งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 30 มิถุนายน 2554

2 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว คือ อะไร?
Liquefied Petroleum Gas : LPG ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หมายถึง “ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว คือ โปรเปน โปรปิลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทีลีน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ผสมกันเป็นส่วนใหญ่” มีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยมีน้ำหนักประมาณ เท่าของอากาศ ถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลวภายใต้ความดันเพื่อสะดวกต่อการเก็บและการขนส่ง เมื่อลดความดันก๊าซเหลวจะกลายเป็นไอ

3 ภาพรวมความต้องการใช้และการจัดหา LPG
พันตัน/เดือน kTons/month 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Supply 158 190 183 208 233 265 278 311 337 340 365 401 435 501 558 Local Production 157 363 372 368 456 Import 1 38 63 133 102 Consumption 142 146 144 149 176 200 205 212 231 256 300 344 399 434 496 566 Cooking 98 94 100 112 119 122 125 126 134 143 177 186 203 214 Auto 11 9 8 14 21 19 17 25 48 65 56 57 69 Industry 22 23 26 28 33 36 37 43 51 55 49 PetChem 12 20 15 24 32 31 34 59 58 66 75 107 132 Own Use 18 27 39 Export 16 61 64 74 79 2

4 การจัดหา LPG, 2539-2554 พันตัน/เดือน GSPs 78 97 98 108 117 128 133 137
kTons/month 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 GSPs 78 97 98 108 117 128 133 137 156 188 190 215 222 225 223 289 Refineries 74 83 77 91 107 123 118 138 132 130 120 113 Others 5 9 8 14 18 17 20 30 32 37 Import 1 38 63 102 Total 158 189 183 207 233 265 278 311 337 340 365 400 436 501 558

5 การจัดหา LPG , 2554 GSPs 289 Refineries 130 Others 37 Import 102
kTons/month 2554 % GSPs 289 52% Refineries 130 23% Others 37 7% Import 102 18% Total 558 100%

6 การผลิต LPG ภายในประเทศ, 2554
Ktons/month 2554 % GSPs 289 63% Refineries 130 29% PetChem 37 8% Total 456 100%

7 การนำเข้า LPG, 2554 China 2.5 Philippines 0.3 Vietnam 0.5 Australia
Ktons/month 2554 % China 2.5 2.5% Philippines 0.3 0.3% Vietnam 0.5 0.5% Australia 17.5 17.2% Kuwait 8.8 8.7% Qatar 35.2 34.6% Saudi Arabia 4.6 4.5% UAE 32.1 31.6% Total 101.6 100%

8 สัดส่วนการใช้ LPG แยกรายสาขา, 2539-2554
kTons/month 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Cooking 69% 70% 65% 67% 64% 60% 59% 55% 52% 48% 46% 44% 43% 41% 38% Auto 8% 6% 5% 11% 9% 10% 13% 14% 16% 12% Industry 15% 17% PetChem 21% 23% 19% 25% 27% 33% Own Use 0% 7% Total 100%

9 ปริมาณความต้องการใช้ LPG รวม 4 สาขา
พันตัน/เดือน พันตัน/เดือน ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง พันตัน/เดือน พันตัน/เดือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคปิโตรเคมี

10 การใช้ LPG แยกตามสาขา, 2554 kTons/month 2554 % Cooking 214 38% Auto 69
12% Industry 65 PetChem 186 33% Own Use 32 6% Total 566 100%

11 การส่งออก LPG, 2554 kTons/month 2554 % Cambodia 0.548 53% Laos 0.084
8% Malaysia 0.401 39% Myanmar 0.002 0.2% Total 1.036 100%

12 ราคาจำหน่าย LPG ในประเทศเพื่อนบ้าน
บาท/กก. ลาว 46.10 พม่า 35.00 กัมพูชา 44.10 มาเลเซีย 20.42 เวียดนาม 46.80 ไทย 18.13 ที่มา: ปตท., 10 มิ.ย. 2554

13 Cooking gas vs. GDP 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Cooking 102 94 100 112 119 122 125 126 134 143 157 177 186 203 214 Growth rate 4.6% -7.8% 6.8% 11.8% 6.1% 2.7% 2.3% 0.7% 6.0% 7.3% 9.5% 12.7% 5.1% 9.2% 5.4% GDP 2.6% -2.2% 0.2% 6.2% 4.3% 8.6% 9.7% 9.3% 10.6% 5.0% 2.5% -2.3% 7.8% 3.0%

14 Auto Gas vs. Number of LPG Station
Tons per month / No. of Station Tons per month 2550 2551 2552 2553 2554 Auto Gas 47,654 64,632 55,504 56,677 69,143 LPG Station 400 553 665 890 1,020 Avg Sale per Station 119 117 83 64 68

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google