งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราตายโรคเบาหวาน ( แสนประชากร ) จำนวน ( คน ). 70 00 650 0 61 02 719 3 69 09 700 8 71 87 655 2 63 89 713 2 72 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราตายโรคเบาหวาน ( แสนประชากร ) จำนวน ( คน ). 70 00 650 0 61 02 719 3 69 09 700 8 71 87 655 2 63 89 713 2 72 22."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 อัตราตายโรคเบาหวาน ( แสนประชากร ) จำนวน ( คน ). 70 00 650 0 61 02 719 3 69 09 700 8 71 87 655 2 63 89 713 2 72 22

10 อัตราตายโรคความดันโลหิตสูง ( แสนประชากร ) จำนวน ( คน ). 339 5 28 01 313 7 23 24 227 7 21 45 206 6 22 47 20 86 22 73 343 0 31 41

11 อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด ( แสนประชากร ) จำนวน ( คน ). 607 6 73 33 990 2 899 9 963 0 101 58 110 53 113 31 110 64 110 06 124 66 130 91

12 อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ ( แสนประชากร ) จำนวน ( คน ). 923 3 11 29 7 160 84 167 82 134 78 11 19 8 259 90 262 66 267 06 35 08 0 385 66 407 36

13 อัตราป่วยโรคเบาหวาน ( แสนประชากร ) จำนวน ( คน ). 1.5 11 1.8 71 2.1 31 2.4 71 2.7 73 3.3 41 3.7 22 3.8 85 5.0 41 5.4 96 4.9 64 6.1 07

14 อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง ( แสนประชากร ) จำนวน ( แสนคน ). 1.5 38 1.8 71 2.1 67 2.6 56 3.0 76 3.7 55 4.4 53 4.9 48 6.9 17 7.5 43 6.9 43 9.0 05

15 อัตราป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ( แสนประชากร ) จำนวน ( แสนคน ). 0.6 27 0.7 73 0.9 15 1.0 34 1.1 23 1.3 25 1.4 95 1.5 91 1.9 77 2.1 80 1.9 58 2.3 76

16 อัตราป่วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ ( แสนประชากร ) จำนวน ( แสนคน ). 0.6 27 0.7 47 0.8 37 0.9 51 0.9 88 1.1 93 1.1 75 1.2 45 1.5 54 1.7 31 1.6 21 2.0 31

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2

29 โดย นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

30 วิสัยทัศน์ ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างยั่งยืน

31 เป้าและเป้าหมาย มาตรการด้านกำลังคนแสดงถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กำลังคนอย่างเหมาะสมและถูกต้องและแสดงถึงความ รับผิดชอบของหน่วยงาน มาตรการด้านกำลังคนแสดงถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กำลังคนอย่างเหมาะสมและถูกต้องและแสดงถึงความ รับผิดชอบของหน่วยงาน รูปแบบของสภาพการจ้างงานที่นอกเหนือจากรูปแบบ ข้าราชการ เช่น การเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องต่อภาระงานโดยเป็นรูปแบบที่สามารถจูงใจ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ทำงานตลอดจนเกิดแรงจูงใจ ในการทำงาน รูปแบบของสภาพการจ้างงานที่นอกเหนือจากรูปแบบ ข้าราชการ เช่น การเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องต่อภาระงานโดยเป็นรูปแบบที่สามารถจูงใจ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ทำงานตลอดจนเกิดแรงจูงใจ ในการทำงาน ระบบการทำงานและติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในทุกส่วนที่ สามารถอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนจนได้รับความพึงพอใจ การสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในโครงการต่างๆที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนและทันเวลา

32 กลยุทธ์ในการทำงาน การปรับโครงสร้างทางด้านการเงินการคลังเพื่อสร้างดุลภาพของรายได้ และรายจ่ายของการเงินการคลังระยะยาว ทั้งระดับมหภาค ภูมิภาค และ ระดับหน่วยบริการที่เหมาะสมกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง รวมทั้งสามารถ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ ชัดเจน พัฒนากำลังคนภาครัฐด้านสาธารณสุขให้มีสภาพงาน การจ้างงานที่ดี ขึ้น ความรับผิดชอบในงานที่ชัดเจน ได้รับความดูแลจากผู้บังคับบัญชา จนทำให้สามารถจูงใจให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพและ ประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นคง และขวัญกำลังใจมีความสุขในการ ทำงานอีกทั้งให้เกิดความรู้ความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นโดยใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาเสริม พัฒนากำลังคนภาครัฐด้านสาธารณสุขให้มีสภาพงาน การจ้างงานที่ดี ขึ้น ความรับผิดชอบในงานที่ชัดเจน ได้รับความดูแลจากผู้บังคับบัญชา จนทำให้สามารถจูงใจให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพและ ประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นคง และขวัญกำลังใจมีความสุขในการ ทำงานอีกทั้งให้เกิดความรู้ความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นโดยใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาเสริม เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีสุขภาพโลก ทั้งระดับภูมิภาค เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community: AEC, APSC, ASCC)และระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและ ประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับโลก

33 ภาพรวมแผนกำลังคนกระทรวง สาธารณสุข ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ ทิศทาง นโยบาย กำลังคน ปัจจุบัน กำลังคนใน ปี ๒๕๖๐ กำลังคนที่ ขาด ยุทธศาสตร์ กำลังคน แผนบริหาร จัดการ ตัวชี้วัด ติดตาม ประเมินผล

34 กำลังคนในปี ๒๕๖๐ เกณฑ์ 1. มาตรฐาน ประชากรสำหรับ บริการพื้นฐาน 2. ภาระงาน 3. มาตรฐาน วิชาชีพ 4. Service plan 5. แนวโน้มสุขภาพ ภาระโรค วิธีการ 1. Delphi 2. Trend analysis 3. Health demand 4. Service target อัตรากำลัง 1. สายงาน 2. โครงสร้าง 3. ภารกิจ Avg ratio for MOPH

35 กำลังคนที่ขาด สาย งาน แพทย์ พยาบา ล อื่นๆ ภาระกิ จ รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรค อื่นๆ โครงส ร้าง ส่วนกล าง ส่วน ภูมิภาค รพศ รพช รพ สต พื้นที่ เมือง ชนบท ขาด แคลน ไม่มี ใคร อยาก อยู่

36 ยุทธศาสตร์กำลังคน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ แก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนตามสาขา ภารกิจ ที่เร่งด่วน รักษากำลังคนที่มีอยู่ ปรับกระบวนทัศน์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ ตระหนัก เรื่องกำลังคน ปรับประสิทธิภาพระบบข้อมูล สารสนเทศ ด้านกำลังคน

37 แผนบริหารจัดการ กำลังคน สาธารณสุข ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ลดส่วนเกิน พื้นที่ขาดแคลน ห่างไกล ภาระงานเกิน แผนการ กระจาย บุคลากร ข้าราชการต่อลูกจ้างชั่วคราว > 80:20 = 90:10 อัตราว่าง เกษียณ แผนการบรรจุ ค่าตอบแทน ความมั่นคง การได้เป็นข้าราชการ ความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน แผนการรักษา บุคลากร

38 แนวทางการกระจาย กำลังคน สธ อัตรากำลัง ทั้งหมด อัตรากำลัง 12 พวง บริการ กระจายสู่ สถานบริการ ตามเกณฑ์ ประชากร ภาระงาน Service plan อื่นๆ ประชากร ภาระงาน Service plan อื่นๆ

39 ตัวชี้วัด กำกับ ติดตาม ประเมินผล Increase facility Personal Infrastructrue Information system Service & Product delivery ประชาชน เข้าถึงบริการ บริการ และ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ แข็งแรง ตัวชี้วัด กำกับ ติดตาม ประเมินผล

40 อัตรากำลังกระทรวงสาธารณสุข (1 มกราคม 2555) 1. ข้าราชการ183,624อัตรา 2. พนักงานราชการ6,026อัตรา 3. ลูกจ้างประจำ 35,027อัตรา 4. ลูกจ้างชั่วคราว 4.1 จ้างด้วยเงินงบประมาณ77อัตรา 4.2 จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (บำรุง) 138,106 อัตรา รวม 362,860 อัตรา 18/12/5540

41 ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาลูกจ้างชั่วคราว โดยกระทรวงสาธารณสุข ความต้องการเพิ่มใหม่ในช่วง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556 – 2558) จาก จำนวนลูกจ้างในระบบ 30,188 อัตรา ขอตำแหน่งข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา ขอเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข 25% 7,547 อัตรา 18/12/5541

42 18/12/5542 1. จัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ให้สำนักงาน ปลัดกระทรวง ปีงบประมาณ 2556 – 2558 รวม 30,188 อัตรา เฉลี่ยปีละ 7,547 อัตรา 2. ปีงบประมาณ 2556 ได้รับการจัดสรร 2.1 อัตราที่จะบรรจุแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร 2,947 อัตรา 2.2 อัตราใหม่สำหรับข้าราชการ 7,547 อัตรา รวม 10,494 อัตรา มาตรการเร่งด่วน (ระยะสั้น)

43 18/12/5543 3. ปีงบประมาณ 2557 – 2558 จะพิจารณา จัดสรรอัตราเพิ่มให้ปีละ 7,547 อัตรา โดยแยก นักเรียนทุน 3 สายงาน (แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัช) ออกต่างหาก มาตรการเร่งด่วน (ระยะสั้น)

44 18/12/5544 เงื่อนไข การจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้ พิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลน กำลังคนในเครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

45 18/12/5545 เกณฑ์การจัดสรร 1. รพ.สต. 2. รพ.ทั่วไปในเขตทุรกันดาร 3. รพ.ชุมชนเปิดใหม่ 4. รพ.ที่ขาดสภาพคล่อง

46 18/12/5546 5. รพ.ทั่วไปที่มีภาระงานหนัก 6. หน่วยงานที่มีภารกิจพิเศษ เช่น การ บริการเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก การเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบต่างๆ รวมถึงเรื่องยาเสพติด เกณฑ์การจัดสรร ทั้งนี้จะคำนึงถึงเรื่องอายุงานและ การประเมินผลงานรายบุคคลด้วย

47 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt อัตราตายโรคเบาหวาน ( แสนประชากร ) จำนวน ( คน ). 70 00 650 0 61 02 719 3 69 09 700 8 71 87 655 2 63 89 713 2 72 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google