งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาคน สร้างความรู้ ใหม่ พัฒนางาน องค์กรบรรลุ เป้าหมาย ลำต้น : กระบวนการ จัดการความรู้ (KM Process) ผล : พัฒนาคน / พัฒนางาน / สร้างความรู้ใหม่ / องค์กรบรรลุเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาคน สร้างความรู้ ใหม่ พัฒนางาน องค์กรบรรลุ เป้าหมาย ลำต้น : กระบวนการ จัดการความรู้ (KM Process) ผล : พัฒนาคน / พัฒนางาน / สร้างความรู้ใหม่ / องค์กรบรรลุเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาคน สร้างความรู้ ใหม่ พัฒนางาน องค์กรบรรลุ เป้าหมาย ลำต้น : กระบวนการ จัดการความรู้ (KM Process) ผล : พัฒนาคน / พัฒนางาน / สร้างความรู้ใหม่ / องค์กรบรรลุเป้าหมาย ราก : กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) LO KM

2 Desired State of KM Focus Areas ประเด็น ยุทธศาสตร์ กล ยุทธ์ กระบวน งาน หัว ข้อความรู้ พันธกิจ / วิสัยทัศน์ ความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน ได้เสียต่างๆ ประสบการณ์ความรู้ที่ องค์กรสั่งสม ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากร ฯ ล ฯ ปัญหา KM Action Plans ( 6-step model) 1 2 3 ( ขอบเขต KM) ( เป้าหมาย KM) (Work process) ( แผนการจัดการ ความรู้ ) 4 ส่วนสำเร็จในอดีต

3 เป็นเครื่องมือ ขับเคลื่อน นโยบาย สาธารณะ อย่างมีส่วน ร่วม สร้าง สมรรถนะ + สร้างใจ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ คุณค่าของ KM ( ร่าง ) Roadmap Knowledge Management กรมอนามัย สร้างการ เรียนรู้ ให้ เนียนในเนื้อ งานทุก หย่อมหญ้า สร้าง เครือข่าย การเรียนรู้ (Explicit/Tacit) ถ่ายทอด สื่อสาร แนวคิด นโยบาย สร้างทีมนำ มีกิจกรรม KM เรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องวิสัยทัศน์ สร้างการมีส่วนร่วม อบรม ศึกษา ดูงาน เรียนรู้ด้วยตนเอง Empowerment visit สร้างแรงจูงใจ ดูแลสนับสนุนคนดี ใช้ข้อมูล สารสนเทศ ในการตัดสินใจ Google health พัฒนาขุมความรู้ เข้าถึงง่าย ทันสมัย เวที ลปรร. ออกสื่อสาร มวลชน คำนึงถึง ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีเวที ลลปร. ของ ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมี commitment KM 2551-2554 เป้าหมาย : กรมอนามัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4

5


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาคน สร้างความรู้ ใหม่ พัฒนางาน องค์กรบรรลุ เป้าหมาย ลำต้น : กระบวนการ จัดการความรู้ (KM Process) ผล : พัฒนาคน / พัฒนางาน / สร้างความรู้ใหม่ / องค์กรบรรลุเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google