งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางของ องค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่ รวมเป็นกลุ่มและหรือประสาน เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางของ องค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่ รวมเป็นกลุ่มและหรือประสาน เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางของ องค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่ รวมเป็นกลุ่มและหรือประสาน เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล)

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / S: Systems มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ S: ชุดของส่วนต่างๆที่ทำงานอิสระและเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เดียวกันในภาพรวมภายใต้สิ่งแวดล้อมสลับซับซ้อน ระบบจะสัมพันธ์กับองค์กรและการบริหารมากเพราะเป็นตัว PROCESSOR โดย SYSTEM จะ มาแทน PROCESSOR การรวมกลุ่มของสถาบันและสังคมซับซ้อน มีตัวเร่งนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้น การเติบโตของฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ใหม่ๆของปัจเจกชน องคกรมีวินัย Context เกี่ยวกับ Applicationต้องเพิ่มการบริหารจัดการที่ดี ระบบมี Classified : Natural (Physical + Bio) and MANMADE (Socio-cultural innovation) มากขึ้น System as Working DefinitionSystem as Working Definition ศึกษาจากระบบคือ Entity = Cohesion + Covariance ศึกษาระบบ System as METHODเพื่อบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ Entity ได้ (System Approach) เช่น SA, Research System as Various Types and Abstract DefinitionSystem as Various Types and Abstract Definition ศึกษาระบบ Open system and Organism systems= Biological + Social ศึกษาระบบ Abstract=Structure (being) + Behavior (Acting) Property ของระบบได้แก่: Purposive behavior มีพฤติกรรมเป้าหมายเดียวกัน, Wholismมองภาพรวมของทุกส่วน, Opennessมีขอบเขตสัมพันธ์กับระบบใหญ่/สิ่งแวดล้อม, Transformationแต่ละส่วนสร้างคุณค่าสิ่งที่ตนเองดำเนินการ, Interrelatednessสิ่งต่างๆปรับตัวเข้าด้วยกัน, Control machanismมีพลังผลักดันด้วยตความร่วมมือกันเป็นระบบ เดียวกัน Word definition of System= Implicit (Entity being) + Explicit (Plan, Method, Device, Procedure) Analytical definition of Systems  Matrix Definition Relationship:- Row Column, Mathematics, Decision-tree, Hierarchical class and arrangements, Organization as system

3 ENTITY 8. WORLD-Forum ENTITY Environment: Users/Clients/Customers/Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Glo balization 6. ขอบเขตการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร RBMS=Result Base Management Systems 7. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2. OUTPUT ผลผลิตของ องค์กร 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan 4. INPUT ทรัพยากร ปัจจัยที่ใช้ ของ องค์กร 3. PROCESS กิจกรรม การ บริหารจัดการที่ดี ขององค์กร 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ Environment satisfaction 9. KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ??? ตัวอย่าง1. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผล ข้อมูล Logical System I-P-O กระบวนการเปลี่ยนปลงมีตลอดเวลา ทำให้การพัฒนาไม่สิ้นสุด

4 สรรพสิ่ง ENTITY CohesionCovariance แนวคิด กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล Logical System VS. Natural Rules / Environment คือ ??? Physical Existing FACTS/DATA IMPLICIT โดยปริยาย ปรากฎอยู่ คงอยู่ Integrity Logical Virtual สมมติ CONTEXT Attribute Metadata FIELD Variable Data element EXPLICIT /definite เปลี่ยนได้ ศาสดา /ปรัชญา รู้ทุกข์ ความ ต้องการ ของคน Needs Wants Demand นวัตกรรม ระเบียบ วิธีการ วิทยาศาสตร์ บรรยาย อธิบาย พยากรณ์ ตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) เส้นทางไหล เวียนตรรก โดยใช้ เครื่องมือ System/ Flow I-P-O หรือ ก้างปลา Fishbone cause&Effect Brainstorming Flowchart หรือ อริยะสัจสี่ Research SA หรือ คน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม

5 E-Society 2005

6 ตัวอย่าง 2. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผล ข้อมูล CAUSE / EFFECTS

7 ตัวอย่าง 3. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผล ข้อมูล CAUSE / EFFECTS มีจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์โลก ผู้นำ: การทำใน สิ่งที่ถูกต้อง มีระเบียบวิธีการ การจัดการ : ทำให้สิ่งต่างๆได้ ถูกต้อง Sources: Warren Bennis, “เป็นผู้นำในหมู่ผู้นำ(จัดระเบียบ อัจฉริยะ Organizing Genius)”, คิดใหม่เพื่ออนาคต, หน้า 195-196 MIS ต้องมีการใช้ ICT Strategy World Forum จะสร้างเป้าหมายวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันในกลุ่มผู้นำได้ ??

8 Enterprise wide Management planning (Policy) DecisionSupport SpecialRequestUnstructured การสนองตอบความต้องการ From TOP DOWN / แก้ปัญหา 3 ระดับ ของ ตัวประมวลผลข้อมูลองค์กร 1.Payroll 2.Account receivable 3.Account payable 4.Order entry 5.Inventory control 6.Production control 7.Engineering 8.R & D 9.Marketing 10.Shipping Schedule REPORT Transactions Structured Operating management Functional information grouping for control (MANAGING CONTROL) Information Request Unstructured & Structured Ill-structured DEMANDREPORTs Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ??


ดาวน์โหลด ppt Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางของ องค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่ รวมเป็นกลุ่มและหรือประสาน เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google