งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้เงิน - ได้ผล - รักษาลูกค้า - รักษาภาพลักษณ์ โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรประจำรายการ ทนายคลายทุกข์ www.decha.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้เงิน - ได้ผล - รักษาลูกค้า - รักษาภาพลักษณ์ โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรประจำรายการ ทนายคลายทุกข์ www.decha.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้เงิน - ได้ผล - รักษาลูกค้า - รักษาภาพลักษณ์ โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรประจำรายการ ทนายคลายทุกข์ www.decha.com

2 ภาพรวมของปัญหาและโอกาสในการทวง หนี้ในปัจจุบัน แหล่งข้อมูล ที่ลูกหนี้ขอคำแนะนำ ข้อจำกัดในการทวงหนี้ การบังคับใช้กฎหมาย ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ผลกระทบต่อลูกหนี้ ภาพรวม ปัญหาและ โอกาส แนวโน้ม ความรุนแรง พฤติกรรมลูกหนี้ที่เปลี่ยนไป www.decha.com

3 การจัดแบ่งประเภทของลูกหนี้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์การทวง หนี้ www.decha.com

4 www.decha.com

5 ขั้นตอนและกระบวนการ การติดตาม หนี้ การติดตามหนี้ มีหลายวิธี ทาง โทรศัพ ท์ โทรสาร จบที่ ภาคส นาม ทาง จดหมา ย ไปรษณี ยบัตร www.decha.com sms

6 ปัญหาและข้อควรระวังในการทวง หนี้ หนี้ หนี้เสีย หนี้ดี หนี้ตั้งใจเบี้ยว

7

8

9

10

11 www.decha.com

12 www.decha.com

13 วิเคราะห์ สถานภาพที่แท้จริงของ ลูกหนี้ การกำหนดกลยุทธ์ การทวงหนี้ www.decha.com บังคับใช้กฎหมาย เจรจาต่อรอง กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ ทวงหนี้ต้อง เริ่มจาก เบา ไปหา หนัก

14 การสืบทรัพย์และการบังคับคดีตาม คำพิพากษาของศาล www.decha.com เงิน ที่ดิน พันธบัตรรัฐบาล สิทธิเรียกร้อง / เงินเดือน หุ้น / ทรัพย์สินอื่น ๆ จะยึด อะไรดี ถึงจะคุ้ม หนี้ ?

15 การสืบทรัพย์และการบังคับคดีตาม คำพิพากษาของศาล 1 การยึด / อายัด ทรัพย์ 2 การขาย ทอดตลาด 3 การร้องขัด ทรัพย์ 4 การขอเฉลี่ย ทรัพย์ บังคับคดีต้องเริ่มต้น อย่างไรคะ ? www.decha.com 5 ข้อปฏิบัติและข้อห้ามใน การบังคับคดี

16 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้เงิน - ได้ผล - รักษาลูกค้า - รักษาภาพลักษณ์ โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรประจำรายการ ทนายคลายทุกข์ www.decha.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google