งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ ของการประกัน คุณภาพการศึกษา... โดย... ผศ. ดร. สมยศ อวเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ ของการประกัน คุณภาพการศึกษา... โดย... ผศ. ดร. สมยศ อวเกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ ของการประกัน คุณภาพการศึกษา... โดย... ผศ. ดร. สมยศ อวเกียรติ

2 2 ปัญหาในการประกัน คุณภาพการศึกษา ปัญหาการหมุนเวียนของ บุคลากร คนรู้ไม่ได้ทำ แต่คนทำกลับไม่ รู้ มีความเข้าใจไม่เหมือนกัน ไม่มีรู้จะหาเอกสารหลักฐาน อย่างไร ไม่รู้จะเขียนบรรยายอย่างไร ไม่เข้าใจการประเมินตนเอง อย่างแท้จริง ไม่มีระบบการเก็บเอกสารที่ เป็นระบบ

3 3 อุปสรรคในการประกัน คุณภาพการศึกษา บุคลากรไม่เห็นความสำคัญของ การประกัน คุณภาพการศึกษา บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ ทัศนคติของบุคลากร อาจคิดว่า เป็นภาระมากกว่า ประโยชน์ ไม่ได้นำข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการผู้ประเมินมาใช้ ประโยชน์

4 4 ใช้เวลาในการจัดทำรายงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ค่อนข้างมาก เกณฑ์ในการประเมินเปลี่ยนแปลง บ่อย คำอธิบายบางอย่างในคู่มือยังไม่ ชัดเจน มีงานที่เกี่ยวข้องมากมาย อุปสรรคในการประกัน คุณภาพการศึกษา ( ต่อ )

5 5 แนวทางแก้ไขและ ข้อเสนอแนะ ปรับทัศนคติของบุคลากรใน องค์กรให้เข้าใจและเห็น ความสำคัญของการประกัน คุณภาพการศึกษา จัดอบรมบุคลากรในองค์กร เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดระบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน การประกันคุณภาพการศึกษา

6 6 แนวทางแก้ไขและ ข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) ชี้ให้เห็นได้ว่าการประกันคุณภาพ การศึกษาทำให้เกิดคุณภาพได้ จริง หลีกเลี่ยงการทำการประกัน คุณภาพการศึกษาแบบเฉพาะหน้า นำข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมา ใช้ปรับปรุงการดำเนินงานของ หน่วยงานอย่างจริงจัง


ดาวน์โหลด ppt 1 ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ ของการประกัน คุณภาพการศึกษา... โดย... ผศ. ดร. สมยศ อวเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google