งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบยุทธศาสตร์
แนวทางจัดทำ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบยุทธศาสตร์ Strategic Management Information Systems ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ คือการมุ่งเน้น ทุ่มเท การใช้ปัจจัยการบริหาร(Resources +Time = Scope) ไปในการจัดทำระบบ MIS ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ KPI of Logical system backbone concept ทุกขั้นตอน โดยผ่านกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Logical Information Processors Methodology Concept/ SDLC) หรือการส่งเสริม สนับ สนุน การใช้ทรัพยากรลงสู่ KPI ทุกขั้นตอน กระบวนการพัฒนา MIS Strategic Use of Information Technology in the Digital Economy MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

2 วิเคราะห์ความเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมองค์กรที่เปลี่ยนแปลง
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์กรสมัยใหม่ Strategic MIS Process by Logical Information Processors & EDOC & MIS Characteristics วิเคราะห์ความเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมองค์กรที่เปลี่ยนแปลง Entities Analysis (Environment ของ Logical system backbone) / By SWOT องค์ประกอบขององค์กร(sub-system) to Enterprise Architecture (EA) : Systems Development Life Cycle : SDLC Synthesis: What is types of problems จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม Design: How to target requirements of New sub-system VS. แผนรุก แผนรับลงทุน แผนถอยยกเลิก 1.Strategic master plan:- Modernized Organization CONTROL By EA :- กลุ่ม KPI ของ Vision, Mission, Strategic objectives, Strategies, Input, Process , Output, Outcome, FB, FF, Boundary, Strategic MIS Interaction , Environment 2. Tactical Action Plan:- System Analysis and Design / SDLC , Software engineering (SE) / swDLC SW / SW Project management , Data center management MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

3 เพื่อสร้าง MIS ได้อย่างไร
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย หลายองค์ความรู้ เพราะฉนั้นเราจะต้องหารวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อสร้าง MIS โดยอาศัย การจัดการยุทธศาสตร์ (Strategic management) ? เพื่อสร้าง MIS ได้อย่างไร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

4 แนวทางศึกษาการสร้างยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์สารสนเทศ
แนวทางศึกษาการสร้างยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์สารสนเทศ รูปแบบของการใช้โอกาศ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาวุธ (Information weapon model: Technological Innovation): Innovation, Information, Productivity การให้บริการสารสนเทศ Information Services: eBusiness, eCommerce, Customer terminal, Super systems, Micro systems, New product, Extended product, Substituted product, Differentiate products ผลิตผลจากระบบสาสรสนเทศ Productivity-related systems การประเมินโอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ โดยใช้หลักการThe Value System การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value-chain Analysis) รูปแบบการสร้างพลังการแข่งขัน (The Competitive Force Model):- Upstream value chain, Firm value chain, Downstream value chain( Channel value chains, Buyer value chains) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

5 กรอบแนวคิด ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับหลายส่วน
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

6 ผู้นำทำงาน โดย ต้องมี กระบวนการ ปัญจัดทำ MIS การจัดการ แบบยุทธศาสตร์
การจัดทำ MIS แบบยุทธศาสตร์ หรือ การแก้ปัญหา 3 ระดับ โดยแนวทางศึกษา Scope=T+R Strategic Approach การทุ่มเทนโยบายใช้ Rทรัพยากร ขององค์กรไปยังเป้าหมาย MIS เดียว ต้องมี กระบวนการ การจัดการ แบบยุทธศาสตร์ คืออะไร What is Strategic Management Processed VS. ESS เพราะศึกษาความต้องการจากยุทธศาสตร์โลก สิ่งแวดล้อมระบบใหญ่ ยุคต่างๆ ปัญจัดทำ MIS หาความต้องการไม่มีโครงสร้าง Unstructured Problems ความต้องการ สูงสุดของผู้นำ ผู้นำทำงาน โดย ผู้นำองค์กร หาวิธีจัดการ MIS อย่างไร สังเคราะห์ Information Request Unstructured & Structured Ill-structured Synthesis ได้อย่างไร????? กำหนด ความต้องการ ผ่านยุทธวิธี บริหารจัดการประเทศ การบริหารจัดการ MIS ทั้งSCOPE By SDLC การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผ่านกระบวนการยุทธวิธี คืออะไร Tactical Management VS. MIS ขณะเดียวกัน สร้างความ ต้องการ สารสนเทศ ระดับทำงาน ตลอดเวลา การป้อน ข้อมูลเข้า MIS แบบ JIT ?? Payroll Account receivable Account payable Order entry Inventory control Production control Engineering R & D Marketing Shipping 11. eBIZ, eGOV การปฏิบัติงาน ทั้ง SCOPE สร้าง Types of MIS Transactions Structured BY Data Entry สร้างกระแส DRIVES ความต้องการองค์กรต่างๆ ลงสู่ภาคปฏิบัติชุมชนStakeholders OPERATING Data Mining1 and 2 /DW1 dw2/ DBs /Web Services /KB Application ?? KM KB MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

7 ความต้องการองค์กรต่างๆ
แนวทางศึกษาอะไรก็ตาม เป็นเรื่องของ การสนองตอบความต้องการ From TOP DOWN ลงสู่ภาคปฏิบัติ Bottom Up ซึ่งเป็นการ แก้ปัญหา 3 ระดับ ของ นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมมนุษย์ Enterprise wide Management planning (Policy) Decision/ DEMAND REPORTs POLICY Special Request Unstructured ความต้องการยุทธศาสตร์โลก สิ่งแวดล้อมระบบใหญ่ ยุคต่างๆ STRATEGIC WANTS REPORTs Operating management Functional information grouping for control (MANAGING CONTROL) Information Request Unstructured & Structured Ill-structured ความต้องการ ยุทธวิธี บริหารจัดการประเทศ TACTICAL Payroll Account receivable Account payable Order entry Inventory control Production control Engineering R & D Marketing Shipping 11. eBIZ, eGOV NEEDs Schedule REPORT Transactions Structured ความต้องการองค์กรต่างๆ ลงสู่ภาค ปฏิบัติชุมชน OPERATING Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB Application ?? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

8 M: ความสัมพันธ์:- ปฏิบัติEDPS, จัดการMIS, ตัดสินใจDSS ??
ความรู้ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ (Decision Focus: DSS) DSS DEMAND? ปัญหา ความต้องการของคน จะสร้างกระบวนการ ทำการตัดสินใจอัตโนมัติโดยใช้ ICT/E/ECTI Decision Making ในองค์กรมี 3 ระดับ Strategic decision making Tactical decision making Operational decision making MIS/GIS SUPPLY? สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยุทธวิธี (Information Focus: MIS) ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทุก management level ทุก Stakeholders / Shareholders (Data Focus: EDPS) DSS IMPACTS? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

9 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

10 BACK HOME IS_literacy1.ppt page 2
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google