งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 Planning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 Planning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 Planning

2 ความพยายามที่เป็นระบบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับอนาคตเพื่อให้ Org. บรรลุผลที่ปรารถนา หลักการพื้นฐานในการวางแผน ต้องสนับสนุนเป้าหมาย + วัตถุประสงค์ของ Org. แผนเป็นตัวสนับสนุนงานด้านอื่น เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทุกระดับ ประสิทธิภาพของแผน ประหยัด คุ้มค่า

3 ลำดับขั้นในกระบวนการวางแผน
1. กำหนดวัตถุประสงค์ 2. กำหนดขอบเขตในการวางแผน สวล.ภายนอก 3. พิจารณาข้อกำหนดต่าง ๆ สวล.ภายใน 4. พัฒนาทางเลือก 5. ประเมินทางเลือก 6. เปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

4 ลักษณะของแผนที่ดี มีลักษณะกว้าง ๆ
บอกถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้ มีความยืดหยุ่น ต้องได้รับการยอมรับ

5 Types of Planning ขอบข่ายของ แผน - Objective - Policies - Procedures
- Method - Standard - Budget - Program การจัดการ - กลยุทธ์ - บริหาร - ปฏิบัติ หน้าที่ - Marketing - Production - Financial - Personal - ด้านอื่น ๆ การปฏิบัติ - ประจำ - เฉพาะครั้ง ระยะเวลา - ระยะยาว - ระยะกลาง - ระยะสั้น คุณค่า การใช้งาน - ทำเล - หาเครื่องมือ

6 แผนประจำ ==> แผนที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในองค์การ
นโยบาย , วิธีการปฏิบัติงาน , กฎ สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ แผนเฉพาะครั้ง แผนครั้งเดียว แผนเฉพาะการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ

7 แผนระยะยาว แผนระยะสั้น ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของบริษัท
กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เพิ่มยอดขาย , ผลกำไร , อัตราผลกำไรต่อยอดขาย แผนระยะสั้น กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ในปีนั้น แผนรายได้ , แผนรายจ่าย , แผนลงทุน , บัญชี

8 วัตถุประสงค์ กำหนดทิศทางขององค์การ Top Mgnt. Middle Mgnt. Lower Mgnt.
Economic - Social Obj mission วัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์รอง วัตถุประสงค์ของแต่ละแผนก วัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล Top Mgnt. Middle Mgnt. Lower Mgnt.

9 นโยบาย ==> แนวทางในการปฏิบัติ
ลักษณะของนโยบาย ผู้จัดการระดับสูงกำหนด ลักษณะกว้าง เปลี่ยนแปลงได้ ลายลักษณ์อักษร

10 ประเภทของนโยบาย การบริหารงาน - Basic Policy - General Policy
- Departmental หน้าที่ - ตลาด - การผลิต - การเงิน - ทรัพยากรมนุษย์ แหล่งที่มา - ภายนอก - ภายใน - เฉพาะกิจ

11 Procedure วิธีปฏิบัติงาน
ลำดับขั้นในการปฏิบัติงาน What , Why , Who , When , How

12 ข้อแตกต่างระหว่างนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
แนวทางการตัดสินใจ กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง กำหนดกลยุทธ์องค์การ แนวทางปฏิบัติงาน รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ

13 แผนงาน นโยบาย + วิธีปฏิบัติงาน + วิธีการทำงาน + มาตรฐาน
แผนงาน ==> โครงการต่าง ๆ

14 การพยากรณ์ธุรกิจ ทำนายสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อ
กำหนดแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ได้อย่างเหมาะสม (แน่นอน , Risk , ไม่แน่นอน)

15 เทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์
Business Barometers ศึกษาสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลผลิตประชาชาติ การผลิตทางอุตสาหกรรม Time Series Analysis การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไป Regression Analysis การพยากรณ์ค่าตัวแปรตาม , ค่าตัวแปรอิสระ

16 Scenario Technique การตัดสินใจ จินตนาการเหตุการณ์ในอนาคต
กระบวนการเลือกแนวทางปฏิบัติที่คิดว่ามีความเหมาะสมมาใช้ในการสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ

17 วิเคราะห์ปัญหา ==>
รวบรวมทาง ==> แก้ปัญหา ตัดสินใจ ==> นำไปปฏิบัติ ประจำ (แผน) พิเศษ(ไม่เป็นตามแผน) ผู้บริหารสูง - นโยบาย กลาง - แผนก ประเภทปัญหา ดั้งเดิม ใหม่ แผน ใช้วิธีเดิม วิจัยเชิงปฏิบัติ ไม่เป็นตามแผน ใช้ดุลยพินิจ ความชำนาญ การคอมพิวเตอร์

18 ใช้ความร่วมมือของกลุ่ม
DSS : Decision Support Systems เป็นระบบการวิเคราะห์สารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ รูปแบบการตัดสินใจ อำนาจของผู้ตัดสินใจ ใช้การให้คำปรึกษา ใช้ความร่วมมือของกลุ่ม

19 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี
Helicopter Analysis Imagination Reality Leadership


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 Planning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google