งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 1 152-315 Signal and System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 1 152-315 Signal and System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 1 152-315 Signal and System

2 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 2 สัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องหรือ สัญญาณเวลาเต็มหน่วย  สัญญาณที่กำหนดค่าของสัญญาณที่บางค่าของเวลาเท่านั้น  สัญญานอินพุตเป็นปริมาณที่ส่งเข้าสู่ตัวระบบเป็นครั้งๆเรียงติดต่อกัน ในรูปของลำดับตัวเลข (Sequence of number)  ปริมาณตัวใดเกิดก่อนหลังเรียงกันอย่างไรถูกกำกับด้วยตัวแปรเวลา  ตัวแปร n แทนตัวแปรเวลา ที่ n เป็นเลขจำนวนเต็มเขียนในวงเล็บ [ ] ตามหลังสัญลักษณ์ของปริมาณนั้นๆ

3 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 3 พิจารณาจำนวนเงินฝากที่พนักงานได้รับในแต่ละครั้งในช่วงเวลาเช่น 9.00-12.00 น. ตัวอย่าง ต่อมาที่เวลา 10.10 น. มีผู้มาฝากเงิน 200 บาทมีเวลาเต็มหน่วย n=1 ที่เวลา 9.20 น. มีผู้มาฝากเงิน 100 บาทโดยใช้เวลานี้เป็นเวลาอ้างอิงมีเวลาเต็มหน่วย n=0 ในครั้งต่อไปจะเป็นเวลา n=3,4,.. ที่เวลา 10.30 น. มีผู้มาถอนเงิน 300 บาทมีเวลาเต็มหน่วย n=2 สำหรับก่อนเวลา 9.20 น. กำหนดให้เวลาเต็มหน่วยเป็น n=-1,-2,..

4 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 4 x[-2] = 4 x[-1] = -2 x[0] = 1 x[1] = -2.5 x[2] = 1.8 … วิธีเขียนแต่ละพจน์ของลำดับมีค่าเท่าไรบอก ได้ 2 วิธี 1. เขียนบอกทีละพจน์ว่ามีค่าเท่าไร 2. เขียนเป็นตัวเลขเรียงติดต่อกันแต่ทำ เครื่องหมายเพื่ออ้างอิงว่าจำนวนไหนเป็น พจน์ที่เท่าไร x[n] = {4, -2, 1, -2.5, 1.8} n=0 x[n] = {4, -2, 1, -2.5, 1.8} หรือ

5 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 5 3. เขียนแทนด้วยกราฟ หรือ

6 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 6 การแปลงสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง  การแปลงทางเวลา 1. การพับกลับทางเวลา เกิดจากการพับกลับทางเวลาของสัญญาณ สัญญาณ กำหนดให้ตำแหน่งเวลา เป็นจุดอ้างอิง สัญญาณ เกิดจากการสลับที่กันของข้อมูลของสัญญาณ ระหว่างตำแหน่งเวลาค่าบวกและตำแหน่งเวลาค่าลบ

7 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 7 2. การเลื่อนทางเวลา เกิดจากการเลื่อนทางเวลาของสัญญาณ ไปทางขวามือตามแกนเวลาด้วยเวลา วินาที, สัญญาณ การหน่วงทางเวลา (time delay) เป็นจำนวนเต็มบวก การล่วงหน้าทางเวลา (time advance) เกิดจากการเลื่อนทางเวลาของสัญญาณ ไปทางซ้ายมือตามแกนเวลาด้วยเวลา วินาที, สัญญาณ เป็นจำนวนเต็มลบ

8 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 8 3. การ สเกลเวลา  สัญญาณเกิดจากการสเกลทางเวลาของสัญญาณ ด้วยค่าคงที่เท่า วินาทีเป็นจุดอ้างอิง  ให้จุดเวลา  การ interpolation  เกิดจากการยืดเวลาของเป็นเท่าทั้งด้าน จำนวน มีค่าเป็นค่าบวกและค่าลบ  แทรกข้อมูลค่าที่เหมาะสมซึ่งเลือกไว้แล้วเข้าไประหว่างข้อมูลของ  การ decimation  สัญญาณ เกิดจากการบีบกดทางเวลาของ เข้ามาเท่าทั้งด้าน เท่าจำนวนเต็มของ ไว้ มีค่าเป็นค่าบวกและค่าลบโดยการเลือกข้อมูลที่เวลาเป็นค่า ถ้า

9 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 9 ตัวอย่าง กำหนดให้สัญญาณ จงหา วิธีทำ จาก

10 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 10 ตัวอย่าง กำหนดให้สัญญาณ จงหาสัญญาณ วิธีทำ

11 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 11 วินาทีเป็นการล่วงหน้าทางเวลาทำให้เกิดสัญญาณ

12 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 12 ตัวอย่าง กำหนดให้สัญญาณ จงหาสัญญาณ โดยการแทรกข้อมูลและ วิธีทำ จาก

13 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 13  การแปลงทางขนาด 1. การพับกลับทางขนาด (amplitude folding) ข้อมูลที่เป็นค่าบวกพลิกกลับเป็นข้อมูลค่าลบหรือ จากข้อมูลที่เป็นค่าลบพลิกกลับเป็นข้อมูลค่าบวก 2. การเลื่อนทางขนาด (amplitude shifting) เกิดจากการยกระดับทางขนาดของสัญญาณ ลงมา หน่วย เกิดจากการยกระดับทางขนาดของสัญญาณ ขึ้นไป หน่วย ถ้า

14 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 14 เมื่อ เกิดจากการลดขนาดของสัญญาณ ลง เท่า 3. การสเกลขนาด (amplitude scaling) เมื่อ เกิดจากการขยายขนาดของสัญญาณ ขึ้น เท่า  การลดทอนสัญญาณ (signal attenuation)  การขยายสัญญาณ (signal amplification)

15 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 15 ตัวอย่าง กำหนดให้สัญญาณ จงหาสัญญาณ วิธีทำ จากสัญญาณ การพลิกกลับสัญญาณ

16 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 16 ตัวอย่าง กำหนดให้สัญญาณ จงหาสัญญาณ และ วิธีทำ จาก การเลื่อนทางขนาดยกระดับทางขนาดของสัญญาณ ขึ้นไป 1 หน่วย หา และหา การเลื่อนทางขนาดลดระดับทางขนาดของสัญญาณ ลงไป 0.5 หน่วย

17 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 17 ตัวอย่าง กำหนดให้สัญญาณ จงหาสัญญาณ และ วิธีทำ จาก

18 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 18 เกิดจากการลดทอนสัญญาณ ลง 0.5 เท่า เกิดจากการขยายขนาดของ ขึ้น 1.5 เท่า

19 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 19 ตัวอย่าง กำหนดให้สัญญาณ จงหา วิธีทำ จาก  การแปลงทางเวลา 1. การล่วงหน้า 2 วินาที 2. การพับกลับ  การแปลงทางขนาด 1. การพับกลับ 2. การขยาย 2 เท่า 3. การยกขึ้น 0.5 หน่วย

20 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 20 รูปที่ 11.19 ( จ ) สัญญาณ

21 Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 21 ตารางตรวจสอบค่าของสัญญาณ คำตอบมีค่าเท่ากัน


ดาวน์โหลด ppt Assf.Prof. Wipavan Narksarp Siam University 1 152-315 Signal and System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google