งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการออกใบรับรอง ทัศนา จันทร์ลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ชัชฎาภรณ์ ชัยพรม สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการออกใบรับรอง ทัศนา จันทร์ลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ชัชฎาภรณ์ ชัยพรม สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการออกใบรับรอง ทัศนา จันทร์ลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ชัชฎาภรณ์ ชัยพรม สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

2 หนังสือรับรองเงินเดือน

3 การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ผู้ขอ เจ้าหน้าที่งานรับรองเงินเดือน หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานบุคคล ขอหนังสือรับรอง ตั้งเรื่องเสนออนุมัติ

4 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่องรอพิจารณา ผอ.เขต ลงนาม เรื่องรอพิจารณา อนุมัติ

5 ข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขอ อนุมัติ ผอ.เขต/ รอง ผอ.เขต
เจ้าหน้าออกใบรับรองลงรับหนังสือรับรอง จบการทำงาน

6 ผู้ขอหนังสือรับรองฯ 1. ผู้ขอเข้าระบบเพื่อขอใบรับรอง

7 2. คลิกเลือกงานออกใบรับรอง

8 3. เลือกประเภทขอหนังสือรับรอง

9

10 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง

11 5. คลิกเลือกค้นหาหนังสือรับรองที่ขอ

12 เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองเงินเดือน
1. เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองเงินเดือนเข้าระบบ

13 2. คลิกเลือกหนังสือรับรองเพื่อตั้งเรื่อง

14 3. คลิกเลือกปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

15 4. คลิกตั้งเรื่องเพื่อเสนอต่อไปยังหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

16

17 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าระบบ

18 2. คลิกเลือกหนังสือรับรอง

19 3. ตั้งเรื่องเพื่อเสนอไปยังรอง ผอ.เขต หรือ ผอ.เขต

20

21 ผอ.เขต / รอง.ผอ.เขต 1. ผอ.เขต/รอง.ผอ.เขต เข้าระบบ

22 2. คลิกเลือกหนังสือ

23 3. คลิกเลือกพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติหนังสือ

24

25 เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองเงินเดือน
1. เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองเงินเดือน เข้าระบบเพื่อลงรับหนังสือรับรองเงินเดือน

26 2. คลิกเลือกลงรับหนังสือรับรอง

27 3. ทำการค้นหาหนังที่ลงรับเรียบร้อยแล้ว

28 หนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงิน ค่ารักษาพยาบาล

29 การขอหนังสือรับรอง การมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล
ผู้ขอ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองฯ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานการเงิน ขอหนังสือรับรอง ตั้งเรื่องเสนออนุมัติ

30 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงิน
เรื่องรอพิจารณา ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต ลงนาม เรื่องรอพิจารณา อนุมัติ

31 ข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขอ อนุมัติ ผอ.เขต/ รอง ผอ.เขต
เจ้าหน้าออกใบรับรองลงรับหนังสือรับรอง จบการทำงาน

32 ผู้ขอใบรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล
1. ผู้ขอใบรับรองฯเข้าระบบ

33 2. เลือกประเภทขอหนังสือรับรอง

34 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง

35 4. คลิกเลือกเพื่อทำการค้นหา

36 เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ รับเงินค่ารักษาพยาบาล
1. หัวหน้ากลุ่มการเงินเข้าระบบ

37 3. คลิกเลือกหนังสือเพื่อทำการตั้งเรื่อง

38 4. คลิกเลือกพิมพ์หนังสือฯ

39 5.คลิกตั้งเรื่องเพื่อเสนอไปยังหัวหน้ากลุ่มการเงิน

40

41 หัวหน้ากลุ่มการเงิน 1. หัวหน้ากลุ่มการเงินฯเข้าระบบ

42 2.คลิกเลือกหนังสือ

43 3. ตั้งเรื่องเสนอไปยัง ผอ.เขต /รอง ผอ.เขต

44

45 ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต 1. ผอ.เขต / รอง ผอ.เขต เข้าระบบ

46 2. คลิกเลือกหนังสือ

47 3. ตั้งเรื่องเสนออนุมัติหนังสือ

48

49 เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ รับเงินค่ารักษาพยาบาล
1. เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

50 2. คลิกลงรับหนังสือรับรอง

51 ข้อความแจ้งเตือนผู้ขอ ได้รับหนังสือรับรองมีสิทธิ์ รับเงินค่ารักษาพยาบาลได้รับการอนุมัติแล้ว

52 เจ้าหน้าที่เบิกสวัสดิการ
1. เจ้าหน้าที่งานเบิกสวัสดิการเข้าระบบ แล้วเลือกงานเบิกสวัสดิการ

53

54 2. คลิกค้นหาโดยเลือกชื่อหน่วยงานและคลิกชื่อบุคคล

55 3. แสดงหน้าจอข้อมูลบุคคล

56 4. คลิกแท็บข้อมูลบิดามารดาและคลิกเพิ่มข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลบิดามารดา

57 5. คลิกแท็บข้อมูลคู่สมรสแล้วคลิกเพิ่มข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลคู่สมรส

58 6. คลิกแท็บข้อมูลบุตรแล้วคลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูลบุตร


ดาวน์โหลด ppt ระบบการออกใบรับรอง ทัศนา จันทร์ลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ชัชฎาภรณ์ ชัยพรม สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google