัญขององค์กร 7 หมวด 17 หัวข้อ 30 ประเด็น ที่ควร พิจารณา 90 คำถาม 2 ข้อ

6 คำถามของเกณฑ์ หมวด 1-6 How 68 What 13 1 1.11.2 2 2.12.2 3 3.13.2 4 4.14.2 5 5.15.25.3 6 6.16.2 กขคกขคกข กข กขก กข กขกขค กข กขกก

7 LeTCLi 7 7.2 ก 7.1 ก 7.4 ก 7.3 ก คำถามของเกณฑ์ หมวด 7

8 P. ลักษณะสำคัญขององค์กร P1. ลักษณะ องค์กรP2. ความท้าทายต่อองค์กร ก. สภาพการแข่งขัน ข. ความท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ ค. ระบบการปรับปรุง ผลการดำเนินการ ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วน ราชการ ข. ความสัมพันธ์ ภายในและภายนอกองค์กร 1 พันธกิจและการให้บริการ 1.1 พันธกิจ หน้าที่ 1.2 แนวทางวิธีการ ให้บริการ 2 ทิศทาง 2.1 วิสัยทัศน์ 2.2 เป้าประสงค์หลัก 2.3 วัฒนธรรม 2.4 ค่านิยม 3 ลักษณะโดยรวมของ บุคลากร 4 เทคโนโลยี อุปกรณ์ สิ่ง อำนวยความ สะดวก 5 การดำเนินการภายใต้ กฏหมาย 6 โครงสร้างองค์กร 7 องค์กรที่เกี่ยวข้อง 8 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 9 สภาพการแข่งขัน 10 ปัจจัยความสำเร็จ ในการแข่งขัน 11 ข้อมูลเชิง เปรียบเทียบ 12 ข้อจำกัดด้านข้อมูล เชิงเปรียบเทียบ 13 ความท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากร 14 การปรับปรุง ประสิทธิภาพ 15 แนวทางการเรียนรู้ ขององค์กร

9 หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวน ผล การดำเนินการของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม ค. การให้การ สนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง (2)2 นโยบาย (3)3 การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี (4)4 การทบทวน ผลดำเนินการ (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวน ที่ผ่านมา (6) การใช้ผลการ ทบทวนเพื่อ จัดลำดับ ความสำคัญและ เพื่อการปรับปรุงทั่ว ทั้งองค์กร (7)7 การ ประเมินผลงาน ผู้บริหาร (8)8 การดำเนินการ ต่องานที่มีผลกระทบ ทางลบ ต่อสังคม (เกิด เหตุการณ์แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4(ค่า)เป้าหมายใน การจัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการ ผลกระทบทางลบ (11)11 การกำหนด วิธีปฏิบัติให้ทำ อย่างมีจริยธรรม (ปฏิบัติต่อคน ภายนอก) (12)12 การ สนับสนุนชุมชน ที่สำคัญ How 10 What 2

10 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การ ปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผล การดำเนินการ (13)1 การวางแผน ยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี (14)2 การนำปัจจัยมา ประกอบการวางแผน ยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กล ยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของ เป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กล ยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี (17)5 การนำแผนสู่การ ปฏิบัติ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลง (บริหาร ความเสี่ยง : RM) (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากร บุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติ การ 8.2การทำระบบการวัดผล สำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ RM Individual Scorecard How 5 What 4

11 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึง พอใจของผู้รับบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับ ฟังและเรียนรู้ (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ (26)5 การสร้างระบบที่ให้ ผู้รับบริการ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน (28)7 การทบทวนปรับปรุงการ สร้างความสัมพันธ์ (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพ บริการ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความ พึงพอใจ (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัด ความพึงพอใจ How 11 What 0

12 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและ ความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบเพื่อ (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการ วัดผล 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อ การบ่งชี้ (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจาก บุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็น เลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ให้มี คุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11 ประการ (38)6 การจัดการข้อมูลและ สารสนเทศ (IT) (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ สารสนเทศและอุปกรณ์ (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ IT KM IT How 9 What 1

13 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดและ บริหารงาน 5.1 ระบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าใน การงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (43)1 การจัดการ ระบบงาน (44)2 การนำ วัฒนธรรมและ ความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัด ระบบงาน (45)3 การจัดระบบ สื่อสารภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผล และการยกย่องชมเชย (47)5 การกำหนด คุณลักษณะและทักษะ บุคลากร (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร (49)7 การเตรียม บุคลากรและ ความก้าวหน้าในงาน (50)8 การพัฒนา บุคลากรท้องถิ่นให้มี โอกาสก้าวหน้า (51)9 การพัฒนาบุคลากร (52)10 การให้การศึกษา และฝึกอบรม (53)11 การบริหารการ ฝึกอบรม (54)12 การพัฒนาบุคลากร (55)13 การส่งเสริมให้นำ ความรู้และทักษะจากการ อบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมิน ประสิทธิผลของ การศึกษาอบรม (57)15 การทำให้ บุคลากรพัฒนาตนเอง HR Scorecard How 21 What 0

14 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจ แก่ บุคลากร 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร (58)16 การจัดระบบ สภาพแวดล้อมการทำงาน (59)17 การเตรียมพร้อมต่อ สภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผล ต่อความผาสุกพอใจจูงใจ ของบุคลากรทุกระดับทุก ประเภท (61)19 การสนับสนุนด้าน นโยบายสวัสดิการการบริการ (62)20 การประเมินความพอใจ บุคลากร (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมิน ความพอใจกับผลลัพธ์องค์กร HR Scorecard

15 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน (64)1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2 what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65)2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้าง คุณค่า 2.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66)3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า (67)4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (68)5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (69)6 การปรับปรุงกระบวนการ (70)7 กระบวนการสนับสนุน 7.1 การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2 what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71)8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ สนับสนุน 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน (73)10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74)11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (75)12 การปรับปรุงกระบวนการ How 12 What 6

16 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร (76)1 ผลการบรรลุ ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ (81)6 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า (82)7 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุน (83)8 ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณและการเงิน (84)9 ผลด้านความรับผิดชอบ ด้านการเงินทั้งภายในและ ภายนอก (85)10 ผลด้านการปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย (86)11 ผลด้านการเป็นองค์กรที่ ดีในการสนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ (87)12 ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล (88)13 ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนา ของบุคลากร (89)14 ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ บุคลากร (90)15 ผลด้าน พฤติกรรมที่มี จริยธรรม ความไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การกำกับดูแลตัวเองที่ดีพฤติกรรมที่ ฝ่าฝืนจริยธรรม (77)2 ผลของวัดความพึง พอใจและไม่พึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (78)3 ผลของตัวชี้วัดด้าน คุณค่าจากมุมมองของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมถึงการกล่าวถึง องค์กรในทางที่ดี และ การ สร้างความสัมพันธ์ (79)4 ผลการดำเนินการด้าน ขอบเขต ขนาด และประเภท การให้บริการที่เพิ่มขึ้น (*) (80)5 ผลการดำเนินการที่ สำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

17 การเขียนรายงานสภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Report) หลักการเขียนรายงาน ตามกรอบการจัดการที่ดี ตัวอย่างรายงาน ส่วนที่ 5

18 คำถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคำถามบังคับ ต้องตอบโดยมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ คำถามที่ไม่มีเครื่องหมาย (#) ตอบโดยยังไม่มีความสมบูรณ์ (ทำบางส่วนของคำถาม) ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ตอบว่า “ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..........” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) คำถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคำถามในข้อนี้” คำถามที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ที่ปรากฏอยู่ที่ท้ายของคำถาม ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสม ตามภารกิจของส่วนราชการ เงื่อนไขการตอบคำถาม

19 ตอบคำถามได้ตรงตามประเด็นคำถาม ครบถ้วน ครอบคลุม ตอบตามความเป็นจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ตอบตามกระบวนการจัดการที่ดี (ADLI) และตามระบบผลลัพธ์ (LeTCLi) คำตอบควรสมบูรณ์จบประเด็นในข้อของตัวเอง หากต้องมีการอ้างอิงเชื่อมโยงจากหัวข้ออื่น ให้อ้างถึงข้อนั้นโดยไม่ต้อง รายงานข้อมูลซ้ำซ้อน พยายามเลือกใช้คำที่กระชับ ตรงประเด็น ชัดเจน มากกว่าคำกว้างๆเกินไป ควรเพิ่มการอธิบายถึง หลักฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบพอสมควร ต้องตระหนักว่า กำลังเขียนเพื่อให้คนอื่นเข้าใจการกระทำของเราที่ ถูกต้อง ชัดเจน ตามความเป็นจริง รายงานนี้ ยังไม่ใช่รายงานตรวจประเมินเพื่อประกวดรางวัล (Application report) วัตถุประสงค์เพื่อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ยังไม่มีการประเมินค่า แต่อย่างใด (จะมีการประเมินในขั้นตอนหลังการทำรายงานนี้) ข้อพึงระวังในการตอบคำถาม

20 Data /Information Report Report PerformanceReportPerformanceReport Self Assessment Report Report ลำดับขั้นของรายงาน Improvement Plan Report Report ApplicationReportApplicationReport FeedbackReportFeedbackReport Org. Profile Report FeedbackReportFeedbackReport

21 ประเภทคำถาม : หมวด 1-6 อะไร WHAT WHAT

22 ประเภทคำถาม : หมวด 1-6 อย่างไร HOW : ADLI HOW

23 ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningL วงจรการจัดการ 4 ขั้นตอน : ADLI IntegrationIIntegrationI มีวิธีการหรือแผนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร มีวิธีการหรือแผนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร เป็นระบบชัดเจน ทำซ้ำได้ ตรวจตามได้ เป็นระบบชัดเจน ทำซ้ำได้ ตรวจตามได้ อยู่บนฐานข้อมูลจริง บูรณาการ มุ่งปรับปรุง อยู่บนฐานข้อมูลจริง บูรณาการ มุ่งปรับปรุง มีวิธีการหรือแผนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร มีวิธีการหรือแผนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร เป็นระบบชัดเจน ทำซ้ำได้ ตรวจตามได้ เป็นระบบชัดเจน ทำซ้ำได้ ตรวจตามได้ อยู่บนฐานข้อมูลจริง บูรณาการ มุ่งปรับปรุง อยู่บนฐานข้อมูลจริง บูรณาการ มุ่งปรับปรุง ทำครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผน ทำครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผน ทำทุกหน่วยงาน ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำทุกหน่วยงาน ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำทุกขั้นตอน ทำจริงจัง ทำทุกขั้นตอน ทำจริงจัง ทำครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผน ทำครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผน ทำทุกหน่วยงาน ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำทุกหน่วยงาน ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำทุกขั้นตอน ทำจริงจัง ทำทุกขั้นตอน ทำจริงจัง ติดตามประเมินผลลัพธ์ ติดตามประเมินผลลัพธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปรับปรุง สู่การปรับปรุง ติดตามประเมินผลลัพธ์ ติดตามประเมินผลลัพธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปรับปรุง สู่การปรับปรุง ความสอดคล้องระหว่าง ความสอดคล้องระหว่าง แผน ปฏิบัติ วัดวิเตราะห์ ปรับปรุง แผน ปฏิบัติ วัดวิเตราะห์ ปรับปรุง มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร ความสอดคล้องระหว่าง ความสอดคล้องระหว่าง แผน ปฏิบัติ วัดวิเตราะห์ ปรับปรุง แผน ปฏิบัติ วัดวิเตราะห์ ปรับปรุง มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร ตาราง แผนภาพ บรรยาย ตาราง แผนภาพ บรรยาย ตาราง แผนภาพ บรรยาย ตาราง แผนภาพ บรรยาย

24 ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningLResultRResultR A1 Goal Goal A2 Plan Plan A3 Assessment Plan A3 Assessment Plan IntegrationIIntegrationI วงจรการจัดการ 4 ขั้นตอน : ADLI มุ่งเป้า องค์กร เป็นระบบ ชัดเจน ทำซ้ำได้ บูรณาการ ฐานข้อมูล วัดได้ ติดตามได้ มุ่งปรับปปรุง ทำครอบคลุม ทุกหน่วย ทุกคน ทุกขั้น จรังจัง ติดตาม แลกเปลี่ยน ปรับปรุง ความสอดคล้องของ เป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ ผลลัพธ์ ตรงเป้า

25 รูปแบบการตอบคำถาม : หมวด 1-6 แบบตาราง แบบแผนภาพ แบบพรรณา

26 ประเภทคำถาม : หมวด 7 LeTCLi

27 LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC ระบบผลลัพธ์ 4 มิติ: LeTCLi LinkageLiLinkageLi ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย มาตรวัดชัดเจน มาตรวัดชัดเจน ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย มาตรวัดชัดเจน มาตรวัดชัดเจน ทิศทางแนวโน้ม ทิศทางแนวโน้ม อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง ทิศทางแนวโน้ม ทิศทางแนวโน้ม อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลที่เทียบกับค่ามาตรฐาน ผลที่เทียบกับค่ามาตรฐาน ผลที่เทียบกับองค์กรอื่น ผลที่เทียบกับองค์กรอื่น ผลที่เทียบกับค่ามาตรฐาน ผลที่เทียบกับค่ามาตรฐาน ผลที่เทียบกับองค์กรอื่น ผลที่เทียบกับองค์กรอื่น ความครอบคลุมในประเด็นหลัก ความครอบคลุมในประเด็นหลัก ความสำคัญต่อองค์กร ความสำคัญต่อองค์กร ความครอบคลุมในประเด็นหลัก ความครอบคลุมในประเด็นหลัก ความสำคัญต่อองค์กร ความสำคัญต่อองค์กร ตาราง กราฟ บรรยาย ตาราง กราฟ บรรยาย ตาราง กราฟ บรรยาย ตาราง กราฟ บรรยาย

28 ระบบผลลัพธ์ 4 มิติ: LeTCLi ตรงเป้า เรานำ ล้ำหน้าดี มีตัวชี้ครบ sustained improvement trends level of performance meet goals all key measures comparisons and benchmarks comparisons and benchmarks LeLe TT CCCC LiLi กระจก หน้ารถ พวงมาลัย หน้าปัด กระจก ข้าง กระจก ส่องหลัง

29 แบบตาราง แบบกราฟ รูปแบบการตอบคำถาม : หมวด 7 แบบคำอธิบายกราฟ

30 การตอบคำถามตัวอย่างรายงาน

31 รายงานหลักฐานสำคัญ หมวดหลักฐานสำคัญมีไม่มีหมายเหตุ 1การนำองค์กร 1. วิสัยทัศน์ขององค์กร 2. ค่านิยมขององค์กร 3. ระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องมี การสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และค่านิยม 4. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคม 5. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร

32 หมวดหลักฐานสำคัญมีไม่มีหมายเหตุ 2การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 6. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 7. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 8. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ สำนัก/กอง 9. แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ กรมสู่ระดับสำนัก/กอง(Gantt Chart) 10. แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมต้นสังกัด 11. คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและ สำนัก/กอง 12. ชี้แจงรายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง กรมต้นสังกัดและสำนัก/กองเพื่อสร้างความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ 13. รายงานสรุปผลความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง(เมื่อสิ้นปี งบประมาณ) 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารความเสี่ยง 15. แผนบริหารความเสี่ยง 16. การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานใน สังกัดรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ 17. การสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 18. การประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยง รายงานหลักฐานสำคัญ

33 หมวดหลักฐานสำคัญมีไม่มีหมายเหตุ 3การให้ความสำคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 19. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการรับฟังและ เรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวังของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 21. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 22. วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 23. การนำข้อร้องเรียนที่ได้รับมาปรับปรุงงาน อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 4การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 24. แผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 25. ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 26. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 27. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการ สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ 28. รายการองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กร 29. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 30. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ขององค์กร (Chief Knowledge Officer: CKO) และรายชื่อคณะ ทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) 31. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการ จัดการความรู้ 32. หลักฐานแสดงผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ รายงานหลักฐานสำคัญ

34 หมวดหลักฐานสำคัญมีไม่มีหมายเหตุ 5การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 33. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ที่ปรับเปลี่ยนไป 34. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 35. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหาร ทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 36. แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 37. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในความผาสุกของ บุคลากร 38. หลักเกณฑ์การจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 6การจัดการกระบวนการ 39. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่าอย่างน้อย 2 กระบวนงาน(อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work Flow มาตรฐานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบการ ติดตามประเมินผล) 40. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนอย่างน้อย 2 กระบวนงาน (อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work Flow มาตรฐานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบการ ติดตามประเมินผล) รายงานหลักฐานสำคัญ

35 Happy & enjoy


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google