งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเลือกเสรี เรื่องภาษาไทย สมาชิก เด็กชายวงศธร ทนุศักดิ์ เลขที่ 32 เด็กหญิงรัตนา เปรมสน เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเลือกเสรี เรื่องภาษาไทย สมาชิก เด็กชายวงศธร ทนุศักดิ์ เลขที่ 32 เด็กหญิงรัตนา เปรมสน เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเลือกเสรี เรื่องภาษาไทย สมาชิก เด็กชายวงศธร ทนุศักดิ์ เลขที่ 32 เด็กหญิงรัตนา เปรมสน เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

2 เรื่องภาษาไทย ภาษาไทย เป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นใน ประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไต ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท - กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจาก ทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์ บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยง กับ ตระกูลภาษาออสโตร - เอเชียติก ตระกูลภาษา ออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน - ทิเบตภาษาทางการประเทศไทย ภาษาไตตระกูลภาษาไท - กะไดประเทศจีน ตระกูลภาษาออสโตร - เอเชียติก ตระกูลภาษา ออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน - ทิเบต ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำแน่นอน หรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออก เสียงแยกคำต่อคำ เป็นที่ลำบากของชาวต่างชาติ เนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็น เอกลักษณ์ของแต่ละคำ และการสะกดคำที่ ซับซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ในประเทศไทย มีการใช้ ภาษาไทยถิ่นอื่นด้วยภาษาจีน ภาษาไทยถิ่นอื่น

3 ชื่อภาษาและที่มา คำว่า ไทย หมายความว่า อิสรภาพ เสรีภาพ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ใหญ่ ยิ่งใหญ่ เพราะ การจะเป็นอิสระได้จะต้องมีกำลังที่มากกว่า แข็งแกร่งกว่า เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก แม้คำนี้จะมีรูปเหมือนคำยืมจากภาษาบาลี สันสกฤต แต่แท้ที่จริงแล้ว คำนี้เป็นคำไทยแท้ ที่เกิดจากกระบวนการสร้างคำที่เรียกว่า ' การ ลากคำเข้าวัด ' ซึ่งเป็นการลากความวิธีหนึ่ง ตาม หลักคติชนวิทยา คนไทยเป็นชนชาติที่นับถือ กันว่า ภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่บันทึกพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมงคล เมื่อคนไทยต้องการตั้งชื่อ ประเทศว่า ไท ซึ่งเป็นคำไทยแท้ จึงเติมตัว ย เข้าไปข้างท้าย เพื่อให้มีลักษณะคล้ายคำใน ภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อความเป็นมงคลตาม ความเชื่อของตน ภาษาไทยจึงหมายถึงภาษา ของชนชาติไทยผู้เป็นไทนั่นเองคติชนวิทยา ภาษาบาลี

4 หน่วยเสียง ภาษาไทยประกอบด้วยหน่วยเสียงสำคัญ 3 ประเภท [1] คือหน่วยเสียง [1] หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ พยัญชนะ พยัญชนะต้น ภาษาไทยแบ่งแยกรูปแบบเสียงพยัญชนะก้อง และพ่นลม ในส่วนของเสียงกักและเสียงผสม เสียดแทรก เป็นสามประเภทดังนี้

5 หากเทียบกับภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปมีเสียง แบบที่สองกับสามเท่านั้น เสียงแบบที่หนึ่งพบ ได้เฉพาะเมื่ออยู่หลัง s ซึ่งเป็นเสียงแปรของ เสียงที่สองเสียงแปร เสียงพยัญชนะต้นโดยรวมแบ่งเป็น 21 เสียง ตารางด้านล่างนี้บรรทัดบนคือสัทอักษรสากล บรรทัดล่างคืออักษรไทยในตำแหน่งพยัญชนะ ต้น ( อักษรหลายตัวที่ปรากฏในช่องให้เสียง เดียวกัน ) ล่างสุดอักษรโรมันตามราชบัณฑิตติญ สถานนะครับสัทอักษรสากล

6 พยัญชนะสะกด ถึงแม้ว่าพยัญชนะไทยมี 44 รูป 21 เสียงในกรณี ของพยัญชนะต้น แต่ในกรณีพยัญชนะสะกด แตกต่างออกไป สำหรับเสียงสะกดมีเพียง 8 เสียง และรวมทั้งไม่มีเสียงด้วย เรียกว่า มาตรา เสียงพยัญชนะก้องเมื่ออยู่ในตำแหน่งตัวสะกด ความก้องจะหายไป ในบรรดาพยัญชนะไทย นอกจาก ฃ และ ฅ ที่ เลิกใช้แล้ว ยังมีพยัญชนะอีก 6 ตัวที่ใช้เป็น ตัวสะกดไม่ได้คือ ฉ ผ ฝ ห อ ฮ ดังนั้นมันจึง เหลือเพียง 36 ตัวตามตาราง ล่างสุดอักษร โรมันตามราชบัณฑิตติญสถานนะครับ

7 กลุ่มพยัญชนะ แต่ละพยางค์ในคำหนึ่ง ๆ ของภาษาไทยแยก ออกจากกันอย่างชัดเจน ( ไม่เหมือน ภาษาอังกฤษที่พยัญชนะสะกดอาจกลายเป็น พยัญชนะต้นในพยางค์ถัดไป หรือในทาง กลับกัน ) ดังนั้นพยัญชนะหลายตัวของพยางค์ที่ อยู่ติดกันจะไม่รวมกันเป็นกลุ่มพยัญชนะเลย ภาษาไทยมีกลุ่มพยัญชนะเพียงไม่กี่กลุ่ม ประมวลคำศัพท์ภาษาไทยดั้งเดิมระบุว่ามีกลุ่ม พยัญชนะ ( ที่ออกเสียงรวมกันโดยไม่มีสระอะ ) เพียง 11 แบบเท่านั้น เรียกว่า พยัญชนะควบ กล้ำ หรือ อักษรควบกล้ำ

8 พยัญชนะควบกล้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย จากคำยืมภาษาต่างประเทศ อาทิ อินทรา จาก ภาษาสันสกฤต พบว่าใช้ /t ʰ r/ ( ทร ), ฟรี จาก ภาษาอังกฤษ พบว่าใช้ /fr/ ( ฟร ) เป็นต้น เรา สามารถสังเกตได้ว่า กลุ่มพยัญชนะเหล่านี้ถูกใช้ เป็นพยัญชนะต้นเท่านั้น ซึ่งมีเสียงพยัญชนะตัวที่ สองเป็น ร ล หรือ ว และกลุ่มพยัญชนะจะมีเสียง ไม่เกินสองเสียงในคราวเดียว การผันวรรณยุกต์ ของคำขึ้นอยู่กับไตรยางศ์ของพยัญชนะตัวแรกคำยืมไตรยางศ์ สระ เสียงสระในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ สระ เดี่ยว สระประสม และสระเกิน สะกดด้วยรูปสระ พื้นฐานหนึ่งตัวหรือหลายตัวร่วมกัน ( ดูที่ อักษรไทย ) อักษรไทย สระเดี่ยว หรือ สระแท้ คือสระที่เกิดจากฐานเพียง ฐานเดียว มีทั้งสิ้น 18 เสียง ล่างสุดอักษรโรมันตาม ราชบัณฑิตยสถาน


ดาวน์โหลด ppt วิชาเลือกเสรี เรื่องภาษาไทย สมาชิก เด็กชายวงศธร ทนุศักดิ์ เลขที่ 32 เด็กหญิงรัตนา เปรมสน เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google