งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 นิยามการบริหารโครงการ นิยามการบริหารโครงการ (th.wikipedia.org) (project management) คืออะไรการบริหารโครงการ (project management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 นิยามการบริหารโครงการ นิยามการบริหารโครงการ (th.wikipedia.org) (project management) คืออะไรการบริหารโครงการ (project management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 นิยามการบริหารโครงการ นิยามการบริหารโครงการ (th.wikipedia.org) (project management) คืออะไรการบริหารโครงการ (project management) คืออะไร เป็นการวางแผนและการบริหารทรัพยากรใดๆทั้งตัวมนุษย์และในเรื่อง ของงาน โดยคาดคะเนทิศทางของโครงการตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันเสร็จ งาน รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานที่จะทำให้งานออกมามี ประสิทธิภาพ และสามารถที่จะประมาณราคาของโครงการได้การวางแผนทรัพยากรโครงการ Control Quality TIME Cost เวลา ทรัพยากร ขอบเขต คิด ทำ แก้ ในปัจจุบันการทำงาน มักจะพัฒนาระบบการบริหารโครงการขึ้น เพื่อ ควบคุมคุณภาพ เวลาและ ต้นทุนในการทำงาน ในการก่อสร้าง และการ พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด ในการใช้การบริหาร โครงการเข้ามาช่วย Earn Value พัฒนาการบริหาร ที่มี ประสิทธิภาพ ??? โดยการบริหารการพัฒนา โครงการ เพื่อ BACK

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 1. การวางแผนโครงการ VS. คิด 2. การประมาณทรัพยากรที่ใช้ Logic, PW, HW, SW, Cost, Data, Code of conduct/ethics VS ทรัพยากร Code of conduct/ethics VS ทรัพยากร 3. จัดหาทรัพยากรตามที่ได้ประมาณไว้ VS ทรัพยากร 4. การแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ แยกตาม ความรับผิดชอบ ว่า ด้วย การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และกำหนด ว่าส่วนไหน ด้วย การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และกำหนด ว่าส่วนไหน ต้องทำตอน ไหนและต้องทำ WBS:- PERT/CPM VS ต้องทำตอน ไหนและต้องทำ WBS:- PERT/CPM VS เวลา 5. การควบคุมการทำงานให้ดำเนินการไปตาม แผนที่วางไว้ VS ทำ 6. รายงานผลที่เกิดขึ้น และทำการวัดผล VS แก้ องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure เวลา ทรัพยากร ขอบเขต คิด ทำ แก้ BACK

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 BACK

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ) คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ BACK WBS Format for System Development Projects

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ) คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ BACK

6 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 6 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ) คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ BACK

7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 7 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ) คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ BACK

8 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 8 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ) คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ BACK

9 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 9 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ) คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ BACK

10 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 10 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ) คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ BACK

11 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 11 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ) คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ BACK งานย่อย ๆ ที่ถูกจับมาไว้ ด้วยกันหรือนำมาทำ ร่วมกัน โดยต้องมีผล (output) เกิดขึ้น และมี เวลาสิ้นสุดที่แน่นอนของ โครงการ

12 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 12 9.Environment: ยุคสารสนเทศ เศรษฐกิจใหม่/เสรี สังคมแห่งความรู้ Users/Clients/Customers/ Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Socio-cultural innovation Globalization VS. 3” Powerful World Wide Change for Competitive Environment: Global Economy Emergence, Industrial Economies Transformation, Enterprise Transformation WBS System Approach :- Logical system Backbone concept 10. การบริหารเชิงระบบข้อมูล I-MS 8.ขอบเขตการเร่งรัด การบริหารการพัฒนาระบบ (System Development Management) ภายใต้สาระ สารสนเทศองค์กร Organizational Information CONTEXT 2. OUTPUT ผลผลิตข้อมูล สารสนเทศ ความรู้องค์กร 5. VISION/POLICY/ Agenda/Mission/ Strategy/ Activity Schedule/ Plan 4. INPUT Entity ทรัพยากรข้อมูล องคกรที่มีอยู่ 3. PROCESSOR กิจกรรม การบริหาร จัดการทรัพยากร ข้อมูล องค์กร ระบบกระทำการ 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ +- IP Environment satisfaction การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ??? 7. ปรับวิเคราะห์ใหม่ FF 6. การติดตาม ประเมินผล คุณภาพสารสนเทศ โดยการประมวลสังเราะห์ KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด (FB) BACK งานย่อย ๆ ที่ถูกจับมาไว้ด้วยกันหรือ นำมาทำร่วมกัน โดยต้องมีผล (output) เกิดขึ้น และมีเวลาสิ้นสุดที่ แน่นอนของโครงการ

13 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 13 9.กระแสยุคสารสนเทศ จากต่างประเทศ MIS Environment: มี MIS ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC เช่น MIS ใน Forum UNDP, e_ASEAN 10. ระบบการบริหารโดยสารสนเทศ (IMS) ในประเทศเกิดแนวคิด 8.มีการกำหนดกรอบ การจัดการสารสนเทศในองค์กร Organizational MIS ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ขององค์กร เช่น มีกรอบ MIS ที่สะท้อนให้เห็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิศทางการผลิตการตลาดของภาคธุรกิจ 3. PROCESSOR มี MISกระบวนการ ผลิต การค้า การขนส่ง ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLCของภาค ธุรกิจ 1. OUTCOMES มี MIS ความ ต้องการซื้อสินค้า บริการที่เกิดจาก I- P-O Logic SDLC ของลูกค้าติดต่อซื้อ ขายกับธุรกิจ 2. OUTPUT มี MISผลผลิต สินค้าบริการ ที่เกิด จาก I-P-O Logic SDLCของโรงงาน ธุรกิจที่ผลิตและค้า 4. INPUT มี MIS การจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนกระบวน การผลิต การค้า การ ขนส่ง ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLCของภาค ธุรกิจ 5. มี MIS :- VISION/ POLICY/Agenda/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/Plan 7. 7. มี MISแผนม่บทในการกำหนดทิศทางการผลิต การตลาดที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของภาคธุรกิจ 6. มี MIS AUDIT ข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนแม่บท ฯ และรายงานการปรับปรุง กระบวนการผิตการตลาดที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของภาคธุรกิจ ให้เป็นไปตาม KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด (FB) WBS System Approach :- Logical system Backbone concept BACK

14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 14 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure ( ต่อ ) Work Break Down Structure ( ต่อ )คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ ของโครงงานซอฟต์แวร์ BACK Work Breakdown Structure (WBS) is a description of the processes which produce an object, articulated to show task dependencies, critical paths, resource needs, etc. It helps to match production steps to available resources.

15 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 15 BACK

16 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 16  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( เน้น ผลผลิต ผลลัพธ์ )  มีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด  ดำเนินงานอยู่ภายใต้ข้อจำกัด เวลา ต้นทุน คุณภาพ ลักษณะโครงการ Control Quality TIME Cost BACK

17 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 17 BACK


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 นิยามการบริหารโครงการ นิยามการบริหารโครงการ (th.wikipedia.org) (project management) คืออะไรการบริหารโครงการ (project management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google