งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเสนอโครงการภายใต้ กรอบความร่วมมือเอเปค สำนักความร่วมมือการลงทุน ต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเสนอโครงการภายใต้ กรอบความร่วมมือเอเปค สำนักความร่วมมือการลงทุน ต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเสนอโครงการภายใต้ กรอบความร่วมมือเอเปค สำนักความร่วมมือการลงทุน ต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน

2 2 การเสนอชื่อ โครงการ

3 3 หัวข้อโครงการ  ความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กลุ่มให้ความ สนใจอยู่ และอาจเกี่ยวโยงกับ หลักการที่สำคัญในกรอบใหญ่ของ เอเปค  ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานผู้จัด หัวข้อโครงการ

4 4  รายละเอียดโครงการโดยย่อควรเน้นถึง 1.) ความเป็นมาของโครงการ 2.) วัตถุประสงค์ของการจัด 3.) แผนการดำเนินงานและผลที่คาด ว่าจะได้รับจาก การจัด  การเขียน : 1.) ควรเขียนให้มีความสัมพันธ์ เป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน ( บางครั้งอาจนำสถิติ ขององค์กรระหว่างประเทศมาอ้างอิง หากมี เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ) รายละเอียดของโครงการ (1/1)

5 5 2.) ควรกำหนดรายละเอียดงานที่ จะต้องดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เห็น ภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และหากเป็นไปได้ ควรกำหนดร่างรายละเอียดในแต่ละหัวข้อด้วย 3.) หากเป็นไปได้ควรทาบทามและ ประสานกับ speaker ล่วงหน้า 4.) ประสานงานและสอบถามความ คิดเห็นกับกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของโครงการ (1/2)

6 6 5.) หากใกล้กับการประชุม / สัมมนาอื่นต้องประสานกับฝ่ายเลขานุการกลุ่มฯ รวมทั้งผู้ดูแลโครงการการประชุม / สัมมนาอื่น ด้วย 6.) การเชิญภาคเอกชนเข้าร่วม ด้วยจะช่วยเปิดกว้างทางความคิด และแสดงถึง ความโปร่งใส 7.) ศึกษาหลักการ / กฎเกณฑ์ใน การเขียนตามหลักปฏิบัติของเอเปค รายละเอียดของโครงการ (1/3)

7 7 9.) พิจารณาถึงประเด็นอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง อาทิ รูปแบบ / ลักษณะการจัด ร่าง โปรแกรมการจัด ช่วงเวลาที่จัด ประมาณการ ด้านงบประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมาก ที่สุด ( ทั้งงบฯขอสนับสนุนจากเอเปคและงบฯที่ ต้องใช้จากหน่วยงานผู้จัด ) เอกสารประกอบการ จัดและเอกสารเผยแพร่หลังการจัดเพื่อเป็น ข้อมูลต่อไป รายละเอียดของโครงการ (1/4)

8 8  ประสานงานกับผู้ร่วมจัด ( ถ้ามี ) อย่าง สม่ำเสมอ และประสานงานกับประเทศที่เป็น co- sponsor เป็นระยะๆ  ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการกลุ่มฯ อย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัย ถามทันที  การดำเนินการติดต่อประสานงานใน เรื่องสารัตถะอื่นๆ ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ

9 9 http://www.boi.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 การเสนอโครงการภายใต้ กรอบความร่วมมือเอเปค สำนักความร่วมมือการลงทุน ต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google