งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 30 มิถุนายน 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 30 มิถุนายน 2554 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 30 มิถุนายน 2554 1

2 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว คือ อะไร? Liquefied Petroleum Gas : LPG ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หมายถึง “ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว คือ โปรเปน โปรปิลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทีลีน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ผสมกันเป็นส่วนใหญ่” มีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยมีน้ำหนัก ประมาณ 1.5-2 เท่าของอากาศ ถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลวภายใต้ ความดันเพื่อสะดวกต่อการเก็บและการขนส่ง เมื่อลดความดันก๊าซ เหลวจะกลายเป็นไอ 2

3 ภาพรวมความต้องการใช้และการจัดหา LPG พันตัน/เดือน 3 kTons/month2539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554 Supply158190183208233265 278311337340365401435501558 Local Production157190183208233265 278311337340365363372368456 Import1000000000003863133102 Consumption142146144149176200205212231256300344399434496566 Cooking9810294100112119122125126134143157177186203214 Auto11988142119171925384865565769 Industry22232226 28333637384351554965 PetChem11122015243231344959586675107132186 Own Use0000000000182227363932 Export1639 6156635764747948232121

4 การจัดหา LPG, 2539-2554 พันตัน/เดือน 4 kTons/month2539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554 GSPs789798108117128133137156188190215222225223289 Refineries74837791107123118123138132 130120118113130 Others5988914 1817 1820 303237 Import1000000000003863133102 Total158189183207233265 278311337340365400436501558

5 การจัดหา LPG, 2554 5 kTons/month2554% GSPs289 52% Refineries130 23% Others37 7% Import102 18% Total558100%

6 การผลิต LPG ภายในประเทศ, 2554 6 Ktons/month2554% GSPs28963% Refineries13029% PetChem378% Total456 100%

7 การนำเข้า LPG, 2554 7 Ktons/month2554% China2.5 2.5% Philippines0.3 0.3% Vietnam0.5 0.5% Australia17.5 17.2% Kuwait8.8 8.7% Qatar35.2 34.6% Saudi Arabia4.6 4.5% UAE32.1 31.6% Total101.6 100%

8 สัดส่วนการใช้ LPG แยกรายสาขา, 2539-2554 8 kTons/month2539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554 Cooking69%70%65%67%64%60% 59%55%52%48%46%44%43%41%38% Auto8%6% 5%8%11%9%8% 10%13%14%16%13%11%12% Industry15%16%15%17%15%14%16%17%16%15%14%15%14%11%13%11% PetChem8% 14%10%14%16%15%16%21%23%19% 25%27%33% Own Use0% 6% 7%8% 6% Total100%

9 ปริมาณความต้องการใช้ LPG รวม 4 สาขา ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคปิโตรเคมี พันตัน/เดือน 9

10 การใช้ LPG แยกตามสาขา, 2554 10 kTons/month2554% Cooking21438% Auto6912% Industry6512% PetChem18633% Own Use326% Total566100%

11 การส่งออก LPG, 2554 11 kTons/month2554% Cambodia0.54853% Laos0.0848% Malaysia0.40139% Myanmar0.0020.2% Total1.036100%

12 ราคาจำหน่าย LPG ในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มา : ปตท., 10 มิ. ย. 2554 ประเทศบาท/กก. ลาว46.10 พม่า35.00 กัมพูชา44.10 มาเลเซีย20.42 เวียดนาม46.80 ไทย18.13 12

13 Cooking gas vs. GDP 254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554 Cooking10294100112119122125126134143157177186203214 Growth rate4.6%-7.8%6.8%11.8%6.1%2.7%2.3%0.7%6.0%7.3%9.5%12.7%5.1%9.2%5.4% GDP2.6%-2.2%0.2%6.2%4.3%6.2%8.6%9.7%9.3%10.6%5.0%2.5%-2.3%7.8%3.0% 13

14 Auto Gas vs. Number of LPG Station Tons per month Tons per month / No. of Station 25502551255225532554 Auto Gas47,65464,63255,50456,67769,143 LPG Station4005536658901,020 Avg Sale per Station119117836468 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 30 มิถุนายน 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google