งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน จุดประสงค์ 1. อธิบายความของผังงานได้ 2. บอกประโยชน์ของผังงานได้ 3. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการเขียนผังงานได้ 4. บอกวิธีการเขียนผังงานที่ถูกต้องได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน จุดประสงค์ 1. อธิบายความของผังงานได้ 2. บอกประโยชน์ของผังงานได้ 3. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการเขียนผังงานได้ 4. บอกวิธีการเขียนผังงานที่ถูกต้องได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน จุดประสงค์ 1. อธิบายความของผังงานได้ 2. บอกประโยชน์ของผังงานได้ 3. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการเขียนผังงานได้ 4. บอกวิธีการเขียนผังงานที่ถูกต้องได้

2 ความหมายและประโยชน์ของผังงาน ผังงาน (FlowChart) คือ การอธิบายลำดับ ขั้นตอนโดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ มา ประกอบเข้าด้วยกัน และมีทิศทางแสดง ลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ว่ามีลำดับขั้นตอนการ ทำงานอย่างไรบ้าง หลังจากการเขียนผังงานแล้ว จะ นำไปพัฒฯเป็นคำสั่งเทียม (Pseydo Code) และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ต่อไป

3 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน ( บางส่วนเท่าที่จำเป็นต้องใช้จริง ) จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด การกำหนดค่า, การคำนวณ, การประมวลผล การตัดสินใจ การนำเข้าข้อมูล หรือนำข้อมูลออกโดย ไม่ระบุอุปกรณ์ จุดต่อในหน้าเดียวกัน จุดต่อระหว่างหน้า รับข้อมูลทางคีย์บอร์ด แสดงผลทางเครื่อง พิมพ์

4 สัญลักษณ์ผังงานที่จำเป็น แสดงทิศทางการทำงานของผังงาน การติดต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นดิสก์ การแสดงผลทางจอภาพ

5 ตัวอย่างการเขียน ผังงาน ผังงานการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยรับค่า ความสูงและความยาวฐานเข้ามา จากนั้นคำนวณหา ค่าของพื้นที่ จากภาพ สามารถ นำไปเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้ โดย ไม่ต้องนำไปเขียน Pseudo Code อีก

6 ตัวอย่าง ผังงานการคำนวณจำนวน เงินฝากธนาคาร เมื่อเงินต้นที่นำฝาก เท่ากับ 20,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก 3.5 % ต่อปี ถ้า ฝากเป็นจำนวน 10 ปี จะมีเงินอยู่ ทั้งหมดเท่าไร

7 เมื่อจบถึง สไลด์นี้ให้ทำ กิจกรรมที่ 1

8 โครงสร้างผังงาน ผังงานการทำงานแบบตามลำดับ ผังงานการทำงานแบบเลือกทำ ( มีการ ตัดสินใจ ) ผังงานการทำงานแบบทำซ้ำ – ทำซ้ำในขณะที่ – ทำซ้ำลักษณะทำจนกระทั่ง

9 ผังงานการทำงานแบบตามลำดับ เป็นลักษณะของผังงานที่ค่อนข้างง่าย การทำงานจะ ทำทีละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุก ท้ายตามทิศทางของลูกศร ดังตัวอย่าง

10 พิจารณาตัวอย่าง ผังงานตามลำดับ เมื่อพิจารณา เข้าใจดีแล้วทำ กิจกรรมปฏิบัติ ชิ้นที่ 2 ( ต่อครับ )

11 ผังงานการเลือกทำ (Selection) การเลือกทำต้องมีเงื่อนไขมาให้ตัดสินใจ ในการเลือก ทำ เช่น ถ้า ฝนตก ฉันจะไม่มาเรียน เงื่อนไข คือ ฝน ตก ซึ่งจะเป็นตัวให้ต้องมีการตัดสินใจ ในผังงานแบบนี้ต้องใช้สัญลักษณ์การตัดสินใจ เพื่อแสดงถึงเงื่อนไข เมื่อตัดสินใจแล้วจะต้อง ปฏิบัติไปตามเงื่อนไข ที่เป็น จริง หรือเท็จ ดังรูป

12 เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขแล้ว ถ้าเงื่อนไขเป็น จริงจะทำด้านขวามือ ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงจะ ทำด้านซ้ายมือ

13 โครงสร้างการเลือกทำ ( พิจารณาในการ เขียนโปรแกรม ) รูปแบบ มี IF กับ CASE รูปแบบของ IF 1.IF…THEN 2.IF…THEN…..ELSE 3.IF…THEN…..ELSE…IF

14 IF/THEN TF จากแผนผังจะ ตรวจสอบเงื่อนไขถ้า เป็นจริงจะมีการ ทำงาน ถ้าไม่จริงจะ ไม่มีการทำอะไรเลย จะเป็นการทำงาน ลักษณะทำทางเดียว ใช้ในการเขียน โปรแกรมค่อนข้าง น้อย

15 IF/THEN/ELSE ผังงานนี้จะตรวจสอบ เงื่อนไข ถ้าจริงทำด้านซ้ายมือ ถ้า ไม่จริงจะทำด้านขวามือ IF Condition Then Statement Else Statement

16 IF/THEN/ELSE/IF…(Net if) พบบ่อยมากที่สุด เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข หลาย ๆ ครั้ง ถ้าเงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริงก็ จะทำภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจริง ดังตัวอย่าง

17 จะมีเงื่อนไขให้ ตัดสินใจหลาย ๆ เงื่อนไข If…….Then statement Else if…….then statement else if…..then

18 เมื่อพอเข้าใจแล้ว ให้ปฏิบัติ กิจกรรมชิ้นที่ 3 ครับ ปฏิบัติเสร็จกลับบ้านได้

19 การทำซ้ำ แบบ Do..While ก่อนที่เข้าไปทำงานในขั้นการ ทำซ้ำ จะต้องมีการตรวจสอบ เงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง จึงจะเข้าทำ และจะวนทำซ้ำอยู่ ถ้าเงื่อนไขยังคงเป็นจริง และจะ ออกจากการทำซ้ำ เมื่อเงื่อนไข เป็นเท็จ

20 While Year <= 10 Then Statement 1 Statement 2

21 ทำซ้ำทำจนกระทั่ง (Repeat….Until) การทำซ้ำแบบนี้ จะไม่มีการ ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แต่จะเข้า ทำก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วจึง ไปตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนเข เป็นเท็จจะยังคงวนทำ ( ซ้ำ ) อยู่ และจะออกจากการทำซ้ำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง

22 Repeat Statement 1 Statement 2 Until……….. เงื่อนไข

23 ฝึกปฏิบัติโดยการเขียน โปรแกรม ด้วยภาษา ปาสคาล

24


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน จุดประสงค์ 1. อธิบายความของผังงานได้ 2. บอกประโยชน์ของผังงานได้ 3. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการเขียนผังงานได้ 4. บอกวิธีการเขียนผังงานที่ถูกต้องได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google