งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พฤศจิกายน 2545 ฝ

2 วัตถุประสงค์ของการสำรวจ รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน /ผู้ประ กอบการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน /ผู้ประ กอบการเกี่ยวกับ Hการปรับเวลาประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง Hผลกระทบด้านเศรษฐกิจ / สังคม จากการ ปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง

3 ตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจ Xพื้นที่สำรวจ ครอบคลุมทุกจังหวัด รวมทั้ง กทม. ครอบคลุมทุกจังหวัด รวมทั้ง กทม. Xหน่วยตัวอย่าง G สัมภาษณ์ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 10,000 คน ตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 10,000 คน Gสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ : อุตสาหกรรม ธุรกิจ ค้าส่ง ค้าปลีก โรงแรม ภัตตาคาร ธนาคาร สถาบันการศึกษา ตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 2,000 คน ตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 2,000 คน

4 ความหมายเรื่องการปรับเวลา ประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เปลี่ยนตั้งเวลานาฬิกาประเทศไทยใหม่ ถ้าเวลาประเทศไทย น. ปรับเวลาใหม่จะเป็น น. ฝ

5 ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเวลาประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ประชาชนผู้ประกอบการ ร้อยละ เข้าใจ ไม่เข้าใจ

6 การทราบเวลาของประเทศไทยแตกต่างกับเวลาของ ประเทศฮ่องกง จีน ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ อยู่ 1 ชั่วโมง ประชาชนผู้ประกอบการ ร้อยละ ทราบ ไม่ทราบ

7 ผลประโยชน์ต่อตลาดเงิน ตลาดทุน หากปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ประชาชนผู้ประกอบการ ร้อยละ มากถึงปานกลางน้อยถึงน้อยมาก ไม่มีความเห็น

8 ความเป็นอยู่ในครอบครัว 15.0% 55.0% 16.8% 13.2% การเดินทางไป ทำงาน 12.6% 21.9% 13.6% 51.9% ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 16.9% 15.1% 10.5% 57.5% การทำงาน 15.9% 14.8% 18.5% 50.8% ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ไม่มีความเห็น ผลกระทบต่อครัวเรือน

9 การดำเนินธุรกิจ 9.2% 50.4% 31.4% 9.0% ลูกค้า และการให้บริการ 7.8% 14.3% 21.9% 56.0% บุคลากรในองค์กร 9.5% 25.4% 14.8% 50.3% ดีขึ้น เท่าเดิม ไม่มีความเห็น แย่ลง ผลกระทบต่อธุรกิจ

10 ความเห็นเรื่องการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ประชาชนผู้ประกอบการ ร้อยละ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็น

11 ความเห็นของประชาชนเรื่องการปรับเวลา ประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง รายภาค ภาค รวม เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย ไม่มี ความเห็น ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร กลาง (ไม่รวม กทม.) เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

12 เหตุผลสำคัญที่ไม่เห็นด้วยในการปรับ เวลาประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงประชาชน Gประชาสัมพันธ์ให้มากก่อน 39.1% 38.5  มีผลกระทบต่อการ ดำรงชีวิต 38.5 % Gควรเปลี่ยนเวลาเฉพาะหน่วยงานที่มีผลกระทบ 11.6% ผู้ประกอบการ Gควรศึกษาผลดี ผลเสียให้รอบคอบก่อน 29.0%  มีผลกระทบต่อการ ดำรงชีวิต 28.3 % Gควรเปลี่ยนเวลาเฉพาะหน่วยงานที่มีผลกระทบ 24.9%

13 ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องการปรับเวลา ประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เห็นด้วย 41.4 % เข้าใจ 16.5% ไม่เข้าใจ 24.9 % ไม่เห็นด้วย 30.7% เข้าใจ 10.6% ไม่เข้าใจ 20.1 % ไม่มีความเห็น 27.9% เข้าใจ 6.9% ไม่เข้าใจ 21.0% เห็นด้วย 42.8 % เข้าใจ 20.2% ไม่เข้าใจ 22.6 % ไม่เห็นด้วย 40.2% เข้าใจ 16.6% ไม่เข้าใจ 23.5 % ไม่มีความเห็น 17.0% เข้าใจ 6.2% ไม่เข้าใจ 10.9% ประชาชน ผู้ประกอบการ ฝ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google