งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ. แม่พริก จังหวัด ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ. แม่พริก จังหวัด ลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ. แม่พริก จังหวัด ลำปาง

2 ความคาดหวังในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถาบัน พระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้า แสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเอง

3 เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่าง พอเพียง มีคุณธรรม ในการดำเนินชีวิต มีการใช้ความรู้ทางหลักวิชาการอย่างรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อ การเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

4 จัดเป็นระดับชั้น ม. ๑ – ม. ๖ ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง

5 ระดับม. ๑ – ม. ๓ วิเคราะห์สถานการณ์ใน ชีวิตประจำวัน การใช้คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อกระเป๋า การรับประทานอาหารกลาง วันที่โรงเรียน

6 การดื่มน้ำ การซื้อสินค้า การดูโทรทัศน์ การตกแต่ง ห้องเรียน การออมทรัพย์ การทำรายงาน

7 ระดับชั้น ม. ๔ – ม. ๖ สะท้อนภาพความคิด ความ เข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ “ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ”


ดาวน์โหลด ppt การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ. แม่พริก จังหวัด ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google