งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการใช้แบบประเมินผลสมรรถนะ แบบ Hybrid Scale แบบประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. แบบสรุปคะแนนการ ประเมินสมรรถนะ 2. แบบรายละเอียดการ ประเมินสมรรถนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการใช้แบบประเมินผลสมรรถนะ แบบ Hybrid Scale แบบประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. แบบสรุปคะแนนการ ประเมินสมรรถนะ 2. แบบรายละเอียดการ ประเมินสมรรถนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการใช้แบบประเมินผลสมรรถนะ แบบ Hybrid Scale แบบประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. แบบสรุปคะแนนการ ประเมินสมรรถนะ 2. แบบรายละเอียดการ ประเมินสมรรถนะ แบบสรุปคะแนนการประเมิน สมรรถนะ ( ส่วนที่ 1.1) 1.) ใส่ชื่อตำแหน่งผู้รับการประเมินและชื่อผู้ประเมิน ส่วน คะแนนผลประเมินสมรรถนะ จะขึ้นผลอัตโนมัติ จากส่วนแบบรายละเอียด ประเมินสมรรถนะ 2.) บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักแต่ละ หัวข้อ ( ถ้ามี ) ในช่องถัดจาก ช่องรวมคะแนน ดังตัวอย่างหน้า ถัดไป

2 แบบสรุปคะแนนการประเมิน สมรรถนะ ( ส่วนที่ 1.1) 1.) ใส่ชื่อ ตำแหน่ง 2.) บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน แต่ละหัวข้อ ( ถ้ามี ) ผลคะแนนลิงค์มาจาก ส่วนที่ 1.2 อัตโนมัติ

3 วิธีการใช้แบบประเมินผลสมรรถนะ แบบ Hybrid Scale แบบรายละเอียดการประเมิน สมรรถนะ ( ส่วนที่ 1.2) 1.) ใส่ชื่อตำแหน่งผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน 2.) ใส่เครื่องหมาย ในช่องหน้าหัวข้อที่มีพฤติกรรม ดังกล่าว หรือลบ ออกหาก ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวในแต่ละสมรรถนะหลัก จะได้ผล คะแนนเทียบเกณฑ์อัตโนมัติ 3.) ประเมินสมรรถนะด้วย Hybrid Scale เทียบความสมบูรณ์ และสม่ำเสมอกับตาราง เช่น ถ้าสมบูรณ์ 40 – 80 % และสม่ำเสมอปานกลาง จะได้ ค่าที่ D2 นำผลที่เลือกมาใส่ช่อง ตัวทอนคะแนน 4.) ค่าตัวทอนคะแนนจะขึ้นให้ อัตโนมัติจาก ตารางค่าตัวทอน ผลพฤติกรรมที่มีอักษร E D P VP และผลคะแนน อัตโนมัติ ส่งค่าไปยังหน้าสรุปแบบ ประเมินสมรรถนะ ( ส่วนที่ 1.1) ดังตัวอย่างหน้า ถัดไป

4 แบบรายละเอียดการประเมิน สมรรถนะ ( ส่วนที่ 1.2) 1.) ใส่ชื่อ ตำแหน่ง 2.) ใส่ ในช่องที่มี พฤติกรรมดังกล่าว 4.) ค่าตัวทอนคะแนนผลพฤติกรรมและ ผลคะแนนจะขึ้นให้ อัตโนมัติ 3.) ประเมินสมรรถนะด้วย Hybrid Scale เทียบความสมบูรณ์และสม่ำเสมอ นำผลที่เลือกมาใส่ช่องตัวทอนคะแนน


ดาวน์โหลด ppt วิธีการใช้แบบประเมินผลสมรรถนะ แบบ Hybrid Scale แบบประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. แบบสรุปคะแนนการ ประเมินสมรรถนะ 2. แบบรายละเอียดการ ประเมินสมรรถนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google