งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC
ในเครื่องส่งวิทยุ ผู้สอน นายสายยันต์ กันอินทร์

2 เนื้อหาที่เรียน 3.1 คุณลักษณะสมบัติของ R ในเครื่องส่งวิทยุ
3.2 คุณลักษณะสมบัติของ L ในเครื่องส่งวิทยุ 3.3 คุณลักษณะสมบัติของ C ในเครื่องส่งวิทยุ 3.3 ความถี่เรโซแนนซ์

3 คุณสมบัติหลักๆ ของอุปกรณ์ทั้ง 3 ตัว
1.ตัวต้านทาน ( R ) 1)จำกัดกระแสไฟฟ้า 2)แบ่งแรงดันและกระแสไฟฟ้า 3)เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดัน 4)ไม่มีผลต่อความถี่

4 2. ตัวเก็บประจุ ( C ). 1)เก็บกระแสไฟฟ้าเร็ว. 2)คายกระแสไฟฟ้าเร็ว
2.ตัวเก็บประจุ ( C ) 1)เก็บกระแสไฟฟ้าเร็ว 2)คายกระแสไฟฟ้าเร็ว 3)ต้านทานความถี่ต่ำ 4)ไม่ยอมให้ไฟ DC ผ่าน

5 3. ตัวเนี่ยวนำ ( L ). 1)ปล่อยกระแสเมื่อมีสนามแม่เหล็กตัดผ่าน

6 ความถี่เรโซแนนซ์ (resonant frequency)
ความถี่เรโซแนนซ์ (Resonance Frequency) คือ ความถี่ที่ทำให้อิมพิแดนซ์รวม (Impedance) ของระบบมีค่าต่ำที่สุด ซึ่งที่ความถี่เรโซแนนซ์นั้นกระแส (I) จะมีค่าสูงสุด คือ I = VAC/R

7 ความถี่เรโซแนนท์ จะขึ้นอยู่กับค่า C และ L เท่านั้น คำนวณได้จากสมการ
                

8 ตัวอย่างที่ 3.1 จงคำนวณหาค่าความถี่เรโซแนนซ์ของวงจร
เมื่อกำหนดให้ C = 0.25 μF และ L = 40mH

9 ตัวอย่างที่ 3.2 จงคำนวณหาค่าตัวเก็บประจุของวงจร
เมื่อกำหนดให้ความถี่เรโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 2 kHz และ L = 2mH

10 ตัวอย่างที่ 3.3 จงคำนวณหาค่าตัวเหนี่ยวนำของวงจร
เมื่อกำหนดให้ความถี่เรโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 10 kHz และ C = 10 μF

11 แบบฝึกหัด 3.1 จงคำนวณหาค่าความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรเมื่อกำหนดให้ C = 10 μF และ L = 1mH 3.2 จงคำนวณหาค่าตัวเก็บประจุของวงจรเมื่อกำหนดให้ความถี่ เรโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 5 kHz และ L = 5mH (ในหน่วย μ) 3.3 จงคำนวณหาค่าตัวเหนี่ยวนำของวงจรเมื่อกำหนดให้ความถี่ เรโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 5 kHz และ C = 10 μF (ในหน่วย m)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google