งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ yahoo.com The Final Health Thought for Strategists Wiang Inn, Chiangrai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ yahoo.com The Final Health Thought for Strategists Wiang Inn, Chiangrai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ konc62 @ yahoo.com The Final Health Thought for Strategists Wiang Inn, Chiangrai 25 August 2011

2 Health policy update

3

4

5

6

7

8

9 ร่างนโยบาย รมว สธ นายวิทยา บุรณศิริ และ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

10 1. พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 2. เพิ่มคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง เป็นธรรม สร้างระบบบริหารจัดการที่มี เอกภาพ 3. เร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดอัตราป่วย ตายและผลกระทบจากโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง 4. เร่งรัดดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย 5. เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือน ภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทันการณ์ เมื่อ เกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ

11 6. จัดให้มีการดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอื่น เช่น แรงงานข้าม ชาติ 7. สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของ อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนโดยสนับสนุน อุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย 8. สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยปรับระบบค่าตอบแทนให้เหมาะสมและ ความก้าวหน้าในวิชาชีพที่เป็นธรรม สร้างกลไก พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ 9. เพิ่มการลงทุนในระบบบริการทุกระดับ ทั้งด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์การแพทย์ที่ จำเป็น มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง ในเขตเมืองและเขตชนบท 10. ส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุข ทุกระดับ

12 11. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิ สติก โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพ โดยรวมของคนไทย 12. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ เอกชนในการจัดบริการสุขภาพ 13. พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพและ บริการข้อมูลสุขภาพ สำหรับประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 14. พัฒนา ผลักดันและการบังคับใช้กฎหมายให้ เอื้อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน สาธารณสุข 15. จัดตั้งศูนย์บำบัด ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ควบคุม ป้องกันการใช้สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพ ติดและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติด ชนิดใหม่

13 Analysis for Policy : Policy Alternatives Analysis of Policy : Policy Evaluation Policy Analysis

14 ContentProcess Context Actors Walt, G and L Gilson (1994). Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy analysis. Health Policy and Planning 9: 353-370.

15 How to assess actors: actors mapping POWER POSITION High Low Against Support Q I Q IIQ III Q IV

16 Public Health Concept

17 Medicine Individual Curative Health Health Public Health Community Prevention Health Health Two Tiers Concept: The Best The Most

18 Agent - วินิจฉัยเร็ว รักษาเร็ว รักษาเร็ว - รักษาพาหะ - ควบคุมแหล่ง แพร่ ดูแลสิ่งแวดล้อม Host - ส่งเสริม - คุ้มกันโรค Environment Equilibrium of Human

19 Prevention สุขภาพ ปกติ ไวต่อการ เกิดโรค มีโรคไม่แสดง อาการ ป่วย พิกา ร ตา ย 1 2 3 1HEALTHY 2SUSCEPTIBILITY 3 PRECLINICAL DISEASE 4 CLINICAL SYMPTOM 5DISABILITY 6DEATH vs Promotion

20 Knowing Heart of Data

21 Population Parameter (Fact) Sample Statistic What is Statistic

22 What is the fact 1990199519972000 BHP36.016.814.226.9 BPS25.010.7 9.713.2 RAMOS44.336.5 WHO20044.0 MMR Reported by Different Sources

23 Population Total 65.4 m. (Male 32.1m. Female 33.3 m. 20.3 Fam.) Thai 62.1 m. non Thai 3.3 m. (urban 46% rural 54%) Elderly 7.6 m. (11.4%) Fertility rate 1.5 Growth rate 0.77% Thailand Census 2010

24 Mid Year Population ประชากรกลางปี Mid Year Population - Postcensal Estimation - Intercensal Estimation

25 ACCURACY ถูกต้อง PRECISION เที่ยงตรง D BA C

26 Data Source : - Primary - Secondary Estimation : Confident Interval Error : - Random Error - Systemic Error (Bias) Significant of Test : - Sample Size - Different

27 The different of term Proportion ( สัดส่วน ) = a/a+b x 100% Proportion ( สัดส่วน ) = a/a+b x 100% Ratio ( อัตราส่วน ) = a/b Ratio ( อัตราส่วน ) = a/b Rate ( อัตรา ) = a/a+b x K (1,000 or 100,000)/person-time Rate ( อัตรา ) = a/a+b x K (1,000 or 100,000)/person-time

28 MATENAL MORTALITY RATE (RATIO) : MMR อัตรา ( ส่วน ) มารดาตาย แม่ตายเนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอด x 100,000 เด็กเกิดมีชีพ The Ratio vs Rate

29 2004

30 DALY2009 Male Female RankDisease DALY ('000) % % Disease 1 Traffic accidents 4768.76 8.57 363 Diabetes 2 Alcohol dependence/harmful use 4518.29 8.05 341 Stroke 3 3596.60 7.31 309 Depression 4 HIV/AIDS 2674.91 4.02 170 Ischaemic heart disease 5 Liver cancer 2514.62 3.52 149 Osteoarthritis 6 Ischaemic heart disease 2364.3 3.5 147 HIV/AIDS 7 Diabetes 2073.8 2.8 120 Traffic accidents 8 Depression 1653.0 2.8 118 Anaemia 9 Cirrhosis 1643.0 2.6 108 Liver cancer 10 COPD 1592.9 2.5 106 Dementia All causes 5436100 4231 All causes

31 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้สูญเสียปีสุข ภาวะ ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

32

33 Sexy Report Sexy Report Visualization Visualization Analyzed-synthesis Analyzed-synthesis Crucial Crucial Precise Precise Easily digest Easily digest Appropriate time Appropriate time Marketing (4P) Marketing (4P) Attractive information

34 EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL ทดลอง EXPOSURE ASSIGNED OBSERVATIONAL OBSERVATIONAL สังเกต NATURAL EXPOSURE RCT: randomize controlled trial QUASI - EX กึ่งทดลอง DESCRITIVE **no comparison group **no comparison group ANALYTIC ** comparison group ** comparison group COHOR T CASE- CONTROL Study Design:

35 Structural Reform of Health System

36

37 เครือข่าย บริการปฐม ภูมิ เครือข่าย บริการทุติย ภูมิ รพช. ขนาด ใหญ่ รพท. ขนาด เล็ก รพ ท. รพ ศ. Level Referral

38 .. คณะกรรมการที่มีบทบาทในการปรับบทบาทผู้เกี่ยวข้องและบริหารระบบบริการระดับประเทศและพื้นที่สุขภาพ

39 Training, Do it right ?

40 Human Resource Development Organized learning experiences provided by employers With in a specified period of time To improve performance and/or personal growth Education Training Development

41 Implicationeducationtrainingdevelopment Relate to jobfuturepresentNo direction Time framesoonnowsometime Learning lossmediumlowhigh Benefitindividualjoborganization Reinforcementmaybeyesno HRD Model

42 What is Training A planed communication process which changes the performance or behavior (knowledge, attitude and skills) of people doing job Change Performance/Behavior Job

43 Plan 1. Training Need Analysis 2. Training Objectives Prepare 3. Select and organize content 4. Select training method/activities 5. Design training media 6. Plan evaluation 7. Prepare lesson plan Present 8. Conduct training 9. Evaluate training 10. Review and revise Steps in designing effective trainings

44 O C L L (Content, Method Media) E Curriculum

45 SATNA: SATNA: Simple Approach to Training Need Assessment Problem Identification People Identification Job Description KAP Identification Analysis of Trainee’s KAP Disparity Identification Prioritization - available trainers - time - resources List Accepted By Dr. Muangtong Khemmani

46 Domain of Learning Cognitive Affective Psychomotor Domain Domain Domain Recall of Facts Reception Imitation Interpretation Response Control of Data Problem Internalization Automatism Solving

47 Priority of Content Must Know Should Know Could Know Need to Know Nice to Know

48 The Five Teaching-Learning Principles 1. Perceived Purpose 2. Graduated Sequence 3. Individual Differentiation 4. Appropriate Practice 5. Knowledge of Results

49 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ yahoo.com The Final Health Thought for Strategists Wiang Inn, Chiangrai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google