งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. พ. ศิริวัฒน์ ทิยพ์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. พ. ศิริวัฒน์ ทิยพ์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. พ. ศิริวัฒน์ ทิยพ์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป (94) บริการตติยภูมิ จังหวัด ( 200,000-2M.) โรงพยาบาลชุมชน (724) บริการทุติยภูมิ อำเภอ (10,000-100,000) สถานีอนามัย (9,770) บริการปฐมภูมิ ตำบล (1,000-10,000) ศสมช สาธารณสุขมูล ฐาน หมู่บ้าน (80,000) SELF CARE ครอบครัวระบบบริการสุขภาพของไทย ศูนย์แพทย์เฉพาะ ทาง

3 แนวคิดรพ. สต.  ระบบบริการปฐมภูมิ  อาสาสมัครสาธารณสุขและการสาธารณสุขมูลฐาน  กระจายอำนาจ

4 4 นิยามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีพื้นที่รับผิดชอบในระดับ ตำบล  เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน  พร้อมกับมีความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มขึ้น โดยเป็นเครือข่ายกับ โรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาล ทั่วไป และสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

5 5 ลักษณะที่สำคัญ  มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ (catchment area) ในระดับตำบล และมีเครือข่ายร่วมกับสถานี อนามัย และ หน่วยบริการสุขภาพอื่น ในตำบลข้างเคียง  การบริหารจัดการ (3/4 ประสาน ) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ ประชาชน อปท. ภาคราชการ เอกชน และทุกภาคส่วน  บริการแบบเชิงรุก ที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทความ พร้อม / ศักยภาพของชุมชน  มีการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีความเชื่อมโยงกับระดับอื่นที่สูง กว่าโดยสามารถให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา  บุคลากรที่มีความรู้และทักษะแบบสหสาขาวิชา (skilled mix) ทำงานเป็น team work  จัดระบบส่งต่อผู้ป่วย ทั้งไปและกลับ

6 6 รูปแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  มีพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน แบ่งตามจำนวน ประชากร ประมาณ 7,000 คน  บุคลากร ขนาดเดี่ยว 4 คน, เครือข่าย 7 คน ( แพทย์ / พยาบาลเวช / พยาบาล อย่าง น้อย 1 คน ที่เหลือเป็น สหวิชาชีพ )  สัดส่วนเจ้าหน้าที่ : ประชากร (1:1,250)  พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ ( คมนาคม, เขตการปกครอง, พื้นที่พิเศษ )

7 7 เทศบาลชนบทพิเศษ ( เกาะ, ห่างไกล ) รพ. สต. เดี่ยวประชากรหนาแน่น / อาจมี หลาย รพ. สต. ในพื้นที่ ลักษณะเฉพ าะ อาทิ โรงงาน, ห่างไกล, เกาะ, แหล่ง ท่องเที่ยว รพ. สต. เครือข่าย ประชากรเบาบาง / รวมเป็น เครือข่าย ลดปัญหาเรื่อง บุคลากร ลักษณะ รพ. สต. พื้น ที่ รูปแบบ รพ. สต.

8 8 ขอบเขตการให้บริการ  ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและ รักษาพยาบาลกับประชากร บุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม

9 รพ. สต. แตกต่าง จาก สอ. อย่างไร  เพิ่มคุณภาพบริการ (รักษาพยาบาล) (พยาบาลเวชปฏิบัติ/แพทย์หมุนเวียน)  เชื่อมโยงกับ รพ.แม่ข่าย ได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจน (บุคลากร/รักษาพยาบาล/ยา เวชภัณฑ์/การส่งต่อ/ งบประมาณ)  ทำงานเชิงรุก ในกลุ่มประชากรพิเศษ ผป.โรคเรื้อรัง เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผป.จิตเวช เยี่ยมบ้าน (Home ward, Home visit) แก้ปัญหาสุขภาพเชิงรุก (ชมรมต่างๆ)  ชุมชน (การบริหารจัดการ อสม. ชมรมออกกำลังกาย)  ครอบครัว (กสค.)

10 สนับสนุนงบประมาณ (SP2) ปี 53 จำนวน 2,000 ครุภัณฑ์ ดำเนินงาน เล็ก <3,000 คน 300,000 150,000 กลาง 3,000-7,000 คน 400,000 243,000 ใหญ่ >7,000 คน 500,000 300,000 ระบบปรึกษาทางไกล 40,000 บาท / แห่ง ( ปรับโฉมบริการ 200,000 บาท / แห่ง ) ตุลาคม 53  7,770 แห่ง งบประมาณปกติปี 54

11 บริหารจัดการ / การมีส่วนร่วม บริหารจัดการ  คณะกรรมการพัฒนา รพ. สต.(3/4 ประสาน )  ประชาคมในการแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ (SRM)


ดาวน์โหลด ppt น. พ. ศิริวัฒน์ ทิยพ์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google