งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธีระพงษ์ แสงภักดี รหัสประจำตัวนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธีระพงษ์ แสงภักดี รหัสประจำตัวนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธีระพงษ์ แสงภักดี รหัสประจำตัวนักศึกษา 52718101006
ฝึกทักษะพูด อ่านและเขียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ช่วงชั้นที่ 1 โดยกลุ่มที่ 3 ชื่อกลุ่ม เรียนรู้ รูปแบบใหม่ คติ : เราต้องทำได้ นายธีระพงษ์ แสงภักดี รหัสประจำตัวนักศึกษา นายพูนสิทธ์ บุญสินพร้อม รหัสประจำตัวนักศึกษา

2 บทนำ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 และนักเรียนขาดทักษะด้านภาษาไทย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียน 2. เพื่อเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อนำไปขยายผล โดยคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ เก็บไว้ใช้ต่อไป ขอบเขตที่ศึกษาและการนำไปใช้ 1.นักเรียนระดับ ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1 – ป.3) 2.ใช้ในปีการศึกษา 2553

4 ประโยชน์ของบทเรียนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. ระบบเป็นไฟล์ทำงานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ทำให้มี ความอ่อนตัวสูงในการปรับปรุงแก้ไข 2. ในการใช้งานจริง จะทำการสร้าง shortcut ไว้บน desktop ของคอมพิวเตอร์ ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานอย่างมาก 3. การสำรองข้อมูลทำได้ง่าย โดยคัดลอกโฟลเดอร์ เก็บไว้เท่านั้น งบประมาณลงทุน ระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่า 100,000 บาท - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 90,000 บาท ค่าจัดทำโปรแกรม 10,000 บาท

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขออนุมัติงบประมาณ 100,000 บาท 1 ก.ย. 2552
เก็บรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะเสร็จประมาณ 30 มีนาคม 2553 ผู้รับผิดชอบ นายธีระพงษ์ แสงภักดี และ นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม ออกแบบนวัตกรรม (ตามข้อมูล) คาดว่าจะเสร็จประมาณ 30 เมษายน 2553 ปฏิบัติตามนวัตกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 31 ตุลาคม 2553 ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ประเมินผล จัดกิจกรรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 30 มีนาคม 2554 ขยายผล (นำไปใช้กับช่วงชั้นที่ 2)

6 ภาคผนวก จำนวนชั่วโมงกลุ่มสาระภาษาไทยช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนต่อสัปดาห์ 5 ชั่วโมง ความรู้พื้นฐานนักเรียน ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ทุกคน

7 ตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูป
ชุดฝึกทักษะที่ 1 เรื่องการเขียนประโยค แบบฝึกที่ การเติมคำลงในประโยค

8 คำชี้แจง :ให้นักเรียนดูเติมคำลงในประโยคให้สมบูรณ์ โดยใช้คำที่มีมาให้
นกบินไป ในอากาศ ช้างเดินเข้าเพนียด 3. คณะครูประชุม ใน 4. กลุ่มนักเรียนประกาศตน คนดี 5. รัฐบาลไทยส่งข้าวไป ชาวอินเดีย ทหารตั้งอยู่ที่เชิงเขา 7. ประเทศไทยยินดีต้อนรับ ต่างชาติ 8. โรงเรียน นักเรียนที่ดี 9. กระทรวงกลาโหม รับทหารอาสา 10. ศาล ให้วัดเป็นฝ่ายชนะคดี 11. บริษัทได้รับ จากต่างประเทศ 12. องค์การข้าวได้ส่งข้าว ยุโรป 13. กรมพลศึกษา ซ้อมนักกีฬา

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นายธีระพงษ์ แสงภักดี รหัสประจำตัวนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google