งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียน แลมป์ - เทค จังหวัดลำปาง ผลการวิจั ย พบว่า ส่วนเจ้าหน้าที่ไป เยี่ยมบ้านนักศึกษาได้ จำนวนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 17.56 รองลงมาคือแผนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียน แลมป์ - เทค จังหวัดลำปาง ผลการวิจั ย พบว่า ส่วนเจ้าหน้าที่ไป เยี่ยมบ้านนักศึกษาได้ จำนวนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 17.56 รองลงมาคือแผนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียน แลมป์ - เทค จังหวัดลำปาง ผลการวิจั ย พบว่า ส่วนเจ้าหน้าที่ไป เยี่ยมบ้านนักศึกษาได้ จำนวนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 17.56 รองลงมาคือแผนก ช่างกลโรงงาน คิดเป็นร้อย ละ 13.78 แผนกสามัญ และฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนมี ร้อยละของการเยี่ยมบ้าน นักศึกษาในระดับที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 7.28 ส่วนที่ต่ำ ที่สุดคือส่วนการค้าคิดเป็น ร้อยละ 2.34 และฝ่าย สารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 2.08 ตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากว่า แต่ละฝ่าย / แผนกมีจำนวนบุคลากรใน ฝ่าย / แผนกไม่เท่ากันจึงมี ร้อยละที่แตกต่างกันในการ เยี่ยมบ้าน ผู้วิจัย : อนันต์ แก้วยานะ ปีการศึกษา : 2551 ผู้รับผิดชอบ : แสวง ไชยมาลา วิธีการวิจัย บันทึกการเยี่ยมบ้าน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 769 บ้าน แบบบันทึก เรื่องเล่าเร้าพลังของ บุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 175 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา วัตถุประสงค์การ วิจัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบ้านกับ โรงเรียนโดยอาศัย โครงการเยี่ยมบ้าน นักศึกษา และผลการ ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ครั้งนี้

2 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียน แลมป์ - เทค จังหวัดลำปาง วิธีการวิจัย บันทึกการเยี่ยมบ้าน นักศึกษา จำนวน ทั้งสิ้น 769 บ้าน แบบ บันทึกเรื่องเล่าเร้าพลัง ของบุคลากร จำนวน ทั้งสิ้น 175 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ และ การวิเคราะห์เนื้อหา วัตถุประสงค์การ วิจัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบ้านกับ โรงเรียนโดยอาศัย โครงการเยี่ยมบ้าน นักศึกษา ผลการวิจั ย ด้านทัศนคติของบุคลากรที่ออกเยี่ยมบ้านพบว่า โครงการเยี่ยมบ้านนี้สามารถเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจนักศึกษาได้ดีขึ้น เข้าใจความคิดเห็นของผู้ปกครอง และสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา และครูที่ ปรึกษาดีขึ้น ผู้วิจัย : อนันต์ แก้วยานะ ปีการศึกษา : 2551 ผู้รับผิดชอบ : แสวง ไชยมาลา ด้านความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเยี่ยมบ้าน นักศึกษาพบว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยกับโครงการเยี่ยม บ้านนี้เพราะเป็นโครงการที่ดีมากทำให้ครูกับผู้ปกครอง จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันโดยเฉพาะ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในประเด็นของครู ผู้ปกครอง ขอให้เข้มงวดกับนักศึกษามากขึ้น คุยกับนักศึกษามาก ขึ้น ช่วยติดตามดูแลความประพฤตินักศึกษาอย่าง ใกล้ชิด และอยากให้รายงานกับผู้ปกครองเป็นประจำ และสุดท้ายผู้ปกครองมีความต้องการให้ลูกตั้งใจเรียน ขยันมากกว่านี้ เป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ ไม่ทำให้พ่อแม่ เสียใจ ช่วยเหลืองานบ้าน ทบทวนตำราเรียน เรียน หนังสือให้สูง ๆ ขึ้นไปและไม่เป็นปัญหาของสังคม

3 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียน แลมป์ - เทค จังหวัดลำปาง วิธีการวิจัย บันทึกการเยี่ยมบ้าน นักศึกษา จำนวน ทั้งสิ้น 769 บ้าน แบบ บันทึกเรื่องเล่าเร้าพลัง ของบุคลากร จำนวน ทั้งสิ้น 175 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ และ การวิเคราะห์เนื้อหา วัตถุประสงค์การ วิจัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบ้านกับ โรงเรียนโดยอาศัย โครงการเยี่ยมบ้าน นักศึกษา ผลการวิจั ย ด้านความคิดเห็นและความตั้งใจของนักศึกษา หลังจากการเยี่ยนบ้านสรุปได้ว่า นักศึกษาเห็น ว่าการเยี่ยมบ้านเป็นโครงการที่ดีมาก รู้สึกดีใจ มากที่ครูมาเยี่ยมบ้านและให้คำแนะนำที่ดี อยากให้เยี่ยมบ้านบ่อย ๆ และตลอดไป เพราะ จะทำให้นักศึกษาสนิทสนมกับครูมากยิ่งขึ้น ทำ ให้ทราบถึงสภาพฐานะทางบ้านของนักศึกษา และผู้ปกครองจะได้ทราบข่าวเกี่ยวกับลูกเวลา ที่อยู่ที่โรงเรียนด้วย ด้านข้อตั้งใจของ นักศึกษาพบว่า นักศึกษาจะพยายามตั้งใจเรียน ขยันเรียนให้จบ จะรับผิดชอบมากมาโรงเรียน เช้า ๆ จะตั้งใจเรียนสม่ำเสมอและไม่ขาดเรียน จะปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ จะลดการเล่น เกมส์ให้น้อยลง จะเป็นคนดีของพ่อแม่ ของ สังคม และจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง ผู้วิจัย : อนันต์ แก้วยานะ ปีการศึกษา : 2551 ผู้รับผิดชอบ : แสวง ไชยมาลา


ดาวน์โหลด ppt โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียน แลมป์ - เทค จังหวัดลำปาง ผลการวิจั ย พบว่า ส่วนเจ้าหน้าที่ไป เยี่ยมบ้านนักศึกษาได้ จำนวนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 17.56 รองลงมาคือแผนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google