งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

2 นโยบายรัฐบาล : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก “ข้อ 1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ...จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะ ทุพโภชนาการที่นำไปสู่การ เจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง....” นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน “ข้อ 4.3.3 จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วย ตาย และผลกระทบ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการลดปัจจัย เสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม ให้ความรู้ ป้องกันโรคเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน การให้บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ” “ข้อ 4.3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพและ พลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการ หมกมุ่นมั่วสุมอบายมุขและยาเสพติด” นโยบายรัฐบาลกับการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรควิถีชีวิต)

3 นโยบายสร้างรายได้ “ข้อ 3.2.2...ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง...” “ข้อ 3.2.6...การผลิตสินค้าและบริการที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม...” นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ “ข้อ 3.3.1...ภาคเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดโลก สร้างความเข้มแข็งภาค เกษตรและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร...” “ข้อ 3.3.2... ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เกษตร อินทรีย์ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อ สังคม การจัดการมลพิษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี...” “ข้อ 3.3.3... ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา ศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและโลก ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน ด้านการกีฬา การท่องเที่ยว...” “ข้อ 3.3.4... การตลาด การค้า การลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก นโยบายไทยเป็นครัวอาหารโลก...” นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสิ้นค้าและบริการ “ข้อ 3.4.1-2...โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง น้ำสะอาด” นโยบายรัฐบาลกับการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรควิถีชีวิต)

4 นโยบายพลังงาน “ข้อ 3.5.5...พลังงานที่สะอาด” นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ “ข้อ 3.6.1 - 2...โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต” นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต “ข้อ 4.1 นโยบายการศึกษา...คุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษา สร้างทุนทาง ปัญญา เครือข่ายการวิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคน” “ข้อ 4.2 นโยบายแรงงาน...คุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม” “ข้อ 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม...ทุนทางวัฒนธรรม หลักธรรมในการดำรงชีวิต วิถีชีวิตและสื่อ ขจัดสื่อที่เป็นภัยสังคม ขยายสื่อดี สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” “ข้อ 4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม...ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น หลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส” นโยบายรัฐบาลกับการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรควิถีชีวิต)

5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม “ข้อ 5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ...กฎหมายสิ่งแวดล้อม การ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ลดมลพิษ ” “ข้อ 5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...การผลิตและบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม “ข้อ 6.3...วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ” นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประทศ “ข้อ 7.1-7.4...ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน องค์การระหว่าง ประเทศ” นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี “ข้อ 8.1-8.3...การบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ บริหารงานแบบบูรณาการ บริหารงานบุคคล ภาครัฐ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล กฎหมาย การสื่อสารสู่สาธารณะ” นโยบายรัฐบาลกับการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรควิถีชีวิต)

6 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน...ตัวชี้วัด “อัตราการเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต สูง หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ลดลง” “อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ... ลดลง” แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต... เป้าหมาย/ตัวชี้วัด “อัตราการเพิ่มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง” “ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ สุรา...” แผนพัฒนากับการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรควิถีชีวิต)

7 ข้อเสนอจาก UNGA High-level Meeting of the United Nations General Assembly on Noncommunicable Diseases (New York, 19-20 September 2011) To raise the priority and awareness, and to adopt an outcome document that addresses the key challenges related to NCD Prevention and Control, poverty and socioeconomic development Unite in the flight against NCDs Political declaration : Governments prioritize NCDs within their national health plan and strengthen health systems and accelerate implementation of the Action plan of the Global strategy for the P&C of NCDs Three thematic roundtables 1) The rising incidence, development and other challenges and the social and economic impact of NCDs and their risk factors 2) Strengthening national capacities, as well as appropriate policies, to address prevention and control of NCDs 3) Fostering international cooperation, as well as coordination, to address NCDs

8 แนวทางการบูรณาการ THLS และ MDG ปัจจุบัน MDG+ Goal 6 : ต่อสู้ โรคเอดส์ มาลาเรีย และ โรคสำคัญอื่นๆ อัตราผู้ป่วยใน โรคหลอดเลือด หัวใจ (ต่อ ปชก. แสนคน) อนาคต MDG+ Goal 6: ปรับเพิ่ม ป่วย ตาย ภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง Goal 1: ขจัดความยากจนและหิวโหย Risk factors, Illness-disability-death, Health cost and out of pocket, Tobacco & Alcohol, Food, BMI Goal 2 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา School feeding programs, Physical activity, Healthy dietary, Reducing tobacco use & the harmful use of alcohol Goal 3 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี Poor health and premature death for women, Caregivers Goal 4: ลดอัตราการตายของเด็ก Breastfeeding and better nutrition, Breast-milk substitutes, Complementary feeding, Smoking cessation programs, Overweight & Low birth weight Goal 5: พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ Obesity, Diabetes, Hypertension, Cardiovascular diseases, Cervical cancer; Physical activity, diet, nutrition, mental health, Tobacco, Alcohol Goal 7: รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน National resources, Road transportation & air pollution, Walking & cycling, Safe drinking water, Food security Goal 8: ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก Multisectoral and international approaches Medicines, vaccines, Technology for NCDs

9 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563 เป้าประสงค์สูงสุด ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพใน การสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้ เป้าหมายและตัวชี้วัดหลักในการพัฒนา [3 เป้าหมายหลัก, 18 ตัวชี้วัดหลัก ] 5 โรควิถีชีวิตที่สำคัญ 1] เบาหวาน 2] ความดันโลหิตสูง 3] หัวใจ 4] หลอดเลือดสมอง 5] มะเร็ง 5 ด้าน 1] การเกิด โรค 2] ภาวะแทรก ซ้อน 3] พิการ 4] ตาย 5] ภาระ ค่าใช้จ่าย 3 วิถีชีวิตที่ พอเพียง 1] การบริโภคที่ เหมาะสม 2] การออกกำลัง กายที่เพียงพอ 3] การจัดการ อารมณ์ได้ เหมาะสม ระยะสั้น 1-3 ปี [2554-2556] บูรณาการความคิด สร้างความ เชื่อมั่นและการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายร่วม ระยะกลาง 5 ปี [2554-2558] ปฎิบัติการเชิงรุกสู่การวางรากฐานที่ มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ ระยะยาว 10 ปี [2554-2563] สร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้าง และระบบการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นโยบาย สาธารณะ สร้างสุข การขับเคลื่อนทางสังคม และ สื่อสารสาธารณะ การพัฒนา ศักยภาพ ชุมชน การพัฒนาระบบ เฝ้าระวังและ การจัดการโรค การสร้างความ เข้มแข็งของระบบ สนับสนุนยุทธศาสตร์ Roadmap Strategy

10 ระดับบุคคล (Individual Level) ระดับครอบครัว (Family Environment Level) ระดับจุลภาค (Micro - Environment Level) ระดับมหภาค (Macro - Environment Level) ปัจจัยนำ (Predisposing Factors) การบริโภค ที่เหมาะสม ( อาหาร เครื่องดื่ม ยา บุหรี่ สุรา ) เพิ่มวิถีชีวิตพอเพียง ลด ปัญหาโรควิถีชีวิต เพิ่มวิถีชีวิตพอเพียง ลด ปัญหาโรควิถีชีวิต สร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ประชาชนสุขภาพดี เมืองไทยแข็งแรง ประชาชนสุขภาพดี เมืองไทยแข็งแรง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ สุขภาพพอเพียง การออก กำลังกาย ที่เพียงพอ การจัดการ อารมณ์ ได้เหมาะสม ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดปัญหาโรควิถีชีวิต กรอบแนวคิดความร่วมมือการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระดับชาติและนานาชาติ

11 คณะอนุกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการ / คณะทำงาน คณะอนุกรรมการ รายยุทธศาสตร์ 5 คณะ องค์กร/กลไกปฏิบัติการ ระดับจังหวัด ลดปัญหาโรควิถี ชีวิต 5 โรค 5 ด้าน เพิ่มวิถีชีวิต พอเพียง 3 ด้าน สร้างสุขภาพดีวิถี ชีวิตไทย (Healthy Lifestyle) นโยบาย ยุทธศาสต ร์ แผนเฉพาะ ด้าน / องค์กร แผนพัฒน าระดับ ภูมิภาค / เขต / จังหวัด แผนปฏิบัติ ราชการ แผนปฏิบัติ การเฉพาะ ด้าน / องค์กร แผนปฏิบัติ การระดับ จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / ชุมชน ท้องถิ่น ระดับ นโยบาย ระดับบริหาร ระดับ ปฏิบัติการ ระดับ กลุ่มเป้าหมาย นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาระดับชาติ แผนบริหารระดับชาติ สมัชชาสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 คณะกรรมการ อำนวยการฯ ( นายกรัฐมนตรี ประธาน ) คณะกรรมการบริหาร ฯ ( รมว. สธ. ประธาน ) บูรณาการ ภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ เอกภาพ ภาคเอกช น ภาคประชาสังคม สถาบันวิชาชีพ สื่อมวลชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ภาคประชาชน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนสุขภาพดี (Healthy People) เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์ฯ กรอบโครงสร้างระบบบริหาร ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย การขับเคลื่อนสู่ การปฏิบัติการ ระดับชาติ / นานาชาติ

12 1. ประกาศเจตนารมณ์และข้อตกลงร่วม ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทยของภาคีเครือข่ายร่วมทุก ภาคส่วน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน แนวทางสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการ ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับชาติ

13 2. การสร้างภาวะผู้นำเชิงนโยบายและแบบอย่างที่ดี 2.1 บทบาทหน้าที่เชิงนโยบายและปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยให้แก่ บุคลากร “การจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จุดบริการน้ำดื่มสะอาด ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ การเฝ้าระวังและจัดการภาวะน้ำหนักเกิน การตรวจสุขภาพประจำปี(ปัจจัยเสี่ยงและโรค)” แนวทางสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการ ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับชาติ

14 3. จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย แบบบูรณาการทุกภาคส่วน “Thailand Healthy Lifestyle Strategic Action Plan” ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ เฉพาะด้าน/องค์กร ระดับภูมิภาค/ จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ที่สอดคล้องรองรับ” แนวทางสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการ ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับชาติ

15 ข้อเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุขภาพดี วิถีชีวิตไทยระยะสั้นและการปฏิบัติการ (ต่อ) 1. แผนปฏิบัติการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระยะสั้น ที่สอดคล้องกับ 1.1 2008-2013 Action plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of NCDs 1.2 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพ แห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ แผนพัฒนาเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น อาหาร ยาสูบ อ้วน เป็นต้น 2. สังเคราะห์แผนงาน/โครงการ ระดมสมอง หาความเห็นพ้องและ ข้อตกลงร่วมของภาคีเครือข่ายระดับชาติ Policy-Strategy-Outcome Mapping Policy Direction & Outcome Challenges Project Highlight Action Plan 3. บูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ - สปสช. - สสส. - แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ - ก.สาธารณสุข - หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 4. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการอำนวยการฯ และครม.

16 4. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการ ระดับชาติ “จัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี ชีวิตไทยในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์กลางประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการ ปฏิบัติการ” แนวทางสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการ ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับชาติ

17 คณะอนุกรรรมการ นโยบายสาธารณะสร้างสุข โครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ระดับชาติ คณะกรรมการอำนวยการ ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย คณะกรรมการบริหาร ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย คณะอนุกรรรมการ การพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะอนุกรรรมการ การสร้างความเข้มแข็งของ ระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษา / คณะทำงาน คณะอนุกรรรมการ การขับเคลื่อนทางสังคม และสื่อสารสาธารณะ คณะอนุกรรรมการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการจัดการโรค คณะอนุกรรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ

18 ข้อเสนอการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรายยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ 1. คณะอนุกรรมการนโยบายสาธารณะสร้างสุข: สศช. - กรมอนามัย 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ: สำนักนายกรัฐมนตรี - กรม สบส. 3. คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชน: กระทรวงมหาดไทย - กรมควบคุมโรค 4. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค: กระทรวงสาธารณสุข - กรมการแพทย์ 5. คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์: กระทรวงศึกษาธิการ – สป.สธ. 6. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ: สธ. สศช. ม.มหิดล – สป.สธ.

19 5. (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือของภาคี เครือข่ายร่วมสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ในงานมหกรรมจัดการความรู้ ปี 2554 “โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยใน หลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” วันที่ 1-2 พ.ย. 2554 ณ อาคาร อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดย...รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน สำนักนายกรัฐมนตรี, ก.มหาดไทย, ก.ศึกษาธิการ, สศช., ก.สาธารณสุข, ม.มหิดล, สปสช., สสส. แนวทางสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการ ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับชาติ

20


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google