งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วย บริการจังหวัดสุโขทัย ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วย บริการจังหวัดสุโขทัย ปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วย บริการจังหวัดสุโขทัย ปี 2557

2 นโยบาย การปรับลดค่าใช้จ่าย ของจังหวัดสุโขทัย 1. ต้นทุนยา ลดลง 10 % 2. ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์ ลดลง 10% 3. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลดลง 20% 4. ต้นทุนค่าแรงตามเพิ่มขึ้นตามจริง ยกเว้น ค่าจ้างชั่วคราวเพิ่มไม่เกิน 10% 5. ค่าใช้สอย ลดลง 5% 6. ค่าสาธารณูปโภค เท่ากับ ปี 2556 7. ค่าวัสดุใช้ไป ลดลง 5% 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ไม่เกิน 10%

3 ต้นทุนยา ลดลง 10% จากปี 2556 หมายเหตุ รพ. สุโขทัย ไม่สามารถลดลงได้ 10% ตามหลักเกณฑ์ เนื่องจาก มีต้นทุนยา ในปี 2556 ที่ต่ำ อยู่แล้ว

4 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ ลดลง 10% จากปี 2556 รพ. สุโขทัย สามารถลดลงได้ 13.55%

5 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลดลง 20% จากปี 2556 รพท. สุโขทัย และ รพท. ศรีสังวรสุโขทัย ไม่สามารถลดลงได้ 20% ตามหลักเกณฑ์

6 รวมค่าแรงตามที่เพิ่มขึ้นจริง ยกเว้นค่าจ้าง ชั่วคราว เพิ่มไม่เกิน 10% ค่าแรงประกอบด้วย 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2. ค่าจ้างชั่วคราว 3. ค่าตอบแทน 4. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น รพ. ศรีสังวรและบ้านด่าน เพิ่ม น้อยกว่า 10% สุโขทัย และศรีสัชฯ เพิ่มมาก ว่า 10% รพ. ศรีสังวรและบ้านด่าน เพิ่ม น้อยกว่า 10% สุโขทัย และศรีสัชฯ เพิ่มมาก ว่า 10%

7 ค่าใช้สอย ลดลง 5% จากปี 2556 รพ. สุโขทัย ลดค่าใช้สอยได้มากกว่า 5 % ศรีสังวร มี ค่าใช้สอยเพิ่ม 42.97 %

8 ค่าสาธารณูปโภค เท่ากับ ปี 2556 รพท. สุโขทัย เพิ่ม 9.05 % ศรีสังวร เพิ่มเล็กน้อย

9 ค่าวัสดุ ลดลง 5% จากปี 2556 รพ. สุโขทัยและ ศรีสังวร ลดค่าวัสดุได้มากกว่า 5 %

10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ไม่เกิน 10% ทุกแห่งควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ไม่เกิน เกณฑ์

11 แผนการเพิ่มรายได้ 1. เพิ่มบริการไตเทียม จากวันละ 2 รอบเป็น 3 รอบ 2. เพิ่มอัตราค่าห้องพิเศษ เทียบเคียงกับ รพท. อื่น คาดว่าจะ ได้ส่วนเกินเพิ่มขึ้น 3. เพิ่มเตียง ICU ทำให้ DRG เพิ่ม 4. จัดบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 1. เพิ่มบริการไตเทียม จากวันละ 2 รอบเป็น 3 รอบ 2. เพิ่มอัตราค่าห้องพิเศษ เทียบเคียงกับ รพท. อื่น คาดว่าจะ ได้ส่วนเกินเพิ่มขึ้น 3. เพิ่มเตียง ICU ทำให้ DRG เพิ่ม 4. จัดบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รพ. ศรีสังวร ฯ

12 ปัญหาและอุปสรรค จังหวัดสุโขทัย อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ CFO นโยบาย อาจยังไม่ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วย บริการจังหวัดสุโขทัย ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google