งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการของ นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านสุขภาพ ร่วมกับ สนย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการของ นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านสุขภาพ ร่วมกับ สนย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการของ นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านสุขภาพ ร่วมกับ สนย.

2 www.themegallery.com Company Logo การดำเนินการ ปี 2553 การนำแบบมีส่วนร่วม และการคิด เชิงสร้างสรรค์ 1 การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง ร่วมกัน 2 การประเมินผลโครงการ 3 การจัดทำคู่มือในการทำงานของกลุ่ม งานพัฒนายุทธศาสตร์ 4

3 www.themegallery.com Company Logo  บทนำ  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของงาน  ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ  นิยามศัพท์  เครื่องมือ อุปกรณ์  เอกสารอ้างอิง  แผนภูมิ  รายละเอียดและขั้นตอน  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การจัดทำคู่มือในการทำงานของกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์

4 www.themegallery.com Company Logo ข้อเสนอในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 สังคม ผู้สูงอายุ - สุขภาพ - สวัสดิการ - สิ่งแวดล้อม - สังคมเพื่อ การดูแล ผู้สูงอายุ ประเด็น ประชากรวัย เรียน - EQ - พฤติกรรมที่ เหมาะสม - ครอบครัวที่ เข้มแข็ง - สื่อ ฯ

5 www.themegallery.com Company Logo 1234 อบรม 1. การ จัดทำ แผน ขั้น พื้นฐา น 2. การ จัดทำ แผนขั้น สูง จัดทำ คู่มือการ ทำงาน กลุ่มงาน พัฒนา ยุทธศาส ตร์ / SOP DALYs ?? แผนปี 2554

6


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการของ นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านสุขภาพ ร่วมกับ สนย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google