งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 MIS คือMIS คือ ระบบ(S)สารสนเทศ(I)ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ ช่วยตอบสนองความต้องการในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 MIS คือMIS คือ ระบบ(S)สารสนเทศ(I)ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ ช่วยตอบสนองความต้องการในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 MIS คือMIS คือ ระบบ(S)สารสนเทศ(I)ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ ช่วยตอบสนองความต้องการในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิติบัติงาน ในองค์กร(M)MIS คือMIS คือ ระบบ(S)สารสนเทศ(I) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คืออะไร What is Management Information Systems (MIS) ? MIS MIS คือในการปฏิบัติงาน MIS คือศูนย์กลางเครือข่าย(องค์กรดิจิตอล) สื่อสารข้อมูลและฐานข้อมูลที่หลากหลาย (Database and Data Communication Network: Distributed DB and Centralized DB/DC/Network) สามารถตอบสนองความ ต้องการผู้ใช้ และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (stakeholders and shareholders) ได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลต้องมีลักษณะ คุณสมบัติอย่างน้อย :-ในการปฏิบัติงาน MIS  ข้อมูลสะท้อนถึงข้อเท็จจริง Natural Entity, Implicit Facts, Tacit KB  สารสนเทศสะท้อนถึงความรู้ ที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ด้วยกระบวนการ Methodology, Explicit Context KB/ Metadata  Intranet, Extranet, Internet: WEB SERVICES ทุกเวลา ทันที ทุกที่ ทั่วโลก

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 ความหมาย IS=MIS โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล (ศูนย์ข้อมูลดิจิตอล) ประกอบด้วยระบบย่อยขององค์กรดิจิตอล ระบบย่อยที่ 1 ส่วนประกอบการปฏิบัติงานองค์กรอัตโนมัติ คือโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ CBIS, TBIS มีระบบการทำงาน I-P-O ของ Data warehouse, Data base, Network (Internet, Intranet, Extranet) : ความหมาย MIS แง่เทคนิค หรือผู้ผลิต MIS (MIS Supplier chain) ระบบย่อยที่ 2 ส่วนประกอบการทำหน้าที่ขององค์กร คือโครงสร้างระบบสารสนเทศ ตาม บทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กร ตามแนวนอน :-Manufacturing, Logistics, Finance, Accounting, HRD, Sales and Marketingเช่น MIS of MCBA, ERP, FIS, AIS, PIS ความหมาย MIS แง่ผู้ใช้ หรือ ลูกค้า MIS (MIS Demand chain) ระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบการสนับสนุนการตัดสินใจ คือโครงสร้างระบบสารสนเทศ สนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหา :- Unstructured, Structured, Semi structured problems ความหมาย MIS แง่ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันการตัดสินใจองค์กร โระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบด้านการบริหารกิจกรรมองค์กร คือ โครงสร้างระบบสารสนเทศ ด้านกิจกรรมการบริหารองค์กร :- Strategic level, Tactical/Management level, Knowledge level, Operational levelความหมาย MIS ของผู้บริหาร ระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบการบูรณาการการจัดการองค์กร คือ โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความหมาย MIS สากล CBIS, TBIS

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 โครงสร้างระบบ สารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ) ประกอบด้วยระบบย่อย ขององค์กรดิจิตอล

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 ความหมาย IS=MIS โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล (ศูนย์ข้อมูลดิจิตอล) ประกอบด้วยระบบย่อยขององค์กรดิจิตอล CBIS, TBIS

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5 Figure 2-2

6 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 6 OthersR/DPayrollProductionControlAccount payable payableInventoryControlAccount receivable receivableOrderEntryMarketing Mission? Strategy Policy Decision Planning :- EIS/ES:-Vision, Mission? Implementation by SW PM:- Tactical Management control :- OAS,MIS Build ICT Center for EDPS Operational control :- Routine Transaction Processing :- Services Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ?? How to BUILD MIS Up-stream to Down-stream??????

7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 7 มุมมอง MIS=IS เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ผลิตผู้ใช้ อาศัย Interdisciplinary:- เกี่ยวข้องทั้งด้านเทคนิค และพฤติกรรมต่างๆ (Information System Literacy)ทั้งเรื่ององค์กร การจัดการ และเทคโนโลยี เป็นเรื่องของนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural innovation)

8 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 8

9 9 Figure 2-1 Types of Information Systems

10 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 10

11 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 11 Types of Information Systems James A. O.Brien, Management Information Systems: Managing Information Technology in the E-Business Enterprise, 5 TH ED.,US: McGraw-Hill, 2002 p.25

12 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 12 Human Computer Interaction, Computer- Mediated Communication, Computer Supported Cooperative Work Collaborative Computing,Information Resource Management, Data Management,D,ata Warehousing, Data Mining Data Communications Systems Theory, Information Theory, Systems Analysis, Systems Design Object-Oriented Design, Object-Oriented Computing, Object-Oriented Systems Joint Application Design, Rapid Application Development Extreme Programming Computer-Aided Software Engineering, Software Engineering,End User Computing · Informatics Cybernetics, Artificial Intelligence, Expert Systems Hypermedia, Multimedia Other Topics in Computers and Information Technology Key Concepts: Industrywise Applications (IS,DSS,AI) Business Technology Research,e-Business Research Knowledge Management Research, Information Systems, Operations Research Decision Sciences, Management Science Information Systems Research, Information Systems Theory · Information Systems Journals,Enterprise Architecture, IT Architecture Data Architecture Information Systems Evaluation, Capability Maturity Model, IT Spending IS Quality, Information Systems Acceptance IT Acceptance, IT Adoption, IT Diffusion IT Productivity, IS Productivity, Information Technology ROI Strategic Information Systems, Executive Information Systems, Decision Support Systems, Group Decision Support Systems, Management Information Systems, Transaction Processing Systems I: ประเภทสารสนเทศ กับฐานองค์ความรู้ KB การเรียนการสอน ในวิชาต่างๆ มีอะไร

13 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 13 Executive Support Systems (ESS)Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS)Decision Support Systems (DSS) Management Information Systems (MIS)Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KWS)Knowledge Work Systems (KWS) Office SystemsOffice Systems Transaction Processing Systems (TPS)Transaction Processing Systems (TPS) Major Types of Systems

14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 14 MIS การบริหาร MIS ควร กำหนดผู้ทำหน้าที่ CIO มาจากสาขาอะไร ไม่มีใครรู้ความ ต้องการ(Demand) ของตัวเองครอบ คุมหมดทุกเรื่อง ยกเว้นศาสดาของ ศาสนารู้ทุกข์ของ ทุกคน คนรู้ความต้องการของ คนคือนักวิเคราะห์ระบบ (Supply) โดยใช้ระเบียบ วิธีการพัฒนาระบบ (SDLC/innovation) ผู้ที่ทำหน้าที่ SDLC ควรทำหน้าที่ CIO เพราะรู้ทั้ง Demand และ SDLC/Innovation การนิยาม MIS เชิง Demand และ Supply

15 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 15 ระบบสารสนเทศ มีความหมายแค่ไหน 1.ความหมายตามหลักการ ขอบเขตการบริหาร = ทรัพยากร + เวลา ธุรกิจ = เพื่อกำไร เพราะฉะนั้น ขอบเขตการบริหารธุรกิจ = ทรัพยากร + เวลา + กำไร ข้อสรุป การบริหารสารสนเทศเชิงธุรกิจ = การใช้ทรัพยากรไอซีที + เวลา + กำไร ดังนั้น ความหมายระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการไอซีทีมีการลงทุนเกิดขึ้น ย่อมเป็นความหมายระบบ สารสนเทศทั้งสิ้น เช่น ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเชิญ ลูกค้าไปเลี้ยง (Entertain) จะต้องมีการลงทุน(กระทบกำไร) ถือว่า การ Entertain เป็นระบบสารสนเทศในส่วนทรัพยากร Procedures หรือระบบสารสนเทศพื้นฐานคอมพิวเตอร์(CBIS)

16 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 16 ระบบสารสนเทศ มีความหมายแค่ไหน (ต่อ) 2.ความหมายเชิงปฏิบัติงานธุรกิจ ระบบสารสนเทศในมุมมองธุรกิจ คือ กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมีโครงสร้าง (มีสูตร กฎกติกา วินัยตายตัว) สอดคล้องกับไอซีที ที่นำมาใช้ (CBIS, TBIS) เพื่อตอบสนองกับ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลทำให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรธุรกิจ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจ(BP) ภายในองค์กรธุรกิจ อย่างลึกซึ้ง (จะได้รู้ว่าในองค์ประกอบขององค์กรธุรกิจส่วนไหน ทุก ขั้นตอนของกระบวนการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนไหนต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อ ขาดทุนน้อยที่สุด) ทั้งนี้เพราะความหมายระบบสารสนเทศแสดงให้เห็น ความสามารถในการนำเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคของ ผู้บริหาร ต้องรู้วิธีการทำงานขององค์ประกอบต่างๆขององค์กร(BP) การทำความเข้าใจระบบสารสนเทศ ที่ครอบคุมพฤติกรรมต่างๆของทั้ง องค์กร (Information System Literacy) เพื่อทำให้ความตกลงใช้ ระบบสารสนเทศขององค์กรเป็นงาน Routine ทำให้ทราบแนว ทางการใช้ระบบสารสนเทศ เกี่ยวพันกับเทคนิคและพฤติกรรมองค์กร ด้วย หรือทางวิชาการแบบสหศึกษา (Interdisciplinary)

17 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 17 ระบบสารสนเทศ มีความหมายแค่ไหน (ต่อ) 2.ความหมายเชิงปฏิบัติงานธุรกิจ ระบบสารสนเทศในมุมมองธุรกิจ คือ กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมีโครงสร้าง (มีสูตร กฎกติกา วินัยตายตัว) สอดคล้องกับไอซีที ที่นำมาใช้ (CBIS, TBIS) เพื่อตอบสนองกับ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลทำให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรธุรกิจ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจ(BP) ภายในองค์กรธุรกิจ อย่างลึกซึ้ง (จะได้รู้ว่าในองค์ประกอบขององค์กรธุรกิจส่วนไหน ทุก ขั้นตอนของกระบวนการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนไหนต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อ ขาดทุนน้อยที่สุด) ทั้งนี้เพราะความหมายระบบสารสนเทศแสดงให้เห็น ความสามารถในการนำเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคของ ผู้บริหาร ต้องรู้วิธีการทำงานขององค์ประกอบต่างๆขององค์กร(BP) การทำความเข้าใจระบบสารสนเทศ ที่ครอบคุมพฤติกรรมต่างๆของทั้ง องค์กร (Information System Literacy) เพื่อทำให้ความตกลงใช้ ระบบสารสนเทศขององค์กรเป็นงาน Routine

18 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 18 นิยาม ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในส่วนต่างๆ และขอบเขตของระบบให้ถูกต้อง Management Information Systems 1.นิยามคำ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ยกตัวอย่างทางธุรกิจ) 2.การวิเคราะห์นิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อะไร เพื่อการจัดการคือ มีการจัดทำในสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง เพื่อสู่ เป้าหมาย / มุมมอง ในสิ่งที่เราต้องการ 1)เพื่อมีความรู้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี(Environments) เช่น ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศและในประเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรข้อมูลโลก 2)เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ / ผลลัพธ์ (Outcome) ของ Stakeholders ระหว่าง ประเทศและในประเทศ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสร้าง เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศ ได้แก่ การ ประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับพันธมิตรธุรกิจ เช่น EDI, e-Commerce, SCM, CRM, ERP

19 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 19 นิยาม ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในส่วนต่างๆ และขอบเขตของระบบให้ถูกต้อง Management Information Systems(ต่อ) 3)เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิต (Output) เช่น ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการการผลิตภัณฑ์สารสนเทศและการผลิตสินค้าบริการ (Information and Hard goods) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การตลาด (Market Information Systems) ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการการขาย ฯลฯ 4)เพื่อจัดการกระบวนการแปลงรูป (Process) เช่น  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการยุทธศาสตร์ (Strategic Management Information Systems)  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการยุทธวิธี (Tactical Management Information Systems)  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการปฏิบัติงาน (Operational Management Information Systems)

20 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 20 นิยาม ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในส่วนต่างๆและขอบเขตของระบบให้ถูกต้อง Management Information Systems (ต่อ) 5)เพื่อจัดการปัจจัยทรัพยากรการจัดการ (Input) เช่น  สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรข้อมูล หรือ การจัดการ ทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources management: IRM)  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (TBIS)  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (CBIS) oPIS(PW), Data (DBS, DWS), HW, SW, Budget, Procedures 6)เพื่อจัดการขอบเขตการบริหาร (Scope) เช่น  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนแม่บท ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการการพัฒนาและการวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการการตรวจสอบและประเมินผล

21 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 21 11.ภาควิถีีชีวิตจริง(Real sector):- ระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ เช่นการเปิดเสรีการค้า:- กลุ่ม เศรษฐกิจ เขตการค้า, G8, UNDP, WTO, APEC, NAFTA etc.,ภาคนวัตกรรมเทคโนโลยี (ICT Sector):- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (TBIS) เช่น EDI, e-ASEAN, e-Commerce ภาคโลกเสมือน จริง (Virtual / Application Sector):- ระบบสารสนเทศ Web sites, CBIS 10. การบริหารโดยสารสนเทศ (M by IS ) ส่งผลกระทบ ภาคสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของประเทศ ต่างๆ ทั้งที่พัฒนา และกำลังพัฒนา วิเคราะห์มุมมองด้านเศรษฐกิจแบบ Real sector จะเข้าสัมผัส หาลูกค้าทั่วโลก ได้โดยตรงยาก เพราะลูกค้าทั่วโลก จะต้องการทราบเรื่องข้อมูล สารสนเทศ ความรู้กับคู่ค้าก่อนจะพบกันจริง ในประเทศเกิดแนวคิด 9. ขอบเขตการดำเนินการระบสารสนเทศองค์กร Organizational Information CONTEXT 6. การติดตาม ประเมินผล คุณภาพสารสนเทศ โดยการประมวลสังเคราะห์ KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด (FB) 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ +- IP Environment satisfaction 2. OUTPUT ผลผลิตข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ องค์กร 3. PROCESSOR กิจกรรม การบริหาร จัดการทรัพยากร ข้อมูล องค์กร ระบบกระทำการ 4. INPUT Entity ทรัพยากรข้อมูล องคกรที่มีอยู่ 5. VISION /POLICY/Agenda /Mission/Strategy/Activ ity /Schedule/Plan 7. ปรับวิเคราะห์ใหม่ FF นิยาม MIS เพื่อการ จัดการ ตาม เป้าหมาย ของการ จัดการ ในส่วน ไหนของระบบ เช่น เพื่อการจัดการ input process output………..

22 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 22 ความต้องการระบบสารสนเทศ DB/DC ? DB: ระบบสารสนเทศพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (CBIS) Kenneth C. Laudon | Jane P. Laudon ©2001

23 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 23 ความต้องการระบบสารสนเทศ DB/DC ? DC: ระบบสารสนเทศพื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคม (TBIS)

24 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 24 (TBIS)

25 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 25 การเข้าถึง MIS การจัดทำ หรือ พัฒนา MIS เป็นกระบวนการที่ครอบคุม การประยุกต์ใช้และ พัฒนา ICT เข้ากับระบบงาน ของนวัตกรรมสังคมวัฒนาธรรม ของคน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ และโลก ซึ่ง MIS มีลักษณะอย่างน้อย ดังเช่นคือ 1.เกี่ยวพันกับกิจกรรม ระบบงานของหลายองค์กรหรือหลายหน่วยงาน 2.อาศัยการมีส่วนร่วม Good Governance ของผู้ใช้ หรือผู้มีส่วนได้เสีย หลายกลุ่ม เพื่อมีข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สนับสนุนการตัดสินใจ ในการ กำหนดนโยบาย บริหารจัดการที่ดี และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผล 3.ขอบเขตการจัดทำ หรือ พัฒนา MIS Life Cycle Scope = Time + Resources Multi-Disciplinary and System Approach

26 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 26 กรอบแนวคิด ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับหลายส่วน

27 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 27 การจัดการ / การ บริหาร M: Management สารสนเทศ I: Information MIS: ???????? ระบบ S: Systems แนวทางศึกษา M-I-S Inter-disciplinaryAPPROACH Management And Organization System Approach Information And ICT Management And Organization System Approach Information And ICT Management And Organization System Approach Information And ICT Management And Organization System Approach Information And ICT Management And Organization System Approach Information And ICT how people and organizations should use information technologies effectively

28 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 28 สาระการ จัดการ / การ บริหาร M: Management สาระสารสนเทศ I: Information แนวทางศึกษา MIS: ???????? เริ่มจากสังเกต สรรพสิ่ง (ENTITY) สาระระบบ S: Systems S: Systems กลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของ M-IS Context M-IS ContextM-IS ContextM-IS Context กลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของ M-I-S Context M-I-S Context กลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของ IS-M CONTEXT I-MS CONTEXT IS Growth 6 Stages I-MS CONTEXT IS Growth 6 Stages สถาปัตยกรรม / โครงสร้าง กลุ่มก้อน ของสาระต่างๆ ARCHITECTURE of PHYSICAL COHESION ความสัมพันธ์ ของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบ ของความสัมพันธ์ ของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบ ของ –SM –SM-SI-SS Context Flowl IS VS. Data Management IS VS. Data Management –IM-II-IS Context Flow VS. Data ManagementIM-II-IS Context Flow VS. Data Management MI –MM-MI-MS Context Flow ความเคลื่นไหว เปลี่ยนแปลงร่วม ความสัมพันธ์ ของกลุ่มสาระต่างๆ Function/Relationship/COVARIANCE of LOGICAL CONTEXT FLOW สาระ อะไร CONTEXT

29 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 29 1. EDPS 1950 UNIVAC I Information revolution 2. MIS 1960 1. DATA Focus 3. DSS 1970 3. Decision Focus 4.Internet 1980-90 1980-90 5. Multimedi a 2000 4. Search Engine 5. Media Player M: การบริหารจัดการข้อมูล M: การบริหารจัดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูล ECTI สนับสนุนการจัดการในยุคต่างๆ อะไรบ้าง 1. TPS 1. TPS 1.Reporting/ Customer CustomerServices 2. OAS Back office 2.FILE Management 2. Management Focus 4. ES, AI 3. EIS 3. DBMS DBS 4. DW 5. KM 5. Web Services EA Application Methodology by SA, SE e/ECTI ???

30 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 30 M: การบริหารจัดการข้อมูล M: การบริหารจัดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูล ECTI สนับสนุนการจัดการในยุคต่างๆ อะไรบ้าง 1. EDPS 1950 UNIVAC I Information revolution 2. MIS 1960 1. DATA Focus 3. DSS 1970 3. Decision Focus 4.Internet 1980-90 1980-90 5. Multimedia 2000 4. Search Engine 5. Media Player 1. TPS 1. TPS 1.Reporting/ Customer CustomerServices 2. OAS Back office 2.FILE Management 2. Management Focus 4. ES, AI 3. EIS 3. DBMS DBS 4. DW 5. KM 5. Web Services EA Application Methodology by SA, SE e/ECTI ??? DW/DB/TPS/EDPS/OAS/MIS/EIS/ES SOCIO-cultural INNOVATION REAL SECTORS:REAL SECTORS: Business, Information Business, InformationInformation VIRTUAL SECTORS:VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers ICT SECTORS:ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) Technology (Socio-cultural Innovation) EA: Enterprise Architecture

31 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 31 Enterprise wide Management planning (Policy) Decision/ DEMAND REPORTs POLICY SpecialRequest Unstructure d แนวทางศึกษาอะไรก็ตาม เป็นเรื่องของ การสนองตอบความต้องการ From TOP DOWN ลงสู่ภาคปฏิบัติ Bottom Up ซึ่งเป็นการ แก้ปัญหา 3 ระดับ ของ นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมมนุษย์ 1.Payroll 2.Account receivable 3.Account payable 4.Order entry 5.Inventory control 6.Production control 7.Engineering 8.R & D 9.Marketing 10.Shipping 11. eBIZ, eGOV NEEDs Schedule REPORT Transactions Structured WANTSREPORTs Operating management Functional information grouping for control (MANAGING CONTROL) Information Request Unstructured & Structured Ill-structured ความต้องการ ยุทธศาสตร์โลก สิ่งแวดล้อมระบบ ใหญ่ ยุคต่างๆ STRATEGIC ความต้องการ ยุทธวิธี บริหารจัดการ ประเทศ TACTICAL ความต้องการ องค์กรต่างๆ ลงสู่ภาค ปฏิบัติชุมชน OPERATING Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB Application ??

32 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 32สังเคราะห์ Information Request Unstructured & Structured Ill-structured Synthesis ได้ อย่างไร????? ความต้องการ สูงสุดของผู้นำ ต้องมี กระบวนการ การจัดการ แบบยุทธศาสตร์ คืออะไร What is Strategic Management Processed VS. ESS การทุ่มเท นโยบายใช้ R ทรัพยากร ขององค์กรไป ยังเป้าหมาย MIS เดียว ปัญจัดทำ MIS หาความต้องการไม่ มีโครงสร้าง Unstructured Problems การจัดทำ MIS แบบยุทธศาสตร์ หรือ การแก้ปัญหา 3 ระดับ โดยแนวทางศึกษา Scope=T+R Strategic Approach 1.Payroll 2.Account receivable 3.Account payable 4.Order entry 5.Inventory control 6.Production control 7.Engineering 8.R & D 9.Marketing 10.Shipping 11. eBIZ, eGOV การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผ่าน กระบวนการยุทธวิธี คืออะไร Tactical Management VS. MIS เพราะศึกษา ความต้องการ จาก ยุทธศาสตร์ โลก สิ่งแวดล้อม ระบบใหญ่ ยุค ต่างๆ ผู้นำองค์กร หาวิธีจัดการ MIS อย่างไร กำหนด ความต้องการ ผ่านยุทธวิธี บริหารจัดการ ประเทศ สร้างกระแส DRIVES ความต้องการ องค์กรต่างๆ ลงสู่ภาคปฏิบัติชุมชน Stakeholders OPERATING Data Mining1 and 2 Data Mining1 and 2 /DW1 dw2/ DBs /Web Services /KB Application ?? KM KB DW1dw2DBsWeb Services KB Application ??KMKB Data Mining1 and 2 DW1dw2DBsWeb Services KB Application ??KMKB ผู้นำทำงาน โดย การบริหาร จัดการ MIS ทั้ง SCOPE By SDLC การปฏิบัติงาน ทั้ง SCOPE สร้าง Types of MIS Transactions Structured BY Data Entry

33 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 33 ความรู้ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ (Decision Focus: DSS) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยุทธวิธี (Information Focus: MIS) ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทุก management level ทุก Stakeholders / Shareholders (Data Focus: EDPS) จะสร้างกระบวนการ ทำการตัดสินใจ อัตโนมัติโดยใช้ ICT/E/ECTI Decision Making ในองค์กรมี 3 ระดับ Strategic decision making Tactical decision making Operational decision making ปัญหา ความต้องการของคน DSS DEMAND? MIS/GISSUPPLY? DSSIMPACTS? M: ความสัมพันธ์:- ปฏิบัติEDPS, จัดการMIS, ตัดสินใจDSS ??

34 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 34

35 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 35 INFORMATION SYSTEMS Supervisory Control & Data Acquisition INFORMATION SYSTEMS Programmable Logic Control

36 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 36

37 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 37

38 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 38

39 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 39 แนวทางศึกษาการสร้างยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ ประโยชน์สารสนเทศ 1.รูปแบบของการใช้โอกาศ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาวุธ (Information weapon model: Technological Innovation): Innovation, Information, Productivity การให้บริการสารสนเทศ Information Services: eBusiness, eCommerce, Customer terminal, Super systems, Micro systems, New product, Extended product, Substituted product, Differentiate products ผลิตผลจากระบบสาสรสนเทศ Productivity-related systems 2.การประเมินโอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ โดยใช้หลักการThe Value System การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value-chain Analysis)การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value-chain Analysis) รูปแบบการสร้างพลังการแข่งขัน (The Competitive Force Model):- Upstream value chain, Firm value chain, Downstream value chain( Channel value chains, Buyer value chains)

40 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 40

41 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 41 3 basic modeling approachs 1.Top-down: DEDUCTIVE APPROACH 1.Top-down: Overall process first, details later, Starts with least detailed integration types (Business, Interface, Binding Process Endpoints,..), Ending with adding details (Validation rules, constraints,Security attributes,..) / DEDUCTIVE APPROACH 2.Bottum-up: INDUCTIVE APPROACH 2.Bottum-up: Detail first, Processes last, Data types before event types, Endpoints always defined completly,Over time more instances,.. Available,At last processes use the instances/INDUCTIVE APPROACH 3.Abstraction-based: 3.Abstraction-based: Is specific to MIS-Integration/S, modeling Integration types and instances fits to the business abstraction Mentioned in the integration metamodel Modeling Approachs รูปแบบการศึกษา MIS

42 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 42 Macedonio Alanis Verna Allee Scott W. Ambler Steve Andriole Robert D. Austin Cuitlahuac Osorio Ayllón Christopher Avery James Bach Doug Barry Paul Bassett Sam Bayer Kent Beck Bob Benson E.M. Bennatan Stowe Boyd Tom Bragg Tom Bugnitz David Caruso Robert Charette Robina Chatham Mark Choate Alistair Cockburn Mike Cohn Ken Collier Ed Conrow Mark Cotteleer Christine Davis Doug DeCarlo Tom DeMarco Carole EdrichMacedonio AlanisVerna AlleeScott W. AmblerSteve AndrioleRobert D. AustinCuitlahuac Osorio AyllónChristopher AveryJames BachDoug BarryPaul BassettSam BayerKent BeckBob BensonE.M. BennatanStowe BoydTom BraggTom BugnitzDavid CarusoRobert CharetteRobina ChathamMark ChoateAlistair CockburnMike CohnKen CollierEd ConrowMark CotteleerChristine DavisDoug DeCarloTom DeMarcoCarole Edrich Lynne Ellyn Khaled El Emam Michael Enright Danny Ertel Don Estes Clive Finkelstein Donna Fitzgerald David S. Frankel Robert Gardner Jonathan Geiger Kerry Gentry David Gleason Tod Golding Michael Guttman Curt Hall Paul Harmon Dave Hay Tushar Hazra David Herron Jim Highsmith Max Hughes Jonathan Hughes David Hussman Ron Jeffries Wendell Jones Brad Kain Jeff Kaplan Joshua Kerievsky Bartosz Kiepuszewski Stuart Kliman Steven Kursh Diana Larsen Brian Lawrence André LeClerc Jean Pierre LeJacq Craig Lentz Tim Lister Lisa Loftis Diego Lo Giudice David Loshin Michael Mah Arun Majumdar Thomas Marzolf Jason Matthews Lou Mazzucchelli Eugene G. McGuire Karen McKeown Terry Merriman Larissa Moss Lynne Nix James Odell Peter O'Farrell Ken Orr Wojciech Ozimek Pat Patrick Bart Perkins Raymond Pettit Gabe Piccoli Mary Poppendieck Roger Pressman Carl Pritchard Helen Pukszta Kenneth Rau Ram Reddy Tom Redman James Robertson Suzanne Robertson Alexandre Rodrigues Michael Rosen Johanna Rothman Mike Schmitz Edmund W. Schuster Jimmy Schwarzkopf Mark Seiden Oliver Sims Richard Sneider Borys Stokalski Scott Stribrny Rob Thomsett Colin Tully Bill Walton Jim Watson Tom Welsh George Westerman Karl Wiig Robert Wysocki Ed Yourdon William Zucker Richard Zultner http://www.cutter.com/consultants/eybio.html ตำรา EXPERT of ICT / Authors

43 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 43 Figure 2-1 Types of Information Systems

44 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 44 Types of Information Systems James A. O.Brien, Management Information Systems: Managing Information Technology in the E-Business Enterprise, 5 TH ED.,US: McGraw-Hill, 2002 p.25

45 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 45 Executive Support Systems (ESS)Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS)Decision Support Systems (DSS) Management Information Systems (MIS)Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KWS)Knowledge Work Systems (KWS) Office SystemsOffice Systems Transaction Processing Systems (TPS)Transaction Processing Systems (TPS) Major Types of Systems

46 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 46 Figure 2-2 Major Types of Systems in Organization

47 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 47 Knowledge Work Systems (KWS): Knowledge level Inputs: Design specs Processing: Modeling Outputs: Designs, graphics Users: Technical staff and professionals Example: Engineering work station

48 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 48 Management Information System (MIS): Management level Inputs: High volume data Processing : Simple models Outputs: Summary reports Users: Middle managers Example: Annual budgeting

49 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 49 Figure 2-5 Management Information System (MIS):

50 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 50 Decision Support System (DSS): Management level Inputs: Low volume data Processing: Interactive Outputs: Decision analysis Users: Professionals, staff Example: Contract cost analysis

51 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 51 Figure 2-6

52 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 52 Figure 2-7 DSS

53 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 53 Executive Support System (ESS): Strategic level Inputs: Aggregate data Processing: Interactive Outputs: Projections Users: Senior managers Example: 5-year operating plan

54 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 54 Mission / Activities of MIS Management information systems Security Information Management System (SIMS) :- Password, Set priority Information security management system (ISMS) :- information security = Trust, CA Information Management System (IMS) : joint hierarchical database and information management system with extensive transaction processing capability Laboratory Information Management System (LIMS) is computer software that is used in the laboratory for the management of samples Management Information Format (MIF) is a format used to describe a hardware or software component Common management information service (CMIS) is a service that specifies the service interface to the Common Management Information Protocol (CMIP) Information management is the handling of information acquired by one or many disparate sources in a way that optimizes access by all who have a share in that information or a right to that information Information technology management is a combination of two branches of study, Information technology and Management. This aims at achieving the goals and objectives of an organisation through computers

55 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 55 Mission / Activities of MIS ต่อ Management system is the framework of processes and procedures used to ensure that an organization can fulfill all tasks required to achieve its objectives. Object management system is the system which maintains information about the system under development Digital asset management (DAM) system is a (software) system used to organize and process digital assets like images, documents and presentations Document management system was a computer program (or set of programs) used to track and store images of paper documents Content management system (CMS) is a system used to organize and facilitate collaborative creation of documents and other content. A CMS is frequently a web application used for managing websites and web content Web Content Management System is a type of Content management system software used for managing websites Business Application AR: Back / Front Office etc., Mission Special Conclusion: DDM:- Dialog, Model, Data

56 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 56 สร้างพฤติกรรมของคนให้เป็นประเพณี? กระบวนการทำงานของ กลุ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีหลากหลาย แต่ ทำงานร่วมกันได้เพื่อเป้าหมายรวม (Collaboration Vs. System) http://www.npd-solutions.comwww.cs.colorado.edu (การรักษา ผลประโยชน์) (ความตกลง ร่วมมือ) COLLABORATION TECHNOLOGY Email exchange of drawings, models and project information (asynchronous)Email exchange of drawings, models and project information (asynchronous) Teleconferencing and videoconferencing (synchronous)Teleconferencing and videoconferencing (synchronous) Web-hosted meetings (synchronous)Web-hosted meetings (synchronous) Project hosting tools to create one pool of all released project documentation, with email alerts for updates (asynchronous)Project hosting tools to create one pool of all released project documentation, with email alerts for updates (asynchronous) Drawing viewing sites (intranet and web-based) with view and mark-up capabilities (asynchronous)Drawing viewing sites (intranet and web-based) with view and mark-up capabilities (asynchronous) CAD collaboration sessions (synchronous)CAD collaboration sessions (synchronous) Workflow and groupware software (asynchronous)Workflow and groupware software (asynchronous) Product data management, product information management, collaborative product commerce (generally asynchronous)Product data management, product information management, collaborative product commerce (generally asynchronous) http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/dstools/paradigm/genstrat.htm l

57 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 57 สรรพสิ่ง (Entity) สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ,Environment มี กฎเกณฑ์ องค์ประกอบ และการอยู่ร่วมกัน ของมันเอง กฎเกณฑ์มีอย่างน้อยดังนี้ 1.มี Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางขององค์ประกอบ โครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) 2.มี Logical Dynamic’s Covariance เป็นเส้นทางความเคลื่อนไหวการ เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสาน เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น(เหตุ) ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) 3.ตัวอย่าง Entity คือสิ่งของ พืช สัตว์ คน แนวความคิด เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ สถานการณ์ เป็น Cohesion + Covariance (Environment entity= สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ(Physical + BIO) และมนุษย์สร้าง(Socio- cultural innovation) 4.ความแตกต่างของ Entity ที่สำคัญคือ Socio-cultural innovation = Change of Systems requirements / problems: Need, Wants, Demand เป็น(ช่องว่าง) ที่ ความเป็นมนุษย์ต้องแสวงหา ควบคุมมันได้(MDZ)ด้วย Methodology ??????

58 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 58 การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มี ระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ 1.อธิบายคำด้วย การบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ด้วยหลัก ความเคลื่อนไหวของตรรกศาสตร์/คงคาพยพของสรรพสิ่งที่ สนใจ สังเกตุ ศึกษา (Entity Logical Flow) ซึ่งความ เคลื่อนไหวนี้ถูกอธิบายด้วยระบบตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) อันใดอันหนึ่งได้แก่ อธิบายด้วย Input: หลักการ เหตุ (Cause / Independent variable) หรือ อธิบายด้วย Process / Method: หลักการตัวกระทำการให้เปลี่ยนแปลง หรือตัวระบบกระทำการ (Control / Intervening variable) อธิบายด้วย Output: หลักการผล (Effect / Dependent variable)

59 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 59 การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มี ระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) 2.ตัวอย่างจะอธิบาย MIS คืออะไร MIS คือ ระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและ ระดับปฏิติบัติงาน ในองค์กร  การนิยาม MIS อธิบายด้วย Input คือ ระบบสารสนเทศ ผสมผสานกับอธิบายด้วย Output / Outcome คือการ ตัดสินใจ และอธิบายด้วย Process ทำหน้าที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร

60 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 60 การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มี ระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) MIS คือระบบที่รวมผู้ใช้ ไอซีที และตัวประมวลผลข้อมูล ทุกตัวเข้าด้วยกัน เพื่อจัดสร้างสารสนเทศมาสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน การบริหารควบคุมงาน และการตัดสินใจของ องค์กรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล  การนิยาม MIS อธิบายด้วย Process คือ ตัวระบบกระทำ การ  การนิยาม MIS อธิบายด้วยตัวระบบกระทำการ Input คือ ตัวประมวลผลข้อมูล  การนิยาม MIS อธิบายด้วย Output/Outcome คือ เพื่อ จัดสร้างสารสนเทศ และประสิทฺภาพและประสิทธิผล

61 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 61 การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มี ระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) MIS is information system as "a system consisting of the network of all communication channels used within an organization".  การนิยาม MIS อธิบายด้วย Input คือ information system  การนิยาม MIS อธิบายด้วย Process คือ Network

62 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 62 1.-3. REAL SECTORS:1.-3. REAL SECTORS: Business, Information Business, Information VIRTUAL SECTORS:VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 4.-5. ICT SECTORS:4.-5. ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) Technology (Socio-cultural Innovation) ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี ในระบบ ธุรกิจ eBus/eBis http://www.ogse.com/ogse.php/erp : MCBAhttp://www.ogse.com/ogse.php/erp 1.Fully integrated business software solution that provides complete control over the planning and management of all facets of business including accounting, manufacturing and distribution operations in a variety of industries. 2.The software extends control throughout the enterprise 1)Supply chain management (Up streams) to Customer relationship management (Down streams) 2)Optimizes the management capabilities of manufacturers and distributors 3)Socio-cultural INNOVATION: Architecture, which includes fundamental technologies like COM and XML

63 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 63 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ MIS ของผู้ประกอบการ SW ต่างๆ 1.MCBA: Based On MF/Mini Computer http://www.mcba.com/quantum_manufacturing_jc.shtml MCBA SW Mini-Computer Business Applications, Inc. ("MCBA"). : Oracle SW :- Quantum US Products (A/C, Distribution, Manufacturing, HRD, System management) http://www.mcba.com/quantum_manufacturing_jc.shtml 1970 MCBA DOS Version, Beginning in 1977, Oracle created DB Beginning in 1987, MCBA Window Version (ERP) and Oracle joined forces, Oracle®, MCBA Year 2000 Integrated SW Application Modules:- Accounts PayableAccounts Payable, Accounts Receivable, Bill of Materials Processor, Capacity Requirements Planning,Accounts ReceivableBill of Materials ProcessorCapacity Requirements Planning Customer Order ProcessingCustomer Order Processing, Fixed Assets and Depreciation, General Ledger, Human Resource Management, Inventory Management, Job Costing, Labor Performance, Payroll, Purchase Order and Receiving, Sales History, Shop Floor Control, =Standard Product Costing, Standard Product Routing, System Manager, Master Scheduling, Materials Requirements Planning,MulticurrencyFixed Assets and DepreciationGeneral LedgerHuman Resource ManagementInventory ManagementJob CostingLabor PerformancePayrollPurchase Order and ReceivingSales HistoryShop Floor ControlStandard Product Costing Standard Product RoutingSystem ManagerMaster SchedulingMaterials Requirements PlanningMulticurrency ดู Explicit Fields ต่างๆ ได้ที่ http://www.mcba.com/quantum_intro.shtml http://www.mcba.com/quantum_intro.shtml

64 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 64 ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการที่ดี (ต่อ) Up streams to Down streams:-Up streams to Down streams:- MCBA Flow

65 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 65 ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (ต่อ) Up streams to Down streams:- 1.Accounting Modules are well suited to corporate accounting departments/divisions that need to provide very strong financial and cost accounting functions. The financial modules are integrated to the distribution and manufacturing modules making SYSPRO one of the few totally integrated product offerings on the market.Accounting Modules 2. Manufacturing Modules offer a number of highly sought after features in the areas of estimating, scheduling, costing, lot and serial tracking, purchasing/ receiving, back flushing, material verification and MRP. The manufacturing modules are seamlessly integrated with both the financial and distribution modules and are designed to fit both job shop and repetitive manufacturers with short or long production cycles. SYSPRO is also particularly well suited for mixed-mode operations that can benefit in a JIT environment.Manufacturing Modules 3. Distribution Modules include sophisticated sales, purchasing and inventory tracking capabilities for all types of distributors. These modules meet the requirements of a single and multi-site local and international distributor. SYSPRO provides order analysis, tracks shipments and landed cost (importers), and can handle foreign currencies with ease.Distribution Modules

66 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 66 ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (ต่อ) Up streams to Down streams:- Accounting Modules :- Accounts PayableAccounts Payable, Accounts Receivable, Activity Based Costing, Business Analytics, Cash Book, CRM, e.net Solutions, EDI, Fixed Assets, General Ledger,Accounts ReceivableActivity Based CostingBusiness AnalyticsCash BookCRMe.net SolutionsEDIFixed AssetsGeneral Ledger Projects and ContractsProjects and Contracts, Report WriterReport Writer Manufacturing Modules :- Activity Based CostingActivity Based Costing, APS & E, Bill of Materials, Blanket Sales Orders, Business Analytics, CRM, e.net Solutions, ECC, EDI, Factory Documentation, Graphical Job Schedule, Inventory Control, Inventory Import, Materials Yield System, Projects and Contracts, Quotations & Estimating, =Requirements Planning, Serial/Lot Traceability, System Manager, Work in ProgressAPS & EBill of MaterialsBlanket Sales OrdersBusiness AnalyticsCRMe.net SolutionsECCEDIFactory Documentation Graphical Job ScheduleInventory ControlInventory ImportMaterials Yield SystemProjects and ContractsQuotations & EstimatingRequirements PlanningSerial/Lot TraceabilitySystem ManagerWork in Progress Distribution Modules :- Accounts PayableAccounts Payable, Accounts Receivable, Barcode Solutions, Blanket Sales Orders, Business Analytics, Counter Sales, CRMe.net Solutions, EDI, Forecasting, Inventory Control, Landed Cost Tracking, Order Entry & Invoicing, Product Configuration, Purchasing, Quotations & Estimating, Return to Vendor, RMA, Sales Analysis, Serial/Lot Traceability, ShippingAccounts ReceivableBarcode SolutionsBlanket Sales OrdersBusiness AnalyticsCounter SalesCRMe.net SolutionsEDIForecastingInventory ControlLanded Cost TrackingOrder Entry & InvoicingProduct Configuration PurchasingQuotations & EstimatingReturn to VendorRMASales Analysis Serial/Lot TraceabilityShipping

67 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 67 Accounting Public accounting firms use statistical sampling procedures when conducting audits for their clients. Finance Financial advisors use a variety of statistical information, including price-earnings ratios and dividend yields, to guide their investment recommendations. Marketing Electronic point-of-sale scanners at retail checkout counters are being used to collect data for a variety of marketing research applications. Applications in Business and Economics

68 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 68 Production A variety of statistical quality control charts are used to monitor the output of a production process. Economics Economists use statistical information in making forecasts about the future of the economy or some aspect of it. Applications in Business and Economics (ต่อ)

69 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 69 I: MIS สำหรับโรงเรียน http://www.drkanchit.com/seminars/misforschool.html สำหรับข้อมูลที่โรงเรียนจะต้องใช้นั้น ผมเห็นว่ามีอยู่ด้วยกัน 9 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ได้แก่ ประวัติ ผลการเรียน สุขภาพ ความสามารถ ความเจ็บป่วย ปัญหาส่วนตัว ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูล นักเรียนเก่าซึ่งทางโรงเรียนควรสนใจหารายละเอียดอื่น ๆ มาเก็บเช่น จบแล้วไป เรียนต่อด้านใด ประกอบอาชีพอะไร กลุ่มที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง ได้แก่ ชื่อ ความสัมพันธ์กับนักเรียน อาชีพ ความสัมพันธ์กับโรงเรียน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียนหรือโรงเรียน กลุ่มที่ 3 อาจารย์และบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลประวัติ ผลงาน ประวัติการสอน ผล การประเมิน ผลงานทางวิชาการ โครงการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 4 การดำเนินการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ โรงเรียน เช่น การสร้างอาคารใหม่ ข้อมูลบัญชีและการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตร การเรียนการสอน การดำเนินการอื่น ๆ กลุ่มที่ 5 ทรัพย์สิน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ห้องเรียน อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ MIS ของการศึกษา (ต่อ)

70 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 70 I: MIS สำหรับโรงเรียน (ต่อ) http://www.drkanchit.com/seminars/misforschool.html กลุ่มที่ 6 ผู้ค้ากับโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่ โรงเรียน เช่น ผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ขายอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ กลุ่มที่ 7 มิตรสหาย ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนอื่น ๆ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนอาจารย์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรวิชาระดับอุดมศึกษา และ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่บรรดามิตรสหายจัดทำขึ้น กลุ่มที่ 8 สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เช่น ชื่อและ ตำแหน่งข้าราชการในท้องถิ่น โครงการในท้องถิ่น เศรษฐกิจท้องถิ่น ทรัพยากร ในท้องถิ่น ภูมิปัญญา แหล่งท่องเที่ยวและสาธารณประโยชน์ทั้งหลาย กลุ่มที่ 9 กฎระเบียบและรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยเหนือ ได้แก่ชื่อ ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ กฎระเบียบและรายละเอียด ฯลฯ

71 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 71 M: M: การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS. Good Governance ??? 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity Organization (Systems) Components Organization as Information Processors 1.Management by systems objective / JOB, ACTIVITY 2.Management by PW 3.Management by Technical / KM / SW 4.Management by Structural and Functional / ICT Infrastructure /HW 5.Management by INFORMATION Management by……. Good governance /(OPEN SYSTEMS) Sources: William A. Shrode, Dan Voich, JR., Organization and Management : Basic systems concepts (Malaysia: Irwin Book Company,1974)( Management by by

72 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 72 MIS = Information System ขององค์กร เกี่ยวกับ เรื่องวิชาการ อะไร Inter-disciplinary Jigsaw Sciences management Art management Decision making Psychological Behavioral issues Environmental Technological forces Business force Marketing force How to MIS ROLES ??? IS Component ROLE ? IS Component management ROLE ? Computer Technology ROLE ? ICT Innovation ROLE ? Multimedia ROLE ? SW ROLE ? Application ROLE ? MIS ROLE ?

73 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 73 60% REAL SECTORS 20% VIRTUAL SECTORS 20% ICT SECTORS วิธีการแปลงองค์ ความรู้ MISเทาง วิชาการสาขาต่างๆ ข้าสู่ MISลงสู่ ภาคปฏิบัติ Collaboration

74 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 74 M: Management VS. Organization Organization Entity (โครงสร้างองค์กรที่เป็นอยู่)Enterprise Architecture(รูปแบบองค์กรอัตโนมัติ) VS. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้องเข้าใจองค์ประกอบองค์กรหรือที่มาของ สารสนเทศ M: Management VS. Organization Organization Entity (โครงสร้างองค์กรที่เป็นอยู่) –สู่ – Enterprise Architecture(รูปแบบองค์กรอัตโนมัติ) VS. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้องเข้าใจองค์ประกอบองค์กรหรือที่มาของ สารสนเทศ สถาปัตยกรรมองค์กร/รูปแบบ องค์กร สถาปัตยกรรมองค์กร/รูปแบบ องค์กร Enterprise Architecture: AR 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity องค์ประกอบองค์กร Organization structure : OS 1.-3. REAL SECTORS:1.-3. REAL SECTORS: Business, Information Business, Information VIRTUAL SECTORS:VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 4.-5. ICT SECTORS:4.-5. ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) Technology (Socio-cultural Innovation) วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ

75 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 75 Accounting: IS - DSS - AIISDSSAI Banking: IS - DSS - AIISDSSAI Consulting: IS - DSS - AIISDSSAI Education: IS - DSS - AIISDSSAI Entertainment: IS - DSS - AIISDSSAI Finance: IS - DSS - AIISDSSAI Government: IS - DSS - AIISDSSAI Healthcare: IS - DSS - AIISDSSAI Hospitality: IS - DSS - AIISDSSAI Law : IS - DSS - AIISDSSAI Management: IS - DSS - AIISDSSAI Marketing: IS - DSS - AIISDSSAI Medicine: IS - DSS - AIISDSSAI Military: IS - DSS - AIISDSSAI Small Business: IS - DSS - AIISDSSAI Technology: IS - DSS - AIISDSSAI ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % Key Concepts Industrywise Applications Information Systems (IS) Decision Support Systems (DSS) Artificial Intelligence (AI)

76 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 76 QUIZ การพัฒนา MIS ในอดีต ต่างกับ ปัจจุบันและอนาคต อย่างไร จะจัดทำ MIS อย่างไร 1.รู้ความต้องการ USERS ก่อน เพื่อกำหนดประเภทข้อมูลที่จะ จัดทำ MIS เสมือนรู้ความต้องการลูกค้าก่อน ก่อนที่จะผลิต สินค้าบริการ แนวคิดต้องถามความต้องการผู้ใช้ก่อน(demand) 2.รู้การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมก่อน ที่จะจัดทำ ประเภทข้อมูล MIS เสมือนผลิตสินค้า บริการขึ้นมาเพื่อ นำเสนอลูกค้า แนวคิด Internet Supply Information Goods ก่อให้เกิดการบริโภคe ต่างๆ ขึ้นไร้ขีดจำกัดเป็น Virtual World 3.รู้ Supply ข้อมูลก่อนที่จะทำให้เกิดการ Demand ข้อมูล MIS แนวคิดต้องผิตสินค้าขึ้นมาก่อน ก่อนออกตลาด

77 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 77 QUIZ-2 วิจารณ์จริงแค่ไหน ใครได้ใครเสียยกตัวอย่างประกอบ 1.นัก MIS ต้องมาจากหัวโขนผู้บริหาร CEO 2.นัก MIS ต้องมาจาก CIO 3.CIO เป็น CEO 4.นัก SA ต้องเป็นTechnician 5.นัก CIO ต้องมาจากสายงานบริหาร 6.นัก CIO ต้องมาจาก Technician 7.กาแฟ D & S เปรียบเทียบการจัดทำ MIS อย่างไร

78 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 78

79 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 79 The Connotation View: DSS VERSUS MIS DSS (Decision Focus) MIS (Information Focus) EDPS (Data Focus) TPS DW/DB TPS DW/DB TPS DW/DB TPS DW/DB Ralph H. Sprague, Jr., “A Framework for The Development of Decision Support Systems”, Decision Support Systems putting theory into practice, second edition, (UK: prentice-Hall International Editions, 1989 ),P.11.

80 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 80 Consider the following: Between 1995 and 1998, the IT sector has contributed one- third of all U.S. economic growth; Between 1996 and 1997, falling prices in the IT sector have knocked almost a full percentage point off inflation; IT now accounts for nearly one-half of all business investment; Workers in the IT industry earn 80 percent more than the private sector average--$53,000 as compared to $30,000. Three MIS occupations are in the list of the 10 fastest growing occupations from 2002 to 2012. Another four other MIS occupations are in the list of the 30 fastest growing occupations from 2002 to 2012. The marketplace is recovering after the IT boost of 2000. E- commerce sales in the U.S. have been growing over 20% a year since 2002.

81 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 81 Get a good education! "The demand for workers in IT occupations requiring at least an associate’s degree is expected to grow by 57 percent over the decade while the demand for less educated workers is expected to decline. In addition, by 2006, employers will need more than one million more "core IT workers" (occupations requiring at least a 4-year degree) than were needed in 1996."

82 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 82 โครงสร้าง การบริหารระบบธุรกิจ Real Sectors Management 3 Generations of Business Management Practices 1st Generation: Biz Tech BPR, Complex Systems, Virtual Corpns., Info. Policy, Intellectual Property, Info. Systems, more,.. 2nd Generation: e-Biz e-Business, E-Commerce, e-Markets, Web Services, ERP, CRM, B2B, B2C, WAP, UDDI, RFID, more,.. 3rd Generation: KM Knowledge Management, Intellectual Capital, Organizational Learning, Organizational Learning, more,.. Reference: Biz Business, Industry, Computers, Engineering Technology, Sciences, Healthcare, Reference, more,.. World USA, UK, China, India, Germany, France, Australia, Russia, Mexico, South Africa, Singapore, more,.. News Java, Linux, XML, WAP, CRM, Vortals, Portals, IPOs, Tech Stocks, Venture Capital, M & A, more,..

83 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 83 งานวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems Research MIS: Management Information Systems Research Subject Portals Business Technology Research · e-Business Research · Knowledge Management Research Information Systems · Operations Research · Decision Sciences · Management Science Information Systems Research · Information Systems Theory · Information Systems Journals Enterprise Architecture · IT Architecture · Data Architecture Information Systems Evaluation · Capability Maturity Model · IT Spending · IS Quality Information Systems Acceptance · IT Acceptance · IT Adoption · IT Diffusion IT Productivity · IS Productivity · Information Technology ROI Strategic Information Systems · Executive Information Systems · Decision Support Systems Group Decision Support Systems · Management Information Systems · Transaction Processing Systems Human Computer Interaction · Computer-Mediated Communication Computer Supported Cooperative Work · Collaborative Computing Information Resource Management · Data Management Data Warehousing · Data Mining · Data Communications Systems Theory · Information Theory · Systems Analysis · Systems Design Object-Oriented Design · Object-Oriented Computing · Object-Oriented Systems Joint Application Design · Rapid Application Development · Extreme Programming Computer-Aided Software Engineering · Software Engineering End User Computing · Informatics · Cybernetics Artificial Intelligence · Expert Systems Hypermedia · Multimedia Other Topics in Computers and Information Technology Key Concepts: Industrywise Applications

84 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 84

85 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 85

86 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 86

87 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 87 Environmental Scan: External Factors (opportunity, Threat) Environmental Scan: Internal Factors (Strength, Weakness) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Output S: S-O Strategy W: W-O Strategy S: S-T Strategy W: W-T Strategy 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan W/S : Internal Patent= Lack / Good Brand name= Poor/ Good Customer= Poor/ Proprietary KH, Network Origin access= Lack / Sources Channel= Bilateral / Multi High cost structure External O/T : Outcome แผนแม่บท S-O แผนลงทุน W-O แผนกล้ารุก S-T แผนถอย W-T IMPACTS +- OF KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด SWOT Analysis Framework of MIS Development

88 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 88 DSS: decision Support Systems 1.DSS คืออะไร รูปแบบของระบบสารสนเทศอะไรก็ได้ ที่สามารถสนับสนุนวิธีการทำการตัดสินใจของ ผู้บริหารขององค์กรได้ เช่น ระบบ windows media player, OLTP: online transaction processing system, MIS, EIS, ESS, GIS, GAMES ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ ICT ที่ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือโต้ตอบการทำการตัดสินใจ ช่วยแก้ไขปัญหาเชิง Semi-structured and unstructured ได้ เช่น การค้นข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์ –Decision Support Systems (DSS) are aimed at solving semi/ill- structured problems with which managements are faced. – DSS use internal data from TPS and MIS. They often bring in information from external sources as well. – DSS are meant to be an adjunct to decision makers to develop their capabilities but not to replace their judgment. They are aimed at decisions where they can't be completely supported by algorithms. –การจัดเตรียมและการรองรับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน กิจกรรมการตัดสินใจหลายๆเรื่องในองค์กร

89 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 89 DSS: decision Support Systems (ต่อ) 2.รูปแบบ DSS มีอย่างน้อย 2 รูปแบบคือ Enterprise-wide DSS สามารถสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของ ผู้บริหารองค์กรได้หลายคน พร้อมๆ กัน เช่นInternetม, Search engine Desk-top DSS สามารถสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหาร องค์กรได้เฉพาะคนเดียวในเวลาใดเวลาหนึ่งเช่น Excel 3.การสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหารคือช่วยด้าน สืบค้นข้อมูล สรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 MIS คือMIS คือ ระบบ(S)สารสนเทศ(I)ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ ช่วยตอบสนองความต้องการในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google