งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยาย พิเศษ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30 – 15.00 น. เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬา เกษม ณ ห้องประชุมจุฬา เกษม เรื่อง ความหมายของคำว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยาย พิเศษ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30 – 15.00 น. เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬา เกษม ณ ห้องประชุมจุฬา เกษม เรื่อง ความหมายของคำว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบรรยาย พิเศษ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30 – 15.00 น. เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬา เกษม ณ ห้องประชุมจุฬา เกษม เรื่อง ความหมายของคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง

3 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ

4 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง ความนำ สัตว์โลกทุกตัวตนอยากมีความสุข พ้นทุกข์ สัตว์โลกทุกตัวตนอยากมีความสุข พ้นทุกข์ นี่คือสัจธรรมของชีวิต นี่คือสัจธรรมของชีวิต สัตว์โลกที่ฉลาดจึงพยายามเรียนรู้ สัจธรรมดังกล่าว สัตว์โลกที่ฉลาดจึงพยายามเรียนรู้ สัจธรรมดังกล่าว การศึกษาจึงมุ่งให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุขแท้ การศึกษาจึงมุ่งให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุขแท้ สุขเทียมเป็นความสุขชั่วแล่น ตาม ด้วยทุกข์ สุขเทียมเป็นความสุขชั่วแล่น ตาม ด้วยทุกข์ จึงไม่เก่ง ไม่ดี จึงไม่เก่ง ไม่ดี

5 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง ความนำ ( ต่อ ) เก่ง คือ สามารถทำการอย่าง บกพร่องน้อยที่สุด เก่ง คือ สามารถทำการอย่าง บกพร่องน้อยที่สุด และใช้เวลาน้อยที่สุด และใช้เวลาน้อยที่สุด เก่งและไม่ดี มีความสำเร็จอย่างไร้ คุณธรรม เก่งและไม่ดี มีความสำเร็จอย่างไร้ คุณธรรม สร้างความเดือดร้อน สร้างความเดือดร้อน เก่งและดี มีความสำเร็จอย่างมี คุณธรรม เก่งและดี มีความสำเร็จอย่างมี คุณธรรม สร้างความสุขสงบ สร้างความสุขสงบ

6 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง คุณธรรมคืออะไร ต่างกับ จริยธรรมอย่างไร นิยาม การกระทำ (action) คือ ผลกระทบที่สิ่งหนึ่งมีต่อ การกระทำ (action) คือ ผลกระทบที่สิ่งหนึ่งมีต่อ อีกสิ่งหนึ่ง เช่น เขื่อนดินกั้นน้ำ น้ำเซาะเขื่อนดิน อีกสิ่งหนึ่ง เช่น เขื่อนดินกั้นน้ำ น้ำเซาะเขื่อนดิน คนตกต้นไม้เหมือนผลไม้ตกจาก ต้น คนตกต้นไม้เหมือนผลไม้ตกจาก ต้น

7 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง คุณธรรมคืออะไร ต่างกับ จริยธรรมอย่างไร นิยาม ( ต่อ ) พฤติกรรม (behavior) คือ การกระทำโดยมี พฤติกรรม (behavior) คือ การกระทำโดยมี สัญชาติญาณกำหนดเป้าหมาย ( ไม่มีเสรีภาพที่ สัญชาติญาณกำหนดเป้าหมาย ( ไม่มีเสรีภาพที่ จะปฏิเสธ ) เช่น คนไต่ต้นไม้ เหมือนตุ๊กแกไต่ต้นไม้ จะปฏิเสธ ) เช่น คนไต่ต้นไม้ เหมือนตุ๊กแกไต่ต้นไม้

8 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง คุณธรรมคืออะไร ต่างกับ จริยธรรมอย่างไร นิยาม ( ต่อ ) ความประพฤติ (Conduct) คือพฤติกรรมที่มี ความประพฤติ (Conduct) คือพฤติกรรมที่มี มโนธรรมชี้แนะ ( มีเสรีภาพที่ จะปฏิเสธ ) มโนธรรมชี้แนะ ( มีเสรีภาพที่ จะปฏิเสธ ) เช่น คนขว้างก้อนหินใส่คน ไม่เหมือน เช่น คนขว้างก้อนหินใส่คน ไม่เหมือน ลิงขว้างก้อนหินใส่คน ลิงขว้างก้อนหินใส่คน

9 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง คุณธรรมคืออะไร ต่างกับ จริยธรรมอย่างไร นิยาม ( ต่อ ) ความประพฤติดี (good conduct) คือ ความประพฤติดี (good conduct) คือ การกระทำตามมโนธรรม ชี้แนะเป็นครั้ง ๆ การกระทำตามมโนธรรม ชี้แนะเป็นครั้ง ๆ ความประพฤติเลว (bad conduct) คือ ความประพฤติเลว (bad conduct) คือ การกระทำฝืนมโนธรรมเป็น ครั้ง ๆ การกระทำฝืนมโนธรรมเป็น ครั้ง ๆ ที่เลวมาก ๆ เรียกว่า ประพฤติ ชั่ว ที่เลวมาก ๆ เรียกว่า ประพฤติ ชั่ว

10 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง คุณธรรมคืออะไร ต่างกับ จริยธรรมอย่างไร นิยาม ( ต่อ ) นิยาม ( ต่อ ) คุณธรรม (virtue) คือ ความ ประพฤติดี คุณธรรม (virtue) คือ ความ ประพฤติดี จนเคยชินในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น จนเคยชินในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น คุณธรรมแห่งความยุติธรรม คุณธรรมแห่งความยุติธรรม กิเลส (vice) คือ ความประพฤติ เลว ( หรือชั่ว ) กิเลส (vice) คือ ความประพฤติ เลว ( หรือชั่ว ) จนเคยชินในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ขโมยจนเคยชิน จนเคยชินในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ขโมยจนเคยชิน

11 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง คุณธรรมคืออะไร ต่างกับ จริยธรรมอย่างไร นิยาม ( ต่อ ) จริยธรรม (ethos,ethicity) คือคุณธรรมทุกด้านที่ จริยธรรม (ethos,ethicity) คือคุณธรรมทุกด้านที่ ประสานกันเป็นระบบ เช่น จริยธรรมพุทธ คริสต์ ประสานกันเป็นระบบ เช่น จริยธรรมพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู สิกข์ จริยธรรมคอมมิวนิสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู สิกข์ จริยธรรมคอมมิวนิสต์ จริยธรรมมนุษยนิยมจริยธรรม แบบรตินิยม จริยธรรมมนุษยนิยมจริยธรรม แบบรตินิยม จริยธรรมแบบเอพีคิวเรียน จริยธรรมแบบสโทอิก จริยธรรมแบบเอพีคิวเรียน จริยธรรมแบบสโทอิก เป็นต้น เป็นต้น

12 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง คุณธรรมคืออะไร ต่างกับ จริยธรรมอย่างไร นิยาม ( ต่อ ) นิยาม ( ต่อ ) ศีลธรรม (mores, morality) คือ ศีลธรรม (mores, morality) คือ ระบบจริยธรรมของศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง ระบบจริยธรรมของศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง

13 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง กลไกของมโนธรรม กลไกของมโนธรรม ปรัชญาของ นักปราชญ์ ปรัชญาของ นักปราชญ์ ปรัชญาชาวบ้าน ปรัชญาชาวบ้าน อิทธิพลภายนอก เป้าหมาย สูงสุด อิทธิพลภายใน เป้าหมาย เฉพาะกิจ ใจเสรี เป้าหมาย เฉพาะกิจ ใจเสรี เป้าหมาย เฉพาะกิจ มโนธรรม มโนธรรม วิถี วิถี

14 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง คุณธรรมหลัก 4 1. ความรอบคอบ - Prudence 2. ความกล้าหาญ - Courage 3. ความพอเพียง - Temperance

15 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง คุณธรรมหลัก 4 4. ความยุติธรรม - Justice คือ การแก้แค้น คือ การแก้แค้น คือ การตอบโต้ คือ การตอบโต้ คือ การชดใช้ คือ การชดใช้ คือ การให้โอกาส ป้องกันตัว คือ การให้โอกาส ป้องกันตัว คือ การเสวนา คือ การเสวนา


ดาวน์โหลด ppt การบรรยาย พิเศษ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30 – 15.00 น. เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬา เกษม ณ ห้องประชุมจุฬา เกษม เรื่อง ความหมายของคำว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google