งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวต้านทาน ทำหน้าที่ ต้านทานและจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ชนิดของตัวต้านทาน แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ 1. ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ 2. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวต้านทาน ทำหน้าที่ ต้านทานและจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ชนิดของตัวต้านทาน แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ 1. ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ 2. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวต้านทาน ทำหน้าที่ ต้านทานและจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ชนิดของตัวต้านทาน แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ 1. ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ 2. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ 3. ตัวต้านทานชนิดพิเศษอื่น ๆ

2 ตัวต้านทานแบบค่าคงที่ ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่มีหลายประเภท ที่นิยมใน การนำมาประกอบใช้ในวงจรทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปมีดังนี้ 1. ตัวต้านทานชนิดคาร์บอนผสม (Carbon Composition) เป็นตัวต้านทานที่นิยมใช้กันแพร่หลายมาก มี ราคาถูก โครงสร้างทำมาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติ เป็นตัวต้านทานผสมกันระหว่างผงคาร์บอน และ ผงของฉนวน อัตราส่วนผสมของวัสดุทั้งสอง ชนิดนี้จะทำให้ค่าความต้ายทานมีค่ามากน้อย เปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ บริเวณปลายทั้ง สองด้านของตัวต้านทานต่อด้วยลวดตัวนำ บริเวณด้านนอกของตัวต้านทานจะฉาบด้วย ฉนวน

3 ตัวต้านทานแบบฟิล์มโลหะทำมาจากแผ่นฟิล์มบาง ของ แก้วและโลหะหลอมเข้าด้วยกันแล้วนำไปเคลือบ ที่เซรามิค ทำเป็นรูปทรงกระบอก แล้วตัดแผ่นฟิล์มที่ เคลือบออกให้ได้ค่าความต้านทานตามที่ต้องการ ขั้นตอนสุดท้ายจะทำการเคลือบด้วยสารอีป๊อกซี (Epoxy) ตัวต้านทานชนิดนี้มีค่าความผิดพลาดบวก ลบ 0.1% ถึงประมาณบวกลบ 2% ซึ่งถือว่ามีค่าความ ผิดพลาดน้อยมาก นอกจากนี้ยังทนต่อการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากภายนอกได้ดี สัญญาณ รบกวนน้อยเมื่อเทียบกับตัวต้านทานชนิดอื่น ๆ 2. ตัวต้านทานแบบฟิล์มโลหะ ( Metal Film)

4 3. ตัวต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอน ( Carbon Film) ตัวต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอน เป็นตัวต้านทานแบบ ค่าคงที่โดยการฉาบผงคาร์บอนลงบนแท่งเซรามิคซึ่ง เป็นฉนวน หลังจากที่ทำการเคลือบแล้วจะตัดฟิล์มเป็นวง แหวนเหมือนเกลียวน๊อต ในกรณีที่เคลือบฟิลม์คาร์บอน ในปริมาณน้อยจะทำให้ได้ค่าความต้านทานสูง แต่ถ้า เพิ่มฟิล์มคาร์บอนในปริมาณมากขึ้นจะทำให้ได้ค่าความ ต้านทานต่ำ ตัวต้านทานแบบฟิลืมโลหะมีค่าความ ผิดพลาด บวกลบ 5% ถึง บวกลบ 20% ทนกำลังวัตต์ ตั้งแต่ 1/8 วัตต์ ถึง 2 วัตต์ มีค่าความต้านทานตั้งแต่ 1 ถึง 100M

5 4. ตัวต้านทานแบบไวร์วาวด์ (Wire Wound) โครงสร้างของตัวต้านทานแบบนี้เกิดจากการใช้ ลวดพันลง บนเส้นลวดแกนเซรามิค หลังจากนั้น ต่อลวดตัวนำด้านหัวและท้ายของเส้นลวดที่พัน ส่วนค่าความต้านทานขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำเป็น ลวดตัวนำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแกน เซรามิคและความยาวของลวดตัวนำ ขั้นตอน สุดท้ายจะเคลือบด้วยสารประเภทเซรามิคบริเวณ รอบนอกอีกครั้งหนึ่ง ค่าความต้านทานของตัว ต้านทานแบบนี้จะมีค่าต่ำเพราะต้องการให้มี กระแสไหลได้ สูง ทนความร้อนได้ดี สามารถ ระบายความร้อนโดยใช้อากาศถ่ายเท

6 5. ตัวต้านทานแบบแผ่นฟิล์มหนา ( Thick Film Network) โครงสร้างของตัวต้านทานแบบนี้ทำมาจาก แผ่นฟิล์มหนา มีรูปแบบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการ ใช้งาน ในรูปแสดงตัวต้านทานแบบแผ่นฟิล์มหนา ประเภทไร้ขา (Chip Resistor) ตัวต้านทานแบบนี้ ต้องใช้เทคโนโลยี SMT (Surface Mount Technology) ในการผลิต มีอัตราทนกำลัง ประมาณ 0.063 วัตต์ ถึง 500 วัตต์ ค่าความคลาด เคลื่อนบวกลบ 1% ถึง บวกลบ 5%

7 6. ตัวต้านทานแบบแผ่นฟิล์มบาง ( Thin Film Network) โครงสร้างของตัวต้านทานแบบนี้ทำมาจาก แผ่นฟิล์มบาง มีลักษณะรูปร่างเหมือนกับตัวไอซี (Integrate Circuit) ใช้เทคโนโลยี SMT (Surface Mount Technology) ในการผลิตเช่นเดียวกับตัว ต้านทานแบบแผ่นฟิล์มหนา โดยส่วนใหญ่จะมีขา ทั้งหมด 16 ขา การใช้งานต้องบัดกรีเข้ากับแผ่น ลายวงจร อัตราทนกำลัง 50 มิลลิวัตต์ มีค่าความ คลาดเคลื่อนบวกลบ 0.1% และอัตราทนกำลัง 100 มิลลิวัตต์ จะมีค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบ 5% ที่ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 50 VDC

8

9 ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ 1. แบบรีโอสตัล แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด จะเป็นลักษณะการปรับค่าแบบเคลื่อนที่ เป็นแนวตรงและบางครั้งก็เป็นลักษณะ การปรับแบบเคลื่อนที่เป็นวงกลม อุปกรณ์ที่นำมาใช้สร้างเป็นความ ต้านทานภายในตัวรีโอสตัลมีหลายชนิด แต่ที่ได้รับความนิยมจะใช้ไวร์วาวด์และ แถบคาร์บอน

10

11 2. แบบโพเทนชิโอมิเตอร์ บางครั้งจะนิยมเรียกความต้านทานแบบนี้ ว่า พอต ความแตกต่างระหว่างความ ต้านทานแบบรีโอสตัลและแบบโพเทนชิโอ มิเตอร์คือ จำนวนขั้วที่ต่อใช้งาน

12 3. ตัวต้านทานชนิดพิเศษอื่น ๆ - ชนิดเปลี่ยนค่าได้โดยใช้แสง LDR (Light Dependent Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่มีความต้านทานลดลง เมื่อได้รับ แสงสว่างเนื่องจาก LDR ถูกสร้างขึ้นมาจาก สารกึ่งตัวนำที่มีความไวแสงมาก เช่น แคดเมียมซัลไฟด์ สามารถเปลี่ยนค่าความ ต้านทานได้ระหว่าง 100 โอห์ม ถึง 1 เมกะโอห์ม

13 - ชนิดเปลี่ยนค่าโดยใช้ความร้อน (Thermister ) เป็นตัวต้านทานที่เปลี่ยนตามอุณหภูมิ ใช้ตัวย่อ TH และแบ่งได้ 2 ชนิด 1. PTC (Positive Temperature Coefficient) ในสภาวะ ปกติจะมีค่าความต้านทานต่ำ แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่า ความต้านทานจะสูงขึ้นตาม

14 2. NTC (Negative Temperature Coefficient) ใน สภาวะปกติจะมีค่าความต้านทานสูง แต่เมื่ออุณหภูมิ สูงขึ้น ค่าความต้านทานจะต่ำลง

15


ดาวน์โหลด ppt ตัวต้านทาน ทำหน้าที่ ต้านทานและจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ชนิดของตัวต้านทาน แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ 1. ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ 2. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google