งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552

2  สถิติผู้ป่วยนอก  จำนวนผู้รับบริการ หน่ วย นับ ปีงบประมาณ 2552 ต.คต.คพ.ยพ.ย ธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พมี. คเม. ย พ.คพ.คมิ. ยก.คก.ค จำนวนผู้มารับ บริการทั้งหมด ครั้ง 10,0 43 9, , ,8 97 9,0 01 9,0 76 9, , , ,0 78 จำนวนผู้ป่วยนอก ครั้ง 7,56 1 7,2 07 8,23 8 8,40 6 6,9 43 6,6 77 7,2 96 7,48 3 8,14 3 9,39 0 จำนวนผู้รับบริการ เฉลี่ยต่อวัน ราย จำนวนผู้ป่วยนอก เฉลี่ยต่อวัน ราย

3 สถิติผู้ป่วยนอก แยกตามแผนก ที่รับบริการ แผนกหน่ว ย นับ ปีงบประมาณ ต.คต.คพ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พมี. คเม. ยพ.คพ.คมิ. ยก.คก.ค อายุรกรรมครั้ง 5,60 7 5,48 4 6,18 3 6,32 2 5,27 0 5,12 7 5,53 8 5,66 7 5,9 96 6,5 62 ศัลยกรรม 1, , ,11 5 1,12 1 1,11 7 1,0 73 1,0 68 สูติกรรม นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม 1,31 5 1,38 2 1,70 1 1,56 8 1,14 0 1, ,0 47 2,4 04 ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ จักษุวิทยา โสตศอนาสิก เวชกรรมฟื้นฟู ( แพทย์แผน ไทย ) ทันตกรรม จิตเวช ผู้ป่วยนอกเวลา ราชการ 1,98 0 2,04 5 1,94 4 1,55 4 1,34 6 1,66 3 1,73 4 1,82 0 1,5 31 1,4 43

4  10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก  ลำ ดับ โรค ประจำเดือน ต. ค 51- ก. ค 52 ( จำนวนครั้ง ) 1HT6,160 2URI5,201 3 NIDDM 4,651 4Fever of unknown origin2,185 5Dyspepsia1,936 6Viral infection of unspecsified site1,703 7Disease of pulp and periapical tissue1,546 8Acute pharyngitis1,429 9Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infection origin 1,220 10Dental caries1,183

5  สถิติผู้ป่วยใน  ข้อมูลผู้รับบริการทั้งหมด จำนวนหน่ว ยนับ ปีงบประมาณ 2552 ต.คต.คพ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พมี. คเม. ย พ.คพ.คมิ. ยก.คก.ค จำนวนผู้ป่วยใน ทั้งหมด ราย จำนวนวันนอนรวม วัน 2,0 97 2,1 74 2,2 31 2,1 67 2,1 26 1,7 49 2,0 19 2,2 09 2,3 33 2,3 48 อัตราการครองเตียง (60) ร้อย ละ อัตราการครองเตียง (75) ร้อย ละ จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย ต่อวัน ราย จำนวนวันนอนเฉลี่ย ต่อวัน วัน

6 สถิติผู้ป่วยใน แยกตามแผนกที่รับ บริการ แผนกปีงบประมาณ 2552 ต.คต.คพ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พมี. คเม. ยพ.คพ.คมิ. ย อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม นรีเวชกรรม กุมารเวชกรม ( ไม่รวม NB) โสต ศอ นาสิก จักษุ ศัลยกรรมกระดูก ทันตกรรม

7  10 อันดับโรคป่วยใน  ลำ ดับ โรค ประจำเดือน ต. ค 51- มิ. ย 52 ( จำนวนครั้ง ) 1Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infection origin 364 2Bacterial pneumonia359 3Viral infection326 4COPD with AE122 5Nonatal jaundice from other and unspecified causes 87 6Convulsion85 7Intracranial injury82 8Other anaemias76 9Acute pyelonephritis68 10Cellulitis65


ดาวน์โหลด ppt รายงานผู้มารับบริการ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google