งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พฤศจิกายน 2545 ฝ

2 วัตถุประสงค์ของการสำรวจ รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน /ผู้ประ กอบการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน /ผู้ประ กอบการเกี่ยวกับ Hการปรับเวลาประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง Hผลกระทบด้านเศรษฐกิจ / สังคม จากการ ปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง

3 ตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจ Xพื้นที่สำรวจ ครอบคลุมทุกจังหวัด รวมทั้ง กทม. ครอบคลุมทุกจังหวัด รวมทั้ง กทม. Xหน่วยตัวอย่าง G สัมภาษณ์ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 10,000 คน ตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 10,000 คน Gสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ : อุตสาหกรรม ธุรกิจ ค้าส่ง ค้าปลีก โรงแรม ภัตตาคาร ธนาคาร สถาบันการศึกษา ตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 2,000 คน ตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 2,000 คน

4 ความหมายเรื่องการปรับเวลา ประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เปลี่ยนตั้งเวลานาฬิกาประเทศไทยใหม่ ถ้าเวลาประเทศไทย 06.00 น. ปรับเวลาใหม่จะเป็น 07.00 น. ฝ

5 ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเวลาประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง 34.0 43.0 66.0 57.0 ประชาชนผู้ประกอบการ ร้อยละ เข้าใจ ไม่เข้าใจ 0 20 40 60 80

6 การทราบเวลาของประเทศไทยแตกต่างกับเวลาของ ประเทศฮ่องกง จีน ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ อยู่ 1 ชั่วโมง 38.1 73.8 61.9 26.2 ประชาชนผู้ประกอบการ ร้อยละ ทราบ ไม่ทราบ 0 20 40 60 80

7 ผลประโยชน์ต่อตลาดเงิน ตลาดทุน หากปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง 52.4 66.2 13.3 12.6 34.3 21.2 0 20 40 60 80 ประชาชนผู้ประกอบการ ร้อยละ มากถึงปานกลางน้อยถึงน้อยมาก ไม่มีความเห็น

8 ความเป็นอยู่ในครอบครัว 15.0% 55.0% 16.8% 13.2% การเดินทางไป ทำงาน 12.6% 21.9% 13.6% 51.9% ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 16.9% 15.1% 10.5% 57.5% การทำงาน 15.9% 14.8% 18.5% 50.8% ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ไม่มีความเห็น ผลกระทบต่อครัวเรือน

9 การดำเนินธุรกิจ 9.2% 50.4% 31.4% 9.0% ลูกค้า และการให้บริการ 7.8% 14.3% 21.9% 56.0% บุคลากรในองค์กร 9.5% 25.4% 14.8% 50.3% ดีขึ้น เท่าเดิม ไม่มีความเห็น แย่ลง ผลกระทบต่อธุรกิจ

10 ความเห็นเรื่องการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง 41.4 42.8 30.7 40.2 27.9 17.0 0 20 40 60 80 ประชาชนผู้ประกอบการ ร้อยละ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็น

11 ความเห็นของประชาชนเรื่องการปรับเวลา ประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง รายภาค ภาค รวม เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย ไม่มี ความเห็น ทั่วประเทศ 100.041.4 30.727.9 กรุงเทพมหานคร 100.0 28.834.436.8 กลาง (ไม่รวม กทม.) 100.0 38.532.728.8 เหนือ 100.0 44.331.024.7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 100.0 47.628.124.3 ใต้ 100.0 40.529.130.4

12 เหตุผลสำคัญที่ไม่เห็นด้วยในการปรับ เวลาประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงประชาชน Gประชาสัมพันธ์ให้มากก่อน 39.1% 38.5  มีผลกระทบต่อการ ดำรงชีวิต 38.5 % Gควรเปลี่ยนเวลาเฉพาะหน่วยงานที่มีผลกระทบ 11.6% ผู้ประกอบการ Gควรศึกษาผลดี ผลเสียให้รอบคอบก่อน 29.0%  มีผลกระทบต่อการ ดำรงชีวิต 28.3 % Gควรเปลี่ยนเวลาเฉพาะหน่วยงานที่มีผลกระทบ 24.9%

13 ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องการปรับเวลา ประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เห็นด้วย 41.4 % เข้าใจ 16.5% ไม่เข้าใจ 24.9 % ไม่เห็นด้วย 30.7% เข้าใจ 10.6% ไม่เข้าใจ 20.1 % ไม่มีความเห็น 27.9% เข้าใจ 6.9% ไม่เข้าใจ 21.0% เห็นด้วย 42.8 % เข้าใจ 20.2% ไม่เข้าใจ 22.6 % ไม่เห็นด้วย 40.2% เข้าใจ 16.6% ไม่เข้าใจ 23.5 % ไม่มีความเห็น 17.0% เข้าใจ 6.2% ไม่เข้าใจ 10.9% ประชาชน ผู้ประกอบการ ฝ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google