งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้เงิน-ได้ผล-รักษาลูกค้า-รักษาภาพลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้เงิน-ได้ผล-รักษาลูกค้า-รักษาภาพลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้เงิน-ได้ผล-รักษาลูกค้า-รักษาภาพลักษณ์
โดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรประจำรายการทนายคลายทุกข์

2 ภาพรวมของปัญหาและโอกาสในการทวงหนี้ในปัจจุบัน
แหล่งข้อมูล ที่ลูกหนี้ขอคำแนะนำ ข้อจำกัด ในการทวงหนี้ การบังคับ ใช้กฎหมาย พฤติกรรมลูกหนี้ ที่เปลี่ยนไป ภาพรวม ปัญหาและโอกาส แนวโน้ม ความรุนแรง ผลกระทบ ต่อลูกหนี้ ผลกระทบ ต่อเจ้าหนี้

3 ลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้รายใหญ่
การจัดแบ่งประเภทของลูกหนี้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์การทวงหนี้ ลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้รายใหญ่

4 ลูกหนี้อยู่ระหว่างเจรจา
การจัดแบ่งประเภทของลูกหนี้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์การทวงหนี้ ลูกหนี้อยู่ระหว่างเจรจา ลูกหนี้ติดต่อไม่ได้

5 ขั้นตอนและกระบวนการ การติดตามหนี้
จบที่ ภาคสนาม การติดตามหนี้ มีหลายวิธี ทางโทรศัพท์ โทรสาร ทางจดหมาย ไปรษณียบัตร sms

6 ปัญหาและข้อควรระวังในการทวงหนี้
หนี้ดี หนี้เสีย หนี้ หนี้ตั้งใจเบี้ยว

7 ปัญหาและข้อควรระวังในการทวงหนี้
การเก็บค่างวด

8 ปัญหาและข้อควรระวังในการทวงหนี้
ถ้าลูกหนี้หัวหมอ

9 ปัญหาและข้อควรระวังในการทวงหนี้
ไม่มีปัญญาจ่าย

10 ปัญหาและข้อควรระวังในการทวงหนี้
ไม่คุยไม่รับสาย

11 ทักษะการพูด

12 การควบคุมอารมณ์

13 วิเคราะห์ สถานภาพที่แท้จริงของลูกหนี้
ทวงหนี้ต้องเริ่มจาก เบา ไปหา หนัก บังคับใช้กฎหมาย เจรจาต่อรอง กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ การกำหนดกลยุทธ์ การทวงหนี้

14 การสืบทรัพย์และการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
จะยึดอะไรดี ถึงจะคุ้มหนี้ ? เงิน ที่ดิน พันธบัตรรัฐบาล สิทธิเรียกร้อง/เงินเดือน หุ้น/ทรัพย์สินอื่น ๆ

15 การสืบทรัพย์และการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
1 บังคับคดีต้องเริ่มต้นอย่างไรคะ ? การยึด/อายัดทรัพย์ 2 การขายทอดตลาด 3 การร้องขัดทรัพย์ การขอเฉลี่ยทรัพย์ 4 ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการบังคับคดี 5

16 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ติดตามหนี้อย่างไร ให้ได้เงิน-ได้ผล-รักษาลูกค้า-รักษาภาพลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google