งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 7 หลักการ จัดการ. หลักการจัดการ แบบต่างๆ 1. แบบคลาสสิค 2. การจัดการเชิง พฤติกรรม 3. การจัดการเชิง ปริมาณ 4. การจัดการร่วม สมัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 7 หลักการ จัดการ. หลักการจัดการ แบบต่างๆ 1. แบบคลาสสิค 2. การจัดการเชิง พฤติกรรม 3. การจัดการเชิง ปริมาณ 4. การจัดการร่วม สมัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 7 หลักการ จัดการ

2 หลักการจัดการ แบบต่างๆ 1. แบบคลาสสิค 2. การจัดการเชิง พฤติกรรม 3. การจัดการเชิง ปริมาณ 4. การจัดการร่วม สมัย

3 ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ในการบริหารธุรกิจ  ใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นพื้นฐานการ ตัดสินใจทางธุรกิจ  ทราบภาวะเศรษฐกิจส่วนรวมที่มี ผลกระทบต่อธุรกิจ  รู้จักการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและ ธุรกิจ  ตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีหลักเกณฑ์  มีเครื่องมือได้ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

4 วัตถุประสงค์ในการ บริหารธุรกิจ 1. การอยู่ รอด 2. การ เจริญเติบโต

5 วัตถุประสงค์ของการบริหารธุรกิจตาม แนวคิดของดรักเกอร์ 1. ส่วนครองตลาด 2. นวัตกรรม 3. ผลิตภาพ 4. ความสามารถในการทำ กำไร 5. ฐานะทางการเงิน 6. ความรับผิดชอบทางสังคม 7. ผลการปฏิบัติงานและการ พัฒนาระดับบริหาร 8. ผลการปฏิบัติงานและการ พัฒนาระดับบริหาร (Peter F.Drucker)

6 ความหมายของการ บริหารธุรกิจ เป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุ จุดมุ่งหมายขององค์กร ด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การนำและควบคุมมนุษย์ สภาพทางกายภาพ การเงิน สารสนเทศ และทรัพยากรอื่น ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

7 กระบวนการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรเงิน 2. การจัด องค์การ 1. การ วางแผน 3. การ นำ 4. การ ควบคุม เป้าห มาย องค์ การ

8 ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการบริหาร 1. เทคโนโลยี 2. เศรษฐกิจ 3. สังคม 4. การเมือง

9 หลักการจัดการ แบบคลาสสิค 1. กลุ่มแนวคิดการจัดการเชิง วิทยาศาสตร์ เน้นประสิทธิภาพการผลิต ในระดับปฏิบัติการ การเพิ่มผลผลิต 2. กลุ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิง ระบบ เน้นหน้าที่ของผู้บริหาร และกระบวนการบริหาร 3. กลุ่มแนวคิดการจัดการเชิงทฤษฎี องค์การ เน้นประสิทธิภาพการบริหาร จากการจัดโครงสร้างองค์การอย่างเป็น ระบบ

10 หลักการจัดการตามแนวคิด ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม  มุ่งเน้นปัจจัยมนุษย์ในการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น  สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องใช้วิธีการวิจัยพฤติกรรมของ มนุษย์มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ เพิ่มผลิตภาพขององค์กร

11 หลักการจัดการ เชิงปริมาณ มุ่งเน้นการนำเอาคณิตศาสตร์ สถิติ และสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต เช่น การใช้ทฤษฎี แถวคอย เป็นต้น

12 หลักการจัดการ ร่วมสมัย ปัจจัยนำเข้า - ทรัพยากร - มนุษย์ - เงินทุน - สารสนเทศ กระบวนการแปลงสภาพ - การผลิต - การจัดการ - การดำเนินงานด้าน เทคโนโลยี ปัจจัยนำออก - สินค้า - กำไร ขาดทุน - พฤติกรรมการทำงาน ข้อมูล ย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 7 หลักการ จัดการ. หลักการจัดการ แบบต่างๆ 1. แบบคลาสสิค 2. การจัดการเชิง พฤติกรรม 3. การจัดการเชิง ปริมาณ 4. การจัดการร่วม สมัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google