งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552

2  สถิติผู้ป่วยนอก  จำนวนผู้รับบริการ หน่ วย นับ ปีงบประมาณ 2552 ต.คต.คพ.ยพ.ย ธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พมี. คเม. ย พ.คพ.คมิ. ยก.คก.ค จำนวนผู้มารับ บริการทั้งหมด ครั้ง 10,0 43 9,4 38 10,7 21 10,8 97 9,0 01 9,0 76 9,8 11 10,3 70 10,9 31 12,0 78 จำนวนผู้ป่วยนอก ครั้ง 7,56 1 7,2 07 8,23 8 8,40 6 6,9 43 6,6 77 7,2 96 7,48 3 8,14 3 9,39 0 จำนวนผู้รับบริการ เฉลี่ยต่อวัน ราย 45742 9 48749540941 3 44 6 471497549 จำนวนผู้ป่วยนอก เฉลี่ยต่อวัน ราย 34432 8 37438331630 4 33 2 340370427

3 สถิติผู้ป่วยนอก แยกตามแผนก ที่รับบริการ แผนกหน่ว ย นับ ปีงบประมาณ ต.คต.คพ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พมี. คเม. ยพ.คพ.คมิ. ยก.คก.ค อายุรกรรมครั้ง 5,60 7 5,48 4 6,18 3 6,32 2 5,27 0 5,12 7 5,53 8 5,66 7 5,9 96 6,5 62 ศัลยกรรม 1,21 1 9321,08 4 9048461,11 5 1,12 1 1,11 7 1,0 73 1,0 68 สูติกรรม 381342384439363306384408421403 นรีเวชกรรม 64110107111828084715887 กุมารเวชกรรม 1,31 5 1,38 2 1,70 1 1,56 8 1,14 0 1,08 7 116 7 151 5 2,0 47 2,4 04 ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ 16101711181310131013 จักษุวิทยา 111858812682748995215311 โสตศอนาสิก 385487663535268255279364499633 เวชกรรมฟื้นฟู ( แพทย์แผน ไทย ) 6391 5554119117135203 180 ทันตกรรม 592486532604491542570772387657 จิตเวช 107116130107164163135122170122 ผู้ป่วยนอกเวลา ราชการ 1,98 0 2,04 5 1,94 4 1,55 4 1,34 6 1,66 3 1,73 4 1,82 0 1,5 31 1,4 43

4  10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก  ลำ ดับ โรค ประจำเดือน ต. ค 51- ก. ค 52 ( จำนวนครั้ง ) 1HT6,160 2URI5,201 3 NIDDM 4,651 4Fever of unknown origin2,185 5Dyspepsia1,936 6Viral infection of unspecsified site1,703 7Disease of pulp and periapical tissue1,546 8Acute pharyngitis1,429 9Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infection origin 1,220 10Dental caries1,183

5  สถิติผู้ป่วยใน  ข้อมูลผู้รับบริการทั้งหมด จำนวนหน่ว ยนับ ปีงบประมาณ 2552 ต.คต.คพ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พมี. คเม. ย พ.คพ.คมิ. ยก.คก.ค จำนวนผู้ป่วยใน ทั้งหมด ราย 62 3 60 1 64 0 63 5 58 9 55 0 61 7 71 0 70 2 70 8 จำนวนวันนอนรวม วัน 2,0 97 2,1 74 2,2 31 2,1 67 2,1 26 1,7 49 2,0 19 2,2 09 2,3 33 2,3 48 อัตราการครองเตียง (60) ร้อย ละ 11 3 12 1 12 0 12 9 12 7 9411 2 11 8 12 9 12 6 อัตราการครองเตียง (75) ร้อย ละ 90979693 10 1 75909510 4 10 1 จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย ต่อวัน ราย 282729 27252832 จำนวนวันนอนเฉลี่ย ต่อวัน วัน 3.43.63.53.4 3.63.23.33.13.3

6 สถิติผู้ป่วยใน แยกตามแผนกที่รับ บริการ แผนกปีงบประมาณ 2552 ต.คต.คพ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พมี. คเม. ยพ.คพ.คมิ. ย อายุรกรรม 183197240 212177212279235239 ศัลยกรรม 22718 191417151913 สูติกรรม 136122129 119116 125111148 นรีเวชกรรม 383623 183136242936 กุมารเวชกรม ( ไม่รวม NB)119122133 112126119195163149 โสต ศอ นาสิก 21 9 149118106 จักษุ 041 100111 ศัลยกรรมกระดูก 512 110012 ทันตกรรม 111 112442

7  10 อันดับโรคป่วยใน  ลำ ดับ โรค ประจำเดือน ต. ค 51- มิ. ย 52 ( จำนวนครั้ง ) 1Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infection origin 364 2Bacterial pneumonia359 3Viral infection326 4COPD with AE122 5Nonatal jaundice from other and unspecified causes 87 6Convulsion85 7Intracranial injury82 8Other anaemias76 9Acute pyelonephritis68 10Cellulitis65


ดาวน์โหลด ppt รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google