งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ไพจิตร์ วราชิต รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ไพจิตร์ วราชิต รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ไพจิตร์ วราชิต รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 นโยบายของรักษาราชการ แทนปลัด กสธ.  สนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ ของประชาชน  ให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกรียรติทุก โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการทำงาน ที่มีความสุข ไว้วางใจ และความสามัคคี สมานฉันท์  สร้างขวัญกำลังใจ ครอบคลุมทุกระดับ และทุกสาขาวิชาชีพ  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้น ผลการทำงานเป็นหลัก ทั้ง ความก้าวหน้า ความดีความชอบ เพื่อ ให้สธ. มีศักดิ์ศรี เกียรติภูมิในด้านการ ทำงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

3 นโยบายของรักษาราชการ แทนปลัด กสธ.  บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหา  เชื่อมโยงทำงานกับนานาชาติและสร้าง คุณค่าของสาธารณสุขไทยในเวทีโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาสุขภาพของทุกคน  ผนึกกำลังกันการทำงานระหว่างกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กสธ. (9 กรม, อภ., สปสช., สช., สวรส., สพฉ., สรพ., ฯลฯ ) โดยเชื่อม 6 หน่วยงาน องค์กรมหาชน เข้าเป็นองคาพยพ เดียวกันกับ กสธ.

4

5 โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป (94) บริการตติยภูมิ จังหวัด ( 200,000-2M.) โรงพยาบาลชุมชน (724) บริการทุติยภูมิ อำเภอ (10,000-100,000) สถานีอนามัย (9,770) บริการปฐมภูมิ ตำบล (1,000-10,000) ศสมช สาธารณสุขมูล ฐาน หมู่บ้าน (80,000) SELF CARE ครอบครัวระบบบริการสุขภาพของไทย ศูนย์แพทย์เฉพาะ ทาง

6 บริการตติย ภูมิ บริการทุติย ภูมิ บริการปฐมภูมิ สาธารณสุขมูลฐาน SELF CARE ศูนย์แพทย์เฉพาะ ทาง กรมควบคุม โรค กรมอนามัย กรมการ แพทย์ กรมแพทย์ แผนไทยฯ กรมวิทย์ฯ กรม สุขภาพจิต กรมสนับสนุน บริการฯ อย. สำนักงานปลัดฯ สปส ช. สช. สวร ส. สสส. ทุกฝ่ายร่วมใจเพื่อสุขภาพคนไทย

7 บริการตติย ภูมิ รพท. / รพศ. บริการทุติย ภูมิ รพช. บริการปฐมภูมิ รพ. สต. สาธารณสุขมูลฐาน SELF CARE ศูนย์แพทย์เฉพาะ ทาง สำนักงานปลัดฯ ตรวจสุขภาพ คัดกรอง ดูแล กลุ่ม ป่วย ดูแล กลุ่มป่วย ซับซ้อน เปลี่ยน ถ่ายอวัยวะ ( ตา, ไต ) กลุ่ม เสี่ยง กลุ่ม ปกติ ลดปัจจัย เสี่ยง ส่งเสริม สุขภาพ แนวทางสุขภาพคนไทย

8 รพ. สต. ต้องมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ประชาชนจับต้องได้โดยเฉพาะการ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ( คัด กรองโรค ) ผลการตรวจสามารถแยกประชาชน เป็น 3 กลุ่ม – ปกติ – เสี่ยง – ป่วย

9 กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง รพ. สต. ต้อง ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยง ที่จะพัฒนาเป็นเป็น กลุ่มป่วย กลุ่มป่วย จะต้องส่งไปยัง รพช. ได้รับการ รักษาที่เหมาะสม กลุ่มป่วย มีโรคที่มีความสลับซับซ้อนจะ ได้รับการดูแลโดย รพท./ รพศ. Excellent center ที่มีความพร้อมจะ ให้บริการขั้นสูงเช่น organ transplantation อาจเริ่มที่ ตา และไต ก่อน

10 พันธมิตร ส. ทั้งหลายก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุน สปสช. เรื่องงบประมาณการดำเนินงาน สสส. เรื่องกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ, การ ให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ สช. เรื่องการทำเวทีสาธารณะ สวรส. เรื่องงานวิจัยระบบสุขภาพ งบประมาณดำเนินการมาจากหลายแหล่ง เช่น SP2, P&P, ท้องถิ่น, ชุมชน ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt นพ. ไพจิตร์ วราชิต รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google