งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียนแลมป์-เทค จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียนแลมป์-เทค จังหวัดลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียนแลมป์-เทค จังหวัดลำปาง
วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนโดยอาศัยโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา และผลการดำเนินการเยี่ยมบ้านครั้งนี้ บันทึกการเยี่ยมบ้านนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 769 บ้าน แบบบันทึกเรื่องเล่าเร้าพลังของบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 175 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า ส่วนเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านนักศึกษาได้จำนวนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือแผนกช่างกลโรงงาน คิดเป็นร้อยละ แผนกสามัญและฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนมีร้อยละของการเยี่ยมบ้านนักศึกษาในระดับที่เท่ากันคือ ร้อยละ ส่วนที่ต่ำที่สุดคือส่วนการค้าคิดเป็นร้อยละ และฝ่ายสารสนเทศคิดเป็นร้อยละ ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากว่า แต่ละฝ่าย/แผนกมีจำนวนบุคลากรในฝ่าย/แผนกไม่เท่ากันจึงมีร้อยละที่แตกต่างกันในการเยี่ยมบ้าน ผู้วิจัย : อนันต์ แก้วยานะ ปีการศึกษา : 2551 ผู้รับผิดชอบ : แสวง ไชยมาลา

2 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียนแลมป์-เทค จังหวัดลำปาง
วัตถุประสงค์การวิจัย ผลการวิจัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนโดยอาศัยโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา ด้านทัศนคติของบุคลากรที่ออกเยี่ยมบ้านพบว่า โครงการเยี่ยมบ้านนี้สามารถเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจนักศึกษาได้ดีขึ้น เข้าใจความคิดเห็นของผู้ปกครอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา และครูที่ปรึกษาดีขึ้น วิธีการวิจัย ด้านความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเยี่ยมบ้านนักศึกษาพบว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยกับโครงการเยี่ยมบ้านนี้เพราะเป็นโครงการที่ดีมากทำให้ครูกับผู้ปกครองจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันโดยเฉพาะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในประเด็นของครู ผู้ปกครองขอให้เข้มงวดกับนักศึกษามากขึ้น คุยกับนักศึกษามากขึ้น ช่วยติดตามดูแลความประพฤตินักศึกษาอย่างใกล้ชิด และอยากให้รายงานกับผู้ปกครองเป็นประจำ และสุดท้ายผู้ปกครองมีความต้องการให้ลูกตั้งใจเรียนขยันมากกว่านี้ เป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ ช่วยเหลืองานบ้าน ทบทวนตำราเรียน เรียนหนังสือให้สูง ๆ ขึ้นไปและไม่เป็นปัญหาของสังคม บันทึกการเยี่ยมบ้านนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 769 บ้าน แบบบันทึกเรื่องเล่าเร้าพลังของบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 175 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัย : อนันต์ แก้วยานะ ปีการศึกษา : 2551 ผู้รับผิดชอบ : แสวง ไชยมาลา

3 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียนแลมป์-เทค จังหวัดลำปาง
วัตถุประสงค์การวิจัย ผลการวิจัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนโดยอาศัยโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา ด้านความคิดเห็นและความตั้งใจของนักศึกษาหลังจากการเยี่ยนบ้านสรุปได้ว่า นักศึกษาเห็นว่าการเยี่ยมบ้านเป็นโครงการที่ดีมาก รู้สึกดีใจมากที่ครูมาเยี่ยมบ้านและให้คำแนะนำที่ดี อยากให้เยี่ยมบ้านบ่อย ๆ และตลอดไป เพราะจะทำให้นักศึกษาสนิทสนมกับครูมากยิ่งขึ้น ทำให้ทราบถึงสภาพฐานะทางบ้านของนักศึกษาและผู้ปกครองจะได้ทราบข่าวเกี่ยวกับลูกเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนด้วย ด้านข้อตั้งใจของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาจะพยายามตั้งใจเรียน ขยันเรียนให้จบ จะรับผิดชอบมากมาโรงเรียนเช้า ๆ จะตั้งใจเรียนสม่ำเสมอและไม่ขาดเรียน จะปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ จะลดการเล่นเกมส์ให้น้อยลง จะเป็นคนดีของพ่อแม่ ของสังคม และจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง วิธีการวิจัย บันทึกการเยี่ยมบ้านนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 769 บ้าน แบบบันทึกเรื่องเล่าเร้าพลังของบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 175 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัย : อนันต์ แก้วยานะ ปีการศึกษา : 2551 ผู้รับผิดชอบ : แสวง ไชยมาลา


ดาวน์โหลด ppt โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาโรงเรียนแลมป์-เทค จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google