งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบยุทธศาสตร์ Strategic Management Information Systems Strategic Management Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบยุทธศาสตร์ Strategic Management Information Systems Strategic Management Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบยุทธศาสตร์ Strategic Management Information Systems Strategic Management Information Systems ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ คือการมุ่งเน้น ทุ่มเท การใช้ ปัจจัยการบริหาร(Resources +Time = Scope) ไปในการ จัดทำระบบ MIS ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ KPI of Logical system backbone concept ทุกขั้นตอน โดยผ่าน กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ คือการมุ่งเน้น ทุ่มเท การใช้ ปัจจัยการบริหาร(Resources +Time = Scope) ไปในการ จัดทำระบบ MIS ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ KPI of Logical system backbone concept ทุกขั้นตอน โดยผ่าน กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Logical Information Processors Methodology Concept/ SDLC) หรือการส่งเสริม สนับ สนุน การใช้ทรัพยากรลงสู่ KPI ทุกขั้นตอน กระบวนการพัฒนา MIS Strategic Use of Information Technology in the Digital EconomyStrategic Use of Information Technology in the Digital Economy

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์กรสมัยใหม่ Strategic MIS Process by Logical Information Processors Strategic MIS Process by Logical Information Processors & EDOC & MIS CharacteristicsEDOCMIS Characteristics วิเคราะห์ความเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมองค์กรที่เปลี่ยนแปลง Entities AnalysisEntities Analysis (Environment ของ Logical system backbone) / By SWOT(Environment ของ Logical system backbone) By SWOT องค์ประกอบขององค์กร(sub-system) to Enterprise Architecture (EA) : Systems Development Life Cycle : SDLC Synthesis: What is types of problems จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม Design: How to target requirements of New sub-system VS. แผนรุก แผนรับลงทุน แผนถอยยกเลิก 1.Strategic master plan:- Modernized Organization CONTROL By EA :- กลุ่ม KPI 1.Strategic master plan:- Modernized Organization CONTROL By EA :- กลุ่ม KPI ของ Vision, Mission, Strategic objectives, Strategies, Input, Process, Output, Outcome, FB, FF, Boundary, Strategic MIS Interaction, Environment 2. Tactical Action Plan:- System Analysis and Design / SDLC, Software engineeringSystem Analysis and Design / SDLC, Software engineering (SE) / swDLC SW / SW Project management, Data center managementSEswDLCSWSW Project management Data center management

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 การจัดทำจัดสร้าง MIS เกี่ยวข้องหลายฝ่าย หลายองค์ความรู้ เพราะฉนั้นเราจะต้องหารวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อสร้าง MIS โดยอาศัย การจัดการยุทธศาสตร์ (Strategic management) ? เพื่อสร้าง MIS ได้อย่างไร

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 แนวทางศึกษาการสร้างยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ ประโยชน์สารสนเทศ 1.รูปแบบของการใช้โอกาศ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาวุธ (Information weapon model: Technological Innovation): Innovation, Information, Productivity การให้บริการสารสนเทศ Information Services: eBusiness, eCommerce, Customer terminal, Super systems, Micro systems, New product, Extended product, Substituted product, Differentiate products ผลิตผลจากระบบสาสรสนเทศ Productivity-related systems 2.การประเมินโอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ โดยใช้หลักการThe Value System การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value-chain Analysis)การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value-chain Analysis) รูปแบบการสร้างพลังการแข่งขัน (The Competitive Force Model):- Upstream value chain, Firm value chain, Downstream value chain( Channel value chains, Buyer value chains)

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5 กรอบแนวคิด ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับหลายส่วน

6 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 6สังเคราะห์ Information Request Unstructured & Structured Ill-structured Synthesis ได้ อย่างไร????? ความต้องการ สูงสุดของผู้นำ ต้องมี กระบวนการ การจัดการ แบบยุทธศาสตร์ คืออะไร What is Strategic Management Processed VS. ESS การทุ่มเท นโยบายใช้ R ทรัพยากร ขององค์กรไป ยังเป้าหมาย MIS เดียว ปัญจัดทำ MIS หาความต้องการไม่ มีโครงสร้าง Unstructured Problems การจัดทำ MIS แบบยุทธศาสตร์ หรือ การแก้ปัญหา 3 ระดับ โดยแนวทางศึกษา Scope=T+R Strategic Approach 1.Payroll 2.Account receivable 3.Account payable 4.Order entry 5.Inventory control 6.Production control 7.Engineering 8.R & D 9.Marketing 10.Shipping 11. eBIZ, eGOV การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผ่าน กระบวนการยุทธวิธี คืออะไร Tactical Management VS. MIS เพราะศึกษา ความต้องการ จาก ยุทธศาสตร์ โลก สิ่งแวดล้อม ระบบใหญ่ ยุค ต่างๆ ผู้นำองค์กร หาวิธีจัดการ MIS อย่างไร กำหนด ความต้องการ ผ่านยุทธวิธี บริหารจัดการ ประเทศ ขณะเดียวกัน สร้างความ ต้องการ สารสนเทศ ระดับทำงาน ตลอดเวลา สร้างกระแส DRIVES ความต้องการ องค์กรต่างๆ ลงสู่ภาคปฏิบัติชุมชน Stakeholders OPERATING Data Mining1 and 2 Data Mining1 and 2 /DW1 dw2/ DBs /Web Services /KB Application ?? KM KB DW1dw2DBsWeb Services KB Application ??KMKB Data Mining1 and 2 DW1dw2DBsWeb Services KB Application ??KMKB ผู้นำทำงาน โดย การบริหาร จัดการ MIS ทั้ง SCOPE By SDLC การป้อน ข้อมูลเข้า MIS แบบ JIT ?? การปฏิบัติงาน ทั้ง SCOPE สร้าง Types of MIS Transactions Structured BY Data Entry

7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 7 Enterprise wide Management planning (Policy) Decision/ DEMAND REPORTs POLICY SpecialRequest Unstructure d แนวทางศึกษาอะไรก็ตาม เป็นเรื่องของ การสนองตอบความต้องการ From TOP DOWN ลงสู่ภาคปฏิบัติ Bottom Up ซึ่งเป็นการ แก้ปัญหา 3 ระดับ ของ นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมมนุษย์ 1.Payroll 2.Account receivable 3.Account payable 4.Order entry 5.Inventory control 6.Production control 7.Engineering 8.R & D 9.Marketing 10.Shipping 11. eBIZ, eGOV NEEDs Schedule REPORT Transactions Structured WANTSREPORTs Operating management Functional information grouping for control (MANAGING CONTROL) Information Request Unstructured & Structured Ill-structured ความต้องการ ยุทธศาสตร์โลก สิ่งแวดล้อมระบบ ใหญ่ ยุคต่างๆ STRATEGIC ความต้องการ ยุทธวิธี บริหารจัดการ ประเทศ TACTICAL ความต้องการ องค์กรต่างๆ ลงสู่ภาค ปฏิบัติชุมชน OPERATING Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB Application ??

8 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 8 ความรู้ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ (Decision Focus: DSS) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยุทธวิธี (Information Focus: MIS) ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทุก management level ทุก Stakeholders / Shareholders (Data Focus: EDPS) จะสร้างกระบวนการ ทำการตัดสินใจ อัตโนมัติโดยใช้ ICT/E/ECTI Decision Making ในองค์กรมี 3 ระดับ Strategic decision making Tactical decision making Operational decision making ปัญหา ความต้องการของคน DSS DEMAND? MIS/GISSUPPLY? DSSIMPACTS? M: ความสัมพันธ์:- ปฏิบัติEDPS, จัดการMIS, ตัดสินใจDSS ??

9 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 9

10 10 BACK HOME IS_literacy1.ppt page 2


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบยุทธศาสตร์ Strategic Management Information Systems Strategic Management Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google