งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนห้อง พค.202

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนห้อง พค.202"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนห้อง พค.202
วัตถุปประสงค์การวิจัย วิธีการ ผลการศึกษา ผู้วิจัยต้องการศึกษา สัมภาษณ์นักเรียนจำนวน 31 คนเป็นการส่วนตัวด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ แม้ว่ากลุ่มที่ศึกษาเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่นัก แต่ผลการศึกษาสามารถบอกเราให้ทราบได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีแฟน ซึ่งมีประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจนี้ทำให้ครูผู้สอนทราบได้ว่า มากกว่าร้อยละ 50 นักเรียนมีแฟนแล้ว 1. พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนห้อง คพ202 มีความแตกต่างกันอย่างไร 2. พฤติกรรมทางเพศส่วนใหญ่ของ นักเรียนอยู่ในกลุ่มใด ผลการศึกษายังพบอีกว่า นักเรียนที่มีแฟนแล้วและอยู่ด้วยกันแล้วมี 16 เปอร์เซ็นต์ ที่ผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมดังกล่าว นอกจากนั้น อีกร้อยละ 29 ของนักเรียนนั้นมีแฟนแล้ว ซึ่งผู้ปกครองทราบพฤติกรรมดังกล่าว แต่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน. ผู้วิจัย : อรัญญา เลิศวิทยาวิวัฒน์ ปีการศึกษา : 2550

2 ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวัยรัก วัยรุ่น วัยวุ่น รุ่น 1
วัตถุปประสงค์การวิจัย วิธีการ ผลการศึกษา โดยรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความ พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการวัยรัก วัยรุ่น วัยวุ่น รุ่น 1 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.65 นั่นหมายความว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าการจัดการอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทั้งความรู้ ประโยชน์และสิ่งที่อบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ผู้วิจัยต้องการศึกษา แบบสำรวจนักเรียนหญิง ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 41 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการจัดกิจกรรมวัยรุ่น วัยรุ่น วัยวุ่น รุ่น 1 ผู้วิจัย : อรัญญา เลิศวิทยาวิวัฒน์ ปีการศึกษา : 2550

3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมรมทำขนมไทยปีการศึกษา 2550
วัตถุปประสงค์การวิจัย วิธีการ ผลการศึกษา โดยรวมผู้เข้าชมรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมชมรมทำขนมไทย โดยมีค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.61 นั่นหมายความว่า โดยรวมผู้เข้าร่วมชมรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ ความสุข และสนุกกับการเรียน มีค่าเฉลี่ยเป็น รองลงมาคือประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนเสริม มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.48 ผู้วิจัยต้องการศึกษา แบบสำรวจสมาชิกชมรมจำนวน 23 คน โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารวมชมรมทำขนมไทยปีการศึกษา 2550 ผู้วิจัย : อรัญญา เลิศวิทยาวิวัฒน์ ปีการศึกษา : 2550

4 ศึกษาพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนห้อง ชย
ศึกษาพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนห้อง ชย.202 ปี 1/2550 วัตถุปประสงค์การวิจัย วิธีการ ผลการศึกษา ผู้วิจัยต้องการศึกษา การสังเกตนักเรียนจำนวน 31 คนด้วยแบบสังเกต สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือมีความตรงต่อเวลาในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 38.71 1. พฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักเรียนห้อง ชย.202 มีความแตกต่างกันอย่างไร 2. พฤติกรรมการตรงต่อเวลาส่วนใหญ่ของนักเรียนอยู่ในกลุ่มใด ผลการศึกษายังพบอีกว่า นักเรียนที่มีความตรงต่อเวลาในระดับมาก และ น้อยที่สุดไม่มี แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรงต่อเวลาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูได้ติดตามย้ำให้นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอและโรงเรียนมีบุคลากรติดตามให้นักเรียนเข้าเรียนหลังสัญญาณการเข้าเรียน ผู้วิจัย : สุวิทย์ เมืองวงศ์ ปีการศึกษา : 2550

5 การใช้เวลาในการเล่นกีฬาต่อสัปดาห์ Time spent for sport in a week
AIMS PROCEDURE RESULTS I wanted to find out: I interviewed twelve people: Although the number of people I surveyed was small, I think it shows that teenage boys tend to spend more time doing sport than teenage girls or adults. The survey also shows that the most popular sports for all ages are football and cycling. 1. How much time they spent doing sport in a week. 2. What the most popular sports were. 4 teenage boys 4 teenage girls 4 adults

6 ผลการส่งเสริมการอ่านในรายวิชาหลักการตลาดห้อง บช501 Study the Result of Reading Encouragement in the Marketing Principle AC501 AIMS PROCEDURE RESULTS I wanted to find out: I observed the presentation and study the documents of the students: Although the number of people I surveyed was small, I think it shows that teenage boys tend to spend more time doing sport than teenage girls or adults. The survey also shows that the most popular sports for all ages are football and cycling. 1. How much development they grow in their personal study. 2. What the most popular skill were. 3 boy students 3 girl students

7 Study the Sexual Behavior of the Students, Computer Business, Class 202
RESEARCH AIMS PROCEDURE RESULTS I wanted to find out: I interviewed 31 students of BC202 personally with questionnaires: Although the number of student I surveyed was small, it shows that the most of the students still no boy or girl friend yet. It is about 42 percents. The survey also shows that more than 50 percents, they already have boy or girl friend. 1. What are the differences of sexual behavior in CB202. 2. What the most sexual behavior were. On the other hand, 16 percents of the students already live together with his/her boy/girl friend and their parents know it. Anyway, about 29 percents of the students have his/her boy/girl friend and their parents know it but they do not live together. Researcher : Aranya Lertwitthayawiwat Academics year : 2007

8 Study the Satisfaction towards the Activity of 1st Wairak Wairun Waiwun
RESEARCH AIMS PROCEDURE RESULTS I wanted to find out: I wanted to find out: The satisfaction of participants towards the activity of the first Wairak Wairun Waiwun. Survey Research with 5 rating scale, 41 girl participations who attended the seminar. In general these participants satisfied towards the activity of the first Wairak Wairun Waiwun in high level with mean 4.22 and S.D This means that most of them agree harmoniously that this seminar is able to bring them knowledge and advantage. In addition, they think that it can lead to real practical in their daily life according to their opinion. Researcher : Aranya Lertwitthayawiwat Academics year : 2007


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนห้อง พค.202

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google