งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 Planni ng. ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับ อนาคตเพื่อให้ Org. บรรลุผลที่ปรารถนา  ต้องสนับสนุนเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 Planni ng. ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับ อนาคตเพื่อให้ Org. บรรลุผลที่ปรารถนา  ต้องสนับสนุนเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 Planni ng

2 ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับ อนาคตเพื่อให้ Org. บรรลุผลที่ปรารถนา  ต้องสนับสนุนเป้าหมาย + วัตถุประสงค์ของ Org.  แผนเป็นตัวสนับสนุนงานด้านอื่น  เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทุกระดับ  ประสิทธิภาพของแผน ประหยัด คุ้มค่า หลักการพื้นฐานในการวางแผน

3 ลำดับขั้นในกระบวนการ วางแผน 1. กำหนดวัตถุประสงค์ 2. กำหนดขอบเขตในการวางแผน สวล. ภายนอก 3. พิจารณาข้อกำหนดต่าง ๆ สวล. ภายใน 4. พัฒนาทางเลือก 5. ประเมินทางเลือก 6. เปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

4 ลักษณะของแผนที่ดี  มีลักษณะกว้าง ๆ  บอกถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ รู้และสิ่งที่ยังไม่รู้  สามารถนำไปปฏิบัติได้  มีความยืดหยุ่น  ต้องได้รับการยอมรับ

5 Types of Planning การจัดการ - กลยุทธ์ - บริหาร - ปฏิบัติ หน้าที่ - Marketing - Production - Financial - Personal - ด้านอื่น ๆ การปฏิบัติ - ประจำ - เฉพาะครั้ง ระยะเวลา - ระยะยาว - ระยะกลาง - ระยะสั้น คุณค่า การใช้งาน - ทำเล - หาเครื่องมือ ขอบข่ายของ แผน - Objective - Policies - Procedures - Method - Standard - Budget - Program

6 แผนประจำ ==> แผนที่ใช้ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยใน องค์การ  นโยบาย, วิธีการปฏิบัติงาน, กฎ  สามารถตรวจสอบการทำงาน ของพนักงาน  ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ แผนเฉพาะครั้ง แผนครั้งเดียว แผนเฉพาะการณ์  เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์  แผนงาน โครงการ งบประมาณ

7 แผนระยะยาว  ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของบริษัท  กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  เพิ่มยอดขาย, ผลกำไร, อัตราผล กำไรต่อยอดขาย แผนระยะสั้น  กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 1 - 3 ปี  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ วางไว้ในปีนั้น  แผนรายได้, แผนรายจ่าย, แผน ลงทุน, บัญชี

8 วัตถุประสงค์  กำหนดทิศทางของ องค์การ –Economic - Social Obj mission วัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์รอง วัตถุประสงค์ของแต่ ละแผนก วัตถุประสงค์ของแต่ ละบุคคล Top Mgnt. Middle Mgnt. Lower Mgnt.

9 นโยบาย ==> แนวทาง ในการปฏิบัติ  ผู้จัดการระดับสูงกำหนด  ลักษณะกว้าง  เปลี่ยนแปลงได้  ลายลักษณ์อักษร ลักษณะของนโยบาย

10 ประเภทของนโยบาย การบริหารงาน - Basic Policy - General Policy - Departmental หน้าที่ - ตลาด - การผลิต - การเงิน - ทรัพยากรมนุษย์ แหล่งที่มา - ภายนอก - ภายใน - เฉพาะกิจ

11 Procedure วิธี ปฏิบัติงาน  ลำดับขั้นในการ ปฏิบัติงาน What, Why, Who, When, How

12 ข้อแตกต่างระหว่างนโยบายและ วิธีปฏิบัติงาน  แนวทางการ ตัดสินใจ  กำหนดโดย ผู้บริหาร ระดับสูง  กำหนดกลยุทธ์ องค์การ  แนวทาง ปฏิบัติงาน  รายละเอียดที่ ต้องปฏิบัติ นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน

13 แผนงาน นโยบาย + วิธีปฏิบัติงาน + วิธีการทำงาน + มาตรฐาน แผนงาน ==> โครงการต่าง ๆ

14 การพยากรณ์ธุรกิจ ทำนายสภาพปัจจุบันและแนวโน้ม ในอนาคต เพื่อ กำหนดแนวทางการบริหารงานให้ สอดคล้องกับ สภาพการณ์ได้อย่างเหมาะสม ( แน่นอน, Risk, ไม่แน่นอน )

15 เทคนิคที่ใช้ในการ พยากรณ์  Business Barometers – ศึกษาสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลผลิตประชาชาติ การผลิตทาง อุตสาหกรรม  Time Series Analysis – การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเมื่อ ระยะเวลาเปลี่ยนไป  Regression Analysis – การพยากรณ์ค่าตัวแปรตาม, ค่าตัว แปรอิสระ

16 การตัดสินใจ กระบวนการเลือกแนวทาง ปฏิบัติที่คิดว่ามีความเหมาะสม มาใช้ในการสถานการณ์หรือ ปัญหาต่าง ๆ Scenario Technique จินตนาการเหตุการณ์ใน อนาคต

17 วิเคราะห์ปัญหา ==> รวบรวมทาง ==> แก้ปัญหา ตัดสินใจ ==> นำไปปฏิบัติ ประจำ ( แผน ) พิเศษ ( ไม่เป็นตามแผน ) ผู้บริหารสูง - นโยบาย กลาง - แผนก ประเภทปัญหาดั้งเดิมใหม่ แผนใช้วิธีเดิมวิจัยเชิงปฏิบัติ ไม่เป็นตามแผนใช้ดุลยพินิจความชำนาญ การคอมพิวเตอร์

18 DSS : Decision Support Systems เป็นระบบการวิเคราะห์ สารสนเทศที่ช่วยในการ ตัดสินใจ โดยอาศัย คอมพิวเตอร์  อำนาจของผู้ตัดสินใจ  ใช้การให้คำปรึกษา  ใช้ความร่วมมือของกลุ่ม รูปแบบการตัดสินใจ

19 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ ดี  Helicopter  Analysis  Imagination  Reality  Leadership


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 Planni ng. ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับ อนาคตเพื่อให้ Org. บรรลุผลที่ปรารถนา  ต้องสนับสนุนเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google