งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS จะเกิดได้ต้องมี SUPPLY ฐานข้อมูล ฐานองค์ความรู้ก่อน ? DW/DB/TPS/EDPS/OAS KWS: Engineering, Managerial, graphic MIS/DSS/EIS ES/ESS บริหาร การผลิต บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS จะเกิดได้ต้องมี SUPPLY ฐานข้อมูล ฐานองค์ความรู้ก่อน ? DW/DB/TPS/EDPS/OAS KWS: Engineering, Managerial, graphic MIS/DSS/EIS ES/ESS บริหาร การผลิต บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 MIS จะเกิดได้ต้องมี SUPPLY ฐานข้อมูล ฐานองค์ความรู้ก่อน ? DW/DB/TPS/EDPS/OAS KWS: Engineering, Managerial, graphic MIS/DSS/EIS ES/ESS บริหาร การผลิต บริหาร การตลาด บริหารความ เสี่ยง บริหารเงิน บริหาร ผลลัพธ์ DB1 DB2……DBn DB3 DB4 1.SUPPLY = Vertical / Function 2.DEMAND = Horizontal / ACTIVITY

3 สถานการณ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของโลกยุคสารสนเทศ ( ยุค IT2010) ( ระดับสากล World Class) การบริหารจัดการและการติดตาม ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศปี พ. ศ. 2551-2553 สกทช. ขอบข่ายกรอบกระบวนงานไอที การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สกทช. / RBMS Boundary การทบทวนกำกับดูแล การทบทวนกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน การบริหาร จัดการคุณภาพด้านไอที กทช. สกทช. ผ่านกระบวนการ NTC e- Monitoring Software Backbone / FEED BACK การจัดทำ ร่างแผนแม่บท ไอที 2551 – 2553 / FEED FORWARD เกม รับ (WO) ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3 BP: พัฒนา ปัจจัย CBIS, TBIS : STD, Security, Code of Conduct เกม รับ (WO) ยุทธศาสตร์ ที่ 2,3 (INP UT) Process: การ บริหารจัดการไอ ทีที่ดีแนวร่วม ภายใน (SO) ที่ 1 และที่ 4 Process: การ บริหารจัดการไอ ทีที่ดี แนวร่วม ภายใน + CIO Committee เกมรุก (SO) ยุทธ ศาสตร์ ที่ 1 และที่ 4 (PROCES S) ผลิตผลผลิต ผลลัพธ์ เกม ทบทวน (ST) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ทบทวน แนวร่วมลูกค้า + ที่ปรึกษา (OUTP UT) ทบทวน การ บรรลุ คุณภาพ ไอที 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ 3. ยุทธศาสตร์ / วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 4. แผนงาน / โครงการ (RBMS ) ผลกระทบ ประเมิน สถานการณ์ (WT) ผลกระทบ ประเมิน สถานการณ์ (WT) สาธารณะ นโยบาย สาธารณะ ยุทธศาสตร์ 5 (Outcome + Impacts) Va lu e CH AI N Vi si o n INPUTINPUT Pr o c es s O ut p ut Ou tc o m e Fe ed Ba ck Fee d For war d Bo un dar y แนวทางการบริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์แผนแม่บทไอที Result Base Management Systems: RBMS

4 ยุทธศาสตร์ กระบวนงาน การบริหารจัดการที่ดี แผนแม่บทไอที ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนและ ผลักดัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศทุกภาคส่วน และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน โครงการตามนโยบายหลักของสำนักงาน กทช. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลงทุนสร้างและ พัฒนาทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ วางแผนและใช้งานเทคโนโลยีอย่างมี ประสิทธิภาพ มั่นคงและปลอดภัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารและการจัดการที่ดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การให้บริการ กิจการโทรคมนาคมต่อสาธารณชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิสัยทัศน์ “ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นพลังขับเคลื่อน ทุกภาคส่วนของสำนักงาน กทช. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์แผน แม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่ 2” NTC Enterprise Architecture Applic ation GOAL BP,DATA การ ประยุกต์ใช้ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ (APPLICATI ON) ICT Infrastruct ure การมีการใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Infrastructures) จุดมุ่งห มาย กระบว นงาน และ ระบบ สารสนเ ทศ สถาปัตยกรรม สกทช. NTC Enterprise Architecture for Real Sectors

5 แนวทางการบริหารจัดการที่ดี แผนแม่บทไอที  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  บุคลากร /HR D  ซอฟต์แวร์  ข้อมูล  กระบวนการ จัดการ 8 กระบวนงาน ( แผนฯ 2)  ข้อมูล องค์ ความรู้  งบประมาณ  บุคลากร /HRD ขั้นตอน 3 การปรัป และ ทดสอบ ฝึกอบรม ใช้งาน จัดการ ศูนย์ ข้อมูล นส.  เป้าหมายที่ เปลี่ยนง่าย  ความตกลง ความมั่นคง ปลอดภัย ขั้นตอน 1 การศึก ษา วิเคราะ ห์ และ ออก แบบ กระ บวน งาน และ ข้อมูล ขั้นตอน 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แกนตั้ง การจัดสรร ทรัพยารที่ จำกัด CSF ศูนย์ไอที ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 1 NTC Software Back Bone ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 2 กระบวนง านไอที ขับเคลื่อ น ห่วงโซ่ คุณค่า 3 แผนแม่บทไอทีปี 2551-2553 ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบริหารจัดการ ที่ดี สถาปัตยกรรมสกทช. 8 ด้าน ( ร่างแผนแม่บทฯฉบับที่ 2) เวล า NTC Enterprise Architecture Applic ation GOAL BP,DATA การ ประยุกต์ใช้ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ (APPLICATI ON) ICT Infrastruct ure การมีการใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Infrastructures) จุดมุ่งห มาย กระบว นงาน และ ระบบ สารสนเ ทศ สถาปัตยกรรม สกทช. NTC Enterprise Architecture for Real Sectors จำนวน รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามขั้นตอนการ พัฒนา (SDLC) ในแผนแม่บทไอที จำแนกตามแผนงาน / โครงการประจำ แผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ และ แผนงาน / โครงการนโยบาย ขอบเขต การ บริหารจัดการไอ ทีที่ดี

6 Information World / Knowledge Society Intellectual Property WISDOM Knowledge Information Information DATA FACT En tit y หลักแนวคิด ระบบสารสนเทศ Information Processor (Value Chain1) Information Processor (Value Chain2) Information Processor (Value Chain3) Information Processor (Value Chain4) Information Processor (Value Chain5) Information Processor (Value Chain6) Information Processor (Value Chain7)


ดาวน์โหลด ppt MIS จะเกิดได้ต้องมี SUPPLY ฐานข้อมูล ฐานองค์ความรู้ก่อน ? DW/DB/TPS/EDPS/OAS KWS: Engineering, Managerial, graphic MIS/DSS/EIS ES/ESS บริหาร การผลิต บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google