งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 3 การวิเคราะห์ Analysis. 2 ความสำคัญของการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปและเป็นมาของ ระบบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ ระบบ ก่อนการสร้างบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 3 การวิเคราะห์ Analysis. 2 ความสำคัญของการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปและเป็นมาของ ระบบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ ระบบ ก่อนการสร้างบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 3 การวิเคราะห์ Analysis

2 2 ความสำคัญของการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปและเป็นมาของ ระบบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ ระบบ ก่อนการสร้างบ้าน ผู้สร้างย่อมมีความต้องการ ทราบรายละเอียดถึงตัวอาคารที่จะจัดสร้าง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย เช่นเดียวกันกับระบบ ก่อนจะมีการสร้าง ระบบ ผู้สร้างระบบก็ย่อมต้องการทราบความ เป็นไปและเป็นมาของระบบ เพื่อการ ออกแบบระบบใหม่ที่ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้ให้มากที่สุด

3 3 ความสำคัญของการวิเคราะห์ ( ต่อ ) อุปกรณ์ที่มักนำเอามาพิจารณาและวิเคราะห์ ระบบ ( แบบแปลนระบบ ) –Context Diagram –Data Flow Diagram –E-R Diagram –System Flow Chart / Flow Chart –etc. ความผิดพลาดของโปรแกรมเมอร์มากมายที่ ออกแบบระบบโดยไม่ผ่านการวิเคราะห์ ก่อให้เกิดผลเสียมากมาย เช่น เวลา, ค่าใช้จ่าย

4 4 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) DFD คือ แผนภาพกระแสข้อมูลที่มีการ วิเคราะห์แบบในเชิงโครงสร้าง (Structure) ซึ่งเป็นแผนภาพที่บอกถึงรายละเอียดของ ระบบ โดยเฉพาะข้อมูล และผังการไหลของ ข้อมูล สิ่งที่ DFD บอกเรา – ข้อมูลมาจากไหน – ข้อมูลไปที่ใด – ข้อมูลเก็บที่ใด – เกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลบ้าง

5 5 DFD ( ต่อ ) ขั้นตอนของการวิเคราะห์เพื่อสร้าง DFD 1. ศึกษารูปแบบการทำงานในลักษณะ Physical ระบบงานเดิม 2. ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อให้ได้แบบจำลอง Logical ระบบงานเดิม 3. เพิ่มเติมการทำงานใหม่ภายในแบบจำลอง Logical ระบบงานเดิม 4. พัฒนาระบบงานใหม่ในรูปแบบของ Physical

6 6 DFD ( ต่อ )

7 7 วัตถุประสงค์ของ DFD เป็นแผนภาพสรุปรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก การวิเคราะห์ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง SA และ User เป็นแผนภาพที่ใช้ในการพัฒนาต่อในขั้นตอน ออกแบบ เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอ้างอิง หรือเพื่อใช้ พัฒนาต่อ ทราบที่ไปที่มาของกระบวนการต่าง ๆ ดังนั้น DFD จึงมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาระบบ ซึ่ง SA หรือ Programmer ไม่สามารถมองข้ามได้

8 8 SDLC จาก 1 - 2

9 9 ตัวอย่าง DFD

10 10 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพ กระแสข้อมูล

11 11 DFD Format ( เปรียบเทียบ )

12 12 กฎเกณฑ์การเขียนแผนภาพ กระแสข้อมูล สัญลักษณ์ของแผนภาพไม่สามารถเชื่อมต่อ กันได้โดยตรง ซึ่งต้องมี Flow บอกทิศทาง ของกระแส (Flow ระบุข้อมูล ) และการ Flow ทุกครั้งจะต้องผ่าน Process ก่อนทุกครั้ง ( ไม่ผ่านไม่ได้ ) –Process = กิริยา –Flow = ข้อมูล –Boundaries, Entity = องค์กร, หน่วยงาน

13 13 กฎเกณฑ์ ( ต่อ )

14 14 กฎเกณฑ์ ( ต่อ )

15 15 ขั้นตอนการเขียน DFD 1. วิเคราะห์ให้ได้ว่าระบบประกอบไปด้วย Boundaries ใดบ้างที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการออกแบบระบบในระดับหลักการ หรือ Context Diagram 3. วิเคราะห์ข้อมูลในระบบว่าควรมีข้อมูลใดบ้าง 4. วิเคราะห์กระบวนการหรือ Process ในระบบว่า ควร มี Process หลักใด และประกอบไปด้วย Process ย่อยใดบ้าง ( ควรสร้างแบบมีหลักการของระบบ ) 5. ดำเนินการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับต่าง ๆ 6. ทำการตรวจสอบ Balancing และปรับแก้ Redraw จนได้แผนภาพที่สมบูรณ์ 7. อาจใช้ CASE Tools ช่อยในการเขียนแผนภาพ

16 16 Boundaries สามารถเป็นได้ทั้ง บุคคล, องค์กร, หน่วยงาน ซึ่งในการพิจารณาเพื่อระบุลงไปใน DFD จะ พิจารณาถึงส่วนที่ระบบไม่สามารถควบคุมได้ แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ

17 17 Data Store คือแหล่งเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลนักศึกษา, ข้อมูลบุคลากร โดยภายในสัญลักษณ์สามารถที่จะมีเลข ประจำข้อมูลระบุได้ – ลูกศรจาก Data Store หมายถึง Input – ลูกศร Process ไปยัง Data Store หมายถึง Output – ลูกศรสองทาง หมายถึง Input/Output

18 18 Process คือ กระบวนการที่ต้องทำในระบบ โดยจะพิจารณาจะกิริยาหรือการกระทำ ภายในระบบเป็นหลัก ซึ่งภายใน 1 แผนภาพ ไม่ควรมี Process มากเกินไป (7-2) ในการเขียน Process จะต้องมีหมายเลข กำกับอยู่ด้วย เป็นลำดับชั้นไล่ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ทราบว่า Process ใด มาจาก Process ใด

19 19 Context Diagram ( แผนภาพ สิ่งแวดล้อม ) คือการออกแบบในระดับบนสุดของ DFD เป็นแผนภาพที่แสดงภาพรวมสูงสุดของระบบ ซึ่งจะแสดงถึงสิ่งแวดล้อมของระบบและ องค์ประกอบหลัก ๆ เท่านั้น โดยที่จะมีเพียง 1 Process ซึ่งเป็นชื่อของ ระบบ (0) และจะไม่มี Data Store ปรากฏอยู่ ใน Context Diagram โดยเด็ดขาด

20 20 ตัวอย่าง Context Diagram

21 21 DFD Level 1 จะนำ Context Diagram มาแตกรายละเอียด ภายใน ซึ่งจะแสดงถึง Process หลัก ๆ, ผู้เกี่ยวข้อง, ข้อมูลภายใน ที่มีความละเอียด มากขึ้น (Top down Design) ในระดับนี้จะปรากฎทุก ๆ ชนิดของ Object DFD ต้องมีการกำกับหมายเลข Process ด้วยทุก ครั้ง หลักการ – เขียนในกระดาษแผ่นเดียว – ลูกศรไม่ทับกัน โดยนำเอามาเฉพาะ Object ที่ จำเป็น – ควรจัดการลำดับแผนภาพเป็นลำดับแบบ Process Hierarchy Chart ( นำภาพออกมาทีละ ลำดับขั้น ลดความสับสน )

22 22 ตัวอย่างการแบ่งหมวดหมู่เพื่อ PHC List of Object in DFD

23 23 หลักการแบ่ง PHC แบ่งตามลักษณะของกิจกรรม โดยแบ่งตามความสำคัญเป็นลำดับชั้นใน ลักษณะของ Sub Set ข้อควรระวัง !! – ไม่ควรนำเอารายละเอียดที่ต่างความสำคัญมาไว้ ในชั้นเดียวกัน ( ความสัมพันธ์ต่างระดับ เพราะจะ ทำให้เกิดความสับสน ในการออกแบบหรือเขียน DFD ในระดับอื่น ๆ )

24 24 ตัวอย่าง PHC

25 25 ตัวอย่าง DFD Level 1

26 26 DFD Level 2 เป็นแผนภาพ DFD ในระดับย่อยลงมา ที่ แสดงรายละเอียด Data Flow และ Process ย่อยลงมาของ Level 1 เพื่อเพิ่มความ ละเอียดของกระบวนการมากยิ่งขึ้น แต่ตั้งแต่ Level ที่ 2 ลงไป จะมีแผนภาพนี้ ขึ้นตามความจำเป็นเท่านั้น ( ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความซับซ้อนของข้อมูล และกิจกรรมที่ ต้องการแตกรายละเอียด )

27 27 ตัวอย่าง DFD Level 2 (P.1)

28 28 ตัวอย่าง DFD Level 2 (P.2)

29 29 ตัวอย่าง DFD Level 2 (P.3)

30 30 ตัวอย่าง DFD Level 2 (P.4)

31 31 ตัวอย่าง DFD Level 2 (P.5)

32 32 DFD Level 3 (P 2.2)


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 3 การวิเคราะห์ Analysis. 2 ความสำคัญของการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปและเป็นมาของ ระบบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ ระบบ ก่อนการสร้างบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google