งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของ นักเรียนห้อง พค.202 วิธีการ สัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 31 คนเป็น การส่วนตัวด้วย แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้คือ ร้อยละ วัตถุปประสงค์ การวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของ นักเรียนห้อง พค.202 วิธีการ สัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 31 คนเป็น การส่วนตัวด้วย แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้คือ ร้อยละ วัตถุปประสงค์ การวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของ นักเรียนห้อง พค.202 วิธีการ สัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 31 คนเป็น การส่วนตัวด้วย แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้คือ ร้อยละ วัตถุปประสงค์ การวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษา 1. พฤติกรรมทางเพศของ นักเรียนห้อง คพ 202 มีความแตกต่างกัน อย่างไร 2. พฤติกรรมทางเพศ ส่วนใหญ่ของ นักเรียนอยู่ในกลุ่มใด ผลการศึกษา แม้ว่ากลุ่มที่ศึกษาเป็นกลุ่มที่ ไม่ใหญ่นัก แต่ผลการศึกษา สามารถบอกเราให้ทราบได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีแฟน ซึ่งมีประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจนี้ ทำให้ครูผู้สอนทราบได้ว่า มากกว่าร้อยละ 50 นักเรียนมี แฟนแล้ว ผลการศึกษายังพบอีกว่า นักเรียนที่มีแฟนแล้วและอยู่ ด้วยกันแล้วมี 16 เปอร์เซ็นต์ ที่ ผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม ดังกล่าว นอกจากนั้น อีกร้อยละ 29 ของ นักเรียนนั้นมีแฟนแล้ว ซึ่ง ผู้ปกครองทราบพฤติกรรม ดังกล่าว แต่นักเรียนไม่ได้ อาศัยอยู่ด้วยกัน. ผู้วิจัย : อรัญญา เลิศ วิทยาวิวัฒน์ ปีการศึกษา : 2550

2 ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัด กิจกรรมวัยรัก วัยรุ่น วัยวุ่น รุ่น 1 วิธีการ แบบสำรวจนักเรียน หญิง ผู้เข้ารับการ อบรมจำนวน 41 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) วัตถุปประสงค์ การวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษา ศึกษาความพึง พอใจของผู้เข้ารับการ อบรมต่อการจัด กิจกรรมวัยรุ่น วัยรุ่น วัยวุ่น รุ่น 1 ผลการศึกษา โดยรวมผู้เข้ารับการอบรม มีความ พึงพอใจใน การเข้าร่วมโครงการวัยรัก วัยรุ่น วัยวุ่น รุ่น 1 ใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22 และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) 0.65 นั่น หมายความว่า ส่วนใหญ่มี ความคิดเห็นที่สอดคล้อง กันว่าการจัดการอบรมครั้ง นี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทั้งความรู้ ประโยชน์ และสิ่งที่อบรมสามารถ นำไปปฏิบัติได้จริงใน ชีวิตประจำวัน ตามความ คิดเห็นของผู้เข้ารับการ อบรม ผู้วิจัย : อรัญญา เลิศ วิทยาวิวัฒน์ ปีการศึกษา : 2550

3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมรมทำ ขนมไทยปีการศึกษา 2550 วิธีการ แบบสำรวจสมาชิก ชมรมจำนวน 23 คน โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) วัตถุปประสงค์ การวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษา ศึกษาความพึง พอใจของผู้เข้ารวม ชมรมทำขนมไทยปี การศึกษา 2550 ผลการศึกษา โดยรวมผู้เข้าชมรมมีความ พึงพอใจในการเข้าร่วม ชมรมทำขนมไทย โดยมี ค่าเฉลี่ย (X) 4.43 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.61 นั่นหมายความ ว่า โดยรวมผู้เข้าร่วมชมรม มีความพึงพอใจในระดับ มาก ประเด็นที่นักเรียนมี ความพึงพอใจในระดับมาก ที่สุดคือ ความสุข และสนุก กับการเรียน มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.52 รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการ เรียนเสริม มีความพึงพอใจ ในระดับมาก คิดเป็น ค่าเฉลี่ย 4.48 ผู้วิจัย : อรัญญา เลิศ วิทยาวิวัฒน์ ปีการศึกษา : 2550

4 ศึกษาพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน ของนักเรียนห้อง ชย.202 ปี 1/2550 วิธีการ การสังเกตนักเรียน จำนวน 31 คนด้วย แบบสังเกต สถิติ ที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ วัตถุปประสงค์ การวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษา 1. พฤติกรรมการตรงต่อ เวลาของนักเรียนห้อง ชย.202 มีความแตกต่าง กันอย่างไร 2. พฤติกรรมการตรงต่อ เวลาส่วนใหญ่ของ นักเรียนอยู่ในกลุ่มใด ผลการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า นักเรียน ส่วนใหญ่มีความตรงต่อเวลาใน การเข้าชั้นเรียนในระดับ ปาน กลาง คิดเป็นร้อยละ 38.71 รองลงมาคือมีความตรงต่อ เวลาในระดับน้อย คิดเป็นร้อย ละ 38.71 ผลการศึกษายังพบอีกว่า นักเรียนที่มีความตรงต่อเวลา ในระดับมาก และ น้อยที่สุดไม่ มี แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วน ใหญ่ตระหนักในหน้าที่ความ รับผิดชอบในการตรงต่อเวลา ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจเป็น เพราะว่า ครูได้ติดตามย้ำให้ นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลาอย่าง สม่ำเสมอและโรงเรียนมี บุคลากรติดตามให้นักเรียนเข้า เรียนหลังสัญญาณการเข้าเรียน ผู้วิจัย : สุวิทย์ เมือง วงศ์ ปีการศึกษา : 2550

5 การใช้เวลาในการเล่นกีฬาต่อสัปดาห์ Time spent for sport in a week PROCEDURE I interviewed twelve people: 4 teenage boys 4 teenage girls 4 adults AIMS I wanted to find out: RESULTS Although the number of people I surveyed was small, I think it shows that teenage boys tend to spend more time doing sport than teenage girls or adults. The survey also shows that the most popular sports for all ages are football and cycling. 1. How much time they spent doing sport in a week. 2. What the most popular sports were.

6 ผลการส่งเสริมการอ่านในรายวิชา หลักการตลาด ห้อง บช 501 Study the Result of Reading Encouragement in the Marketing Principle AC501 PROCEDURE I observed the presentation and study the documents of the students: 3 boy students 3 girl students AIMS I wanted to find out: 1. How much development they grow in their personal study. 2. What the most popular skill were. RESULTS Although the number of people I surveyed was small, I think it shows that teenage boys tend to spend more time doing sport than teenage girls or adults. The survey also shows that the most popular sports for all ages are football and cycling.

7 Study the Sexual Behavior of the Students, Computer Business, Class 202 PROCEDURE I interviewed 31 students of BC202 personally with questionnaires: RESEARCH AIMS I wanted to find out: 1. What are the differences of sexual behavior in CB202. 2. What the most sexual behavior were. RESULTS Although the number of student I surveyed was small, it shows that the most of the students still no boy or girl friend yet. It is about 42 percents. The survey also shows that more than 50 percents, they already have boy or girl friend. On the other hand, 16 percents of the students already live together with his/her boy/girl friend and their parents know it. Anyway, about 29 percents of the students have his/her boy/girl friend and their parents know it but they do not live together. Researcher : Aranya Lertwitthayawiwat Academics year : 2007

8 Study the Satisfaction towards the Activity of 1 st Wairak Wairun Waiwun Survey Research with 5 rating scale, 41 girl participations who attended the seminar. In general these participants satisfied towards the activity of the first Wairak Wairun Waiwun in high level with mean 4.22 and S.D. 0.65. This means that most of them agree harmoniously that this seminar is able to bring them knowledge and advantage. In addition, they think that it can lead to real practical in their daily life according to their opinion. PROCEDURE RESEARCH AIMS RESULTS I wanted to find out: The satisfaction of participants towards the activity of the first Wairak Wairun Waiwun. I wanted to find out: Researcher : Aranya Lertwitthayawiwat Academics year : 2007


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของ นักเรียนห้อง พค.202 วิธีการ สัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 31 คนเป็น การส่วนตัวด้วย แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้คือ ร้อยละ วัตถุปประสงค์ การวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google