งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบขนาน  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบคาสแคด  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบขนาน  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบคาสแคด  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบขนาน  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบคาสแคด  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม

3 3 เนื้อหา  การเชื่อมต่อแบบคาสแคด  การเชื่อมต่อแบบอนุกรม  การเชื่อมต่อแบบขนาน  บทสรุป

4 4 การเชื่อมต่อของโครงข่ายสองพอร์ท การแบ่งโครงข่ายขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนให้เป็นวงจรขนาดย่อยหลายๆวงจรที่ต่อเชื่อมกัน โดยที่โครงข่ายขนาดย่อยที่กำหนดนี้จะเชื่อมต่อแบบวงจรสองพอร์ท  การเชื่อมต่อแบบขนาน  การเชื่อมต่อแบบอนุกรม  การเชื่อมต่อแบบคาสแคด การเชื่อมต่อแบบขนาน (Parallel connection) เลือกแอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์ในการอธิบายคุณสมบัติของวงจร

5 5 วงจรสมมูล วงจรสองพอร์ทชุด A เมื่อ วงจรสองพอร์ทชุด B เมื่อ

6 6 การเชื่อมต่อแบบอนุกรม (Series connection) เลือกอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์ในการอธิบายคุณสมบัติของวงจร

7 7 เมื่อ วงจรสมมูล วงจรสองพอร์ทชุด A วงจรสองพอร์ทชุด B เมื่อ และ

8 8 การเชื่อมต่อแบบคาสแคด (Cascade connection) เป็นการเชื่อมต่อเอาท์พุทพอร์ทของวงจรชุดหนึ่งต่อกับพอร์ทอินพุทของวงจรอีกชุดหนึ่ง โดยเลือกทรานสมิสชั่นพารามิเตอร์ในการอธิบายคุณสมบัติของวจร ทรานสมิสชั่นพารามิเตอร์รวม วงจรสมมูล เชื่อมต่อแบบคาสแคดจำนวน n ชุด ทรานสมิสชั่นพารามิเตอร์รวม

9 9 ตัวอย่างที่ 11 จงหา Z Parameter จงหา Y Parameter จงหา T Parameter และหาผลจากการนำวงจรต่อเพิ่มเป็น 2 ชุดในลักษณะการเชื่อมต่อแบบขนานและแบบคาสแคด วิธีทำ ค่าอิมพิแดนซ์พารามิเตอร์ เปิดตารางที่ 9.2

10 10 เมื่อ และ นำวงจรแทนด้วยแอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์มาต่อขนานกันเป็น 2 ชุด แอดมิดแตนซ์พารามิเตอร์รวม นำวงจรชุดนี้แทนด้วยทรานสมิชชันพารามิเตอร์ ทรานสมิชชันพารามิเตอร์รวม มาต่อคาสแคด 2 ชุด

11 11 ตัวอย่างที่ 12 กำหนดให้ I2 = 0 จงหาฟังก์ชันถ่ายโอน วิธีทำใช้ T – Matrix ในการวิเคราะห์หาคำตอบ

12 12 ฟังก์ชันถ่ายโอน

13 13 โครงข่ายสองพอร์ท บทสรุปสัปดาห์ที่ 16  ข้อจำกัดของวงจรสองพอร์ท  การเชื่อมต่อวงจรที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนตั้งแต่สองพอร์ทขึ้นไป จะทำการแทนด้วยโครงข่ายสองพอร์ทในรูปแบบการเชื่อมต่อแบบต่างๆ  ในวงจรจะต้องไม่มีแหล่งจ่ายอิสระอยู่ภายในวงจร  สภาวะเริ่มต้นการทำงานของวงจรเป็นศูนย์  การเชื่อมต่อแบบขนาน  การเชื่อมต่อแบบอนุกรม  การเชื่อมต่อแบบคาสแคด

14 14 สอบย่อยครั้งที่ 2


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบขนาน  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบคาสแคด  สามารถหาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google