งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเก็บข้อมูล เพื่อกรอกลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเก็บข้อมูล เพื่อกรอกลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเก็บข้อมูล เพื่อกรอกลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายการ
ในส่วนของ ในส่วนของ เทศบาลตำบลปากแพรก เทศบาลตำบลปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2 (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล
อาคารสำนักงาน (Buildings) ไฟฟ้า ฟอร์ม 1: สำรวจข้อมูลหลอดไฟฟ้า ฟอร์ม 2: สำรวจข้อมูล เครื่องใช้ไฟฟ้า ฟอร์ม 3: สำรวจข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ตามมิเตอร์)

3 (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ)
ก๊าซ ธรรมชาติ อาคารสำนักงาน (Buildings) ฟอร์ม 4: สำรวจปริมาณ การใช้ก๊าซหุงต้ม

4 (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ)
อาคารสำนักงาน (Buildings) น้ำมัน ฟอร์ม 5: สำรวจปริมาณการใช้น้ำมันเพื่อเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน

5 (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ)
ภาคการขนส่ง (Vehicle Fleet) น้ำมัน โดยแยกเก็บป็น 5 ประเภท คือ 1. รถยนต์ 2. รถบรรทุกใช้งานเบา 3. รถบรรทุกใช้งานหนัก 4. รถโดยสารของเทศบาล 5. รถจักรยายยนต์ ฟอร์ม 6: สำรวจข้อมูลปริมาณ การใช้น้ำมัน ปี ฟอร์ม 7: สำรวจข้อมูลรายละเอียดการใช้น้ำมันของรถแต่ละคัน

6 ใช้ฟอร์ม 1 เช่นเดียวกับการสำรวจข้อมูลหลอดไฟฟ้า
(1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ) ไฟส่องสว่าง (Streetlights) ใช้ฟอร์ม 1 เช่นเดียวกับการสำรวจข้อมูลหลอดไฟฟ้า ไฟส่องสว่างสาธารณะ สัญญาณจราจร ไฟส่องสว่างบนถนน แยกเก็บเป็น 3 ประเภท ดังนี้

7 (1) ออกแบบฟอร์มสำรวจสำรวจข้อมูล (ต่อ)
ขยะมูลฝอย (Waste) ฟอร์ม 8: สำรวจข้อมูลรายละเอียดขยะต่อเดือนและปี ฟอร์ม 9: สำรวจข้อมูลรายละเอียดขยะปัจจุบัน ต่อวันในแต่ละเดือน

8 (2) รวบรวมข้อมูล ตั้งคณะทำงาน 3 คน
ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และป้อนข้อมูลโดยใช้ MS-Excel แยกเก็บข้อมูล 10 ไฟล์ ตั้งคณะทำงาน 3 คน

9 (3) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อมูลมาสรุปแยกตามปี คำนวณหาปริมาณการใช้ไฟจากหลอดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยใช้สูตร x จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน หน่วยที่อ่านจากหลอด/เครื่องใช้ไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า = (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 1000 ข้อมูลบางส่วนของบางกองหรือบางงาน ไม่สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ คณะทำงานจึงต้องนำข้อมูลปี 2545 มาคาดคะเน หาข้อมูลปี 2543 และ ปี 2544

10 (4) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชี รายการในส่วนของเทศบาล ของ CCP
อาคารสำนักงาน ขยะมูลฝอย ภาคการขนส่ง ไฟส่องสว่าง

11 (5) ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม CCP เพื่อออกรายงาน
5.1 ป้อนข้อมูลในปีฐานข้อมูล 2000 พร้อมออกรายงาน

12 (5) ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม CCP… (ต่อ)
5.2 ทำนายปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน ขยะ โดยนำข้อมูลทั้งหมด ของฐานปี มาหาอัตราการเจริญเติบโต ข้อมูล อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเติบโตแบบทวีคูณ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 12% 3.1 ข้อมูลปริมาณขยะ ปี 12% 3.1 ข้อมูลน้ำมันเบนซิน ปี * 12% 3.1 ข้อมูลน้ำมันดีเซล ปี ** 10% 2.6 ข้อมูลไฟฟ้าส่องสว่าง 5% (เทียบจากการขยายตัวของเมือง) 1.41 *ที่ไม่ใช้ข้อมูล ปี เพราะมีอัตราการเติบโตสูงเกินไป **ที่ไม่ใช้ข้อมูล ปี เพราะมีอัตราการเติบโตต่ำเกินไป

13 (5) ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม CCP… (ต่อ)
5.3 ป้อนข้อมูลที่ได้จากการทำนาย ลงในปีฐานข้อมูล 2010 พร้อมออกรายงาน

14 (6) เสนอรายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory)
การปล่อยก๊าซ CO2 จากกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ในปี ค.ศ. 2000

15 (6) นำเสนอรายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory)
การเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO2 จากกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ในปีค.ศ และปี ค.ศ.2010

16


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเก็บข้อมูล เพื่อกรอกลงในแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google