งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการออก ใบรับรอง ทัศนา จันทร์ลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ชัชฎาภรณ์ ชัยพรม สพม.34 ( เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการออก ใบรับรอง ทัศนา จันทร์ลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ชัชฎาภรณ์ ชัยพรม สพม.34 ( เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการออก ใบรับรอง ทัศนา จันทร์ลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ชัชฎาภรณ์ ชัยพรม สพม.34 ( เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน )

2 หนังสือรับรอง เงินเดือน

3 การขอหนังสือรับรอง เงินเดือน ขอ หนังสือ รับรอง ผู้ขอ ตั้งเรื่อง เสนอ อนุมัติ เจ้าหน้าที่งานรับรอง เงินเดือน หัวหน้ากลุ่ม บริหารงาน บุคคล

4 อนุมัติ เรื่องรอ พิจารณา ลง นาม เรื่องรอ พิจารณา หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานบุคคล ผอ. เขต

5 ข้อความ แจ้ง เจ้าหน้าที่ที่ ขอ อนุมัติ เจ้าหน้าออก ใบรับรองลงรับ หนังสือรับรอง จบการ ทำงา น ผอ. เขต / รอง ผอ. เขต

6 ผู้ขอหนังสือรับรองฯ 1. ผู้ขอเข้าระบบเพื่อขอใบรับรอง

7 2. คลิกเลือกงานออกใบรับรอง

8 3. เลือกประเภทขอหนังสือรับรอง

9

10 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง

11 5. คลิกเลือกค้นหาหนังสือรับรองที่ขอ

12 1. เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองเงินเดือนเข้าระบบ เจ้าหน้าที่ออกใบรับรอง เงินเดือน

13 2. คลิกเลือกหนังสือรับรองเพื่อตั้งเรื่อง

14 3. คลิกเลือกปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

15 4. คลิกตั้งเรื่องเพื่อเสนอต่อไปยังหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

16

17 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าระบบ

18 2. คลิกเลือกหนังสือรับรอง

19 3. ตั้งเรื่องเพื่อเสนอไปยังรอง ผอ. เขต หรือ ผอ. เขต

20

21 ผอ. เขต / รอง. ผอ. เขต 1. ผอ. เขต / รอง. ผอ. เขต เข้าระบบ

22 2. คลิกเลือกหนังสือ

23 3. คลิกเลือกพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติหนังสือ

24

25 1. เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองเงินเดือน เข้าระบบเพื่อลงรับหนังสือรับรองเงินเดือน เจ้าหน้าที่ออกใบรับรอง เงินเดือน

26 2. คลิกเลือกลงรับ หนังสือรับรอง

27 3. ทำการค้นหาหนังที่ลงรับเรียบร้อยแล้ว

28 หนังสือรับรองการ มีสิทธิ์รับเงิน ค่ารักษาพยาบาล

29 การขอหนังสือรับรอง การมีสิทธิ์รับเงินค่า รักษาพยาบาล ขอ หนังสือ รับรอง ผู้ขอ ตั้งเรื่อง เสนอ อนุมัติ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือ รับรองฯ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงาน การเงิน

30 อนุมั ติ เรื่องรอ พิจารณา ลง นาม เรื่องรอ พิจารณา หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานการเงิน ผอ. เขต / รอง ผอ. เขต

31 ข้อความ แจ้ง เจ้าหน้าที่ที่ ขอ อนุมัติ เจ้าหน้าออก ใบรับรองลงรับ หนังสือรับรอง จบการ ทำงา น ผอ. เขต / รอง ผอ. เขต

32 1. ผู้ขอใบรับรองฯเข้าระบบ ผู้ขอใบรับรองการมีสิทธิ์รับเงิน ค่ารักษาพยาบาล

33 2. เลือกประเภทขอหนังสือรับรอง

34 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง

35 4. คลิกเลือกเพื่อทำการค้นหา

36 เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการ มีสิทธิ์ รับเงินค่ารักษาพยาบาล 1. หัวหน้ากลุ่มการเงินเข้าระบบ

37 3. คลิกเลือกหนังสือเพื่อทำการตั้งเรื่อง

38 4. คลิกเลือกพิมพ์หนังสือฯ

39 5. คลิกตั้งเรื่องเพื่อเสนอไปยังหัวหน้า กลุ่มการเงิน

40

41 1. หัวหน้ากลุ่มการเงินฯเข้าระบบ หัวหน้ากลุ่มการเงิน

42 2. คลิกเลือกหนังสือ

43 3. ตั้งเรื่องเสนอไปยัง ผอ. เขต / รอง ผอ. เขต

44

45 ผอ. เขต / รอง ผอ. เขต 1. ผอ. เขต / รอง ผอ. เขต เข้าระบบ

46 2. คลิกเลือกหนังสือ

47 3. ตั้งเรื่องเสนออนุมัติ หนังสือ

48

49 เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการมี สิทธิ์ รับเงินค่ารักษาพยาบาล 1. เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

50 2. คลิกลงรับหนังสือรับรอง

51 ข้อความแจ้งเตือนผู้ขอ ได้รับหนังสือ รับรองมีสิทธิ์ รับเงินค่ารักษาพยาบาลได้รับการ อนุมัติแล้ว

52 1. เจ้าหน้าที่งานเบิกสวัสดิการเข้าระบบ แล้ว เลือกงานเบิกสวัสดิการ เจ้าหน้าที่เบิกสวัสดิการ

53

54 2. คลิกค้นหาโดยเลือกชื่อหน่วยงานและคลิกชื่อบุคคล

55 3. แสดงหน้าจอข้อมูลบุคคล

56 4. คลิกแท็บข้อมูลบิดามารดาและคลิกเพิ่มข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลบิดามารดา

57 5. คลิกแท็บข้อมูลคู่สมรสแล้วคลิกเพิ่มข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลคู่สมรส

58 6. คลิกแท็บข้อมูลบุตรแล้วคลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูลบุตร


ดาวน์โหลด ppt ระบบการออก ใบรับรอง ทัศนา จันทร์ลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ชัชฎาภรณ์ ชัยพรม สพม.34 ( เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google