งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดปัญหาการวิจัย (Determining of Research Problem)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดปัญหาการวิจัย (Determining of Research Problem)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดปัญหาการวิจัย (Determining of Research Problem)

2 ปัญหาการวิจัย (RESEARCH PROBLEM) - ปัญหาการวิจัยคืออะไร (WHAT) - ทำไมต้องวิจัย (WHY) - มีวิธีดำเนินการวิจัย อย่างไร (HOW) - ทำกับใคร (WHO) ที่ ไหน (WHERE) เท่าไร (HOW MANY)

3 ปัญหาการวิจัย (RESEARCH PROBLEM) ( ต่อ ) - มีศักยภาพทำได้หรือไม่, เกี่ยวข้องอย่างไร - มีงบประมาณเท่าไร, เวลานานเท่าไร - น่าสนใจ สำคัญอย่างไร

4 ปัญหาทางการศึกษา (Educational Problem) ข้อขัดแย้ง ข้อสงสัย ระหว่างสภาพการณ์ทาง การศึกษาที่เป็นอยู่กับ สภาพที่ควรจะเป็น ( เป้าหมายทางการศึกษา )

5 ปัญหาการ วิจัย - สิ่ง ( สภาพ ) ที่ ก่อให้เกิดความสงสัย - ข้อสงสัยที่ต้องการ คำตอบ - สภาพการณ์ที่ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์

6 For beginning researchers, selection of a problem is the most difficult step in the research process. Some graduate student spend many anxiety- ridden days and sleepless nights worrying about where they are going to find the problem they need for their thesis.

7 ปัญหา (Problem) ข้อขัดแย้ง ข้อสงสัย ระหว่างสภาพการณ์กับ ทฤษฎี / แนวคิด / เป้าหมายที่ควรจะเป็น ( ต้องการให้เป็น )

8 ปัญหาทางการศึกษา (Educational Problem) ข้อขัดแย้ง ข้อสงสัย ระหว่างสภาพการณ์ทาง การศึกษาที่เป็นอยู่กับ สภาพที่ควรจะเป็น ( เป้าหมายทางการศึกษา )

9 การจัดสภาพที่ ต้องการให้เกิดขึ้น ปัญ หา สภาพการจัดการเรียนการ สอนที่เกิดขึ้นจริง การเรียน การสอน

10 ปัญหาคือ อะไร แนวทาง ในการ แก้ปัญหา มี อะไรบ้าง สาเหตุ เกิดจาก อะไร ปัญหาการวิจัย (Research Problem) วิธี แก้ปัญห า ที่ดีที่สุด ชื่อ เรื่อง สภาพที่ต้องการ ให้ เกิดขึ้น ( คาดหวัง ) สภาพที่เกิดขึ้น จริง ความแตกต่าง ระหว่าง สิ่งที่คาดหวังกับ สิ่งที่เป็นจริง

11 ปัญ หา รู้ แก้ ไข วิ จั ย แก้ไขที่ จุดไหน ไม่ต้อง วิจัย รู้แล้วไม่ ต้องแก้

12 การกำหนดปัญหา ในการวิจัย - ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหา ที่จะศึกษา - เป็นประเด็นที่น่าสนใจ - ไม่ซ้ำซ้อนกับปัญหาของ ผู้อื่น - กำหนดขอบเขตปัญหาให้ ชัดเจน - ใช้ภาษาที่เป็นวิชาการ กะทัดรัด ใช้คำชัดเจน - มีข้อมูลอ้างอิงน่าเชื่อถือ - ไม่กว้างเกินไป

13 การกำหนดปัญหา ในการวิจัย ( ต่อ ) - นำไปใช้ประโยชน์ เชิงปฏิบัติได้ - เกิดความรู้ใหม่ - อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ ไม่เพ้อฝัน - คำนึงถึงเวลา งบประมาณ ความรู้ - เป็นปัญหาในสาขาที่ ตนเองศึกษา - ทันสมัย มีคุณค่า ทันสมัย

14 กำหนดปัญหาการวิจัย คิดถึงอะไรบ้าง - สนใจปัญหาใด - ต้องการคำตอบ อย่างไร - ปัญหาลึก แคบ กว้าง เพียงใด - ข้อมูลเพียงพอหรือไม่ - ประชากร ตัวอย่างคือ ใคร - มีการวางแผนเรื่อง เงิน เวลาหรือไม่

15 กำหนดปัญหาการวิจัย คิดถึงอะไรบ้าง ( ต่อ ) - ใช้เครื่องมืออะไร สร้าง หรือพัฒนาอย่างไร - มีความรู้ ความสามารถใน เรื่องนั้น ๆ - ใช้ประโยชน์ ประยุกต์ได้ หรือไม่ - ได้ความรู้ ทฤษฎีใหม่ หรือไม่ - อยู่ในสาขาของตนหรือไม่ - ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มี คุณค่าหรือไม่

16 ข้อควร คำนึง - เลือกปัญหาช้าโดยรอให้ เรียนวิชาต่าง ๆ จบแล้ว - เลือกปัญหาที่ผู้อื่นบอก - ผู้วิจัยขาดความรู้ ความสามารถ - เลือกปัญหาที่ยากเกิน ศักยภาพ - เลือกปัญหาโดยไม่ได้คิดถึง ขั้นตอนการวิจัย

17 ข้อควรคำนึง ( ต่อ ) - ไม่รู้สถิติ - เลียนแบบปัญหาของผู้อื่น โดยที่ตนไม่เข้าใจ - ฝากความหวังไว้กับอาจารย์ ที่ปรึกษา เพื่อน บริบท - เลือกปัญหาโดยขาดทฤษฎี แนวคิด สนับสนุน - ได้ปัญหาในช่วงใกล้หมด เวลา ขาดการวางแผน

18 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา - ปัญหาการวิจัยคืออะไร - ความเป็นมาของปัญหา - รู้ได้อย่างไรว่าเป็นปัญหา (Indicator), Criteria, WHO บอก - ความสำคัญของปัญหาจะ เกิดประโยชน์ ? - ไม่ทำวิจัยแล้วจะ วิกฤตอย่างไร - ไม่ทำวิจัยแล้วจะ เสียหายอย่างไร - จำเป็นหรือไม่ที่ต้อง แก้ไข

19 - ปัญหานี้จะแก้ไขได้ อย่างไร ( วิธีแก้ไข ) - เกิดกับใคร จะแก้ไข ใคร - ทำ HOW ได้คำตอบ - เงิน - คน - เวลา ฯลฯ ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา ( ต่อ )

20 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา กล่าวถึงความเป็นมา, สภาพ ปัญหาในปัจจุบัน แนวคิด ของผู้เชี่ยวชาญ, ผลงานวิจัย, รายงาน แสดงให้เห็นว่ายังขาดข้อมูล ที่เป็นคำตอบไม่เฉพาะเจาะจง ในตัวปัญหา ชี้ให้เห็นว่าควรทำเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ ปัจจุบัน ช่วยเสริมให้สมบูรณ์ ชี้ให้เห็นว่าจำเป็นเร่งด่วน

21 ทราบได้อย่างไรว่าเป็น ปัญหาหรือต้องการ พัฒนาหรือไม่ - สังเกตพฤตกรรม นักเรียน - ทดสอบผลสัมฤทธิ์ - ลองให้นักเรียนปฏิบัติ - ประเมินความรู้ ความ เข้าใจ ความสามารถ

22 มีปัญหาอะไร แก้ปัญหา อย่างไร จะแก้ปัญหากับ ใคร ทำเรื่อง อะไร ทำเพื่ออะไร คาดหวังผลที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไร

23 SOURCES OF PROBLEMS - in the classroom, school, community - Technological Changes - Curriculum development

24 SOURCES OF PROBLEMS ( ต่อ ) -Graduate academic experience -Classroom lecture -Class discussion -Seminar reports -out of class -exchange of ideas with professor, advisor -Reading assignments in textbooks, research report, term papers -Journals


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดปัญหาการวิจัย (Determining of Research Problem)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google