งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ สำหรับ รพ. สต. ปี 2556. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ รพ. สต. ปี 2556  คณะกรรมการบริหารงบประมาณของ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ สำหรับ รพ. สต. ปี 2556. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ รพ. สต. ปี 2556  คณะกรรมการบริหารงบประมาณของ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ สำหรับ รพ. สต. ปี 2556

2 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ รพ. สต. ปี 2556  คณะกรรมการบริหารงบประมาณของ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556  นพ. ปรีชา สิริจิตราภรณ์ เป็นประธาน  กรรมการ ประกอบด้วย 1. ต้วแทน ผอ. รพช. 5 ท่าน 2. ตัวแทน หัวหน้ากลุ่มงาน - สสจ. ชม. 5 ท่าน 3. ตัวแทน สสอ. 5 ท่าน

3 ตัวแทน สาธารณสุขอำเภอ 5 ท่าน 1. นายทอง พันทอง สาธารณสุขอำเภอสันทราย 2. นายณรงค์เดช สมควร สาธารณสุขอำเภอฝาง 3. นายทวีศิลป์ ชัยชนะ สาธารณสุขอำเภอหางดง 4. นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์ สาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม 5. นายสุเทพ ตาพรหม สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ

4 วิเคราะห์ ปัญหา ปัญหาที่พบ 1. รพ. สต. ขาดงบประมาณดำเนินการ 2. สถานการณ์การเงิน ของหน่วยบริการ ขาดสภาพคล่อง - สปสช. ไม่เพิ่มค่าหัวประชากร 3 ปี (2,895.60 บาท / ปชก.) - รัฐบาลเพิ่มเงิน วุฒิปริญญาตรี = 15,000 - มีภาระหนี้สิ้นการส่งต่อผู้ป่วยไปรับ บริการ ณ หน่วยบริการอื่น 3. อื่นๆ

5 ภาระหนี้สิ้นของหน่วยบริการ จ. เชียงใหม่ ประเภทบริการปีงบ 55 ปีงบ 56 ประมาณ 8 เดือน OPD_ER 7,389,9604,916,750 OPD_REFER 125,595,776 69,657,712 CT/MRI/Angiogram 37,860,97523,150,380 สถาบันเด็กฯ 1,905,2331,940,231 มาตรา 7 12,514,30913,248,489 รวมทั้งสิ้น 185,266,253112,913,562

6 แนวทางการแก้ปัญหา แบ่งเป็น 2 ระยะ 1. ระยะสั้น ปีงบ 56 ( ตค. 55- กย.56) ก. กำหนดจำนวนบุคลากร ตามขนาด รพ. สต. ข. กำหนดประเภทค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงานที่สนับสนุน รพ. สต. ค. กำหนดแหล่งงบประมาณที่ สนับสนุนการดำเนินงาน รพ. สต. ง. กำหนดวิธีการสนับสนุนการ ดำเนินงาน รพ. สต.

7 ก. การปรับจำนวนบุคลากร ตามขนาด รพ. สต.(S/M/L) ขนาด รพ. สต. จำนวน เจ้าหน้าที่ + ลูกจ้าง รวม ( คน ) หมายเหตุ S44 จ้างลูกจ้างทั่วไปได้ 1 M155 จ้างลูกจ้างทั่วไปได้ 1 ประชากรไม่เกิน 5,000 คน M266 จ้างลูกจ้างทั่วไปได้ 1 ประชากรมากกว่า 5,000 คน L88 จ้างลูกจ้างทั่วไปได้ 2 หมายเหตุ – หากมีความจำเป็นจ้างลูกจ้างเพิ่ม ให้มีการ บริหารจัดการภายใน รพ. สต. เอง - ลูกจ้างทั่วไป ไม่รวมถึง พสอ. และลูกจ้าง นักเรียนทุน

8 ข. กำหนดประเภทค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงานที่สนับสนุน รพ. สต. ค่าตอบแทนค่า สาธารณูปโภ ค ค่าใช้สอย - ค่าตอบแทนนอก เวลา (OT) - ค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว - ค่าตอบแทนเบี้ย เลี้ยงเหมาจ่าย - ค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา - ค่าโทรศัพท์ - ค่าบริการ internet - ค่าวัสดุทั่วไป / วัสดุสำนักงาน

9 ค. แนวคิด – การกำหนดแหล่ง งบประมาณที่สนับสนุน การดำเนินงาน รพ. สต. 1. on-top 2. งบ PP 3. เงินตามผลงานต่างๆ เช่น - OP/IP individual - P&P คุณภาพบริการระดับปฐมภูมิ - แพทย์แผนไทย อาจจะ 50:50 ผลงาน : งบดำเนินการ รพ. สต.

10 ค. สรุป - งบที่นำมาสนับสนุนจริง ประจำปี 56 ประเภทงบประมาณ สนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP รายบุคคล P&P คุณภาพบริการระดับปฐมภูมิ ( ตาม ตัวชี้วัด ) ส่งเสริมบริการปฐมภูมิ (on- top) PPE _Quality Performance (7.50) โครงการ PP_ รพ. สต. หน่วยละ 80,000

11 แหล่ง งบประมาณ อื่น  เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ในกรณีลูกจ้าง ที่เป็น นักเรียนทุน / พสอ. ได้รับจัดสรร จากงบเหมาจ่ายรายหัว โดย สปสช. ได้จัดสรรผ่าน CUP  ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ให้เบิกจากเงิน งบประมาณ โดยรอคำสั่งของกระทรวง สาธารณสุข  ค่า Internet ได้รับสนับสนุนจาก กระทรวง ICT แล้ว  ปฏิบัติงานล่วงเวลา (OT) หากมีการ ปฏิบัติงานจริง ให้เบิกได้ไม่เกิน 6,000 บาท / เดือน

12 ง. กำหนดวิธีการสนับสนุนการ ดำเนินงาน รพ. สต. แบ่งเป็น 4 ไตรมาส  ไตรมาส 1 ( ตค. – ธค. 55) 1.1 ในระยะที่เกิดวิกฤตทางการเงิน ขอให้ทุก หน่วยบริการ งด - การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ หรือต่างจังหวัด - การซื้อครุภัณฑ์ / ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างหรือ ปลูกสร้างใหม่ ยกเว้น การใช้งบ ลงทุน ให้เป็นไปตามแผนงบลงทุน 1.2 ให้หน่วยบริการ (CUP) จ่าย - เงินเดือนลูกจ้าง และ OT เจ้าหน้าที่ของ รพ. สต. แต่ละแห่ง ตามความ เป็นจริง เพราะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นไปแล้ว - ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆแบบ เหมาจ่าย เป็นเงิน 5,000 บาท / เดือน * 3 เดือน 15,000 บาท

13 • ไตรมาส 2 ( มค.– มีค. 56)  สนับสนุน ร้อยละ 90 ของจำนวนเงิน ที่ สนับสนุน ในไตรมาส 1

14 • ไตรมาส 3-4 ( เมย.- กย.56) ประเภทงบประมาณจำนวนเงิน PPE_Quality Performance (7.50) 12,531,429.17 งบส่งเสริมบริการปฐมภูมิ (on- top) 23,907,862.00 งบ OP Individual data 5,469,903.32 งบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับตำบล 21,360,000.00 รวมทั้งสิ้น 63,269,194.49

15 *** รายละเอียดการจัดสรรเงิน ไตรมาส 3-4 *** ให้ คปสอ. พิจารณาปรับ เกลี่ย เงิน 4 ประเภท แบบ “ เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ย สุข ” ระหว่างหน่วยบริการใน พื้นที่ ( รพ. สต.)

16 2. ระยะยาว 2.1 พัฒนาขีดความสามารถ ของ รพ. สต. 2.2 มีการกระจายบุคลากร 2.3 กำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงาน 2.4 จัดสรรงบประมาณต้องเหมือนกัน เป็น มาตรฐานเดียวกัน ทั้งจังหวัด แบบเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ร่วมกัน เริ่มมีการวางแผน – เก็บข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงาน ปี 2557 โดย นพ. เติมชัย เต็มยิ่งยง


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ สำหรับ รพ. สต. ปี 2556. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ รพ. สต. ปี 2556  คณะกรรมการบริหารงบประมาณของ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google