งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมการของ คณะครุศาสตร์ สู่การเป็นประชาคม อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมการของ คณะครุศาสตร์ สู่การเป็นประชาคม อาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเตรียมการของ คณะครุศาสตร์ สู่การเป็นประชาคม อาเซียน

3 ASEAN ASEAN = Association of South East Asian Nations สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4 ประเทศที่อยู่ในเครือ ASEAN

5 วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ASEAN Community Vision One Vision, One Identity, One Community

6 บทบาทหน้าที่ของ ประชาคม ASEAN 2510 ประชาคมความมั่นคง 2540 ประชาคมเศรษฐกิจ 2553 ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม

7 ประชาคมอาเซียน ASEAN Community เป้าหมายสำคัญ - การทำให้ประเทศสมาชิกเป็น “ครอบครัว เดียวกัน (ความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัย ค้าขายสะดวก) - เพิ่มอำนาจการต่อรอง และขีดความสามารถ ในการแข่งขัน - สามารถรับมือกับปัญหาระดับโลกที่ส่งผล กระทบต่อ ASEAN

8 ประชาคมอาเซียน ASEAN Community ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน (ASEAN Political Security Community) กติกา ค่านิยมร่วมกัน, สันติสุข, สันติ วิธี, มั่นคงรอบด้าน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) มั่นคง มั่งคั่ง แข่งขันได้ - Asian Free Trade Area ( เขต การค้าเสรีอาเซียน ) - ตลาดเดียว - ขยายการค้าและการลงทุนในเขต ภูมิภาค

9 ประชาคมอาเซียน ASEAN Community ประชาคมสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) สังคมเอื้ออาทร - ยกระดับคุณภาพประชากร * ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในถิ่นทุรกันดาร * สาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ * การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม - การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ (ความเข้าใจระหว่าง ประชาชน)

10 ประชาคมอาเซียน ASEAN Community การพึงพาอาศัยกัน + ความร่วมมือกัน การแข่งขันควบคู่ความร่วมมือ

11 ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา การเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับ อาเซียน การเตรียม นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อม * ภาษาอังกฤษ * ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านที่จำเป็น * เทคโนโลยีสารสนเทศ * การเพิ่มโอกาสการหางานของประชาชน * การปรับตัวกับมาตรฐานการทำงานที่เป็น สากล

12 สมรรถนะของครูประเทศอาเซียน ศตวรรษที่ 21 : (SEMAO/INNOTECH กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ) การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของโรงเรียน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

13 สมรรถนะของครูประเทศอาเซียน ศตวรรษที่ 21 : (SEMAO/INNOTECH กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ) ความมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะ อาชีพของผู้เรียน การวัดและประเมินผลพฤติกรรม ผู้เรียน การพัฒนาวิชาชีพของตนเอง การสร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การดูแลสวัดดิการของนักเรียน

14 ความพร้อมที่ต้องเตรียม ให้กับคนไทย โอกาสทองของคนประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มี พื้นฐานทางภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 มากกว่าไทย คนชาติเพื่อนบ้านพูดภาษาไทยได้ แต่คนไทยมีจำนวนน้อย พูดภาษาเพื่อนบ้านได้ ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ความสนใจประเทศเพื่อนบ้านย่านอาเซียน ของนิสิตนักศึกษาไทย

15 Change = Adapt นักศึกษาควรเตรียมตัวอย่างไร

16 เมื่อไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิธีคิดด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา ย่อมเปลี่ยนไป

17 นักศึกษายุคใหม่ ต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายและประสบการณ์ รอบด้านมากกว่าอดีต สมรรถนะในตัวนักศึกษา คือ ความจำเป็นที่ จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา

18 1. จะพัฒนาตนเองอย่างไร ให้มีความรู้ ทักษะ ความคิด การสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถ อยู่ได้ในสภาวะการดำรงชีวิตและการทำงาน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 2. จะพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะรับบทบาท ผู้นำในสังคมโลกาภิวัตน์ ได้อย่างไร 3. “ การตระหนักรู้ และการสร้างโอกาสให้ตนเอง ” จะเป็นประเด็นสำคัญในอนาคต ประเด็นท้าทายนักศึกษา

19 การเตรียมการของนักศึกษา (พลเมืองไทย + พลเมืองอาเซียน + พลเมืองโลก) ตระหนักว่า สังคมไทยในอนาคต เปลี่ยนแปลง ไปจากอดีต (สังคมพหุวัฒนธรรม) ได้เวลาต้องเตรียมตนเอง ไม่ใช่ถึงเวลา ค่อยมาเตรียมการ บัณฑิตรุ่นใหม่ เน้น สมรรถนะที่หลากหลาย มากกว่ามีความรู้ การเปิดเสรีด้านแรงงาน คือ คู่แข่งที่เพิ่ม มากขึ้นกว่าเดิมในอดีตในด้านการมีงานทำ

20 ปรับแนวคิดการเรียนรู้ใหม่ - เรียนเพื่อให้ได้รับปริญญา พัฒนาสู่ เรียนเพื่อสะสมความรู้และประสบการณ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในสถานการณ์ “ประชาคมอาเซียน” (Asian View + Global View) พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ การเตรียมการของนักศึกษา (พลเมืองไทย + พลเมืองอาเซียน + พลเมืองโลก)

21 สร้างโอกาสการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ที่มากกว่าภาษาไทย – อังกฤษ พัฒนาทักษะ ไอ ที สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเองด้านศักยภาพ (Highly Qualified Talents) National Spirit บัณฑิตไทย การเรียนรู้กติกาสากลในการทำงาน การเตรียมการของนักศึกษา (พลเมืองไทย + พลเมืองอาเซียน + พลเมืองโลก)

22 เรียนรู้เพื่อความเข้าใจใน วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาสมรรถนะการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม - การปฏิบัติต่อกัน ด้วยความเคารพกัน เรียนรู้มาตรฐานวิชาชีพร่วมของอาเซียน (บัญชี วิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทย์ แพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พยาบาล วิชาชีพเหล่านี้สามารถ เดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศต่าง ๆ ของ อาเซียน อย่างเสรี) การเตรียมการของนักศึกษา (พลเมืองไทย + พลเมืองอาเซียน + พลเมืองโลก)

23 กลไกการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอนใน ชั้นเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยสนับสนุนทางวิชาการและ กิจการนักศึกษา สภาพแวดล้อม

24 การเตรียมการของคณะ - จัดทำแผนพัฒนาความพร้อมสู่ ASEAN - ทำความเข้าใจกับอาจารย์เกี่ยวกับประชาคม ASEAN - ศูนย์การเผยแพร่ข้อมูล ASEAN - จัดทำการอบรมภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ - การเตรียมกิจกรรมของอาจารย์ + นักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน ASEAN - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม - การศึกษาดูงาน - การทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยใน ASEAN - การเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้กับนศ. ASEAN

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมการของ คณะครุศาสตร์ สู่การเป็นประชาคม อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google