งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริบาลเบื้องต้นในหน่วย บริการปฐมภูมิ PUBH 224_Basic Medical Care in Primary Care Unit Benjawan Nunthachai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริบาลเบื้องต้นในหน่วย บริการปฐมภูมิ PUBH 224_Basic Medical Care in Primary Care Unit Benjawan Nunthachai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริบาลเบื้องต้นในหน่วย บริการปฐมภูมิ PUBH 224_Basic Medical Care in Primary Care Unit Benjawan Nunthachai

2

3

4 Birth DEATH The Health Continuum Throughout Life Span Acute Illness Chronic Illness Poor Health Optimum Health

5 Health as Actualization and Stability  สุขภาวะ คือ ความรู้สึกผาสุก สามารถ ทำงาน / บทบาทที่ได้เต็มศักยภาพ และ สามารถยืดหยุ่น / ปรับตัวได้ ท่ามกลาง สถานการณ์ต่างๆ ที่รายรอบ  สุขภาวะ คือ ภาวะที่ไม่หยุดนิ่งของวงจร ชีวิตของบุคคล ซึ่งต้องใช้การปรับตัวต่อ ภาวะเครียดในสิ่งแวดล้อม โดยการใช้แหล่ง ประโยชน์ที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุศักยภาพ สูงสุดในการดำรงชีวิต  สุขภาวะ = ภาวะที่ทำหน้าที่ได้ในวงจรชีวิต ทุกขภาวะ = การรบกวนในวงจรชีวิต Health as Actualization and Stability  สุขภาวะ คือ ความรู้สึกผาสุก สามารถ ทำงาน / บทบาทที่ได้เต็มศักยภาพ และ สามารถยืดหยุ่น / ปรับตัวได้ ท่ามกลาง สถานการณ์ต่างๆ ที่รายรอบ  สุขภาวะ คือ ภาวะที่ไม่หยุดนิ่งของวงจร ชีวิตของบุคคล ซึ่งต้องใช้การปรับตัวต่อ ภาวะเครียดในสิ่งแวดล้อม โดยการใช้แหล่ง ประโยชน์ที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุศักยภาพ สูงสุดในการดำรงชีวิต  สุขภาวะ = ภาวะที่ทำหน้าที่ได้ในวงจรชีวิต ทุกขภาวะ = การรบกวนในวงจรชีวิต

6 The Components of Health  สุขภาวะทางกาย Physical Health  สุขภาวะทางใจ Psychological Health  สุขภาวะทางสังคม Social Health  สุขภาวะทางปัญญา Intellectual Health  สุขภาวะทางจิตวิญญาณ Spiritual Health  สุขภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Health  สุขภาวะทางกาย Physical Health  สุขภาวะทางใจ Psychological Health  สุขภาวะทางสังคม Social Health  สุขภาวะทางปัญญา Intellectual Health  สุขภาวะทางจิตวิญญาณ Spiritual Health  สุขภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Health

7

8

9

10 องค์ประกอบ 4 ส่วนของ สุขภาพ 1. สุขภาพกาย : สภาพที่ดีของร่างกาย คือ อวัยวะต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีมีความ แข็งแรงสมบูรณ์ ทำงานได้ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่าง ดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการ ทำงาน 2. สุขภาพจิต : สภาพของจิตใจที่ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิก บานแจ่มใส ไม่เกิดความคับข้องใจหรือ ขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 1. สุขภาพกาย : สภาพที่ดีของร่างกาย คือ อวัยวะต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีมีความ แข็งแรงสมบูรณ์ ทำงานได้ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่าง ดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการ ทำงาน 2. สุขภาพจิต : สภาพของจิตใจที่ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิก บานแจ่มใส ไม่เกิดความคับข้องใจหรือ ขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข

11 องค์ประกอบ 4 ส่วนของ สุขภาพ 3. สุขภาพสังคม : สภาวะที่ดีของปัญญา ที่มีความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจ อย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความ ชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่ง นำไปสู่ความมีจิตอันดีงามและ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 4. สุขภาพศีลธรรม : บุคคลที่มีสภาวะทาง กายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์ สามารถ ปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ เป็นอย่างดีและมีความสุข 3. สุขภาพสังคม : สภาวะที่ดีของปัญญา ที่มีความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจ อย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความ ชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่ง นำไปสู่ความมีจิตอันดีงามและ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 4. สุขภาพศีลธรรม : บุคคลที่มีสภาวะทาง กายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์ สามารถ ปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ เป็นอย่างดีและมีความสุข

12

13

14

15

16

17

18 การบริการตติยภูมิ และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Tertiary Care and Excellent Center)  การบริการที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง มีความ สลับซับซ้อนมาก  มีบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาเฉพาะทาง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ สถาบัน เฉพาะทางต่างๆ  สังกัดมหาวิทยาลัย เช่น โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์

19 การบริการทุติยภูมิ (Secondary Care)  บริการที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับที่สูงขึ้น  เน้นการบริการรักษาพยาบาลโรคที่ยาก ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนในระดับอำเภอ โรงพยาบาล ทั่วไปในระดับจังหวัด โรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงกลาโหม

20

21 การบริการปฐมภูมิ (Primary Care)  เป็นบริการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชน มากที่สุด  เน้นที่ความครอบคลุม มีการบริการผสมผสาน ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสภาพ  บริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ชนบท ได้แก่ สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน  สำหรับในเขตเมืองอาจเป็น ศูนย์บริการ สาธารณสุขของกรุงเทพมหานครหรือศูนย์ แพทย์ชุมชน

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 - ด้านการรักษาพยาบาล - ด้านการส่งเสริมสุขภาพ - ด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นฐานครอบคลุมการฟื้นฟู สภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนการ กระตุ้นพัฒนาการเด็ก - ด้านการป้องกันและควบคุม โรคในระดับบุคคล และครอบครัว ได้แก่ การให้วัคซีนเพื่อป้องกัน โรค การค้นหาผู้ป่วย เฝ้าระวัง - ด้านการสนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชน องค์กรประชาชนและชุมชน ด้านสุขภาพ

43

44

45


ดาวน์โหลด ppt การบริบาลเบื้องต้นในหน่วย บริการปฐมภูมิ PUBH 224_Basic Medical Care in Primary Care Unit Benjawan Nunthachai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google