งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Quality Assurance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Quality Assurance"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Quality Assurance
บทที่ 8 Software Quality And Software Quality Assurance

2 ? คุณภาพ (Quality) ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ คงทน อายุการใช้งานยาวนาน

3 คุณภาพของซอฟท์แวร์( Software Quality)
* ถูกต้อง * ตรงตามความต้องการ * เข้าใจง่าย * ใช้ง่าย * เปลี่ยนแปลงง่าย * เชื่อมโยงกับระบบอื่นได้ง่าย Information

4 คุณสมบัติของS/Wที่ผู้ใช้ต้องการ
* ใช้งานได้ ( Useability ) * บำรุงรักษาง่าย( Maintainability ) * ทดสอบได้ง่าย ( Testability ) * ใช้กับเครื่องอื่นได้ง่าย( Portability )

5 ลักษณะของคุณภาพมี 2 ระดับ
* คุณภาพระดับสูง เรียก องค์ประกอบของคุณภาพ (Quality Factors ) * คุณภาพระดับรอง เรียก เกณฑ์ของคุณภาพ (Quality Criteria ) McCall

6 องค์ประกอบของคุณภาพ(Quality Factors )
แบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ * Product Operation * Product Revision * Product Transition

7 Quality Factors * Product Operation ความถูกต้อง (Correctness)
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ประสิทธิผล (Efficiency) ความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลง (Integrity) ใช้งานได้ (Useability)

8 Quality Factors * Product Revision บำรุงรักษาง่าย (Maintainability)
ทดสอบง่าย (Testability) มีความยืดหยุ่น (Flexibility)

9 Quality Factors * Product Transition
ใช้ได้กับเครื่องทั่วไป (Portability) นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuseability) ใช้งานได้หลายงาน(Interoperability)

10 เกณฑ์ของคุณภาพ (Quality Criteria)
Consistency Consisness Data commonality Error Tolerance Execution Efficiency Expandability Access Audit Access Control Accuracy Communication Commonality Completeness Commicativeness

11 Quality Criteria (cont.)
Generality H/W Independence Instrumentation Modularity Operability Self-Documentation Simplicity Software System Independence Storage Efficiency Traceability Training

12 Access Audit การเข้าถึงตัวซอฟต์แวร์และข้อมูล
วิธีการสำหรับควบคุมและป้องกัน การเข้าถึงตัวซอฟต์แวร์และข้อมูล

13 Access Control ซอฟต์แวร์เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
ระดับความยากง่ายที่สามารถตรวจสอบว่า ซอฟต์แวร์เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ มาตรฐานของซอฟท์แวร์

14 Accuracy ระดับความละเอียดของการคำนวณและ การพิมพ์ผลลัพธ์

15 Communication Commonality
ระดับมาตรฐานที่โพรโตคอลและ การเชื่อมต่อใช้

16 Completeness ระดับหรือปริมาณความต้องการที่ โปรแกรมทำได้ตามวัตถุประสงค์

17 Communicativeness ระดับความยากง่ายที่ Input/ Output สามารถเข้าใจได้

18 Consisness ความกระชับของ Source Code โดยนับจาก บรรทัดของคำสั่ง

19 Consistency การ Implement ตลอดจนสัญญลักษณ์
การใช้วิธีการในการออกแบบ, การ Implement ตลอดจนสัญญลักษณ์ ที่เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งโครงการ

20 Data Commonality การใช้รูปแบบการแทนข้อมูล ที่เป็นมาตรฐาน

21 Error Tolerance ต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิด ความผิดพลาดได้
ระดับความมั่นใจในการทำงานอย่าง ต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิด ความผิดพลาดได้

22 Execution Efficiency ประสิทธิภาพในการทำงาน ของซอฟต์แวร์

23 Expandability หรือหน้าที่ของซอฟต์แวร์ที่จะสามารถ ขยายได้
ระดับของความต้องการหน่วยความจำ หรือหน้าที่ของซอฟต์แวร์ที่จะสามารถ ขยายได้

24 Generality อเนกประสงค์ที่ซอฟต์แวร์จะสามารถ ใช้งานได้
ระดับของความกว้างหรือความเป็น อเนกประสงค์ที่ซอฟต์แวร์จะสามารถ ใช้งานได้

25 Hardware Independence
ระดับของซอฟต์แวร์สามารถขยายได้ โดยไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

26 Instrumentation จัดการการใช้งานของตนเอง หรือสามารถ ระบุความผิดพลาดได้
ระดับความสามารถที่ซอฟต์แวร์จะ จัดการการใช้งานของตนเอง หรือสามารถ ระบุความผิดพลาดได้

27 Modularity แยกออกเป็นโมดูลที่เป็นอิสระต่อกัน
ระดับที่โครงสร้างของซอฟต์แวร์สามารถ แยกออกเป็นโมดูลที่เป็นอิสระต่อกัน

28 Operability ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้
ระดับความยากง่ายในการ Operate เพื่อให้ ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้

29 Self-Documentation การทำงานของโปรแกรมอยู่ภายใน Source code
ระดับความกระจ่างที่สามารถมีคำอธิบาย การทำงานของโปรแกรมอยู่ภายใน Source code

30 Simplicity ระดับความยากง่ายที่โปรแกรมสามารถ เข้าใจได้ ยากส์…ส์

31 Software System Independence
ระดับที่ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้โดย ไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อม เช่น OS.

32 Storage Efficiency ปริมาณของหน่วยความจำที่ใช้ 1865 GB

33 Traceability จากองค์ประกอบไปยังข้อกำหนดความ ต้องการได้
คุณสมบัติที่ซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมโยง จากองค์ประกอบไปยังข้อกำหนดความ ต้องการได้

34 Training จนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้
ระดับความยากง่ายที่ผู้ใช้มือใหม่จะเรียนรู้ จนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้

35 SQA. Term --- The Player review leader producer reviewer recorder
standards bearer (SQA) producer maintenance reviewer recorder user

36 SQA. Term มีหน้าที่ วิจารณ์ ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt Software Quality Assurance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google