งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของการประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของการประกันคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของการประกันคุณภาพการศึกษา
...โดย... ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ

2 ปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษา
ปัญหาการหมุนเวียนของบุคลากร คนรู้ไม่ได้ทำ แต่คนทำกลับไม่รู้ มีความเข้าใจไม่เหมือนกัน ไม่มีรู้จะหาเอกสารหลักฐานอย่างไร ไม่รู้จะเขียนบรรยายอย่างไร ไม่เข้าใจการประเมินตนเองอย่างแท้จริง ไม่มีระบบการเก็บเอกสารที่เป็นระบบ

3 อุปสรรคในการประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรไม่เห็นความสำคัญของการประกัน คุณภาพการศึกษา บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ ทัศนคติของบุคลากร อาจคิดว่าเป็นภาระมากกว่า ประโยชน์ ไม่ได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมินมาใช้

4 อุปสรรคในการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
ใช้เวลาในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาค่อนข้างมาก เกณฑ์ในการประเมินเปลี่ยนแปลงบ่อย คำอธิบายบางอย่างในคู่มือยังไม่ชัดเจน มีงานที่เกี่ยวข้องมากมาย

5 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
ปรับทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดระบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

6 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ (ต่อ)
ชี้ให้เห็นได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาทำให้เกิดคุณภาพได้จริง หลีกเลี่ยงการทำการประกันคุณภาพการศึกษาแบบเฉพาะหน้า นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างจริงจัง


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของการประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google