งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญปัญหาองค์ประกอบ M-I-S M-I-Sสนใจเรื่องอะไร สรรพสิ่ง ENTITIES Context อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญปัญหาองค์ประกอบ M-I-S M-I-Sสนใจเรื่องอะไร สรรพสิ่ง ENTITIES Context อะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญปัญหาองค์ประกอบ M-I-S M-I-Sสนใจเรื่องอะไร สรรพสิ่ง ENTITIES Context อะไร

2 M: สนใจสิ่งแรกคือ M: ความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กร กับ เวลา เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร ขอบเขตการจัดการ=ทรัพยากร + เวลา การตัดสินใจ: การคิด จัดการ วางแผน และจัดทำ ยุทธศาสตร์ การจัดการ/ ปฏิบัติ: การทำงาน นำแผนไป จัดการ และจัดทำ ยุทธวิธี และ ปฏิบัติการ การตัดสินใจ: การแก้ไข ปัญหา ติดตาม ประเมิผผลการ จัดการ ปัจจัย ทรัพยากร คน ซอฟต์แวร์/ วิทยาการ ฮาร์ดแวร์/ วัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูล ระเบียบ วิธีการ งบประมาณ /ทุน คนเป็นปัจจัย ที่มีบทบาท เป็นแกนกลางการจัดการ จัดสรรปัจจัยทรัพยากรขององค์กร อย่างน้อยดังนี้ 1.คนทำหน้าที่จัดการซอฟต์แวร์ในองค์กร มีบทบาทเป็น System engineering, System Programmer, Programmer, Administrator/ DC Administrator 2.คนทำหน้าที่จัดการฮาร์ดแวร์ในองค์กร มีบทบาทเป็น System operator, Operator, Data Entry Operator, Network worker 3.คนทำหน้าที่จัดการข้อมูลในองค์กร มีบทบาทเป็น System Analysis and Design, DB Administrator 4.คนทำหน้าที่จัดการระเบียบวิธีการ และเวลาที่ใช้ในการจัดการปัจจัยทรัพยากรในองค์กร มีบทบาทเป็น Project Manager (PM) หรือ CIO 5.คนทำหน้าที่จัดการงบประมาณ / ทุน ที่ใช้ในองค์กร มีบทบาทเป็น CFO

3 M:กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่(MDZ)ยุค KB Society ผลผล พันธกิจ ภารกิจมนุษย์พันธกิจ ภารกิจมนุษย์ (Mundance role) CREATECREATE BUILDBUILD SUPPLYSUPPLY DESIGNDESIGN พฤติกรรมการใช้ระเบียบวิธีการ (Methodology) แก้ไขปัญหาของคน เพื่อ ตอบสนองความต้องการของ คน โดยวิชา SALOGICAL: จำลองภาพ กระบวนการตัดสินใจของคน:- Problems, Alternatives, Resolution = Intelligence, Design, Choice โดยวิชา SA PHYSICAL: ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย Entity ที่เป็นอยู่เพื่อได้ ข้อมูลที่เป็น MIS/GIS/DBProcess MIS Methodology Structural and Functional Approach ผลกระทบ +-ผลกระทบ +- นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม(Socio-cultural INNOVATION) INNOVATION)ICT/E/EICT ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เป็น ระบบอัตโนมัติ DSS: Decision Support Systemsใช้ข้อมูลสนับสนุน ตัดสินใจโดย 1.ใช้คอมพิวเตอร์ ICT(CBIS) 2.ช่วยการตัดสินใจ 3.การเผชิญปัญหา สารพัด(ill- structured problems) 4.การแก้ไขปัญหาทันที แบบโต้ตอบ 5.ใช้ข้อมูลแก้ไขปัญหา ตาม ModelOutput/OUTCOME DSS Impacts ETHICS Classical Approach เหตุเหตุ ต้องการ กิเลสต้องการ กิเลส (Mundance role) NEEDSNEEDS WANTSWANTS DEMANDDEMAND REQUIREMENTSREQUIREMENTS ANALYSISANALYSIS พฤติกรรมการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาของคน การตัดสินใจ Decision makingINPUT PW Requirements Behavioral Approach

4 ระบบ S: Systems เสมือนองค์กรหรือหน่วยงาน ของการจัดการ Robert J. Verzello / John Reutter III, Data Processing: Systems and Concepts,(Auckland: McGraw-Hill International Book Company, 2 nd.,1984) pp.9-33. – ระบบคือ ระบบคือคือการบูรณาการชุดของส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสาน เชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกันเช่นระบบคอมพิวเตอร์คือชุดของ PW, HW, SW, DATA, Procedure ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันบรรลุวัตถุประสงค์ OAS –ลักษณะคุณสมบัติของระบบ (System Characteristics) 1)มีวัตถุประสงค์ ของระบบ (Goals) คือจุดมุ่งหมายพื้นฐานของสิ่งที่เป็นอยู่ของEntity 2)มีองค์ประกอบ ของระบบ (Components) คือส่วนต่างๆของระบบทุกส่วนที่ร่วมกันทำหน้าที่ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ 3)มีโครงสร้าง ของระบบ (Structure) คือความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของระบบที่มีอยู่ มีการบูรณา การประสานเชื่อมโยงรวมกันของส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตของระบบ (Boundary)และมี ความสัมพันธกับสิ่งแวดล้อม 4)มีพฤติกรรม (Behavior) ของระบบ เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันของส่วนต่างๆในการ ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ทั้งนี้ พฤติกรรมจะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามคำสั่งและความตกลง ในขั้นตอน(input-Process-Output Procedures)การทำงานของส่วนต่างๆเพื่อให้ระบบบรรลุ วัตถุประสงค์ 5)มีวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของระบบ คือ กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญปัญหาองค์ประกอบ M-I-S M-I-Sสนใจเรื่องอะไร สรรพสิ่ง ENTITIES Context อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google