งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552
รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552

2  สถิติผู้ป่วยนอก  จำนวนผู้รับบริการ หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2552 ต.ค พ.ย
ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด ครั้ง 10,043 9,438 10,721 10,897 9,001 9,076 9,811 10,370 10,931 12,078 จำนวนผู้ป่วยนอก 7,561 7,207 8,238 8,406 6,943 6,677 7,296 7,483 8,143 9,390 จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ราย 457 429 487 495 409 413 446 471 497 549 จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 344 328 374 383 316 304 332 340 370 427

3 สถิติผู้ป่วยนอก แยกตามแผนกที่รับบริการ
หน่วย นับ ปีงบประมาณ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค อายุรกรรม ครั้ง 5,607 5,484 6,183 6,322 5,270 5,127 5,538 5,667 5,996 6,562 ศัลยกรรม 1,211 932 1,084 904 846 1,115 1,121 1,117 1,073 1,068 สูติกรรม 381 342 384 439 363 306 408 421 403 นรีเวชกรรม 64 110 107 111 82 80 84 71 58 87 กุมารเวชกรรม 1,315 1,382 1,701 1,568 1,140 1,087 1167 1515 2,047 2,404 ออร์โธปิดิกส์ 16 10 17 11 18 13 จักษุวิทยา 85 88 126 74 89 95 215 311 โสตศอนาสิก 385 487 663 535 268 255 279 364 499 633 เวชกรรมฟื้นฟู ( แพทย์แผนไทย ) 63 91 55 54 119 117 135 203 180 ทันตกรรม 592 486 532 604 491 542 570 772 387 657 จิตเวช 116 130 164 163 122 170 ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 1,980 2,045 1,944 1,554 1,346 1,663 1,734 1,820 1,531 1,443

4  10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก 
ลำดับ โรค ประจำเดือน ต.ค 51-ก.ค 52 ( จำนวนครั้ง) 1 HT 6,160 2 URI 5,201 3 NIDDM 4,651 4 Fever of unknown origin 2,185 5 Dyspepsia 1,936 6 Viral infection of unspecsified site 1,703 7 Disease of pulp and periapical tissue 1,546 8 Acute pharyngitis 1,429 9 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infection origin 1,220 10 Dental caries 1,183

5 ข้อมูลผู้รับบริการทั้งหมด
 สถิติผู้ป่วยใน  ข้อมูลผู้รับบริการทั้งหมด จำนวน หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2552 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด ราย 623 601 640 635 589 550 617 710 702 708 จำนวนวันนอนรวม วัน 2,097 2,174 2,231 2,167 2,126 1,749 2,019 2,209 2,333 2,348 อัตราการครองเตียง(60) ร้อยละ 113 121 120 129 127 94 112 118 126 อัตราการครองเตียง(75) 90 97 96 93 101 75 95 104 จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 28 27 29 25 32 จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อวัน 3.4 3.6 3.5 3.2 3.3 3.1

6 สถิติผู้ป่วยใน แยกตามแผนกที่รับบริการ
ปีงบประมาณ 2552 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย อายุรกรรม 183 197 240 212 177 279 235 239 ศัลยกรรม 22 7 18 19 14 17 15 13 สูติกรรม 136 122 129 119 116 125 111 148 นรีเวชกรรม 38 36 23 31 24 29 กุมารเวชกรม(ไม่รวมNB) 133 112 126 195 163 149 โสต ศอ นาสิก 21 9 11 8 10 6 จักษุ 4 1 ศัลยกรรมกระดูก 5 2 ทันตกรรม

7  10 อันดับโรคป่วยใน  ลำดับ โรค ประจำเดือน ต.ค 51- มิ.ย 52
 10 อันดับโรคป่วยใน  ลำดับ โรค ประจำเดือน ต.ค 51- มิ.ย 52 ( จำนวนครั้ง) 1 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infection origin 364 2 Bacterial pneumonia 359 3 Viral infection 326 4 COPD with AE 122 5 Nonatal jaundice from other and unspecified causes 87 6 Convulsion 85 7 Intracranial injury 82 8 Other anaemias 76 9 Acute pyelonephritis 68 10 Cellulitis 65


ดาวน์โหลด ppt รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google