งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 Software Quality And Software Quality Assurance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 Software Quality And Software Quality Assurance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 Software Quality And Software Quality Assurance

2 ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ คงทน อายุการใช้งาน ยาวนาน คุณภาพ (Quality) ?

3 คุณภาพของซอฟท์แวร์ ( Software Quality) * ถูกต้อง * ตรงตามความต้องการ * เข้าใจง่าย * ใช้ง่าย * เปลี่ยนแปลงง่าย * เชื่อมโยงกับระบบอื่นได้ ง่าย Information

4 คุณสมบัติของ S/W ที่ผู้ใช้ต้องการ * ใช้งานได้ ( Useability ) * บำรุงรักษาง่าย ( Maintainability ) * ทดสอบได้ง่าย ( Testability ) * ใช้กับเครื่องอื่นได้ง่าย ( Portability )

5 ลักษณะของคุณภาพมี 2 ระดับ McC all * คุณภาพระดับสูง เรียก องค์ประกอบของคุณภาพ (Quality Factors ) * คุณภาพระดับรอง เรียก เกณฑ์ของคุณภาพ (Quality Criteria )

6 องค์ประกอบของคุณภาพ (Quality Factors ) แบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ * Product Operation * Product Revision * Product Transition

7 Quality Factors * Product Operation ความถูกต้อง ( Correctness) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ประสิทธิผล (Efficiency) ความคงทนต่อการ เปลี่ยนแปลง (Integrity) ใช้งานได้ (Useability)

8 Quality Factors * Product Revision บำรุงรักษาง่าย ( Maintainability) ทดสอบง่าย (Testability) มีความยืดหยุ่น (Flexibility)

9 Quality Factors * Product Transition ใช้ได้กับเครื่องทั่วไป ( Portability) นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuseability) ใช้งานได้หลายงาน (Interoperability)

10 เกณฑ์ของคุณภาพ (Quality Criteria) Access Audit Access Control Accuracy Communication Commonality Completeness Commicativeness Consistency Consisness Data commonality Error Tolerance Execution Efficiency Expandability

11 Quality Criteria (cont.) Generality H/W Independenc e Instrumentati on Modularity Operability Self- Documentati on Simplicity Software System Independence Storage Efficiency Traceability Training

12 วิธีการสำหรับควบคุมและ ป้องกัน การเข้าถึงตัวซอฟต์แวร์ และข้อมูล Access Audit

13 ระดับความยากง่ายที่ สามารถตรวจสอบว่า ซอฟต์แวร์เป็นไปตาม มาตรฐานหรือไม่ Access Control มาตรฐานของ ซอฟท์แวร์

14 ระดับความละเอียดของการ คำนวณและ การพิมพ์ผลลัพธ์ Accuracy

15 ระดับมาตรฐานที่โพรโตคอล และ การเชื่อมต่อใช้ Communication Commonality

16 ระดับหรือปริมาณความ ต้องการที่ โปรแกรมทำได้ตาม วัตถุประสงค์ Completeness

17 ระดับความยากง่ายที่ Input/ Output สามารถเข้าใจได้ Communicativeness

18 ความกระชับของ Source Code โดยนับจาก บรรทัดของคำสั่ง Consisness

19 การใช้วิธีการในการ ออกแบบ, การ Implement ตลอดจนสัญญลักษณ์ ที่เป็นแบบเดียวกันตลอด ทั้งโครงการ Consistency

20 การใช้รูปแบบการแทน ข้อมูล ที่เป็นมาตรฐาน Data Commonality

21 ระดับความมั่นใจในการ ทำงานอย่าง ต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่ อาจก่อให้เกิด ความผิดพลาดได้ Error Tolerance

22 ประสิทธิภาพในการทำงาน ของซอฟต์แวร์ Execution Efficiency

23 ระดับของความต้องการ หน่วยความจำ หรือหน้าที่ของซอฟต์แวร์ที่ จะสามารถ ขยายได้ Expandability

24 ระดับของความกว้างหรือ ความเป็น อเนกประสงค์ที่ซอฟต์แวร์ จะสามารถ ใช้งานได้ Generality

25 ระดับของซอฟต์แวร์สามารถ ขยายได้ โดยไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ ใดยี่ห้อหนึ่ง Hardware Independence

26 ระดับความสามารถที่ ซอฟต์แวร์จะ จัดการการใช้งานของ ตนเอง หรือสามารถ ระบุความผิดพลาดได้ Instrumentation

27 ระดับที่โครงสร้างของ ซอฟต์แวร์สามารถ แยกออกเป็นโมดูลที่เป็น อิสระต่อกัน Modularity

28 ระดับความยากง่ายในการ Operate เพื่อให้ ซอฟต์แวร์สามารถทำงาน ได้ Operability

29 ระดับความกระจ่างที่ สามารถมีคำอธิบาย การทำงานของโปรแกรมอยู่ ภายใน Source code Self-Documentation

30 ระดับความยากง่ายที่ โปรแกรมสามารถ เข้าใจได้ Simplicity ยากส์ … ส์

31 ระดับที่ซอฟต์แวร์สามารถ ทำงานได้โดย ไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อม เช่น OS. Software System Independence

32 ปริมาณของหน่วยความจำที่ ใช้ Storage Efficiency 1865 GB

33 คุณสมบัติที่ซอฟต์แวร์ สามารถเชื่อมโยง จากองค์ประกอบไปยัง ข้อกำหนดความ ต้องการได้ Traceability

34 ระดับความยากง่ายที่ผู้ใช้ มือใหม่จะเรียนรู้ จนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ Training

35 SQA. Term --- The Player review leader producer recorder reviewer standards bearer (SQA) maintenance user

36 วิจารณ์ ให้ คำแนะนำ ตรวจสอบ SQA. Term มีหน้าที่


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 Software Quality And Software Quality Assurance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google