งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในส่วนของ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วิธีการเก็บข้อมูล เพื่อกรอกลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายการ ในส่วนของ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลปากแพรก www.tungsong.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในส่วนของ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วิธีการเก็บข้อมูล เพื่อกรอกลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายการ ในส่วนของ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลปากแพรก www.tungsong.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในส่วนของ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วิธีการเก็บข้อมูล เพื่อกรอกลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายการ ในส่วนของ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลปากแพรก www.tungsong.com

2 (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล อาคารสำนักงาน (Buildings) ฟอร์ม 1: สำรวจข้อมูลหลอดไฟฟ้า ฟอร์ม 2: สำรวจข้อมูล เครื่องใช้ไฟฟ้า ฟอร์ม 3: สำรวจข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ตามมิเตอร์) ไฟฟ้า

3 อาคารสำนักงาน (Buildings) ก๊าซ ธรรมชาติ (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ) ฟอร์ม 4: สำรวจปริมาณ การใช้ก๊าซหุงต้ม

4 อาคารสำนักงาน (Buildings) (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ) น้ำมัน ฟอร์ม 5: สำรวจปริมาณการใช้น้ำมัน เพื่อเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน

5 ภาคการขนส่ง (Vehicle Fleet) (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ) น้ำมัน ฟอร์ม 7: สำรวจข้อมูลรายละเอียด การใช้น้ำมันของรถแต่ละคัน ฟอร์ม 6: สำรวจข้อมูลปริมาณ การใช้น้ำมัน ปี2543-2545 โดยแยกเก็บป็น 5 ประเภท คือ 1. รถยนต์ 2. รถบรรทุกใช้งานเบา 3. รถบรรทุกใช้งานหนัก 4. รถโดยสารของเทศบาล 5. รถจักรยายยนต์

6 ไฟส่องสว่าง (Streetlights) (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ) ไฟส่องสว่างสาธารณะ สัญญาณจราจร ไฟส่องสว่างบนถนน ไฟส่องสว่างสาธารณะ สัญญาณจราจร ไฟส่องสว่างบนถนน แยกเก็บเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ใช้ฟอร์ม 1 เช่นเดียวกับการสำรวจข้อมูลหลอดไฟฟ้า

7 ขยะมูลฝอย (Waste) (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ) ฟอร์ม 8: สำรวจข้อมูลรายละเอียดขยะต่อเดือนและปี ฟอร์ม 9: สำรวจข้อมูลรายละเอียดขยะปัจจุบัน ต่อวันในแต่ละเดือน

8 (2) รวบรวมข้อมูล ตั้งคณะทำงาน 3 คน ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และป้อนข้อมูลโดยใช้ MS-Excel แยกเก็บข้อมูล 10 ไฟล์

9 (3) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลมาสรุปแยกตามปี คำนวณหาปริมาณการใช้ไฟจากหลอดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยใช้สูตร ข้อมูลบางส่วนของบางกองหรือบางงาน ไม่สามารถเก็บข้อมูล ย้อนหลังได้ คณะทำงานจึงต้องนำข้อมูลปี 2545 มาคาดคะเน หาข้อมูลปี 2543 และ ปี 2544 หน่วยการใช้ไฟฟ้า ( กิโลวัตต์ชั่วโมง ) = หน่วยที่อ่านจากหลอด / เครื่องใช้ไฟฟ้า 1000 x จำนวนชั่วโมง ที่ใช้งาน

10 (4) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชี รายการในส่วนของเทศบาล ของ CCP อาคารสำนักงาน ขยะมูลฝอย ภาคการขนส่ง ไฟส่องสว่าง

11 (5) ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม CCP เพื่อออกรายงาน ป้อนข้อมูลในปีฐานข้อมูล 2000 พร้อมออกรายงาน 5.1

12 (5) ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม CCP… (ต่อ) 5.2 ทำนายปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน ขยะ โดยนำข้อมูลทั้งหมด ของฐานปี 2543-2545 มาหาอัตราการเจริญเติบโต ข้อมูลอัตราการ เจริญเติบโต อัตราการเติบโต แบบทวีคูณ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2543-254512%3.1 ข้อมูลปริมาณขยะ ปี 2543-254512%3.1 ข้อมูลน้ำมันเบนซิน ปี 2544-2545*12%3.1 ข้อมูลน้ำมันดีเซล ปี 2544-2545**10%2.6 ข้อมูลไฟฟ้าส่องสว่าง5% (เทียบจากการ ขยายตัวของเมือง) 1.41 *ที่ไม่ใช้ข้อมูล ปี 2543-2545 เพราะมีอัตราการเติบโตสูงเกินไป **ที่ไม่ใช้ข้อมูล ปี 2543-2545 เพราะมีอัตราการเติบโตต่ำเกินไป

13 (5) ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม CCP… (ต่อ) ป้อนข้อมูลที่ได้จากการ ทำนาย ลงในปีฐานข้อมูล 2010 พร้อมออกรายงาน 5.3

14 (6) เสนอรายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) การปล่อยก๊าซ CO 2 จากกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ในปี ค.ศ. 2000

15 (6) นำเสนอรายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) การเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO 2 จากกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ในปีค.ศ. 2000 และปี ค.ศ.2010

16


ดาวน์โหลด ppt ในส่วนของ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วิธีการเก็บข้อมูล เพื่อกรอกลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายการ ในส่วนของ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลปากแพรก www.tungsong.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google