งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8  บททักทาย 2  เก็บข่าวมาฝาก 3  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา 5  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย 6  กิจกรรมประจำเดือน 8 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8  บททักทาย 2  เก็บข่าวมาฝาก 3  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา 5  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย 6  กิจกรรมประจำเดือน 8 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8  บททักทาย 2  เก็บข่าวมาฝาก 3  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา 5  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย 6  กิจกรรมประจำเดือน 8 กรกฎาคม 2545 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2545 สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น โทร. สายตรง 0-2511-2948 และ 0-2938-7058 - 65 ต่อ 180 ที่ปรึกษา ดร. สุวิชากร ชิ นะผา อ. อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อ. ธรรมรงค์ สุขชื่น กาญจนา บางนิ่มน้อย สุพรรณี สนศิริ จกรรมประจำเดือ 12 ก. ค. 45 - ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 19 ก. ค. 45- ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้องศูนย์สารนิเทศชั้น 2 14.30 น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรกฎาคม 45- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ใน การประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบ โดย ………………………………… …... ( นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ) ผู้อำนวยการสำนักงานประกัน คุณภาพและข้อมูล กิ น

2 27 สาระการประกันคุณภาพการศึกษา ( ต่อ )

3 6 3 โดย อ. ธรรมรงค์ สุขชื่น เ ก็บ ม าฝ า ก โดย อ. ธรรมรงค์ สุขชื่น ต่อหน้า 7 ต่อหน้า 4

4 4 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้ระบบ IPO (Input - Process - Output) เป็นระบบใน การประกันคุณภาพ การศึกษา โดยมีการกำหนดองค์ประกอบคุณภาพ (Quality framework) ที่สำคัญและมีผลต่อการผลิตบัณฑิตจำนวน 13 องค์ประกอบ ดังแสดงให้เห็นดังรูป คำศัพท์ชวนรู้ เก็บมาฝาก ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt 8  บททักทาย 2  เก็บข่าวมาฝาก 3  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา 5  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย 6  กิจกรรมประจำเดือน 8 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google