งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราและแนวทางการเบิก ค่ารักษาพยาบาลด้าน การแพทย์แผนไทยระบบ สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราและแนวทางการเบิก ค่ารักษาพยาบาลด้าน การแพทย์แผนไทยระบบ สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราและแนวทางการเบิก ค่ารักษาพยาบาลด้าน การแพทย์แผนไทยระบบ สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ

2 ที่มาของกฎหมาย การกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ่ายเงินบาง ประเภทตามงบประมาณ รายจ่าย พ. ศ. 2518 พระราชบั ญญัติ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล พ. ศ. 2523 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( รวม 8 ฉบับ ) พระราช กฤษฎีกา กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล พ. ศ. 2545 ระเบีย บ หนังสือเวีย นต่างๆ

3 แนวคิดหลัก

4 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

5 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 14 6 กุมภาพันธ์ 2547 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 14 6 กุมภาพันธ์ 2547 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 7 11 มกราคม 2548 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 7 11 มกราคม 2548 ลำดับหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 101 16 พฤศจิกายน 2549 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 101 16 พฤศจิกายน 2549 กพ. 2547 พย. 2549 มค.2 548 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 17 9 มกราคม 2550 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 17 9 มกราคม 2550 มค. 2550

6 การบำบัดโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย การบำบัดโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย เพื่อการรักษาพยาบาล หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อการรักษาพยาบาล หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ หนังสือเวียน ว 14 (6 กพ. 47) นวดเพื่อรักษา 200 บาท / ครั้ง / วัน นวดฟื้นฟูอัมพาต / อัมพฤกษ์ 200 บาท / ครั้ง ยาสมุนไพร ยาแผนไทย : อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใบรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบัน ( วิชาชีพเวชกรรม )

7 การบำบัดโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย การบำบัดโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย เพื่อการรักษาพยาบาล หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อการรักษาพยาบาล หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ หนังสือเวียน ว 7 (11 มค.48) ใบรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบัน ( วิชาชีพเวชกรรม ) ใบรับรองจากแพทย์แผนไทย ( เวชกรรมไทย หรือประยุกต์ ) ใบรับรองผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ( ตามระเบียบ สธ.)

8 กระทรวงการคลังออกแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่าย กระทรวงการคลังออกแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่าย หนังสือเวียน ว 101 (16 พย. 49) ระบบบริหารจัดการ การใช้ยานอกบัญชียาหลัก แห่งชาติ ผู้ป่วยในเบิกจ่าย ด้วยระบบ DRG จ่ายตรงค่ารักษาแพทย์แผนไทย ( เหมือนล้างไต ) ส่งเรื่องให้ อย. เริ่ม 1 กรกฎาคม 2550 อยู่ระหว่างดำเนินการ การเบิกจ่ายค่ารักษามีอัตราเพิ่มสูง การเบิกจ่ายค่ารักษามีอัตราเพิ่มสูง

9 หนังสือเวียน ว 17 (9 มค. 50) หนังสือเวียน ว. 177 (24 พฤศจิกายน 2549 ) กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข 16 หมวด ใบเสร็จ รพ. “ ต้องลงรหัส อัตราค่าบริการ ” หมวด 14 : กายภาพบำบัด, เวชกรรมฟื้นฟู ยกเว้ น หมวด 15 : ฝังเข็ม, แพทย์แผนไทย เบิกตาม รพ. เรียกเก็บ เบิกตามหนังสือเวียน ว 14 และ ว 7

10 กลุ่มงานสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ : 0 2271 0686-90 ต่อ 4100, 4319, 4441 โทรสาร : 0 2298 6085 Website : www.cgd.go.t h e-mail : csmbscgd@cg d.go.th

11 แผนภูมิค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2533 - 2550


ดาวน์โหลด ppt อัตราและแนวทางการเบิก ค่ารักษาพยาบาลด้าน การแพทย์แผนไทยระบบ สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google