งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการใช้แบบประเมินผลสมรรถนะแบบ Hybrid Scale

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการใช้แบบประเมินผลสมรรถนะแบบ Hybrid Scale"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการใช้แบบประเมินผลสมรรถนะแบบ Hybrid Scale
แบบประเมินสมรรถนะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. แบบสรุปคะแนนการประเมินสมรรถนะ 2. แบบรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ แบบสรุปคะแนนการประเมินสมรรถนะ (ส่วนที่ 1.1) 1.) ใส่ชื่อตำแหน่งผู้รับการประเมินและชื่อผู้ประเมิน ส่วนคะแนนผลประเมินสมรรถนะ จะขึ้นผลอัตโนมัติ จากส่วนแบบรายละเอียดประเมินสมรรถนะ 2.) บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะหลักแต่ละหัวข้อ (ถ้ามี) ในช่องถัดจาก ช่องรวมคะแนน ดังตัวอย่างหน้าถัดไป

2 แบบสรุปคะแนนการประเมินสมรรถนะ (ส่วนที่ 1.1)
1.) ใส่ชื่อ ตำแหน่ง 2.) บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อ (ถ้ามี) ผลคะแนนลิงค์มาจากส่วนที่ 1.2 อัตโนมัติ

3 วิธีการใช้แบบประเมินผลสมรรถนะแบบ Hybrid Scale
แบบรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ (ส่วนที่ 1.2) 1.) ใส่ชื่อตำแหน่งผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน 2.) ใส่เครื่องหมาย  ในช่องหน้าหัวข้อที่มีพฤติกรรมดังกล่าว หรือลบ ออกหาก ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวในแต่ละสมรรถนะหลัก จะได้ผลคะแนนเทียบเกณฑ์อัตโนมัติ 3.) ประเมินสมรรถนะด้วย Hybrid Scale เทียบความสมบูรณ์และสม่ำเสมอกับตาราง เช่น ถ้าสมบูรณ์ 40 – 80 % และสม่ำเสมอปานกลาง จะได้ค่าที่ D2 นำผลที่เลือกมาใส่ช่อง ตัวทอนคะแนน 4.) ค่าตัวทอนคะแนนจะขึ้นให้อัตโนมัติจากตารางค่าตัวทอนผลพฤติกรรมที่มีอักษร E D P VP และผลคะแนนอัตโนมัติ ส่งค่าไปยังหน้าสรุปแบบประเมินสมรรถนะ (ส่วนที่ 1.1) ดังตัวอย่างหน้าถัดไป

4 แบบรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ (ส่วนที่ 1.2)
1.) ใส่ชื่อ ตำแหน่ง 3.) ประเมินสมรรถนะด้วย Hybrid Scale เทียบความสมบูรณ์และสม่ำเสมอ นำผลที่เลือกมาใส่ช่องตัวทอนคะแนน 2.) ใส่  ในช่องที่มีพฤติกรรมดังกล่าว 4.) ค่าตัวทอนคะแนนผลพฤติกรรมและ ผลคะแนนจะขึ้นให้อัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการใช้แบบประเมินผลสมรรถนะแบบ Hybrid Scale

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google