งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน จุดประสงค์ 1.อธิบายความของผังงานได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน จุดประสงค์ 1.อธิบายความของผังงานได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน จุดประสงค์ 1.อธิบายความของผังงานได้
2.บอกประโยชน์ของผังงานได้ 3.อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานได้ 4.บอกวิธีการเขียนผังงานที่ถูกต้องได้

2 ความหมายและประโยชน์ของผังงาน
ผังงาน (FlowChart) คือ การอธิบายลำดับขั้นตอนโดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน และมีทิศทางแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ว่ามีลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง หลังจากการเขียนผังงานแล้ว จะนำไปพัฒฯเป็นคำสั่งเทียม (Pseydo Code) และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ต่อไป

3 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (บางส่วนเท่าที่จำเป็นต้องใช้จริง)
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (บางส่วนเท่าที่จำเป็นต้องใช้จริง) จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด จุดต่อในหน้าเดียวกัน การกำหนดค่า ,การคำนวณ, การประมวลผล จุดต่อระหว่างหน้า รับข้อมูลทางคีย์บอร์ด การตัดสินใจ การนำเข้าข้อมูล หรือนำข้อมูลออกโดย ไม่ระบุอุปกรณ์ แสดงผลทางเครื่อง พิมพ์

4 สัญลักษณ์ผังงานที่จำเป็น
แสดงทิศทางการทำงานของผังงาน การติดต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นดิสก์ การแสดงผลทางจอภาพ

5 ตัวอย่างการเขียนผังงาน
ผังงานการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยรับค่าความสูงและความยาวฐานเข้ามา จากนั้นคำนวณหาค่าของพื้นที่ จากภาพ สามารถนำไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่ต้องนำไปเขียน Pseudo Code อีก

6 ตัวอย่าง ผังงานการคำนวณจำนวนเงินฝากธนาคาร เมื่อเงินต้นที่นำฝากเท่ากับ 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3.5 % ต่อปี ถ้าฝากเป็นจำนวน 10 ปี จะมีเงินอยู่ทั้งหมดเท่าไร

7 เมื่อจบถึงสไลด์นี้ให้ทำกิจกรรมที่ 1

8 โครงสร้างผังงาน ผังงานการทำงานแบบตามลำดับ
ผังงานการทำงานแบบเลือกทำ (มีการตัดสินใจ) ผังงานการทำงานแบบทำซ้ำ ทำซ้ำในขณะที่ ทำซ้ำลักษณะทำจนกระทั่ง

9 ผังงานการทำงานแบบตามลำดับ
เป็นลักษณะของผังงานที่ค่อนข้างง่าย การทำงานจะทำทีละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุกท้ายตามทิศทางของลูกศร ดังตัวอย่าง

10 เมื่อพิจารณาเข้าใจดีแล้วทำกิจกรรมปฏิบัติ ชิ้นที่ 2 (ต่อครับ)
พิจารณาตัวอย่าง ผังงานตามลำดับ เมื่อพิจารณาเข้าใจดีแล้วทำกิจกรรมปฏิบัติ ชิ้นที่ 2 (ต่อครับ)

11 ผังงานการเลือกทำ (Selection)
การเลือกทำต้องมีเงื่อนไขมาให้ตัดสินใจ ในการเลือกทำ เช่น ถ้า ฝนตก ฉันจะไม่มาเรียน เงื่อนไข คือ ฝนตก ซึ่งจะเป็นตัวให้ต้องมีการตัดสินใจ ในผังงานแบบนี้ต้องใช้สัญลักษณ์การตัดสินใจ เพื่อแสดงถึงเงื่อนไข เมื่อตัดสินใจแล้วจะต้องปฏิบัติไปตามเงื่อนไข ที่เป็นจริง หรือเท็จ ดังรูป

12 เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขแล้ว ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำด้านขวามือ ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงจะทำด้านซ้ายมือ

13 โครงสร้างการเลือกทำ (พิจารณาในการเขียนโปรแกรม)
รูปแบบ มี IF กับ CASE รูปแบบของ IF IF…THEN IF…THEN…..ELSE IF…THEN…..ELSE…IF

14 IF/THEN จากแผนผังจะตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงจะมีการทำงาน ถ้าไม่จริงจะไม่มีการทำอะไรเลย จะเป็นการทำงานลักษณะทำทางเดียว ใช้ในการเขียนโปรแกรมค่อนข้างน้อย T F

15 IF/THEN/ELSE ผังงานนี้จะตรวจสอบเงื่อนไข
ถ้าจริงทำด้านซ้ายมือ ถ้าไม่จริงจะทำด้านขวามือ IF Condition Then Statement Else

16 IF/THEN/ELSE/IF…(Net if)
พบบ่อยมากที่สุด เป็นการตรวจสอบเงื่อนไขหลาย ๆ ครั้ง ถ้าเงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริงก็จะทำภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจริง ดังตัวอย่าง

17 จะมีเงื่อนไขให้ตัดสินใจหลาย ๆ เงื่อนไข
If…….Then statement Else if…….then else if…..then

18 เมื่อพอเข้าใจแล้ว ให้ปฏิบัติกิจกรรมชิ้นที่ 3 ครับ
ปฏิบัติเสร็จกลับบ้านได้

19 การทำซ้ำ แบบ Do..While ก่อนที่เข้าไปทำงานในขั้นการทำซ้ำ จะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจึงจะเข้าทำ และจะวนทำซ้ำอยู่ถ้าเงื่อนไขยังคงเป็นจริง และจะออกจากการทำซ้ำ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

20 While Year <= 10 Then Statement 1 Statement 2

21 ทำซ้ำทำจนกระทั่ง (Repeat….Until)
การทำซ้ำแบบนี้ จะไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แต่จะเข้าทำก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วจึงไปตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนเขเป็นเท็จจะยังคงวนทำ(ซ้ำ)อยู่และจะออกจากการทำซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

22 Repeat Statement 1 Statement 2 Until……….. เงื่อนไข

23 ฝึกปฏิบัติโดยการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาปาสคาล

24


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน จุดประสงค์ 1.อธิบายความของผังงานได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google