งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LO KM สร้างความรู้ใหม่ พัฒนางาน พัฒนาคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LO KM สร้างความรู้ใหม่ พัฒนางาน พัฒนาคน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LO KM สร้างความรู้ใหม่ พัฒนางาน พัฒนาคน
ผล : พัฒนาคน / พัฒนางาน / สร้างความรู้ใหม่ / องค์กรบรรลุเป้าหมาย องค์กรบรรลุเป้าหมาย LO สร้างความรู้ใหม่ พัฒนางาน พัฒนาคน KM ลำต้น : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ราก : กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

2 หัวข้อความรู้ 1 พันธกิจ/วิสัยทัศน์ 2 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ปัญหา
Desired State of KM Focus Areas ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กระบวนงาน หัวข้อความรู้ พันธกิจ/วิสัยทัศน์ ความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่งสม ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากร ฯ ล ฯ ปัญหา KM Action Plans ( 6-step model) 1 2 3 (ขอบเขต KM) (เป้าหมาย KM) (Work process) (แผนการจัดการความรู้) 4 ส่วนสำเร็จในอดีต

3 (ร่าง) Roadmap Knowledge Management กรมอนามัย
เป้าหมาย : กรมอนามัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ KM สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณค่าของ KM สร้างการเรียนรู้ ให้เนียนในเนื้องานทุกหย่อมหญ้า สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Explicit/Tacit) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม สร้างสมรรถนะ + สร้างใจ ถ่ายทอด สื่อสาร แนวคิด นโยบาย อบรม ศึกษา ดูงาน ใช้ข้อมูล สารสนเทศ ในการตัดสินใจ Google health คำนึงถึง ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างทีมนำ เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาขุมความรู้ เข้าถึงง่าย ทันสมัย มีเวที ลลปร. ของ ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมี commitment มีกิจกรรม KM Empowerment visit เรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจ เวที ลปรร. ออกสื่อสาร มวลชน สอดคล้องวิสัยทัศน์ ดูแลสนับสนุนคนดี สร้างการมีส่วนร่วม

4

5


ดาวน์โหลด ppt LO KM สร้างความรู้ใหม่ พัฒนางาน พัฒนาคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google