งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางการบริหารจัดการ MIS ที่ดี  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  บุคลากร /HR D  ซอฟต์แวร์  ข้อมูล  กระบวนการ จัดการ 8 กระบวนงาน ( แผนฯ 2)  ข้อมูล องค์ ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางการบริหารจัดการ MIS ที่ดี  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  บุคลากร /HR D  ซอฟต์แวร์  ข้อมูล  กระบวนการ จัดการ 8 กระบวนงาน ( แผนฯ 2)  ข้อมูล องค์ ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวทางการบริหารจัดการ MIS ที่ดี  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  บุคลากร /HR D  ซอฟต์แวร์  ข้อมูล  กระบวนการ จัดการ 8 กระบวนงาน ( แผนฯ 2)  ข้อมูล องค์ ความรู้  งบประมาณ  บุคลากร /HRD ขั้นตอน 3 การปรัป และ ทดสอบ ฝึกอบรม ใช้งาน จัดการ ศูนย์ ข้อมูล นส.  เป้าหมายที่ เปลี่ยนง่าย  ความตกลง ความมั่นคง ปลอดภัย ขั้นตอน 1 การศึก ษา วิเคราะ ห์ และ ออก แบบ กระ บวน งาน และ ข้อมูล ขั้นตอน 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แกนตั้ง การจัดสรร ทรัพยารที่ จำกัด CSF Digital Firms ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 1 Software Back Bone ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 2 กระบวนง าน ICT ขับเคลื่อ น ห่วงโซ่ คุณค่า 3 แผน ICT ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการ บริหารจัดการที่ดี สถาปัตยกรรม องค์กร เวล า Enterprise Architecture Applic ation GOAL BP,DATA การ ประยุกต์ใช้ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ (APPLICATI ON) ICT Infrastruct ure การมีการใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Infrastructures) จุดมุ่งห มาย กระบว นงาน และ ระบบ สารสนเ ทศ สถาปัตยกรรม องค์กร Enterprise Architecture for Real Sectors จำนวน รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามขั้นตอนการ พัฒนา (SDLC) ในแผน จำแนกตามแผนงาน / โครงการประจำ แผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ และแผนงาน / โครงการ นโยบาย ขอบเขต การ บริหารจัดการไอ ทีที่ดี

2 2 EA องค์กรอัจฉริยะ จะขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า VALUE CHAIN ได้อย่างไร VS. Real Sectors (Business Process)

3 3 ICT Infrastructure VS. ICT Sectors

4 4 ตัวอย่ าง


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางการบริหารจัดการ MIS ที่ดี  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  บุคลากร /HR D  ซอฟต์แวร์  ข้อมูล  กระบวนการ จัดการ 8 กระบวนงาน ( แผนฯ 2)  ข้อมูล องค์ ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google