งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 1 การประชุมผู้บริหารระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 1 การประชุมผู้บริหารระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 1 การประชุมผู้บริหารระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาน บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 2 1) รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 4 พ. ค. 49 2) รายงานการปรับปรุง Firewall 3) รายงานปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง 4) แจ้งซ่อมบำรุงระบบ SAN 5) รายงานการป้องกันของอุปกรณ์ IPS 6) รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละ หน่วยงาน 7) แจ้งการปรับปรุง 3 แยกสาธารณสุข 8) แจ้งการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน 9) เตือนภัยการถูกเจาะระบบและการดูแล Server 10) ประชาสัมพันธ์การประชุม WUNCA #15 11) ประชาสัมพันธ์งาน CMU IT LIFE 12) ประชาสัมพันธ์การทดสอบ Internet Speed 13) เรื่องอื่นๆ หัวข้อการประชุม

3 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 3 1) รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 4 พ. ค. 49  สามารถ Download ได้ที่ network.cm.edu  หัวข้อ ดาวน์โหลด -> รายงานการ ประชุมผู้บริหารระบบเครือข่าย 4 พ. ค. 49  http://network.cm.edu/main/sho wdetail.php?it=117

4 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 4 2) รายงานการปรับปรุง Firewall  Firewall ที่ติดตั้งใหม่ - SUN Fire V490 - UltraSPARC IV 2 x 1.35 GHz - Memory 8 GB - Harddisk 2 x 140 GB  Firewall ตัวเดิม - SUN 280R - UltraSPARC® III 1.2 GHz - Memory 2 GB - Harddisk 2 x 36 GB

5 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 5 3) รายงานปัญหาระบบเครือข่าย ขัดข้อง  5 พ. ค. 2549 15:00 - 5 พ. ค. 2549 17:00 Link CAT เชียงใหม่ไปกรุงเทพชำรุด ทำให้ อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยใช้งานเส้นทาง ของ CAT ไม่ได้  8 พ. ค. 2549 09:20 - 8 พ. ค. 2549 09:40 Port ของ Tipping Point มีปัญหาทำให้ไม่ สามารถรับ - ส่ง packet ได้  30 พ. ค. 2549 11.00 – 30 พ. ค. 2549 12.00 TT&T 053-205000 ชำรุด เนื่องจาก TT&T ซ่อมบำรุงสาย Fiber  31 พ. ค. 2549 11.00 – 31 พ. ค. 2549 12.00 mail.cm.edu หยุดให้บริการ เนื่องจาก อุปกรณ์ SAN มีปัญหา  31 พ. ค. 2549 11.00 – 31 พ. ค. 2549 15.00 mail.chiangmai.ac.th หยุดให้บริการ เนื่องจากอุปกรณ์ SAN มีปัญหา

6 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 6 4) แจ้งซ่อมบำรุงระบบ SAN  ดำเนินการวันเสาร์ที่ 10 มิ. ย. 49 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 03.00 น.  มีผลกระทบต่อ - Server ที่เชื่อมต่อกับ SAN - mail.cm.edu - mail.chiangmai.ac.th - Wireless - Remote Access - e-learning  แต่ยังคงสามารถใช้งาน Internet ได้ ตามปกติ

7 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 7 1. Spyware: Gator Information Transfer 2. Invalid TCP Traffic: Possible nmap Scan (FIN no ACK) 3. HTTP: PHP File Include Exploit 4. Spyware: 180solutions/n-Case Program Download 5. Spyware: MyWay/MyWeb/MySearch Search Bar Information Transfer 6. Spyware: Hotbar Browser Communication 7. Spyware: SaveNow/WhenU Program Download 8. HTTP: ASN.1 Bitstring Processing Heap Overflow 9. IP: Source IP Address Spoofed (Multicast) 10. Spyware: BestOffers Information Transfer 5) รายงานการป้องกันของ อุปกรณ์ IPS

8 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 8 6) รายงานการใช้อินเทอร์เน็ต ของแต่ละหน่วยงาน  ข้อมูลเก็บตั้งแต่ 1 พ. ค. 49 10.30 น. ถึง 26 พ. ค. 49 10.30 น.  จัดเก็บตลอด 24 ชั่วโมง ลำดั บ หน่วยงาน ปริมาณการใช้ (kbps) สัดส่วน ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุด การใช้ งาน 1. คณะวิทยาศาสตร์ 14,419.3224,003.6035.43 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,074.4317,192.2010.01 3. คณะเทคนิค การแพทย์ 3,670.1212,047.509.02 4. คณะสังคมศาสตร์ 2,330.9111,969.805.73 5. คณะพยาบาลศาสตร์ 2,208.758,064.105.43 6. สำนักงานอธิการบดี 2,149.6811,903.705.28 7. คณะเกษตรศาสตร์ 1,453.1512,064.203.57

9 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 9 8. สำนักทะเบียนและ ประมวลผล 1,265.5012,018.803.11 9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1,228.4110,279.403.02 10. คณะแพทยศาสตร์ 1,209.477,143.902.97 11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,110.819,943.402.73 12. คณะบริหารธุรกิจ 927.189,390.002.28 13. สำนักหอสมุด 873.524,312.602.15 14. คณะทันตแพทยศาสตร์ 692.5512,040.001.70 15. คณะมนุษยศาสตร์ 675.987,917.701.66 16. คณะศึกษาศาสตร์ 587.878,149.501.44 17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 573.009,791.901.41 18. คณะเศรษฐศาสตร์ 498.063,885.701.22 19. คณะวิจิตรศิลป์ 409.708,095.701.01 20. คณะเภสัชศาสตร์ 335.633,596.700.82 รวมทั้งหมด 40,694.04 kbps100.00

10 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 10 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ วิทยาศาสตร์ (1) วันที่ 31 พ. ค. 2549 เวลา 13.30 น.

11 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 11 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ (2)

12 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 12 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ เทคนิคการแพทย์ (3)

13 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 13 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ เศรษฐศาสตร์ (-3)

14 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 14 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ วิจิตรศิลป์ (-2)

15 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 15 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ เภสัชศาสตร์ (-1)

16 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 16 สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละ หน่วยงาน

17 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 17 7) แจ้งการปรับปรุง 3 แยก สาธารณสุข  สาย Fiber Optic เส้นทาง COM- >MED, ENG->MED

18 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 18 8) แจ้งการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน  นายยุทธการ ประเสริฐวัฒน์ ลาออก วันที่ 30 มิถุนายน 2549  รับสมัครพนักงานใหม่ - พนักงานสถาน - เงินเดือน 10,890 บาท - ป. ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - สมัครถึง 9 มิ. ย. 2549 - สัมภาษณ์ 16 มิ. ย. 2549

19 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 19 9) เตือนภัยการถูกเจาะระบบและ การดูแล Server

20 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 20 9) เตือนภัยการถูกเจาะระบบและการ ดูแล Server ( ต่อ )

21 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 21 10) ประชาสัมพันธ์การประชุม WUNCA #15  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนิน กิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา "WUNCA" ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2549 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด นครปฐม  wunca15.uni.net.th

22 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 22 11) ประชาสัมพันธ์งาน CMU IT LIFE  ปฐมนิเทศนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ วันที่ 28 มิ. ย. 49 08.30 – 09.00 น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียน 09.00 – 09.30 น. ผู้อำนวยการสถาน ฯ กล่าว รายงาน อธิการบดีกล่าวเปิดงาน และบรรยาย พิเศษเรื่อง “ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ ด้านไอที ” 09.30 – 11.30 น. สัมมนา “ ชีวิต มช. ชีวิตไอที ชีวิต คนรุ่นใหม่ ” สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 13.00 – 15.00 น. สัมมนา “ ชีวิต มช. ชีวิตไอที ชีวิตคนรุ่นใหม่ ” สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2 15.00 – 17.00 น. สัมมนา “ ชีวิต มช. ชีวิตไอที ชีวิตคนรุ่นใหม่ ” สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 3

23 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 23 12) ประชาสัมพันธ์การทดสอบ Internet Speed  http://speedtest.nectec.or.th/

24 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 24 13) เรื่องอื่นๆ  ประเมินการสัมมนาในวันนี้  ประเมินการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ CMU- Net  ประเมินการใช้งาน Jumbo-Net  ประเมินการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย  ประเมินการให้บริการของฝ่ายระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 1 การประชุมผู้บริหารระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google