งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น นำ KM ไปใช้ 1. ระดับศูนย์เขต 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างศักยภาพ ชมรมเด็กไทยทำได้ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น นำ KM ไปใช้ 1. ระดับศูนย์เขต 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างศักยภาพ ชมรมเด็กไทยทำได้ วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น นำ KM ไปใช้ 1. ระดับศูนย์เขต 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างศักยภาพ ชมรมเด็กไทยทำได้ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2550 ห้อง KM * สมาชิกประกอบด้วย ครูและเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข 8 จังหวัด จำนวน 40 คน * สรุปประเด็น – ปัจจัยความสำเร็จ / ไม่สำเร็จ – แนวทางการดำเนินการแก้ไข

2 1.2 การประชุมวิชาการ “ ตลาดความรู้สู่สังคม อยู่ดีมีสุข ปี 2551” วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2551 ห้อง KM วัยเรียนและเยาวชน * สมาชิก 68 คน ประกอบด้วย ครู 40 คน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6 คนและศึกษานิเทศก์ 22 คน * สรุปประเด็น ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร ในหัวข้อ บุคลากร การมีส่วนร่วม นโยบาย การ สนับสนุน ชุมชน การสร้างความรู้ความเข้าใจ

3 2. ระดับจังหวัด ใช้ KM ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร - จ. ลำปาง 60 คน วันที่ 16 มิถุนายน 51 จ. พะเยาครั้งที่ 1. 42 คน ครั้งที่ 2 54 คน วันที่ 17,18 มิถุนายน 51 จ. เชียงราย 46 คน วันที่ 20 มิถุนายน 51 - สมาชิก ประกอบด้วย ครู, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็น องค์ความรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น นำ KM ไปใช้ 1. ระดับศูนย์เขต 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างศักยภาพ ชมรมเด็กไทยทำได้ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google